Sababu 25 Kwa Nini Ulimwengu Unawachukia Wakristo Na Ukristo

Sababu 25 Kwa Nini Ulimwengu Unawachukia Wakristo Na Ukristo
Melvin Allen

“Ninachukia Wakristo, Wakristo ni wajinga, Wakristo ni waudhi, Wakristo ni watu wakubwa wa kuhukumu.” Ikiwa wewe ni muumini unaishi Amerika najua kwamba umewahi kusikia maneno kama haya hapo awali. Swali ni kwa nini wasioamini Mungu wanawachukia Wakristo? Kwa nini tunachukiwa na ulimwengu?

Kabla hatujajua ni kwa nini hapa chini, ningependa kusema kwamba haijalishi wewe ni nani. Ukimkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako, utateswa.

Katika nchi nyingine baadhi ya watu wanakufa kwa sababu hawataki kumkana Kristo.

Ikiwa unajisikia vibaya kwa sababu hujawahi kuteswa kwa ajili ya imani yako katika Kristo, usijali inakuja.

Tahadhari, kuna baadhi ya watu wanatoka nje ili kuchukiwa na watu.

Maandiko hayakubali kamwe haya. Nimetazama video za wanaojiita Wakristo wakichokoza kimakusudi na kuwakabili wasioamini.

Ndiyo, wakati wa kueneza injili tunapaswa kusimama imara na kuhubiri ukweli wote, lakini kuna baadhi ya watu ambao wanajaribu kuchukiwa ili tu waseme, “tazama mimi ninateswa.” Watu hawa wanachukiwa si kwa sababu ya Kristo, bali kwa sababu ni wapumbavu.

Haihitaji kuchukiwa kwako. Unachotakiwa kufanya ni kufungua mdomo wako. Watu wengine ni waoga. Hawatahubiri kamwe dhidi ya dhambi. Watawatazama watu wakienda Motoni na kunyamaza.

Hawa ndio aina ya watu ambao ulimwengu unawapenda.tangu mwanzo, hawakushikamana na kweli, kwa maana hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, husema lugha yake ya asili, kwa maana yeye ni mwongo na baba wa uongo.”

1 Yohana 3:1  “Hivi ndivyo tunavyojua kwamba watoto wa Mungu ni nani na kwamba watoto wa Ibilisi ni nani: Mtu yeyote asiyefanya lililo sawa si mtoto wa Mungu, wala yeyote hawapendi kaka na dada yao.”

20. Tunaye Roho wa Kristo ndani yetu.

Warumi 8:9 “Lakini ninyi hamtawaliwi na tabia zenu za asili. Unatawaliwa na Roho ikiwa una Roho wa Mungu anayeishi ndani yako. ( Na kumbukeni kwamba wale wasio na Roho wa Kristo akikaa ndani yao si mali yake hata kidogo.”

21. Wanaichukia Injili ya Kristo.

0> 1 Wakorintho 1:18 “Neno la msalaba kwa wale wanaoelekea kwenye uharibifu ni upumbavu, lakini sisi tunaookolewa tunajua kwamba ni nguvu ya Mungu yenyewe.”

22. Mungu alisema tutaudhiwa.Hakuna Neno la Mungu litakaloshindwa.

2 Timotheo 3:12 “Naam, na kila mtu anayetaka kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu atateswa. 1>

1 Yohana 3:13 “Ndugu zangu, msishangae ulimwengu ukiwachukia.”

23. Sisi ni wageni na wageni wanateswa daima.

Waebrania 13:14 “Kwa maana ulimwengu huu si makao yetu ya kudumu, bali tunatazamia makao yajayo.”

Wafilipi 3:20sisi ni raia wa mbinguni, ambako Bwana Yesu Kristo anaishi. Na tunamngoja kwa hamu arudi kama Mwokozi wetu.”

24. Kwa sababu ya matendo ya Wakristo wa uwongo au waamini ambao hawajakomaa.

Warumi 2:24 “Si ajabu Maandiko Matakatifu yasema, Watu wa mataifa mengine wanalikufuru jina la Mungu kwa ajili yenu.

25. Wakristo ni wabaya kwa biashara kwa waovu.

Vilabu, kliniki za kuavya mimba, tovuti za ponografia, kasino, wahubiri wa ustawi, wachawi, n.k. Tunapigana na mambo ambayo ni maovu, ambayo ni shida kwa wale wanaotafuta faida isiyo ya uaminifu.

Matendo 19:24-27 BHN - Demetrio, mfua fedha, alikuwa akifanya kazi ya kutengeneza vielelezo vya fedha vya hekalu la Artemi. Biashara yake ilileta faida kubwa kwa wanaume waliomfanyia kazi. Aliitisha mkutano wa wafanyikazi wake na wengine ambao walifanya kazi kama hiyo. Demetrio akasema, “Wanaume, mnajua kwamba tunapata mapato mazuri kutokana na biashara hii, na mnaona na kusikia anachofanya mtu huyu Paulo. Ameshinda umati mkubwa unaomfuata si katika Efeso tu bali pia katika jimbo lote la Asia. Anawaambia watu kwamba miungu iliyofanywa na wanadamu si miungu. Kuna hatari kwamba watu watadharau safu yetu ya kazi, na kuna hatari kwamba watu watafikiri kwamba hekalu la mungu mkuu wa kike Artemi si kitu. Ndipo yeye ambaye Asia yote na ulimwengu wote humwabudu atanyang’anywa utukufu wake.”

Matendo 16:16-20 “Siku moja wakatitulipokuwa tukienda mahali pa kusali, mtumishi wa kike akakutana nasi. Alikuwa amepagawa na pepo mbaya ambaye alitabiri. Alitengeneza pesa nyingi kwa wamiliki wake kwa kutabiri bahati. Alikuwa akimfuata Paulo na kupiga kelele, “Watu hawa ni watumishi wa Mungu Aliye Juu Zaidi. Wanakuambia jinsi unavyoweza kuokolewa.” Aliendelea kufanya hivi kwa siku nyingi. Paulo alikasirika, akamgeukia yule pepo mchafu, akasema, “Nakuamuru kwa jina la Yesu Kristo umtoke huyu!” Paulo alipokuwa akisema hayo, yule pepo mchafu akamtoka. Mabwana wake walipoona kwamba tumaini lao la kupata pesa limetoweka, waliwakamata Paulo na Sila na kuwaburuta hadi kwenye uwanja wa umma. Walisema mbele ya wakuu wa Kirumi, “Watu hawa wanafanya fujo nyingi katika mji wetu. Hao ni Wayahudi.”

Luka 16:13-14 “Hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. Kwa maana mtamchukia mmoja na kumpenda huyu; utashikamana na mmoja na kumdharau mwingine. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali.” Mafarisayo, waliopenda sana fedha zao, walisikia haya yote, wakamdhihaki.”

Utachukiwa.

Ni vizuri siku hizi kumdhihaki Yesu katika video ya muziki. Ulimwengu unapenda dini za uwongo kwa sababu ni za baba yao Shetani. Ukristo ndio dini inayochukiwa zaidi kwa sababu. Tunapoteseka kwa ajili ya Kristo tunashiriki mateso yake. Furahini katika mateso. Waombee wanaokuchukia na kukutesa. Endelea kuhubiriinjili kwa upendo. Onyesha wengine upendo wa Mungu. Kama vile Yesu alivyomwokoa Paulo aliyekuwa akiwaua Wakristo, atamwokoa yeyote. Tubu na Kumtumaini Kristo pekee kwa wokovu.

Mathayo 5:10-12 “Heri wanaoudhiwa kwa ajili ya kutenda mema, kwa maana ufalme wa mbinguni ni wao . “Watu watakutukana na kukuumiza. Watasema uwongo na kusema kila aina ya maovu juu yako kwa sababu unanifuata mimi. Lakini watakapofanya hivyo, utabarikiwa. Furahini na kushangilia, kwa sababu mna thawabu kubwa inayowangojea mbinguni. Watu walifanya maovu yale yale kwa manabii walioishi kabla yenu.”

Kwa ufahamu bora wa injili nakuhimiza (soma nakala hii ya wokovu.)

Watu wanaosema kuwa wao ni Wakristo, lakini hawanyeshi mvua kwenye gwaride la uovu la wengine. Ulimwengu unapenda watu kama T.D. Jakes, Joel Osteen, n.k. Watu hawa wanakubali uovu na hawazungumzi kamwe kuhusu dhambi au Kuzimu. Wao ni marafiki wa dunia. Luka 6:26 “Ole wenu kila mtu atakapowasifu, kwa maana ndivyo babu zao walivyowatenda manabii wa uongo.

Quotes

  • “Kuwa sawa na Mungu mara nyingi kumemaanisha kuwa katika matatizo na wanadamu. A.W. Tozer
  • “Hatujaitwa kuwa kama Wakristo wengine; Tumeitwa kuwa kama Kristo.” -Stacy L. Sanchez

1. Ulimwengu unatuchukia kwa sababu sisi si sehemu ya ulimwengu.

Yohana 15:19 “Ulimwengu ungewapenda kama watu wake wenyewe ikiwa mngekuwa wake, lakini ninyi si sehemu ya ulimwengu tena. Dunia. Mimi nimewachagua ninyi kutoka katika ulimwengu, kwa hiyo inawachukia ninyi.”

1 Petro 2:9 “Bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki yake mwenyewe, mtayatangaza matendo ya ajabu ya yeye aliyewaita mtoke gizani. katika nuru yake ya ajabu.”

Yakobo 4:4 “Enyi wazinzi! Je, hamjui kwamba urafiki na dunia ni uadui na Mungu? Basi yeyote anayetaka kuwa rafiki wa dunia hii ni adui wa Mungu.”

Zaburi 4:3 “Lakini fahamuni neno hili, Bwana amejiwekea mcha Mungu; BWANA atanisikia ninapomlilia!”

2. Tunachukiwa kwa sababu tunafuataKristo.

Yohana 15:18 "Ikiwa ulimwengu unawachukia, kumbukeni kwamba ulinichukia mimi kwanza."

Mathayo 10:22 Na mataifa yote yatawachukia kwa sababu ninyi ni wafuasi wangu. Lakini kila atakayevumilia hadi mwisho ndiye atakayeokolewa.”

Mathayo 24:9 “Ndipo mtatiwa katika mateso na kuuawa; nanyi mtakuwa mkichukiwa na mataifa yote kwa ajili yangu.

Zaburi 69:4 “Wanichukiao bure ni wengi kuliko nywele za kichwa changu; wengi ni adui zangu bila sababu, wale wanaotaka kuniangamiza. Nimelazimika kurejesha kile ambacho sikuiba.”

3. Ulimwengu unamchukia Mungu. Tunawakumbusha juu ya Mungu wanayemchukia sana.

Warumi 1:29-30 “Maisha yao yakajaa kila aina ya uovu, dhambi, tamaa, chuki, husuda, uuaji, ugomvi, udanganyifu. , tabia mbaya, na porojo. Wao ni waasi, wanaomchukia Mungu, wenye jeuri, wenye kiburi, na wenye majivuno. Wanabuni njia mpya za kutenda dhambi, na wanawaasi wazazi wao. Wanakataa kuelewa, kuvunja ahadi zao, hawana huruma, na hawana huruma.

Yohana 15:21 “Watawatendea hivyo kwa ajili ya jina langu, au hawamjui yeye aliyenituma.

Yohana 15:25 “Haya yanatimia yaliyoandikwa katika maandiko yao, Ya kwamba, Walinichukia bila sababu.

4. Giza sikuzote linaichukia nuru.

Yohana 3:19-21 “Hukumu ndiyo hii: Nuru imekuja ulimwenguni, lakini watu wakapenda giza badala ya nuru.kwa sababu matendo yao yalikuwa maovu. Kila mtu atendaye maovu anachukia nuru, wala haji katika nuru kwa kuhofu kwamba matendo yake yatafichuliwa. Lakini kila mtu anayeishi kwa ukweli huja kwenye nuru, ili ionekane wazi kwamba yale aliyoyafanya yametukia machoni pa Mungu.”

Mathayo 5: 14-15 "Ninyi ni nuru ya ulimwengu - kama mji juu ya mlima ambao hauwezi kusitirika. Hakuna mtu anayewasha taa na kuiweka chini ya kikapu. Badala yake, taa huwekwa juu ya kinara, ili kuwaangazia wote waliomo ndani ya nyumba. Vivyo hivyo na matendo yenu mema yang’ae ili watu wote wapate kumsifu Baba yenu wa mbinguni.”

5. Watu wanachukia ukweli.

Warumi 1:18 “Kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wao waipingao kweli kwa uovu.

Amosi 5:10 “Kuna watu wanaomchukia yeye athibitishaye haki mahakamani, na kumchukia yeye asemaye kweli.

Wagalatia 4:16 Je, sasa nimekuwa adui yenu kwa sababu nawaambia iliyo kweli?

Yohana 17:17 “Uwatakase kwa ile kweli; neno lako ndiyo kweli.”

6. Ulimwengu unatuchukia kwa sababu ya utume wetu.

Makafiri wanapenda kujifanyia wema kwao. Inabidi tuwaambie watu wanaojiona kuwa wao ni wema na wamekuwa wakifanya mambo ambayo jamii inafikiri yatawapeleka Mbinguni kwamba matendo yao mema hayana maana yoyote.matendo mema ni matambara machafu tu. Kiburi kinatuua. Wanajiwazia, “unawezaje kuthubutu kusema mimi si mzuri vya kutosha . Unathubutuje kuniita mwovu. Nimefanya mambo mazuri zaidi kuliko wewe. Mungu anaujua moyo wangu.” Warumi 10:3 "Kwa maana wakiipuuza haki itokayo kwa Mungu, na badala yake wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe, hawakujitia chini ya haki ya Mungu."

Mathayo 7:22-23 “Wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Kisha nitawaambia waziwazi, ‘Sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu, ninyi watenda maovu!

Waefeso 2:8-9 “Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani; ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu; hautokani na matendo, mtu awaye yote asije akajisifu.

7. Kwa sababu wanaamini katika uwongo.

Kuna watu wengi sana ambao hawaijui Biblia lakini bado wanataka kujadili Biblia. Wanafanya mioyo yao kuwa migumu kwa ukweli na husema mambo kama vile Mungu anakubali utumwa, hili, lile, n.k.

Zaburi 109:2 “Kwa maana vinywa vya uovu na hadaa vimefunguliwa dhidi yangu,  vikinena dhidi yangu kwa ndimi za uongo. ”

2 Wathesalonike 2:11-12 “Na kwa sababu hiyo Mungu atawaletea nguvu ya upotevu, wauamini uongo.

8. Wanakosea upendo kwa chuki.

Nimeona Wakristo wakihubiri juu ya ushoga katikanamna ya upendo zaidi. Walieleza kuwa kuna tumaini katika Kristo ikiwa shoga angetubu na kumwamini Kristo pekee. Hata hivyo, bado niliwasikia watu wasioamini wakisema, “Wow Wakristo wanachukia sana.” Nilishtuka sana. Haikupata upendo wowote zaidi ya mahubiri haya. Katika jamii ya leo, ikiwa husemi chochote na kuruhusu mtu kwenda Jehanamu huo ni upendo. Ikiwa unasema kwa njia ya upendo kwamba kitu fulani ni dhambi, hiyo ni chuki. Chuki ya kweli ni kumwangalia mtu ambaye yuko njiani kuelekea maumivu na mateso ya milele na kusema chochote.

Angalia pia: Mistari 50 Mikuu ya Biblia Kuhusu Uamsho na Urejesho (Kanisa)

Mithali 13:24  “Yeye asiyetumia fimbo huwachukia watoto wake; lakini yeye apendaye watoto wake humtia nidhamu kwa uangalifu.

Mithali 12:1 “Ili kujifunza, lazima upende nidhamu; ni ujinga kuchukia kurekebishwa .”

Mithali 27:5 “Karipio la wazi ni bora kuliko upendo uliositirika.

9. Kwa sababu kila mtu anatuchukia na watu wa dunia ni wafuasi.

Bila hata kuufahamu Ukristo watu wanakubaliana na wengine. Ikiwa mtu anasema kwamba Wakristo ni wakubwa mtu atarudia habari hiyo ya uwongo. Wanaenda mbali na yale ambayo wengine wanasema.

Mithali 13:20 “Anayeshirikiana na wenye hekima huwa na hekima;  bali rafiki wa wapumbavu ataumia.

Angalia pia: Pantheism Vs Panentheism: Ufafanuzi & amp; Imani Zimeelezwa

Luka 23:22-23 “Kwa mara ya tatu akawaambia: “Kwa nini ? Je, mtu huyu amefanya uhalifu gani? Sikuona sababu yoyote kwake ya kuhukumiwa kifo. Kwa hivyo nitafanyamwacheni aadhibiwe kisha muachilie.” Lakini kwa sauti kubwa wakataka asulubiwe, na kelele zao zikashinda.

Kutoka 23:2 “Usiufuate umati wa watu kufanya uovu. Unapotoa ushahidi katika kesi, usipotoshe haki kwa kuunga mkono umati.”

10. Ulimwengu unafikiri Wakristo ni wajinga.

1 Wakorintho 1:27 “Lakini Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia ili awaaibishe wenye hekima; Mungu alichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu.”

11. Tumechukiwa kwa sababu ya walimu wa uongo.

Watu wengi huketi makanisani na wanachosikia ni upendo, upendo, upendo na hakuna  toba. Wanapotoka na kumpata mwamini wa kweli anayehubiri dhambi, wanasema, “Yesu alihubiri kuhusu upendo pekee. Umekosea!” Waongofu wa uwongo wanaoketi chini ya mwalimu wa uwongo  wanachukia Wakristo halisi.

Mathayo 23:15-16 “Ole wenu walimu wa sheria na Mafarisayo, wanafiki! Unasafiri nchi kavu na baharini ili kupata mwongofu mmoja, na ukifaulu, unawafanya kuwa mtoto wa kuzimu maradufu kuliko wewe. Ole wenu viongozi vipofu! Ninyi mwasema, Mtu akiapa kwa hekalu, si kitu; bali mtu atakayeapa kwa dhahabu ya hekalu, amefungwa kwa kiapo hicho.”

12. Hawampendi Kristo wa kweli. Wanataka kuhifadhi maisha yao. Wanataka mguu mmoja ndani na mguu mmoja nje.

Luka 14:27-28 “ Na mtu ye yote asiyeuchukua msalaba wake;na kunifuata, hawezi kuwa mfuasi wangu. Maana ni nani miongoni mwenu, kama akitaka kujenga mnara, asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama, kwamba ana za kuumalizia?

Mathayo 16:25-2 6  “Wale wanaotaka kuokoa maisha yao watazipoteza. Lakini wale wanaopoteza maisha yao kwa ajili yangu watawapata. Itasaidia nini kwa watu kushinda ulimwengu wote na kupoteza maisha yao? Au mtu atatoa nini badala ya uhai?”

13. Wanataka kutunza dhambi zao na hawapendi dhambi zao zifichuliwe .

Yohana 7:7 “Ulimwengu hauwezi kuwachukia ninyi; ”

Waefeso 5:11 “Msishiriki katika matendo maovu na giza yasiyofaa; badala yake wafichue.”

14. Shetani amepofusha ulimwengu .

2 Wakorintho 4:4 “Mungu wa nyakati hizi amepofusha fikira zao wasioamini, wasiweze kuiona nuru ya Injili iudhihirishayo utukufu wa Kristo; ambaye ni mfano wa Mungu.”

Waefeso 2:2 “kwamba hapo kwanza mlizoea kuishi kulingana na njia za ulimwengu huu wa sasa na kulingana na mtawala wa uwezo wa anga, roho ambayo sasa inafanya kazi ndani ya wale wasiotii. ”

15. Wanatuchukia kwa sababu hatufanyi uovu pamoja nao. Wanaamini kwamba tunafikiri kwamba sisi ni bora kuliko wasio Wakristo, jambo ambalo si kweli. Sisi si bora, sisi ni bora zaidi.

1Petro 4:4 “Hakika, rafiki zenu wa kwanza wanastaajabu ninyi hamtumbukii tena katika gharika ya mambo ya uharibifu na uharibifu wanayofanya. Kwa hiyo wanakusingizia.”

Waefeso 5:8 “Kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Ishi kama watoto wa nuru."

16. Wanaichukia Biblia.

Yohana 14:24  “ Mtu ye yote asiyenipenda hatanitii . Na kumbuka, maneno yangu sio yangu mwenyewe. Hayo ninayowaambia yatoka kwa Baba aliyenituma.”

17. Hawataki kuwajibishwa kwa ajili ya dhambi zao.

Warumi 14:12 “Naam, kila mmoja wetu atatoa hesabu ya kibinafsi kwa Mungu.

Warumi 2:15 “Wanaonyesha ya kuwa matakwa ya torati yameandikwa mioyoni mwao, dhamiri zao zikiwashuhudia, na mawazo yao nyakati fulani ikiwashitaki, na nyakati nyingine kuwatetea.)

18. Ni wajinga na wanakataa kujifunza.

Waefeso 4:18 “Nia zao zimejaa giza; wanatangatanga mbali na maisha ambayo Mungu hutoa kwa sababu wamefunga akili zao na mioyo yao kuwa migumu dhidi yake.

Mathayo 22:29 “Yesu akawajibu, ‘Kosa lenu ni kwamba hamyajui Maandiko Matakatifu, wala hamyajui uweza wa Mungu.

19. Wauchukiao Ukristo ndio wanaostaajabia shetani.

Yohana 8:44 “Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzifanya. Alikuwa muuaji
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen ni mwamini mwenye shauku katika neno la Mungu na mwanafunzi aliyejitolea wa Biblia. Akiwa na uzoefu wa zaidi ya miaka 10 katika huduma mbalimbali, Melvin amekuza uthamini wa kina kwa nguvu ya mabadiliko ya Maandiko katika maisha ya kila siku. Ana shahada ya kwanza katika Theolojia kutoka chuo cha Kikristo kinachojulikana na kwa sasa anafuata Shahada ya Uzamili katika masomo ya Biblia. Kama mwandishi na mwanablogu, dhamira ya Melvin ni kuwasaidia watu binafsi kupata ufahamu mkubwa wa Maandiko na kutumia kweli zisizo na wakati katika maisha yao ya kila siku. Wakati haandiki, Melvin hufurahia kutumia wakati na familia yake, kuchunguza maeneo mapya, na kushiriki katika huduma za jamii.