25 Alesan Kunaon Dunya Benci Kristen Jeung Kristen

25 Alesan Kunaon Dunya Benci Kristen Jeung Kristen
Melvin Allen

"Abdi benci urang Kristen, urang Kristen bodo, urang Kristen ngaganggu, urang Kristen mah jalma-jalma anu ngahukum." Upami anjeun mukmin anu cicing di Amérika, kuring terang yén anjeun kantos nguping kecap sapertos kieu sateuacanna. Patarosan naha ateis hate Kristen? Naha urang dibenci ku dunya?

Sateuacan urang terangkeun naha di handap ieu, kuring hoyong nyarios yén éta henteu masalah saha anjeun. Lamun anjeun ngaku Kristus salaku Gusti jeung Jurusalamet anjeun, anjeun bakal persecuted.

Di nagara-nagara sejen, aya jalma-jalma anu paraeh lantaran teu hayang nolak Kristus.

Lamun aranjeun ngarasa goréng lantaran teu kungsi dikaniaya lantaran iman ka Kristus, tong hariwang éta bakal datang.

Awas, aya sababaraha urang anu kaluar jalan pikeun dipikabenci ku jalma.

Kitab Suci henteu pernah ngahampura ieu. Kuring geus diawaskeun video nu disebut Kristen purposely provoking jeung keur confrontational arah kafir.

Leres, nalika nginjil urang kedah teguh sareng ngawartosan sadayana bebeneran, tapi aya sababaraha jalma anu ngajauhan pikeun dibenci ngan ukur tiasa nyarios, "Tingali kuring dikaniaya." Jalma-jalma ieu dibenci lain karana Kristus, tapi ku sabab jelema bodo.

Teu butuh teuing pikeun anjeun dibenci. Sadaya anu anjeun kedah laksanakeun nyaéta muka sungut anjeun. Sababaraha urang pengecut. Aranjeunna moal pernah ngahutbah ngalawan dosa. Aranjeunna bakal ningali jalma-jalma angkat ka Naraka sareng jempé.

Ieu mangrupikeun jinis jalma anu dipikaresep ku dunya.ti mimiti, teu nyekel bebeneran, sabab teu aya bebeneran dina manéhna. Nalika anjeunna ngabohong, anjeunna nyarios basa aslina, sabab anjeunna tukang bohong sareng bapa bohong."

1 Yohanes 3:1 0  “Kitu-kitu urang nyaho saha anak-anak Allah jeung anak-anak Iblis: Saha-saha anu henteu ngalampahkeun anu bener, lain anak Allah, kitu deui anak-anak Allah. teu nyaah ka lanceukna.”

20. Urang boga Roh Kristus dina jero urang.

Rum 8:9 “Tapi aranjeun teu dikadalikeun ku sifat dosa aranjeun. Anjeun dikawasa ku Roh lamun anjeun boga Roh Allah hirup di anjeun. ( Jeung inget yen jalma-jalma anu teu boga Roh Kristus anu hirup di jerona mah lain milik Anjeunna.”

21. Maranehanana hate kana Injil Kristus.

1 Korintus 1:18 "Pewarta ngeunaan salib téh bodo pikeun jalma-jalma anu nuju cilaka! Tapi urang anu disalametkeun terang yén éta mangrupikeun kakawasaan Allah."

22. Allah ngadawuh urang bakal dikaniaya. Teu aya Firman Allah anu moal gagal.

2 Timoteus 3:12 “Enya, sing saha anu hayang hirup ibadah di Kristus Yesus bakal nandangan panganiayaan.”

0> 1 Yohanes 3:13 "Dulur-dulur, ulah reuwas lamun dunya ambek ka aranjeun."

23 Urang asing jeung urang asing sok dianiaya.

Ibrani 13:14 "Sabab dunya ieu lain imah urang nu langgeng, urang ngarep-ngarep imah nu bakal datang."

Pilipi 3:20 "Tapikami warga sawarga , dimana Gusti Yesus Kristus hirup. Sarta kami eagerly ngantosan anjeunna balik salaku Jurusalamet urang ".

24. Ku sabab kalakuan urang Kristen palsu atawa jalma-jalma nu percaya nu teu dewasa.

Rum 2:24 “Teu heran dina Kitab Suci nyebutkeun, ‘Urang kapir ngahina jenengan Allah ku lantaran aranjeun.”

25. Kristen anu goréng pikeun bisnis ka jahat.

Klub, klinik aborsi, situs pornografi, kasino, da'wah kamakmuran, paranormal, jsb. Urang ngalawan hal-hal anu jahat, anu jadi masalah pikeun jalma-jalma anu neangan kauntungan anu teu jujur.

Rasul 19:24-27 "Demetrius, tukang pérak, dina usaha nyieun model pérak Bait Artémis. Usahana ngahasilkeun kauntungan anu ageung pikeun lalaki anu damel pikeun anjeunna. Anjeunna nyauran rapat pagawé sareng batur anu ngalakukeun padamelan anu sami. Saur Demetrius, "Saderek-saderek, terang yen urang nuju gaduh panghasilan anu lumayan tina usaha ieu, sareng anjeun ningali sareng ngadangu naon anu dilakukeun ku Paulus ieu. Manéhna geus meunang leuwih loba riungan nu nuturkeun manéhna teu ngan di Epesus tapi ogé sakuliah propinsi Asia. Anjeunna nyarioskeun ka jalma-jalma yén déwa anu diciptakeun ku manusa sanés déwa. Aya bahaya yén jalma bakal ngahinakeun padamelan urang, sareng aya bahaya yén jalma-jalma bakal nganggap yén kuil Déwi Artemis anu hébat henteu aya nanaon. Mangka eta anu disembah ku sakuliah Asia jeung sakuliah dunya bakal dirampas tina kamulyaanana."

Rasul 16:16-20 “Hiji poé nalikaKami nuju ka tempat shalat, aya budak awéwé nepungan kami. Manéhna kasurupan roh jahat anu nyaritakeun nasib. Manehna nyieun loba duit pikeun juragan nya ku ngabejaan fortune. Manehna biasa nuturkeun Paulus jeung ngagorowok, "Ieu jelema-jelema teh abdi-abdi Allah Nu Maha Agung. Aranjeunna nyarioskeun ka anjeun kumaha anjeun tiasa disimpen. ” Manéhna terus ngalakonan ieu salila sababaraha poé. Paul jadi jengkel, malik ka roh jahat, sarta ngomong, "Kuring nitah anjeun dina nami Yesus Kristus kaluar ti dirina!" Waktu Paulus ngomong kitu, roh jahat ninggalkeun manehna. Nalika juragan-juraganna sadar yén harepan maranéhna pikeun nyieun duit geus musna, maranéhna nangkep Paulus jeung Silas sarta ngarérét ka pangawasa di alun-alun. Di payuneun para pajabat Rum, saurna, "Ieu jelema-jelema teh ngagedur-gedurkeun karusuhan di kota urang. Aranjeunna urang Yahudi."

Lukas 16:13-14 “Teu aya anu bisa ngawula ka dua juragan. Pikeun anjeun bakal hate hiji jeung cinta nu séjén; Anjeun bakal devoted ka hiji jeung nganggap hina nu séjén. Anjeun teu bisa ngawula duanana ka Allah jeung duit." Urang Parisi, anu resep pisan kana artosna, ngadéngé éta sadayana sareng ngahina anjeunna."

Anjeun bakal dibenci.

Ieu dinten ieu keren pikeun moyok Yesus dina video musik. Dunya mikanyaah agama palsu sabab bapana Sétan. Kristen mangrupikeun agama anu paling dibenci ku alesan. Nalika urang sangsara pikeun Kristus urang babagi dina sangsara-Na. Girang dina panganiayaan. Ngadoakeun jalma-jalma anu nyiksa sareng nyiksa anjeun. Teruskeun ngahutbahinjil kalayan cinta. Témbongkeun batur cinta Allah. Sapertos Yesus nyalametkeun Paul anu biasa maehan urang Kristen, Anjeunna bakal nyalametkeun saha waé. Tobat sareng percanten ka Kristus nyalira pikeun kasalametan.

Mateus 5:10-12 “Bagja jalma-jalma anu dikaniaya lantaran migawe kahadean, sabab anu kagungan Karajaan Sawarga . "Jalma bakal ngahina anjeun sareng nganyenyeri anjeun. Maranehna bakal ngabohong jeung ngucapkeun sagala rupa anu jahat ngeunaan maraneh, lantaran maraneh nurut ka Kami. Tapi lamun maranehna ngalakukeun, Anjeun bakal rahayu. Bungah jeung bagja, sabab anjeun boga ganjaran hébat ngantosan anjeun di sawarga. Jalma-jalma narajang ka nabi-nabi samemeh maraneh."

Pikeun pamahaman anu hadé ngeunaan Injil, kuring nyarankeun anjeun (baca artikel kasalametan ieu.)

Jalma anu nyebutkeun aranjeunna urang Kristen, tapi teu hujan dina parade jahat batur. Dunya diaku jalma kawas T.D. Jakes, Joel Osteen, jsb jalma ieu mere ampun wickedness sarta pernah ngobrol ngeunaan dosa atawa Naraka. Aranjeunna babaturan dunya. Lukas 6:26, “Cilaka aranjeun lamun jalma-jalma nganggap alus ka aranjeun, sabab kitu karuhunna nganggap nabi-nabi palsu.”

Petikan

  • "Kabeneran di payuneun Allah sering hartosna aya masalah sareng lalaki." A.W. Tozer
  • "Kami henteu disebut sapertos urang Kristen anu sanés; Kami disauran janten sapertos Kristus." -Stacy L. Sanchez

1. Dunya hate urang, sabab urang lain bagian tina dunya. dunya. Kami milih anjeun kaluar ti dunya, jadi eta hate anjeun."

1 Petrus 2:9 Tapi aranjeun teh umat pilihan, imam karajaan, bangsa anu suci, umat kagungana-Na, jeung ngawartakeun kaahengan-kaagungan Allah anu nyaur aranjeun kaluar tina poek. kana cahaya-Na anu endah."

Yakobus 4:4 "Aranjeun tukang zinah! Naha anjeun henteu terang yén sosobatan sareng dunya hartosna mumusuhan sareng Gusti? Jadi sing saha anu hayang jadi sobat dunya ieu téh musuh Allah.”

Jabur 4:3 “Tapi sing inget kieu: PANGERAN geus misahkeun jalma-jalma nu soleh keur Mantenna! PANGERAN bakal ngadangukeun abdi nalika abdi sasambat ka Mantenna!"

2. Urang hated sabab urang nuturkeunKristus.

Yohanes 15:18 “Lamun dunya ngagebeg ka maraneh, sing inget yen eta Kami teh mimiti ambek.”

Mateus 10:22 “Jeung sakabeh bangsa bakal benci ka aranjeun, sabab aranjeun teh umat Kami. Tapi sing saha anu tabah nepi ka ahir bakal disalametkeun.”

Mateus 24: 9 "Lajeng anjeun bakal diserenkeun ka dikaniaya sareng dipaéhan, sareng anjeun bakal dibenci ku sadaya bangsa kusabab kuring."

Jabur 69:4 “Anu ngabenci ka Kami tanpa alesan, leuwih loba ti batan bulu sirah Kami; loba musuh kuring tanpa karana, jalma anu hayang ngancurkeun kuring. Kuring kapaksa mulangkeun naon anu kuring henteu maling."

3. Dunya hates Allah. Urang nginget-ngingetkeun ka Allah anu ku maranehna kacida bencina.

Rum 1:29-30 “Hirupna pinuh ku sagala rupa kajahatan, dosa, karanjingan, hate, dengki, rajapati, pasea, tipu daya. , kabiasaan jahat, jeung gosip. Maranehna tukang nyebul, benci ka Allah, kurang ajar, sombong, jeung sombong. Maranéhna nimukeun cara-cara anyar pikeun ngalakukeun dosa, sarta henteu nurut ka kolotna. Maranehna teu ngarti, ngalanggar janji, teu boga hate, jeung teu boga karunyaeun.”

Yoh 15:21 "Maraneh bakal nganggap kitu ka maraneh lantaran ngaran Kami, atawa maraneh henteu wawuh ka anu ngutus Kami."

Yohanes 15:25 "Ieu laksana naon anu kaungel dina Kitab Suci: Maraneh ngabencian ka Kami tanpa alesan."

4. Nu poek sok hate kana caang.

Yohanes 3:19-21 “Kieu vonisna: Caang geus datang ka dunya, tapi jelema leuwih resep kana poek tibatan caang.sabab kalakuanana jahat. Saha-saha anu migawe kajahatan hate kana caang, sarta moal datang kana caang sabab sieun kalakuanana bakal kakeunaan. Tapi sing saha anu hirup ku bebeneran datang kana caang, supaya bisa katembong jelas yen naon maranéhna geus dipigawé geus dipigawé di payuneun Allah."

Mateus 5:14-15 “Aranjeun teh caangna dunya, ibarat kota di puncak gunung nu teu bisa disumputkeun. Teu aya anu nyalakeun lampu teras disimpen dina karanjang. Gantina, lampu disimpen dina stand, dimana eta mere caang ka dulur di imah. Nya kitu deui, mugia amal kahadean aranjeun caang tenjo ka sarerea, supaya dulur-dulur muji ka Rama Anjeun nu di sawarga."

5. Jalma benci bebeneran.

Rum 1:18 “Sabab murka Allah diturunkeun ti sawarga ngalawan sagala kadorakaan jeung kajahatan jelema-jelema anu dina kajahatanna nahan bebeneran.”

Amos 5:10 "Aya jalma anu benci ka jalma anu nanjeurkeun kaadilan di pangadilan, sareng anu benci ka anu nyarioskeun bebeneran."

Galata 4:16 "Naha Kami ayeuna geus jadi musuh maraneh, sabab Kami ngabejaan ka maraneh anu bener?"

Yoh 17:17 “Sucikeun maraneh ku bebeneran; kecap anjeun leres. ”

6. Dunya hate urang kusabab misi urang.

Jalma-jalma kafir resep kana kabeneran dirina. Urang kedah nyarioskeun ka jalma-jalma anu nganggap yén aranjeunna saé sareng parantos ngalaksanakeun hal-hal anu disangka masarakat bakal nyandak aranjeunna ka Surga yén karya-karya anu hadé henteu aya gunana sareng aranjeunna.kalakuan nu hade mah ngan ukur gogorowokan. Sombong geus maéhan urang. Maranéhna mikir sorangan, ”Kumaha wani-wani ngomong yén kuring teu cukup alus . Kumaha wani anjeun nyebut kuring jahat. Kuring parantos ngalakukeun hal anu langkung saé tibatan anjeun. Gusti uninga kana hate abdi."

Rum 10:3 "Ku sabab teu malire kana kabeneran anu asalna ti Allah, sareng milarian pikeun ngadegkeun kabeneran sorangan, aranjeunna henteu tunduk kana kabeneran Allah."

Mateus 7:22-23 Dina poe eta loba anu bakal ngomong ka Kami, ‘Gusti, Gusti, naha simkuring teh henteu nganubuatkeun ku nami Gusti sareng ngusir setan ku nami anjeun sareng ngadamel seueur mujijat ku nami anjeun? Teras Kami bakal nyarioskeun ka aranjeunna, 'Kuring henteu pernah terang anjeun. Jauh ti kuring, eh jelema jahat!”

Epesus 2:8-9 “Sabab ku kurnia aranjeun disalametkeun ku jalan iman; eta mah lain tina pagawean, jadi teu aya anu bisa sombong."

7. Sabab percaya kana bohong.

Seueur pisan jalma anu teu terang Kitab Suci tapi masih hoyong debat Alkitab. Maranéhna ngaraskeun haténa kana bebeneran, sarta ngomongkeun hal-hal kawas Allah ngahampura perbudakan, ieu, éta, jeung sajabana.

Jabur 109:2 “Sabab mouths jahat jeung curang muka ngalawan kuring, ngomong ngalawan kuring ku bohong létah. ”

2 Tesalonika 2:11-12 “Ku sabab eta, Allah bakal ngutus maranehna ku tipu daya, supaya maranehna percaya ka bohong.”

8. Maranéhna salah kaprah cinta jeung hate.

Kuring geus ningali urang Kristen ngahutbah ngeunaan homoseksualitas diragam anu paling asih. Aranjeunna ngajelaskeun aya harepan dina Kristus upami homoseks bakal tobat sareng percanten ka Kristus waé. Tapi, kuring masih ngupingkeun jalma-jalma kafir anu nyarios, "Wah urang Kristen anu hatena." Kuring jadi reuwas. Éta henteu langkung asih tibatan da'wah ieu. Di masarakat kiwari, lamun ngomong nanaon sarta ngidinan batur ka naraka éta cinta. Upami anjeun nyarios ku cara asih yén hiji hal mangrupikeun dosa, éta mangrupikeun kabencian. Hate anu leres nyaéta ningali jalma anu nuju ka nyeri sareng siksaan anu langgeng sareng teu nyarios nanaon.

Siloka 13:24  "Sing saha anu teu weléh nyaah ka anak-anakna, nyaah ka anak-anakna, tapi anu nyaah ka anak-anakna, kudu ati-ati ngahukumna."

Siloka 12:1 Pikeun diajar, anjeun kedah resep kana disiplin; éta bodo hate koreksi. "

Siloka 27:5 "Teguran kabuka leuwih hade ti batan cinta disumputkeun!"

9. Sabab dulur-dulur lain hate ka urang jeung jalma-jalma saalam dunya mah pengikutna.

Tanpa terang-terangan urang Kristen satuju sareng anu sanés. Upami aya anu nyebatkeun yén urang Kristen bigot batur bakal ngulang inpormasi palsu éta. Aranjeunna kaluar tina naon anu dicarioskeun ku batur.

Siloka 13:20 "Sing saha jalma-jalma anu wijaksana, bakal jadi bijaksana,  tapi baturna jalma-jalma bodo bakal cilaka."

Lukas 23:22-23 Pikeun katilu kalina Anjeunna ngadawuh ka maranehna, "Naha ? Kajahatan naon anu dilakukeun ku lalaki ieu? Kuring henteu mendakan anjeunna henteu aya alesan pikeun hukuman pati. Ku kituna kuring bakaldihukum tuluy dileupaskeun.” Tapi ku sora ngagorowok, maranehna terus-terusan menta supaya Anjeunna disalibkeun, jeung gogorowokan maranehna unggul.”

Keluaran 23:2 “Ulah nurutan jelema-jelema anu salah. Nalika anjeun masihan kasaksian dina gugatan, ulah nyimpangkeun kaadilan ku cara ngahiji sareng balaréa."

10. Dunya nganggap urang Kristen teh bodo.

1 Korinta 1:27 “Tapi Allah milih hal-hal anu bodo di dunya pikeun ngerakeun anu pinter; Allah milih hal-hal anu lemah di dunya pikeun ngerakeun anu kuat."

11. Kami dipikamusuh ku guru-guru palsu.

Seueur jalma linggih di garéja sareng anu didangukeun nyaéta kanyaah, kanyaah, kanyaah, sareng henteu aya tobat. Waktu maranéhna indit kaluar sarta manggihan hiji mukmin sajati anu ngahutbah dosa, maranéhna ngomong, "Yesus ngawawar ngan ngeunaan cinta. Anjeun salah!" Jalma-jalma palsu linggih di handapeun guru palsu  benci urang Kristen anu asli.

Mateus 23:15-16 “Cilaka aranjeun, guru-guru agama jeung urang Parisi, he jelema-jelema munafik! Anjeun ngarambat ngaliwatan darat jeung laut pikeun win a ngarobah tunggal, sarta mun anjeun geus hasil, anjeun nyieun eta dua kali loba anak naraka sakumaha anjeun. Cilaka anjeun, pituduh buta! Anjeun nyarios, Upami aya anu sumpah demi Bait Allah, éta henteu aya gunana; Tapi sing saha anu sumpah demi emas Bait Allah, tangtu kabeungkeut ku sumpahna.”

12. Aranjeunna teu resep Kristus leres. Aranjeunna hoyong tetep hirupna. Maranehna hayang hiji suku asup jeung hiji suku kaluar.

Lukas 14:27-28 “Sing saha anu henteu manggung salib-Na,jeung datang sanggeus kuring, teu bisa jadi murid Kami . Pikeun saha di antara anjeun, anu badé ngadamel munara, henteu calik heula, ngitung biayana, naha anjeunna cekap pikeun ngabéréskeunana?"

Mateus 16:25-2 6  “Anu hayang nyalametkeun nyawana, bakal leungit. Tapi jalma-jalma anu kaleungitan nyawana pikeun Kami bakal mendakanana. Naon gunana pikeun jalma-jalma meunang saalam dunya sareng kaleungitan nyawana? Atanapi naon anu bakal dipasihkeun ku jalma pikeun ganti nyawa?"

13. Maranehna rek ngajaga dosa-dosana jeung teu rela dosa-dosana diungkabkeun .

Yohanes 7:7 “Dunya teu bisa ngahina ka aranjeun, tapi ngageuing ka Kami, sabab Kami nyaksian yen pagaweanana teh jahat. ”

Epesus 5:11 “Ulah milu kana kalakuan nu jahat jeung nu poek; tibatan, ngalaan aranjeunna.

14. Sétan ngabogaan dunya .

2 Korinta 4:4 “Allah jaman ieu geus ngabolongkeun pikiran jalma-jalma anu teu palercaya, nepi ka teu bisa narenjo cahaya Injil anu nembongkeun kamulyaan Kristus. saha gambar Allah.”

Epesus 2:2 “Aranjeun tadina prak-prakanana, nurut kana cara-cara dunya ieu, jeung nurut kana pangawasa kakawasaan hawa, nya eta roh, anu ayeuna aya di jero jalma-jalma anu durhaka. ”

15. Maranehna benci ka urang sabab urang teu ngalakukeun nu jahat jeung maranehna. Maranéhna percaya yén urang téh leuwih hadé ti batan nu lain Kristen, nu teu bener. Kami henteu langkung saé, kami langkung saé.

1Petrus 4: 4 "Tangtosna, babaturan anjeun anu baheula reuwas nalika anjeun henteu deui kacemplung kana caah anu liar sareng anu ngarusak anu aranjeunna laksanakeun. Jadi aranjeunna fitnah anjeun.

Tempo_ogé: 15 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Minyak Pangurut

Epesus 5:8 “Sabab baheula aranjeun teh poek, tapi ayeuna geus caang di Gusti. Hirup sabagé murangkalih cahaya.”

16. Maranehna hate Kitab Suci.

Yohanes 14:24  “Sing saha anu teu nyaah ka Kami, moal nurut ka Kami. Jeung inget, kecap kuring teu sorangan. Anu diomongkeun ku Kami teh ti Rama anu ngutus Kami.”

Tempo_ogé: Naha Nganggo Makeup mangrupikeun Dosa? (5 Bebeneran Alkitab anu Kuat)

17. Maranehna teu hayang ditanggung jawabkeun kana dosana.

Rum 14:12 “Enya, urang masing-masing kudu nuduhkeun ka Allah.” 1:15 Rum 2:15 "Aranjeunna nuduhkeun yen sarat-sarat Toret ditulis dina jero hate, hate nurani oge jadi saksi, jeung pikiran-pikiranana kadang-kadang nuduh, malah kadang-kadang ngabela.)

18. Maranehna goblog jeung nolak diajar.

Epesus 4:18 “Pikiranana pinuh ku poek; Maranéhna nyimpang jauh tina kahirupan anu dipaparinkeun ku Allah, lantaran geus nutup pikiran jeung geus ngabeubeutkeun haténa ka Mantenna.”

Mateus 22:29 "Yesus ngawaler, 'Kasalahan aranjeun teh nya eta teu nyaho kana Kitab Suci, jeung teu nyaho kana kakawasaan Allah."

19. Anu ngageuingkeun agama Kristen, nya eta anu ngageugeuh ka Iblis.

Yohanes 8:44 “Aranjeun teh kagungan ramana, Iblis, jeung hayang ngalakonan kahayang bapana. Anjeunna murderer a
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.