ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ 15 ਮਦਦਗਾਰ ਬਾਈਬਲ ਆਇਤਾਂ

ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ 15 ਮਦਦਗਾਰ ਬਾਈਬਲ ਆਇਤਾਂ
Melvin Allen

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ 25 ਮੁੱਖ ਬਾਈਬਲ ਆਇਤਾਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ

ਅੱਜ ਲੋਕ ਘੱਟ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਲਗ ਵੀ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾਸ਼ੁਕਰੇਤਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਖਾਧੇ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੋ। ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

ਸਾਨੂੰ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ੁਕਰੇਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ 7 ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੋ.

ਕੋਟ

ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

1. 2 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 3:1-5 ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਹੰਕਾਰੀ, ਹੰਕਾਰੀ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ, ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ, ਅਪਵਿੱਤਰ, ਬੇਰਹਿਮ, ਅਪਾਹਜ, ਨਿੰਦਕ, ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਬੇਰਹਿਮ, ਚੰਗਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਲਾਪਰਵਾਹ, ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੰਕਾਰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਨੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।

2. ਕਹਾਉਤਾਂ 17:13 ਬੁਰਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਜੋ ਚੰਗੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3. 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 4:7 ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਖੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ?

4. 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 5:16-18  ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸੀਹਾ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ।

5. ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:20 ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹੋ

6. ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ 4:11-13 ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਮੱਗਰੀ. ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਭਰਪੂਰਤਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖ, ਬਹੁਤਾਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

7. ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ 2:14 ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕਰੋ

8. 1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 6:6-8 ਹੁਣ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਸੰਸਾਰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵਾਂਗੇ।

9. ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13:5-6 ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਿਆਗਾਂਗਾ।" ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, “ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ; ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ; ਆਦਮੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?"

ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

10. ਕਹਾਉਤਾਂ 14:30 ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਈਰਖਾ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

11. ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ 2:3-4 ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗਿਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਿਓ, ਸਗੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।

ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵੋ ਕਿ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ।

12. ਯੂਹੰਨਾ 14:23-24 ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

13. ਰੋਮੀਆਂ 6:1 ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਵਧੇ?

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ

14. ਗਿਣਤੀ 14:27-30 “ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਜੀਉਂਦਾ ਹਾਂ - ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮਝੋ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਸ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ - ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯਫ਼ੁੰਨੇਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੇਬ ਅਤੇ ਨਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜੋਗੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 15. ਰੋਮੀਆਂ 1:21 ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਰਖ ਦਿਲ ਹਨੇਰੇ ਹੋ ਗਏ।

ਬੋਨਸ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਰੱਬ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਬਾਰੇ 30 ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ (ਰੱਬ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ)

ਲੂਕਾ 6:35 ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿਓ। ਤਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ।
Melvin Allen
Melvin Allen
ਮੇਲਵਿਨ ਐਲਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਲਵਿਨ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਕਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਈਸਾਈ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਬਲੌਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੇਲਵਿਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਲਵਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ, ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।