15 užitečných biblických veršů o nevděčných lidech

15 užitečných biblických veršů o nevděčných lidech
Melvin Allen

Biblické verše o nevděčných lidech

Lidé jsou dnes méně spokojení a nevidí skutečné požehnání. Nevděčné nejsou jen děti, ale i dospělí. Asi nejvíc opovrhuji nevděčností, když si někdo stěžuje, že v jeho domě není jídlo.

Tím mají na mysli, že konkrétní jídlo, které chtějí jíst, tam není. Myslím tím, že jsou lidé, kteří vydrží celé dny bez jídla, a vy si stěžujete na jídlo, protože určitý druh jídla, který chcete, je pryč, to je směšné.

Buďte vděční za každou sebemenší věc, kterou máte nebo dostanete. Teenageři dostanou k narozeninám auto a řeknou: Chtěl jsem jiný typ. Děláte si legraci?

Neměli bychom si závidět nebo se snažit soupeřit s ostatními, což také vyvolává nevděčnost. Například váš přítel si koupí nové auto, takže teď nenávidíte své staré auto.

Buďte vděční za to, co máte, protože někteří lidé nemají nic. Počítejte denně svá požehnání. A konečně, když lidé praktikují vzpouru vůči Božímu slovu, nejenže nejsou křesťany, ale jsou nevděční vůči Kristu, který byl rozdrcen za naše hříchy.

Zneužívají Boží milost. Byl jsem tak znepokojen, když jsem slyšel dvacetiletého mladíka říkat, že Kristus zemřel za mě, já se jen snažím získat své peníze. V pekle právě teď trpí mnoho nevděčných lidí. Zde je 7 důvodů, proč bychom měli být vždy vděční.

Citace

Za věci, které považujete za samozřejmé, se modlí někdo jiný.

Viz_také: Předurčení a svobodná vůle: co je biblické? (6 faktů)

Co říká Bible?

1. 2. Timoteovi 3,1-5 Pochopte však, že v posledních dnech přijdou těžké časy. Lidé totiž budou milovníci sebe, milovníci peněz, pyšní, domýšliví, urážliví, neposlušní svých rodičů, nevděční , nesvatí, bezcitní, nepřejícní, pomlouvační, bez sebeovládání, suroví, nemilující dobro, zrádní, bezohlední, opuchlí domýšlivostí, spíše milovníci rozkoší než milovníciBoha, mají zdání zbožnosti, ale popírají její moc. Takovým lidem se vyhýbejte.

Viz_také: 25 důležitých biblických veršů o kázni (12 věcí, které je třeba znát)

2. Přísloví 17,13 Zlo nikdy neopustí dům toho, kdo oplácí zlým za dobré.

3. 1. Korintským 4,7 Vždyť kdo na vás vidí něco jiného? Co máte, co jste nedostali? Když jste to tedy dostali, proč se chlubíte, jako byste to nedostali?

4. 1 Tesalonickým 5,16-18 Buďte stále radostní. Neustále se modlete. Ve všem buďte vděční , protože to je Boží vůle pro vás v Mesiáši Ježíši.

5. Efezským 5,20 vždycky za všechno děkujte Bohu Otci , ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

Buďte vždy spokojeni

6. Filipským 4,11-13. Ne že bych mluvil o tom, že jsem v nouzi, neboť jsem se naučil v jakékoli situaci být spokojený. Umím se snížit a umím se rozhojnit. Za všech okolností jsem se naučil tajemství, jak čelit hojnosti i hladu, nadbytku i nouzi. Všechno mohu skrze toho, který mě posiluje.

7. Filipským 2,14 Dělejte všechno bez reptání a bez sporů.

8. 1 Timoteovi 6,6-8 Ve zbožnosti se spokojeností je velký zisk , neboť jsme nic nepřinesli na svět a nic si ze světa nemůžeme vzít. Máme-li však jídlo a oděv, s tím budeme spokojeni.

9. Židům 13,5-6 Chraňte svůj život před láskou k penězům a buďte spokojeni s tím, co máte, neboť on řekl: "Nikdy vás neopustím ani nezanechám." Můžeme tedy s jistotou říci: "Hospodin je můj pomocník, nebudu se bát, co mi může člověk udělat?" Vždyť Hospodin je můj pomocník.

Nezáviďte a nesnažte se soupeřit s ostatními.

10. Přísloví 14,30 Pokojné srdce oživuje tělo, ale závist zahnívá v kostech.

11. Filipským 2,3-4 Nic nedělejte ze soupeření nebo domýšlivosti, ale v pokoře považujte druhé za významnější než sebe. Ať každý z vás nehledí jen na své zájmy, ale i na zájmy druhých.

Buďte vděční, že Kristus za vás zemřel, a plňte jeho vůli.

12. Jan 14,23-24 Ježíš mu odpověděl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a my k němu přijdeme a budeme mít u něho domov. Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale Otce, který mě poslal.

13. Římanům 6,1 Co tedy máme říci? Máme dál hřešit, aby se milost rozhojnila?

Biblické příklady

14. Numeri 14,27-30 " Jak dlouho si bude toto bezbožné shromáždění na mne stěžovat? Slyšel jsem stížnosti Izraelců, že proti mně reptají. Řekni jim tedy, že dokud budu žít - považuj to za Hospodinovo orákulum - jak dlouho jste mi mluvili přímo do uší, tak dlouho s vámi budu zacházet. Vaše mrtvoly budou padat v této poušti - každá z nich budevás, kteří jste byli mezi vámi sečteni podle svého počtu od dvaceti let výše, kteří jste si na mne stěžovali. Vy jistě nikdy nevstoupíte do země, o níž jsem přísahal svou zdviženou rukou, že vás v ní usadím, kromě Jefunova syna Káleba a Núnova syna Jozua.

15. Římanům 1,21 Ačkoli totiž Boha znali, nectili ho jako Boha a neděkovali mu, ale jejich myšlení se stalo marným a jejich nerozumná srdce se zatemnila.

Bonus

Lukáš 6,35 Milujte však své nepřátele , prokazujte jim dobro a půjčujte jim, aniž byste očekávali, že něco dostanete zpět. Pak bude vaše odměna veliká a budete syny Nejvyššího, protože on je laskavý k nevděčným a zlým.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.