Mistari 15 ya Biblia yenye Msaada Kuhusu Watu Wasio na Shukrani

Mistari 15 ya Biblia yenye Msaada Kuhusu Watu Wasio na Shukrani
Melvin Allen

Angalia pia: Mistari 25 Muhimu ya Biblia Kuhusu Kiasi

Aya za Biblia kuhusu watu wasio na shukrani

Watu leo ​​wanatosheka kidogo na hawaoni baraka za kweli. Sio watoto tu wasio na shukrani ni watu wazima pia. Pengine aina ya kutokuwa na shukrani ninayoidharau zaidi ni pale mtu anapolalamika kuwa hakuna chakula ndani ya nyumba yake.

Kwa maana hiyo wanamaanisha chakula fulani wanachotaka kula hakipo. Namaanisha kuna watu wanapita siku bila kula na wewe unalalamikia chakula kwa sababu aina fulani ya chakula unachotaka kimekwisha, huo ni ujinga.

Shukuru kwa kila jambo dogo la mwisho ulilo nalo au kupokea. Vijana watapata gari kwa siku yao ya kuzaliwa na kusema nilitaka aina tofauti. Unanitania?

Tusiwe na husuda au kujaribu kushindana na wengine jambo ambalo pia litaleta ukafiri. Kwa mfano, rafiki yako ananunua gari jipya kwa hivyo sasa unachukia gari lako kuu.

Shukuru kwa ulicho nacho kwa sababu baadhi ya watu hawana chochote. Hesabu baraka zako kila siku. Hatimaye, watu wanapofanya uasi kwa Neno la Mungu sio tu kwamba wao si Wakristo, wanakuwa hawana shukrani kwa Kristo, ambaye alikandamizwa kwa ajili ya dhambi zetu.

Wanachukua fursa ya neema ya Mungu. Nilifadhaika sana niliposikia mtoto wa miaka 20 akisema Kristo alikufa kwa ajili yangu, ninajaribu tu kupata thamani ya pesa zangu. Kuna watu wengi wasio na shukrani kuzimu sasa hivi wanateseka. Hapa kuna sababu 7 kwa nini tunapaswadaima kuwa na shukrani.

Angalia pia: Mistari 25 Muhimu ya Biblia Kuhusu Mambo ya Kidunia

Nukuu

Vitu unavyovichukulia kuwa ni vya kawaida mtu mwingine anaviombea.

Biblia yasemaje?

1. 2Timotheo 3:1-5 Lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za taabu. Kwa maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kiburi, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio watakatifu, wasio na huruma, wasiopendeza, wachongezi, wasiojizuia, wakatili, wasiopenda mema, wasaliti, wasiojali, wenye hasira kali. majivuno, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye sura ya utauwa, lakini wakikana nguvu zake. Epuka watu kama hao.

2. Mithali 17:13 Uovu hautaondoka nyumbani mwa mtu ambaye hulipa uovu kwa wema.

3. 1 Wakorintho 4:7 Kwa maana ni nani anaona tofauti kwenu? Una nini ambacho hukupokea? Ikiwa basi umeipokea, kwa nini wajisifu kana kwamba hukuipokea?

4. 1 Wathesalonike 5:16-18  Furahini daima. Daima kuwa na maombi. shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu.

5. Waefeso 5:20 mkimshukuru Mungu Baba sikuzote kwa mambo yote, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo.

ridhiki siku zote

6. Wafilipi 4:11-13 Si kwamba nasema juu ya uhitaji, kwa maana nimejifunza katika hali yoyote niliyo nayo. maudhui. Ninajua jinsi ya kupunguzwa, na ninajua jinsi ganikuwa na wingi. Katika hali yoyote na katika kila hali, nimejifunza siri ya kushiba na njaa, wingi na uhitaji. Nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu.

7. Wafilipi 2:14 fanyeni mambo yote bila manung'uniko wala mabishano

8. 1 Timotheo 6:6-8 Basi kuna faida kubwa katika utauwa pamoja na kuridhika ; kwa maana hatukuleta kitu ulimwengu, na hatuwezi kuchukua chochote kutoka kwa ulimwengu. Lakini tukiwa na chakula na mavazi, tutaridhika navyo.

9. Waebrania 13:5-6 Msiwe na tabia ya kupenda fedha, mwe radhi na vile mlivyo navyo, kwa maana yeye amesema, Sitakupungukia kabisa, wala sitakuacha. Kwa hiyo tunaweza kusema kwa uhakika, “Bwana ndiye msaidizi wangu; sitaogopa; mwanadamu atanifanya nini?”

Usihusudu wala usijaribu kushindana na wengine .

10. Mithali 14:30 Moyo ulio na amani huupa mwili uzima, bali husuda huozesha mifupa.

11. Wafilipi 2:3-4 Msitende neno lo lote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu, mhesabuni wengine kuwa wakuu kuliko ninyi. Kila mmoja wenu asiangalie mambo yake tu, bali pia mambo ya wengine.

Shukuruni kwamba Kristo alikufa kwa ajili yenu na kuyafanya mapenzi yake.

12. Yohana 14:23-24 Yesu akamjibu, Mtu akinipenda, atanipenda. lishikeni neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Mtu asiyenipenda hayashiki maneno yangu. Na neno unalosikiasi wangu, bali ni wa Baba aliyenituma.

13. Warumi 6:1 Tuseme nini basi? Je, tuendelee kutenda dhambi ili neema iongezeke?

Mifano ya Biblia

14. Hesabu 14:27-30 “ Kusanyiko hili la uovu litaendelea kuninung’unikia mpaka lini? Nimesikia malalamiko ya Waisraeli kwamba wamekuwa wakininung'unikia. Kwa hiyo waambie kwamba siku zote nikiwa hai—yahesabuni haya kuwa ni neno la Bwana—kama vile mlivyosema masikioni mwangu, ndivyo nitakavyowatendea. Maiti zenu zitaanguka katika jangwa hili—kila mmoja wenu ambaye amehesabiwa miongoni mwenu, kulingana na hesabu yenu kuanzia miaka 20 na zaidi, ambaye alinilalamikia. Hakika hamtaingia kamwe katika nchi ambayo niliapa kwa mkono wangu ulioinuliwa kuwakalisha humo, isipokuwa Kalebu mwana wa Yefune na Yoshua mwana wa Nuni.

15. Warumi 1:21 Kwa maana, ingawa walimjua Mungu, hawakumheshimu kama Mungu au kumshukuru, lakini walipotea katika mawazo yao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza.

Bonus

Luka 6:35 Bali wapendeni adui zenu, watendeeni mema na kuwakopesha bila kutarajia kurudishiwa chochote. Ndipo thawabu yenu itakuwa kubwa, nanyi mtakuwa wana wa Aliye Juu Zaidi, kwa sababu yeye ni mwema kwa wasio na shukrani na waovu.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen ni mwamini mwenye shauku katika neno la Mungu na mwanafunzi aliyejitolea wa Biblia. Akiwa na uzoefu wa zaidi ya miaka 10 katika huduma mbalimbali, Melvin amekuza uthamini wa kina kwa nguvu ya mabadiliko ya Maandiko katika maisha ya kila siku. Ana shahada ya kwanza katika Theolojia kutoka chuo cha Kikristo kinachojulikana na kwa sasa anafuata Shahada ya Uzamili katika masomo ya Biblia. Kama mwandishi na mwanablogu, dhamira ya Melvin ni kuwasaidia watu binafsi kupata ufahamu mkubwa wa Maandiko na kutumia kweli zisizo na wakati katika maisha yao ya kila siku. Wakati haandiki, Melvin hufurahia kutumia wakati na familia yake, kuchunguza maeneo mapya, na kushiriki katika huduma za jamii.