Mistari 15 Muhimu ya Biblia Kuhusu Kuabudu Mariamu

Mistari 15 Muhimu ya Biblia Kuhusu Kuabudu Mariamu
Melvin Allen

Aya za Biblia kuhusu kumuabudu Maryamu

Kuinama na kuswali ni ibada. Wakatoliki huinama na kuomba kwa sanamu na sanamu za Mariamu jambo ambalo Maandiko yanakataza waziwazi. Wanamwabudu Mariamu zaidi kuliko Yesu Kristo. Hakuna mahali popote katika Maandiko panaposema Mariamu atakuwa mpatanishi.

Hakuna popote katika Maandiko Matakatifu yasemayo kuomba na kushukuru na kuheshimu mchongo uliochongwa na mwanadamu au mchoro uliochongwa na mwanadamu. Hakuna mahali popote katika Maandiko panapokuambia umuombe Mariamu akuombee.

Ikiwa ningemchora mwanamke kwenye karatasi na kuiita Maryamu, je, utaenda mbele ya karatasi hiyo, ukainama na kuanza kuiomba? Huwezi kumwabudu Mungu kupitia vitu vilivyoumbwa. Yesu Kristo ni wa milele na Mariamu si mama wa Mungu kwa sababu Mungu hana mama.

“Hapo mwanzo kulikuwako Neno, naye Neno alikuwako kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu. Mariamu hakuwa hapo mwanzo, lakini Ukatoliki unamgeuza kuwa mungu wa kike. Mariamu alikuwa mwenye dhambi kama vile mimi ni mwenye dhambi, kama vile wewe ni mwenye dhambi, kama vile Paulo alivyokuwa mwenye dhambi, kama vile Yusufu alivyokuwa mwenye dhambi, n.k.

Yesu Kristo alikuja kufa kwa ajili ya dhambi za Mungu. ulimwengu ikiwa ni pamoja na Mariamu na kila mtu pamoja na Mariamu inabidi kumkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wao ili aingie Mbinguni.

́Ibaadah zote, sifa njema na utukufu ni wa Mwenyezi Mungu, wala hatamwachia yeyote aondoe utukufu wake. Mungu hatakuwepokudhihakiwa. Kanisa Katoliki linapeleka watu wengi kuzimu. Hakutakuwa na dhambi ya kuhalalisha na wazi katika uso wako mafundisho ya Biblia ukiwa mbele za Mungu.

Papa Yohane Paulo wa Pili anaomba waziwazi kwa Maria

“Pamoja tunakuletea ombi letu la ujasiri na la huzuni.”

“Sikia kilio cha uchungu wa wahasiriwa wa vita na aina nyingi za jeuri zinazosababisha umwagaji damu duniani.”

“Ondoa giza la huzuni na wasiwasi, la chuki na kisasi.

Zifungue akili na nyoyo zetu kwenye imani na msamaha.

Wakatoliki wanaabudu kwa uwazi sanamu na sanamu za Mariamu.

1. Kutoka 20:4-5  Usijifanyie sanamu ya mfano wa kitu chochote kilicho mbinguni. juu, au juu ya nchi chini, au ndani ya maji chini. Usivisujudie wala usivisujudie; kwa kuwa mimi, Bwana, Mungu wako, ni Mungu mwenye wivu, nawaadhibu wana kwa ajili ya dhambi ya baba zao, hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao.

2. Isaya 42:8 Mimi ni Bwana; ndilo jina langu; na utukufu wangu sitawapa mwingine, wala sitawapa sanamu sifa zangu.

Mpatanishi mmoja naye ni Kristo.

3. 1 Timotheo 2:5  Kwa maana Mungu ni mmoja na mpatanishi mmoja ambaye anaweza kuwapatanisha Mungu na wanadamu. Kristo Yesu.

4. Waebrania 7:25 Kwa hiyo, aweza kuwaokoa kabisa wao wamkaribiao Mungu kwa yeye;maombezi kwa ajili yao.

5. Yohana 14:13  Nanyi mkiomba lo lote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana.

Angalia pia: Mistari 25 ya Biblia yenye Kutia Moyo Kuhusu Kusafiri (Kusafiri Salama)

Malaika wanatukumbusha tumwabudu Mungu na si mwingine.

6. Ufunuo 19:10 Kisha nikaanguka miguuni pake ili kumwabudu, lakini akasema. kwangu, “Hupaswi kufanya hivyo! Mimi ni mtumishi pamoja nawe na ndugu zako wanaoshikilia ushuhuda wa Yesu . Mwabudu Mungu.” Kwa maana ushuhuda wa Yesu ni roho ya unabii. (Nguvu ya ushuhuda mistari ya Biblia)

Mariamu alikuwa mwenye dhambi.

7. Mhubiri 7:20 Hakika hakuna mtu mwenye haki juu yake. ardhi atendaye mema na asiyetenda dhambi.

Siku za mwisho: Wengi watafanya yote wawezayo kuhalalisha uasi na mafundisho ya wazi ya Biblia.

8. 2 Timotheo 4:3-4 Kwa maana wakati unakuja. watu wasipokubali mafundisho yenye uzima, bali kwa kuwa na masikio ya utafiti, watajipatia waalimu kwa ajili ya tamaa zao wenyewe;

9. 1 Timotheo 4:1 Basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakiongozwa na roho zidanganyazo, na mafundisho ya mashetani.

Ibada ya sanamu

10. Zaburi 115:1-8 Ee Bwana, usitutukuze sisi, bali ulitukuze jina lako, kwa ajili yako. upendo thabiti na uaminifu wako! Kwa nini mataifa waseme, “Yuko wapi?Mungu wao?” Mungu wetu yuko mbinguni; anafanya yote ayapendayo. Sanamu zao ni fedha na dhahabu, kazi ya mikono ya wanadamu. Zina vinywa, lakini hazisemi; macho, lakini hayaoni. Zina masikio, lakini hazisikii; pua, lakini usinuse. Wana mikono, lakini hawajisikii; miguu, lakini msitembee; wala hawatoi sauti kooni mwao. Wale wanaowafanya wanakuwa kama wao; vivyo hivyo wote wanaowatumainia.

11. Yeremia 7:18  Watoto huokota kuni, na baba zao huwasha moto, na wanawake hukanda unga wao, ili kumfanyizia mikate malkia wa mbinguni, na kuwamiminia miungu mingine sadaka za kinywaji; ili wapate kunikasirisha.

Angalia pia: Mistari 22 Muhimu ya Biblia Kuhusu Kufichua Maovu

12. 1 Yohana 5:21 Watoto wadogo, jilindeni nafsi zenu na sanamu .

Vikumbusho

13. Warumi 1:25  ambao waliibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukitumikia kuliko Muumba anayehimidiwa kwa ajili yake. milele. Amina.

14. 1 Yohana 4:1 Wapenzi, msiiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho, kwamba zimetokana na Mungu; kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani.

15. Mithali 14:12 Iko njia ionekanayo kuwa sawa, lakini mwisho wake ni mauti.

Bonus

2 Wathesalonike 1:8 katika mwali wa moto, akiwalipiza kisasi wao wasiomjua Mungu, na wao wasioitii Injili ya Bwana wetu Yesu. .
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen ni mwamini mwenye shauku katika neno la Mungu na mwanafunzi aliyejitolea wa Biblia. Akiwa na uzoefu wa zaidi ya miaka 10 katika huduma mbalimbali, Melvin amekuza uthamini wa kina kwa nguvu ya mabadiliko ya Maandiko katika maisha ya kila siku. Ana shahada ya kwanza katika Theolojia kutoka chuo cha Kikristo kinachojulikana na kwa sasa anafuata Shahada ya Uzamili katika masomo ya Biblia. Kama mwandishi na mwanablogu, dhamira ya Melvin ni kuwasaidia watu binafsi kupata ufahamu mkubwa wa Maandiko na kutumia kweli zisizo na wakati katika maisha yao ya kila siku. Wakati haandiki, Melvin hufurahia kutumia wakati na familia yake, kuchunguza maeneo mapya, na kushiriki katika huduma za jamii.