15 Adnod Epig o’r Beibl Am Gosb Marwolaeth (Cosb Gyfalaf)

15 Adnod Epig o’r Beibl Am Gosb Marwolaeth (Cosb Gyfalaf)
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am y gosb eithaf?

Mae’r gosb eithaf yn bwnc dadleuol iawn. Yn yr Hen Destament gwelwn fod Duw wedi gorchymyn i bobl gael eu dienyddio am lofruddiaeth a throseddau amrywiol eraill megis godineb, cyfunrywioldeb, dewiniaeth, herwgipio, ac ati.

Sefydlodd Duw y gosb eithaf ac ni ddylai Cristnogion byth ceisio ymladd yn ei erbyn. Mae'r Ysgrythur yn ei gwneud yn glir bod gan y llywodraeth yr awdurdod i benderfynu pryd i'w ddefnyddio.

Y rhan fwyaf o'r amser yn yr Unol Daleithiau nid yw llofruddiaeth yn arwain at y gosb eithaf, ond pan fydd yn gwneud hynny nid ydym i'w lawenhau na'i wrthwynebu oni bai bod y person yn ddieuog.

Ar ddiwedd y dydd mae pob pechod yn arwain at gael ei ddedfrydu i dragwyddoldeb yn uffern.

Yr unig ffordd i ddianc rhag digofaint Duw hyd yn oed ar gyfer pobl a lofruddiwyd o'r blaen, yw trwy dderbyn Crist yn Arglwydd a Gwaredwr i chi.

Dyfyniadau Cristnogol am y gosb eithaf

“A all Cristion wrthwynebu erthyliad ac ewthanasia yn gyson tra’n cymeradwyo’r Gosb Fawr (CP)? Oes. Rhaid inni gofio “nad yw’r rhai heb eu geni, yr hen, a’r methedig wedi gwneud dim yn haeddu marwolaeth. Mae gan y llofrudd a gafwyd yn euog” (Feinbergs, 147). Nid yw CP, fel y mae beirniaid yn ei awgrymu, yn ddiystyru sancteiddrwydd bywyd. Mae, mewn gwirionedd, yn seiliedig ar gred mewn sancteiddrwydd bywyd: bywyd y dioddefwr a lofruddiwyd. Hefyd, tra bod bywyd yn wir yn sanctaidd, gall fod yn dal i fodfforffed. Yn olaf, mae’r Beibl yn gwrthwynebu erthyliad ac yn cymeradwyo CP.” Sam Storms

“Mae rhai yn meddwl tybed sut y gallai person sydd mor o blaid bywyd â mi dderbyn cyfraith cosb eithaf. Ond mae dedfryd marwolaeth yn ganlyniad i broses farnwrol hirfaith a thrylwyr a gymhwyswyd i berson y bernir ei fod yn euog y tu hwnt i amheuaeth resymol. Mae hynny’n wahanol iawn i un person yn penderfynu’n unigol i roi diwedd ar fywyd plentyn yn y groth hollol ddiniwed a diymadferth. Yn yr achos hwnnw, nid oes unrhyw broses o gyfiawnder, dim tystiolaeth o euogrwydd, dim amddiffyniad i'r plentyn a gondemniwyd, a dim apêl." Mike Huckabee

Gweld hefyd: 15 Adnodau Defnyddiol o’r Beibl Am Sgorwyr

“Ynglŷn â chymeradwyaeth y Mosaic o’r gosb eithaf. A ellir cyfiawnhau hyn ar sail y Cyfamod Newydd? Ie, mewn dwy ffordd. Yn gyntaf, yn Rhufeiniaid 13:4, mae Paul yn sôn am arweinwyr ein llywodraeth nad ydyn nhw’n “dwyn y cleddyf yn ofer.” Yn amlwg ni ddefnyddir y cleddyf i gywiro ond ar gyfer dienyddio, ac mae Paul yn cydnabod yr hawl hon. Nid yw Paul yn trafferthu darparu rhestr helaeth o ba droseddau y gellir eu cosbi'n gywir trwy farwolaeth, ond tybir yr hawl ei hun. Hefyd, mae’r amod cyn Mosaic fod llofruddiaeth yn ymosodiad ar ddelw Duw ac, felly, yn deilwng o farwolaeth (Gen. 9:6). Mae llofruddiaeth fel ymosodiad personol ar Dduw yn syniad nad yw wedi'i gyfyngu i'r Hen Gyfamod yn unig; mae’n parhau i fod yn drosedd gyfalaf ym mhob oes.” Fred Zaspel

Cosb marwolaeth yn yr Hen Destament

1. Exodus 21:12 Yr hwn sydd yn taro dyn, fel yefe a fydd farw, yn ddiau a roddir i farwolaeth.

2. Numeri 35:16-17 “Ond os bydd rhywun yn taro ac yn lladd rhywun arall â darn o haearn, llofruddiaeth yw hynny, a rhaid dienyddio'r llofrudd. Neu os bydd rhywun â charreg yn ei law yn taro ac yn lladd person arall, llofruddiaeth yw hynny, a rhaid rhoi'r llofrudd i farwolaeth.

3. Deuteronomium 19:11-12 Ond os o gasineb y mae rhywun yn cynllwyn, yn ymosod ar gymydog ac yn ei ladd, a'i fod yn ffoi i un o'r dinasoedd hyn, bydd henuriaid y dref yn anfon am y llofrudd, cael ei ddwyn yn ôl o'r ddinas, a'i drosglwyddo i ddialydd gwaed i farw.

4. Exodus 21:14-17 Ond os daw dyn yn rhyfygus ar ei gymydog, i'w ladd ef yn ddieuog; cymer di ef oddi ar fy allor, fel y byddo marw. A’r hwn a drawo ei dad, neu ei fam, yn ddiau a rodder i farwolaeth. A’r hwn a ladrata ddyn, ac a’i gwertho, neu os ceir ef yn ei law, efe a’i rhodder i farwolaeth yn ddiau. A’r hwn a felltithio ei dad , neu ei fam , yn ddiau a roddir i farwolaeth.

5. Deuteronomium 27:24 “Melltith ar unrhyw un sy'n lladd ei gymydog yn ddirgel.” Yna bydd yr holl bobl yn dweud, "Amen!"

6. Numeri 35:30-32 “‘Mae unrhyw un sy'n lladd rhywun i'w roi i farwolaeth fel llofrudd ar dystiolaeth tystion yn unig. Ond nid yw neb i'w roddi i farwolaeth ar dystiolaeth un tyst yn unig. “‘Peidiwch â derbyn pridwerth am fywyd llofrudd, sy'n haeddumarw. Maent i'w rhoi i farwolaeth. “‘Peidiwch â derbyn pridwerth dros unrhyw un sydd wedi ffoi i ddinas noddfa ac felly gadewch iddyn nhw fynd yn ôl i fyw ar eu tir eu hunain cyn marwolaeth yr archoffeiriad. – (Tystiolaeth adnodau o’r Beibl )

7. Genesis 9:6 Os bydd rhywun yn cymryd bywyd dynol, bydd bywyd y person hwnnw hefyd yn cael ei gymryd gan ddwylo dynol. Oherwydd gwnaeth Duw fodau dynol ar ei ddelw ei hun.

8. Exodus 22:19 “Pwy bynnag a orweddo gydag anifail, rhodder i farwolaeth.”

Cefnogi’r gosb eithaf yn y Testament Newydd.

9. Actau 25:9-11 Ond roedd Ffestus eisiau gwneud ffafr i’r Iddewon. Felly gofynnodd i Paul, “A wyt ti'n fodlon mynd i Jerwsalem i gael dy brawf yno ar y cyhuddiadau hyn gyda mi fel dy farnwr?” Dywedodd Paul, “Dw i'n sefyll yn llys yr ymerawdwr lle mae'n rhaid i mi gael fy mhroi. Nid wyf wedi gwneud dim o'i le ar yr Iddewon, fel y gwyddoch yn iawn. Os ydw i'n euog ac wedi gwneud rhywbeth o'i le yr wyf yn haeddu'r gosb eithaf, nid wyf yn gwrthod y syniad o farw. Ond os yw eu cyhuddiadau yn anwir, ni all neb fy nhraddodi i yn ffafr. Rwy'n apelio fy achos at yr ymerawdwr!

10.Rhufeiniaid 13:1-4 Rhaid i bawb ymostwng i awdurdodau llywodraethu. Oherwydd y mae pob awdurdod yn dod oddi wrth Dduw, a'r rhai sydd mewn swyddi o awdurdod wedi eu gosod yno gan Dduw. Felly mae unrhyw un sy'n gwrthryfela yn erbyn awdurdod yn gwrthryfela yn erbyn yr hyn y mae Duw wedi'i sefydlu, a byddan nhw'n cael eu cosbi. Canys nid yw yr awdurdodau yn taro ofn i mewnpobl sy'n gwneud yn iawn, ond yn y rhai sy'n gwneud drwg. Hoffech chi fyw heb ofn yr awdurdodau? Gwnewch yr hyn sy'n iawn, a byddant yn eich anrhydeddu. Mae'r awdurdodau yn weision Duw, wedi'u hanfon er eich lles. Ond os ydych chi'n gwneud cam â chi, wrth gwrs dylech chi ofni, oherwydd mae ganddyn nhw'r pŵer i'ch cosbi. Gweision Duw ydyn nhw, wedi'u hanfon i'r union bwrpas o gosbi'r rhai sy'n gwneud beth sy'n ddrwg. Felly rhaid i chwi ymostwng iddynt, nid yn unig i osgoi cosb, ond hefyd i gadw cydwybod glir.

11. 1 Pedr 2:13 Ymddarostyngwch i bob deddf dyn er mwyn yr Arglwydd: ai i'r brenin, fel goruchaf;

Cosb angau ac Uffern

Mae trosedd o beidio ag edifarhau ac ymddiried yng Nghrist am iachawdwriaeth yn gosbadwy trwy fywyd yn Uffern.

12 2 Thesaloniaid 1:8-9 mewn tân fflamllyd, gan ddialedd ar y rhai nad ydynt yn adnabod Duw ac ar y rhai nad ydynt yn ufuddhau i efengyl ein Harglwydd Iesu. Byddan nhw'n dioddef cosb dinistr tragwyddol, oddi wrth bresenoldeb yr Arglwydd ac oddi wrth ogoniant ei allu. – (Adnodau o’r Beibl am uffern)

13. Ioan 3:36 Y mae gan bwy bynnag sy’n credu yn y Mab fywyd tragwyddol, ond ni chaiff y sawl sy’n gwrthod y Mab weld bywyd, oherwydd y mae digofaint Duw yn aros arnynt. .

Gweld hefyd: 40 Adnodau Pwysig o'r Beibl Ynghŷd â Melltith ar Eraill a Dilysu

14. Datguddiad 21:8 Ond y llwfr, yr anghrediniol, y dieflig, y llofruddion, y rhywiol anfoesol, y rhai sy'n ymarfer hud a lledrith, yr eilunaddolwyra phob celwyddog – fe'u traddodir i'r llyn tanllyd o losgi sylffwr. Dyma’r ail farwolaeth.”

15. Datguddiad 21:27 Ond ni chaiff dim aflan byth fynd i mewn iddo, na neb sy'n gwneud yr hyn sy'n ffiaidd neu'n anwir, ond dim ond y rhai sydd wedi eu hysgrifennu yn llyfr bywyd yr Oen.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.