15 povzbudivých biblických veršů pro přání k uzdravení

15 povzbudivých biblických veršů pro přání k uzdravení
Melvin Allen

Biblické verše pro přání k uzdravení

Když máme přátele nebo členy rodiny, kteří jsou nemocní, je vždycky úžasné dostat od nich přáníčka s přáním brzkého uzdravení. Jako křesťané máme nést břemena jedni druhých. Neustále se modlete za své blízké a kéž jim tyto verše z Písma slouží k povzbuzení. Kéž jim i vám připomínají, že je to náš všemohoucí Bůh, kdo má pod kontrolou všechny situace.

Citace

"Posílám vám přání brzkého uzdravení a dobrého zdraví."

Co říká Bible?

1. 3 Jan 1,2 Milý příteli, doufám, že se ti daří dobře a že jsi zdravý na těle i silný na duchu. (verše z Písma svatého)

2. Numeri 6,24-26. Ať ti Hospodin žehná a chrání tě. Ať se na tebe Hospodin usměje a je ti milostiv. Ať ti Hospodin prokáže svou přízeň a dá ti svůj pokoj.

3. Jeremiáš 31,25 Osvěžím unavené a nasytím zemdlené.

4. Izajáš 41,13 Neboť já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který se chopí tvé pravice a řekne ti: Neboj se, já ti pomohu.

5. Sofonjáš 3,17 Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, mocný bojovník, který zachraňuje. Bude mít v tobě velikou zálibu, ve své lásce tě už nebude kárat, ale bude se nad tebou radovat se zpěvem.

Síla

6. Izajáš 40,29 Dává moc slabým a sílu bezmocným.

7. Žalm 29,11 Hospodin dává sílu svému lidu, Hospodin žehná svému lidu pokojem.

8. Žalm 28,7 Hospodin je má síla a můj štít, v něj doufá mé srdce a je mi pomoženo, mé srdce jásá a svým zpěvem mu vzdávám díky. (Biblické verše o vděčnosti)

Viz_také: 10 důležitých biblických veršů o autoritě (Poslouchání lidské autority)

Bude na vás dohlížet.

9. Žalm 145,20-21 Hospodin bdí nad všemi, kdo ho milují, ale všechny bezbožné zahubí. Má ústa budou mluvit k chvále Hospodina. Každé stvoření ať chválí jeho svaté jméno na věky věků. (verše o chválení Boha)

10. Žalm 121,7 Hospodin tě bude chránit před vším zlým - bude bdít nad tvým životem.

11. Žalm 121,8 Hospodin bude bdít nad tvým příchodem i odchodem nyní i navěky.

Viz_také: 30 inspirativních biblických veršů o síle v těžkých časech

Peace

12. Jan 14,27 Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako svět dává, já dávám vám. Ať se vaše srdce nestrachuje a nebojí.

13. Koloským 3,15 A ve vašich srdcích ať vládne Boží pokoj , k němuž jste také povoláni v jednom těle, a buďte vděční.

14. Filipským 4,6-7 o nic se nestarejte, ale ve všem modlitbou a prosbou s díkůvzdáním předkládejte své prosby Bohu. A Boží pokoj, který převyšuje všechen rozum, bude střežit vaše srdce i vaše mysli v Kristu Ježíši.

Připomínka

15. Matouš 19,26 Ježíš se na ně podíval a řekl: "U člověka je to nemožné, ale u Boha je možné všechno."

Bonus

Žalm 27,1 Hospodin je mé světlo a má spása, koho se mám bát? Hospodin je pevnost mého života, koho se mám bát? (Nebojte se biblických veršů)
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.