Kněz vs. pastor: 8 rozdílů mezi nimi (definice)

Kněz vs. pastor: 8 rozdílů mezi nimi (definice)
Melvin Allen

Pravděpodobně víte, že některé církve mají kněze a jiné pastory, a možná vás zajímalo, jaký je mezi nimi rozdíl. V tomto článku se budeme zabývat rozdílem mezi těmito dvěma typy: jaké církve vedou, co nosí, zda se mohou ženit, jaké potřebují vzdělání, co o této roli říká Bible a další!

Viz_také: 15 důležitých biblických veršů o výprasku dětí

Je kněz a pastor totéž?

Ne. Oba jsou pastýři stáda, kteří se starají o duchovní potřeby lidí v církvi. Představují však různé denominace s odlišným pojetím vedení církve a teologie.

Kněz například vyslechne vyznání hříchů a řekne: "Odpouštím vám vaše hříchy." Odpouštět znamená "zbavovat obvinění z provinění", takže kněz v podstatě odpouští lidem jejich hříchy.

Na druhou stranu může člověk vyznat své hříchy pastorovi, na čemž není nic špatného; Bible nám říká, že si máme navzájem vyznávat své hříchy, abychom byli uzdraveni (Jk 5,16). Pastor by však takovému člověku odpuštění nedal; hřích může odpustit pouze Bůh.

Viz_také: 15 důležitých biblických veršů o zabíjení zvířat (Hlavní pravdy)

Můžeme a měli bychom lidem odpustit, pokud se proti nám prohřešili, ale to neznamená, že tím před Bohem vymažeme všechny hříchy. Pastor by člověka povzbudil, aby Bohu vyznal své hříchy a přijal jeho odpuštění. Mohl by mu pomoci modlit se za odpuštění a povzbudit ho, aby požádal o odpuštění všechny lidi, kterým ublížil. Pastor však lidi hříchů nezbavuje.

Co je to pastor?

Pastor je duchovním vůdcem protestantské církve. Co je to protestantská církev? Je to církev, která učí, že každý věřící má přímý přístup k Bohu prostřednictvím Ježíše Krista, našeho Velekněze. Lidský kněz není nutný k tomu, aby se přimlouval mezi Bohem a lidmi. Protestanti také věří, že Bible je konečnou autoritou v otázkách učení a že jsme spaseni pouze vírou.Mezi protestantské církve patří hlavní denominace, jako jsou presbyteriáni, metodisté a baptisté, a také většina nedenominačních církví a letniční církve.

Slovo "pastýř" pochází z kořene slova "pastvina". Pastýř je v podstatě pastýřem lidí, který jim pomáhá nastoupit a zůstat na správné duchovní cestě, vede je a krmí je Božím slovem.

Co je to kněz?

Kněz je duchovní vůdce v katolické, pravoslavné (včetně řecké), anglikánské a episkopální církvi. Ačkoli všechny tyto církve mají kněze, úloha kněze a základní teologie jednotlivých církví se poněkud liší.

Kněz slouží jako prostředník mezi Bohem a lidmi. Provádí posvátné náboženské rituály.

V USA se katoličtí faráři nazývají "pastory", ale v podstatě jsou to "kněží", jak je popsáno v tomto článku.

Původ kněží a pastorů

V Bibli je kněz muž povolaný Bohem, který zastupuje lidi ve věcech týkajících se Boha. Přináší dary a oběti za hřích (Židům 5,1-4).

Téměř před 3500 lety, když Mojžíš vyvedl Izraelity z Egypta, ustanovil Bůh Áronovo kněžství. Bůh vyčlenil Mojžíšova bratra Árona a jeho potomky, aby přinášeli oběti v Hospodinově přítomnosti, sloužili Hospodinu a pronášeli požehnání v jeho jménu (1. Paralipomenon 23,13).

Když Ježíš zemřel na kříži jako poslední oběť, kněží již nemuseli přinášet oběti za lid, ačkoli to židovští kněží ještě nechápali. O několik desetiletí později však židovské kněžství skončilo v roce 70 n. l., kdy Řím zničil Jeruzalém a chrám a poslední židovský velekněz Fanniáš ben Samuel byl zabit.

Mezitím raná církev rostla a zakládala se v Asii, Africe a Evropě. V Novém zákoně se dočteme o různých církevních představitelích. Hlavním úřadem byla funkce, která se alternativně nazývala starší ( presbyterní ), dozorci/biskupové ( episkopon ) nebo pastorů ( poimenas ). Jejich hlavními úkoly bylo vyučovat, modlit se, vést, pást a vybavovat místní církev.

Petr sám sebe označil za staršího a povzbuzoval své kolegy starší, aby pásli Boží stádo (1 Petr 5,1-2). Pavel a Barnabáš na své misijní cestě ustanovili starší v každém sboru (Sk 14,23). Pavel pověřil Tita, aby ustanovil starší v každém městě (Tt 1,5). Pavel řekl, že správce je správce nebo správce Božího domu (Tt 1,7) a pastýř církve (Sk 20,28).slovo pastor znamená doslova pastýř.

Dalším úřadem byl diakon (diakonoi) neboli služebník (Římanům 16,1; Efezským 6,21; Filipským 1,1; Koloským 1,7; 1 Timoteovi 3,8-13). Tito lidé se starali o fyzické potřeby sboru (například o to, aby vdovy měly co jíst - Skutky 6,1-6 ), a uvolňovali tak starší, aby se starali o duchovní potřeby, jako je vyučování a modlitba.

Přinejmenším někteří z diakonů však měli také pozoruhodnou duchovní službu. Štěpán konal úžasné zázraky a znamení a byl horlivým svědkem pro Krista (Sk 6,8-10). Filip chodil kázat do Samaří, konal zázračná znamení, vyháněl zlé duchy a uzdravoval ochrnuté a chromé (Sk 8,4-8).

Kdy se tedy objevili křesťanští kněží? V polovině 2. století začali někteří církevní představitelé, jako například Cyprián, biskup/dozorce v Kartágu, mluvit o dozorcích jako o kněžích, protože předsedali eucharistii (přijímání), která představovala Kristovu oběť. Postupně se faráři/starší/dozorci přetvořili v kněžskou roli. Od starozákonních kněží se lišili tím, že nešlo odědičnou roli a nedocházelo k žádným zvířecím obětem.

Ale v době, kdy se křesťanství koncem 4. století stalo náboženstvím Římské říše, se církevní bohoslužba stala bohatě obřadní. Chrysostom začal učit, že kněz svolává Ducha svatého, který proměňuje chléb a víno v doslovné tělo a krev Kristovu (učení o transsubstanciaci). Rozdíl mezi kněžími a obyčejnými lidmi se stal výrazným, když sekněží vyhlásili rozhřešení jejich hříchů a jednali v osobě Krista.

V 16. století protestantští reformátoři odmítli transsubstanciaci a začali učit o kněžství všech věřících: všichni křesťané mají přímý přístup k Bohu skrze Ježíše Krista. Kněží tedy nebyli součástí protestantských církví a vedoucí se opět nazývali pastory nebo služebníky.

Povinnosti pastorů a kněží

Pastoři v protestantských církvích mají více odpovědností:

  • Připravují a přednášejí kázání
  • Vedou bohoslužby
  • Navštěvují nemocné a modlí se za ně a modlí se za další potřeby církve.Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.