Pari Vs Pastor: 8 Pagkakaiba sa Pagitan Nila (Mga Kahulugan)

Pari Vs Pastor: 8 Pagkakaiba sa Pagitan Nila (Mga Kahulugan)
Melvin Allen

Marahil alam mo na ang ilang simbahan ay may mga pari at ang iba ay may mga pastor, at marahil ay naisip mo kung ano ang pagkakaiba. Sa artikulong ito, susuriin natin ang pagkakaiba ng dalawa: anong uri ng mga simbahan ang kanilang pinamumunuan, kung ano ang kanilang isinusuot, kung maaari silang magpakasal, kung anong uri ng pagsasanay ang kailangan nila, kung ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa papel at higit pa!

Pareho ba ang pari at pastor?

Hindi. Pareho silang mga pastol ng kawan, na nangangalaga sa espirituwal na pangangailangan ng mga tao sa isang simbahan. Gayunpaman, kinakatawan nila ang iba't ibang denominasyon na may iba't ibang konsepto ng pamumuno at teolohiya ng simbahan.

Halimbawa, naririnig ng isang pari ang pag-amin ng kasalanan ng mga tao, na nagsasabing, "Pinapatawad kita sa iyong mga kasalanan." Ang ibig sabihin ng Absolve ay “palaya mula sa paratang ng maling gawain,” kaya ang pari ay mahalagang pinatatawad ang mga tao sa kanilang kasalanan.

Sa kabilang banda, maaaring ipagtapat ng isang tao ang kanilang mga kasalanan sa isang pastor, at walang mali doon; sinasabi sa atin ng Bibliya na ipagtapat ang ating mga kasalanan sa isa't isa upang tayo ay gumaling (Santiago 5:16). Gayunpaman, ang isang pastor ay hindi magbibigay ng kapatawaran sa taong iyon; ang Diyos lang ang makakapagpatawad ng kasalanan.

Maaari at dapat nating patawarin ang mga tao kung nagkasala sila sa atin, ngunit hindi nito napupunas ang talaan sa harap ng Diyos. Hinihikayat ng pastor ang tao na ipagtapat ang kanyang mga kasalanan sa Diyos at tanggapin ang Kanyang kapatawaran. Maaari niyang tulungan ang taong manalangin para sa kapatawaran at hikayatin ang taong iyon na humingi ng kapatawaran sa sinumanmga taong ginawan niya ng mali. Ngunit hindi inaalis ng pastor ang mga tao sa kasalanan.

Tingnan din: Gaano Katanda si Jesus Ngayon Kung Siya ay Buhay Pa? (2023)

Ano ang pastor?

Ang pastor ay ang espirituwal na pinuno ng simbahang Protestante. Ano ang simbahang Protestante? Isa itong simbahan na nagtuturo na ang bawat mananampalataya ay may direktang paglapit sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, ang ating Dakilang Mataas na Saserdote. Ang isang pari na tao ay hindi kinakailangan upang mamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Naniniwala rin ang mga Protestante na ang Bibliya ang pangwakas na awtoridad sa mga usapin ng doktrina at tayo ay naligtas sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Kabilang sa mga simbahang Protestante ang mga pangunahing denominasyon tulad ng Presbyterian, Methodist, at Baptist, at gayundin ang karamihan sa mga simbahang hindi denominasyon at mga simbahang Pentecostal.

Ang salitang "pastor" ay nagmula sa ugat ng salitang "pasture." Ang isang pastor ay mahalagang pastol ng mga tao, tinutulungan silang magpatuloy at manatili sa tamang espirituwal na landas, ginagabayan sila, at pinapakain sila ng Salita ng Diyos.

Ano ang pari?

Ang pari ay isang espirituwal na pinuno sa mga simbahang Katoliko, Eastern Orthodox (kabilang ang Greek Orthodox), Anglican, at Episcopal na simbahan. Bagama't ang lahat ng pananampalatayang ito ay may mga pari, ang tungkulin ng isang pari at ang pangunahing teolohiya ng iba't ibang simbahan ay medyo magkaiba.

Ang isang pari ay nagsisilbing tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Gumagawa siya ng mga sagradong ritwal sa relihiyon.

Sa USA, ang mga Katolikong kura paroko ay tinatawag na "mga pastor," ngunit sila ay mahalagang "mga pari," gaya ng inilarawan sa artikulong ito.

Tingnan din: 22 Nakatutulong na Mga Talata sa Bibliya Para sa Insomnia At Mga Gabing Walang Tulog

Pinagmulanng mga pari at pastor

Sa Bibliya, ang pari ay isang taong tinawag ng Diyos na kumakatawan sa mga tao sa mga bagay na may kaugnayan sa Diyos. Nag-aalok siya ng mga kaloob at mga hain para sa kasalanan (Hebreo 5:1-4).

Halos 3500 taon na ang nakalilipas, nang pamunuan ni Moises ang mga Israelita palabas ng Ehipto, itinalaga ng Diyos ang Aaronic na pagkasaserdote. Ibinukod ng Diyos ang kapatid ni Moises na si Aaron at ang kanyang mga inapo upang mag-alay ng mga sakripisyo sa harapan ng Panginoon, maglingkod sa Panginoon, at magpahayag ng mga pagpapala sa Kanyang pangalan (1 Cronica 23:13).

Nang si Jesus ay namatay sa krus bilang ang panghuling hain, hindi na kailangan ng mga pari na mag-alay ng mga hain para sa mga tao, bagaman hindi pa iyon naiintindihan ng mga paring Judio. Ngunit pagkaraan ng ilang dekada, natapos ang pagkasaserdoteng Judio noong AD 70 nang wasakin ng Roma ang Jerusalem at ang templo, at ang huling mataas na saserdoteng Hudyo, si Phannias ben Samuel, ay pinatay.

Samantala, ang unang simbahan ay lumalago at nagiging matatag. sa Asya, Africa, at Europa. Sa Bagong Tipan, mababasa natin ang tungkol sa iba't ibang pinuno ng simbahan. Ang pangunahing katungkulan ay isang posisyon na tinatawag na elders ( presbyterous ), overseers/bishops ( episkopon ), o mga pastor ( poimenas ). Ang kanilang mga pangunahing gawain ay ang pagtuturo, pagdarasal, pamumuno, pagpapastol, at pag-aayos sa lokal na simbahan.

Tumuko si Pedro sa kanyang sarili bilang isang elder at hinimok ang kanyang mga kapwa elder na pastol ang kawan ng Diyos (1 Pedro 5:1-2). Nagtalaga sina Pablo at Bernabe ng mga matatanda sa bawat simbahan sa kanilangpaglalakbay bilang misyonero (Mga Gawa 14:23). Inutusan ni Pablo si Titus na magtalaga ng mga elder sa bawat bayan (Tito 1:5). Sinabi ni Pablo na ang tagapangasiwa ay isang katiwala o tagapamahala ng sambahayan ng Diyos (Tito 1:7) at pastol ng simbahan (Mga Gawa 20:28). Ang salitang pastor ay literal na nangangahulugang pastol.

Ang isa pang katungkulan ay diyakono (diakonoi) o lingkod (Roma 16:1, Efeso 6:21, Filipos 1:1, Colosas 1:7, 1 Timoteo 3:8-13 ). Ang mga indibiduwal na ito ay nag-asikaso sa pisikal na mga pangangailangan ng kongregasyon (tulad ng pagtiyak na ang mga balo ay may pagkain – Mga Gawa 6:1-6 ), na pinalalaya ang mga matatanda upang pangalagaan ang mga espirituwal na pangangailangan tulad ng pagtuturo at panalangin.

Gayunpaman , kahit papaano ang ilan sa mga deacon ay mayroon ding kahanga-hangang espirituwal na ministeryo. Si Esteban ay nagsagawa ng mga kamangha-manghang himala at mga tanda at naging masigasig na saksi para kay Kristo (Mga Gawa 6:8-10). Nagpunta si Felipe upang mangaral sa Samaria, gumawa ng mga himala, nagpalayas ng masasamang espiritu, at nagpagaling ng mga paralitiko at pilay (Mga Gawa 8:4-8).

Kung gayon, kailan nagpakita ang mga paring Kristiyano? Noong kalagitnaan ng ika-2 siglo, ang ilang mga pinuno ng simbahan, tulad ni Cyprian, ang obispo/tagapangasiwa ng Carthage, ay nagsimulang magsalita tungkol sa mga tagapangasiwa bilang mga pari dahil sila ang namuno sa eukaristiya (komunyon), na kumakatawan sa sakripisyo ni Kristo. Unti-unti, ang mga pastor/matanda/tagapangasiwa ay naging isang tungkulin ng pagkapari. Kaiba ito sa mga pari sa Lumang Tipan dahil hindi ito namamana na tungkulin, at walang anumang paghahain ng hayop.

Ngunit sa pamamagitan ngsa panahong ang Kristiyanismo ay naging relihiyon ng Imperyo ng Roma noong huling bahagi ng ika-4 na siglo, ang pagsamba sa simbahan ay naging marangyang seremonyal. Sinimulang ituro ni Chrysostom na tinawag ng pari ang Banal na Espiritu, na ginawang literal na katawan at dugo ni Kristo ang tinapay at alak (doktrina ng transubstantiation). Ang dibisyon sa pagitan ng mga pari at ordinaryong mga tao ay naging malinaw nang ang mga pari ay nagpahayag ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, na kumikilos sa katauhan ni Kristo.

Noong ika-16 na siglo, tinanggihan ng mga Protestanteng repormador ang transubstantiation at nagsimulang magturo ng priesthood sa lahat ng mananampalataya. : lahat ng Kristiyano ay may direktang pag-access sa Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Kristo. Kaya, ang mga pari ay hindi bahagi ng mga simbahang Protestante, at ang mga pinuno ay muling tinawag na mga pastor o ministro.

Mga responsibilidad ng mga pastor at pari

Mga Pastor sa mga simbahang Protestante ay may maraming responsibilidad:

  • Sila ay naghahanda at naghahatid ng mga sermon
  • Sila ang namumuno sa mga serbisyo sa simbahan
  • Sila ay bumibisita at nananalangin para sa mga maysakit at nananalangin para sa iba pangangailangan ng katawan ng simbahanMelvin Allen
Melvin Allen
Si Melvin Allen ay isang masigasig na mananampalataya sa salita ng Diyos at isang dedikadong estudyante ng Bibliya. Sa mahigit 10 taong karanasan sa paglilingkod sa iba't ibang ministeryo, si Melvin ay nakabuo ng malalim na pagpapahalaga sa kapangyarihan ng Banal na pagbabago sa pang-araw-araw na buhay. Siya ay may hawak na Bachelor's degree sa Theology mula sa isang kagalang-galang na kolehiyong Kristiyano at kasalukuyang kumukuha ng Master's degree sa Biblical studies. Bilang isang may-akda at blogger, ang misyon ni Melvin ay tulungan ang mga indibidwal na magkaroon ng higit na pang-unawa sa Banal na Kasulatan at ilapat ang mga walang hanggang katotohanan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kapag hindi siya nagsusulat, nasisiyahan si Melvin na gumugol ng oras kasama ang kanyang pamilya, tuklasin ang mga bagong lugar, at nakikibahagi sa serbisyo sa komunidad.