Theism Vs Deism Vs Pantheism: (Diffiniadau a Chredoau)

Theism Vs Deism Vs Pantheism: (Diffiniadau a Chredoau)
Melvin Allen

Mae'r byd yn llawn amrywiaeth eang o systemau cred. Mae pob un ond un, Cristnogaeth, yn ffug. Gellir deall llawer o'r credoau ffug hyn trwy archwilio tri therm sylfaenol: theistiaeth, deism, a phantheistiaeth.

Beth yw theistiaeth?

Theistiaeth yw'r gred fod yna dduwiau neu dduw sydd wedi creu'r byd ac wedi cael rhyw gysylltiad ag ef. Gallai'r rhyngweithiad hwn fod i unrhyw amrywiad o raddau.

Gweld hefyd: Adnod y Dydd - Peidiwch â Barnu - Mathew 7:1

Undduwiaeth yw'r gred mai dim ond un duw sy'n bodoli. Aml-dduwiaeth yw'r gred bod yna dduwiau lluosog yn bodoli.

Arfarniad ysgrythurol

Mae’r Beibl yn dangos yn glir mai dim ond un Duw sydd – yr Arglwydd, Creawdwr y Bydysawd. Ac y mae Efe yn Sanctaidd.

Deuteronomium 6:4 “Gwrando, O Israel! Yr ARGLWYDD yw ein Duw ni, yr ARGLWYDD yw un!”

Effesiaid 4:6 “Un Duw a Thad sydd goruwch pawb a thrwy bawb ac ym mhopeth.”

1 Timotheus 2:5 “Oherwydd un Duw sydd, ac un cyfryngwr hefyd rhwng Duw a dynion, y dyn Crist Iesu.”

Salm 90:2 “Cyn i’r mynyddoedd gael eu dwyn allan, neu i ti erioed lunio’r ddaear a’r byd, o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb, ti sydd Dduw.”

Deuteronomium 4:35 “Dangoswyd i chwi eich bod yn adnabod yr ARGLWYDD, Ef yw Duw; nid oes arall ond Ef."

Beth yw deistiaeth?

Y gred yn Nuw yw deistiaeth, ond gwadiad bod gan Dduw ran yn y byd i unrhyw raddau. Dywed mai Duw greodd ybyd ac yna ei adael i'r rheolau llywodraethu y mae wedi'u gosod ar waith ac nid yw'n gwneud unrhyw ymdrech i'w gynnwys ei Hun ym mywydau neu weithredoedd bodau dynol. Mae Deistiaid yn addoli Creawdwr cwbl amhersonol ac yn dyrchafu Rhesymeg a Rheswm uwchlaw popeth arall. Mae Undeb y Deistiaid yn y Byd yn dweud hyn am y Beibl “[mae'n] paentio llun drwg a gwallgof iawn o Dduw.”

Mae'r rhan fwyaf o haneswyr yn olrhain Deistiaeth yn ôl i'r Arglwydd Edward Herbert o Cherbury. Gosododd y sylfaen ar gyfer yr hyn a ddaeth yn gred Deism. Roedd credoau’r Arglwydd Edward yn ymwahanu oddi wrth Gristnogaeth wrth iddo ddechrau dilyn “crefydd naturiol yn seiliedig ar reswm.” Yn ddiweddarach, ysgrifennodd Charles Blount ymhellach am ei gredoau a oedd yn seiliedig ar yr Arglwydd Edwards. Roedd yn feirniadol iawn o'r Eglwys ac yn gwadu syniadau am wyrthiau, datguddiadau. Ysgrifennodd Charles Blount hefyd am ei amheuaeth ynghylch dilysrwydd llyfr Genesis. Yn ddiweddarach daeth Dr. Thomas Young ac Ethan Allen a ysgrifennodd lyfr y llyfr cyntaf un ar Deism a gyhoeddwyd yn America. Mae Thomas Paine yn un o'r Deistiaid cynnar enwocaf. Un dyfyniad gan Thomas Paine yw “Y greadigaeth yw Beibl y Deist. Y mae efe yno yn darllen, yn llawysgrifen y Creawdwr ei hun, sicrwydd ei fodolaeth ac annghyfnewidioldeb ei allu, ac y mae pob Beibl a Thestament arall yn ffugiadau iddo.”

Nid oes ateb clir i bersbectif Deists ar fywyd ar ôl marwolaeth. Maent ar y cyfan yn agored iawn i ddehongliadau unigol ogwirionedd. Mae llawer o Deistiaid yn credu mewn amrywiad o fywyd ar ôl marwolaeth sy'n cynnwys Nefoedd ac Uffern. Ond mae rhai yn credu y byddwn yn bodoli fel egni yn unig yn y Cosmos mawr.

Problemau gyda deistiaeth: Gwerthusiad ysgrythurol

Yn amlwg, nid yw Deistiaid yn addoli Duw’r Beibl. Maent yn addoli gau dduw o'u gwneuthuriad eu hunain. Maen nhw'n cadarnhau un peth y mae Cristnogion yn ei wneud - sef bod Duw wedi darparu prawf o'i fodolaeth yn y greadigaeth. Ond mae unrhyw debygrwydd yn aros yno. Ni ellir dod o hyd i wybodaeth iachawdwriaeth wrth arsylwi'r greadigaeth. Maen nhw'n gweld dyn fel bod rhesymegol sy'n gofalu am ei dynged ei hun, ac maen nhw'n gwadu unrhyw ddatguddiad arbennig gan Dduw. Mae'r Ysgrythur yn glir y gallwn ddysgu am ein Duw personol iawn trwy Ei Air a bod Duw yn ymwneud llawer â'i greadigaeth.

2 Timotheus 3:16-17 “Mae’r holl Ysgrythur wedi ei rhoi trwy ysbrydoliaeth Duw, ac mae’n fuddiol i athrawiaeth er cerydd, i gywiro, i addysgu mewn cyfiawnder, er mwyn i ŵr Duw fod yn gyflawn, wedi ei arfogi’n drylwyr. am bob gwaith da.”

1 Corinthiaid 2:14 “Ond nid yw'r dyn naturiol yn derbyn pethau Ysbryd Duw, oherwydd ffolineb ydynt iddo; ac ni all efe eu hadnabod, am eu bod wedi eu dirnad yn ysbrydol.”

1 Corinthiaid 12:3 “Felly dw i eisiau i chi ddeall nad oes neb yn llefaru yn Ysbryd Duw byth yn dweud, ‘Iesu sydd felltigedig!’ ac ni all neb ddweud ‘Iesu yw’r Arglwydd’ ondyn yr Ysbryd Glân.”

Diarhebion 20:24 “Yr Arglwydd sy'n llywio camau rhywun. Sut felly gall unrhyw un ddeall eu ffordd eu hunain?”

Eseia 42:5 “Dyma mae'r Arglwydd Dduw yn ei ddweud – Creawdwr y nefoedd, sy'n eu hestyn nhw, sy'n lledu'r ddaear â phopeth sy'n tarddu ohoni, sy'n rhoi anadl i'w phobl, a bywyd i'r rhai sy'n cerdded arno.”

Gweld hefyd: 30 Annog Adnodau o’r Beibl Am Ddifaru Mewn Bywyd (Pwerus)

Beth yw pantheistiaeth?

Pantheistiaeth yw'r gred fod Duw yn bopeth a phawb, a bod popeth a phawb yn Dduw. Mae'n debyg iawn i amldduwiaeth yn yr ystyr ei fod yn cadarnhau llawer o dduwiau, ond mae'n mynd gam ymhellach ac yn honni bod popeth yn dduw. Mewn Pantheistiaeth y mae Duw yn treiddio trwy bob peth, yn cysylltu â phob peth. Y mae i'w gael ym mhob peth ac y mae yn cynnwys pob peth. Mae pantheistiaeth yn honni mai Duw yw'r byd a Duw yw'r byd.

Pantheistiaeth yw'r dybiaeth y tu ôl i lawer o grefyddau anghristnogol megis Bwdhaeth a Hindŵaeth, yn ogystal â sawl cwlt oes newydd. Nid yw pantheistiaeth yn gred feiblaidd o gwbl.

Mae sawl math gwahanol o Bantheistiaeth. Pantheistiaeth absoliwt sydd â'i gwreiddiau yn y 5ed Ganrif CC, Pantheistiaeth Emanational a sefydlwyd yn y 3 ydd Ganrif, Pantheistiaeth Ddatblygiadol o'r 1800au cynnar, Pantheistiaeth Fodol o'r 17 eg Ganrif, Pantheistiaeth Aml-lefel a ddarganfuwyd mewn rhai amrywiadau o Hindŵaeth ac yna'n cael ei godi gan a athronydd yng nghanol y 1900au. Yna mae Pantheistiaeth Athraidd,sydd hefyd yn cael ei adnabod fel Bwdhaeth Zen, ac sydd wedi cael ei boblogeiddio yn y fasnachfraint Star Wars.

Mae'r rhan fwyaf o'r pantheistiaid yn credu mai'r byd ar ôl marwolaeth yw pan fyddwch chi'n dod yn rhan o bopeth, wedi'ch adamsugno i Popeth. Weithiau mae'n cael ei ystyried fel ailymgnawdoliad a chyflawniad Nirvana. Mae pantheistiaid yn credu yn y bywyd ar ôl marwolaeth y maent yn colli pob cof o'u bywyd a phob ymwybyddiaeth.

Problemau gyda phantheistiaeth: Gwerthusiad ysgrythurol

Mae Duw yn Hollbresennol, ond nid pantheistiaeth mo hwn. Mae'r Beibl yn cadarnhau ei fod Ef ym mhobman, ond nid yw'n golygu bod popeth yn Dduw.

Salm 139:7-8 “I ble y caf i fynd oddi wrth dy Ysbryd? Ble gallaf i ffoi o'ch presenoldeb? Os af i fyny i'r nefoedd, yr wyt yno; os gwnaf fy ngwely yn y dyfnder, yr wyt yno.”

Genesis 1:1 “Yn y dechreuad, creodd Duw y nefoedd a'r ddaear.”

Nehemeia 9:6 “Ti yn unig ydy'r Arglwydd. Gwnaethost yr awyr a'r nefoedd a'r holl sêr. Ti wnaeth y ddaear a'r moroedd a phopeth sydd ynddynt. Ti'n eu cadw nhw i gyd ac mae angylion y nefoedd yn dy addoli di.”

Datguddiad 4:11 “Teilwng wyt ti, ein Harglwydd a’n Duw, i dderbyn y gogoniant a’r anrhydedd a’r gallu, oherwydd ti a greodd bob peth, a thrwy dy ewyllys di y maent yn bodoli ac yn cael eu creu.”

Eseia 45:5 “Myfi yw'r Arglwydd, ac nid oes arall, ond myfi nid oes Duw; Yr wyf yn eich arfogi, er nad ydych yn fy adnabod.”

Casgliad

Gallwn wybodgyda sicrwydd llwyr yr hyn y mae Duw wedi'i ddatgelu amdano'i Hun yn ei Air. Gallwn wybod bod ein Duw yn Dduw Sanctaidd, Cyfiawn, a chariadus sy'n ymwneud yn agos â'i greadigaeth.

Mae’r Beibl yn ein dysgu ein bod ni i gyd wedi ein geni’n bechaduriaid. Mae Duw yn Sanctaidd, ac rydyn ni'n bechaduriaid yn ansanctaidd ac ni allwn ddod yn agos at Dduw Sanctaidd. Ein pechod ni yw bradwriaeth yn ei erbyn Ef. Mae Duw yn Farnwr perffaith a chyfiawn yn gorfod rhoi barn gyfiawn arnom ni – a’n cosb ni yw tragwyddoldeb yn Uffern. Ond talodd Crist y gosb am ein brad, a bu farw ar groes, a thridiau yn ddiweddarach fe atgyfododd oddi wrth y meirw. Os ydym yn edifarhau am ein pechodau ac yn rhoi ein ffydd yng Nghrist gallwn gael ein rhyddhau o gaethiwed pechod. Byddwn yn cael calon newydd gyda chwantau newydd. A byddwn yn treulio tragwyddoldeb gyda'r Arglwydd.

Rhufeiniaid 8:38-39 “A dw i’n argyhoeddedig na all dim byth ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw. Nid angau nac einioes, nac angylion na chythreuliaid, na’n hofnau am heddiw na’n gofidiau am yfory—ni all hyd yn oed nerthoedd uffern ein gwahanu oddi wrth gariad Duw. Dim pŵer yn yr awyr uwchben nac yn y ddaear isod - yn wir, ni fydd dim yn yr holl greadigaeth byth yn gallu ein gwahanu oddi wrth gariad Duw a ddatguddir yng Nghrist Iesu ein Harglwydd.”

Rhufeiniaid 5:8 “Ond dangosodd Duw ei gariad mawr tuag atom ni trwy anfon Crist i farw droson ni tra oedden ni dal yn bechaduriaid.”
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.