25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Wneud Y Peth Cywir

25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Wneud Y Peth Cywir
Melvin Allen

Gweld hefyd: 25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Ynghylch Soothsayers

Adnodau o’r Beibl am wneud y peth iawn

Ar wahân i Grist allwn ni ddim gwneud y peth iawn. Rydyn ni i gyd yn brin o Gogoniant Duw. Mae Duw yn Dduw sanctaidd ac yn gofyn am berffeithrwydd. Roedd Iesu sy’n Dduw yn y cnawd yn byw’r bywyd perffaith na allem ni ei fyw a bu farw dros ein camweddau. Rhaid i bob dyn edifarhau a chredu yn lesu Grist. Mae wedi ein gwneud yn iawn gerbron Duw. Hawliad credinwyr yn unig yw Iesu, nid gweithredoedd da.

Gweld hefyd: 25 Adnod Pwysig o’r Beibl Ynghylch Marw Er Mwyn Hunan Feunyddiol (Astudio)

Bydd gwir ffydd yng Nghrist yn peri inni ddod yn greadigaeth newydd. Bydd Duw yn rhoi calon newydd i ni ar ei gyfer. Bydd genym chwantau a serchiadau newydd at Grist.

Bydd ei gariad ef tuag atom a'n cariad a'n gwerthfawrogiad Ef yn ein gyrru i wneud yr hyn sy'n iawn. Bydd yn ein gyrru i ufuddhau iddo, treulio amser gydag Ef, dod i'w adnabod, a charu eraill yn fwy.

Fel Cristnogion rydyn ni'n gwneud y peth iawn nid oherwydd ei fod yn ein hachub ni, ond oherwydd i Grist ein hachub ni. Ym mhopeth a wnewch, gwnewch y cyfan er gogoniant Duw.

Dyfyniadau

  • Gwnewch yr hyn sy'n iawn, nid yr hyn sy'n hawdd.
  • Y gwir amdani yw eich bod bob amser yn gwybod y peth iawn i'w wneud. Y rhan anodd yw ei wneud.
  • Mae uniondeb yn gwneud y peth iawn, hyd yn oed pan nad oes neb yn gwylio. CS Lewis
  • Nid yw gwybod beth sy’n iawn yn golygu llawer oni bai eich bod yn gwneud yr hyn sy’n iawn. Theodore Roosevelt

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud?

1. 1 Pedr 3:14 Ond hyd yn oed os wyt ti am ddioddef yr hyn sy'n iawn, fe'ch bendithir. “Peidiwchofn eu bygythion; peidiwch â bod ofn.”

2. Iago 4:17 Felly pwy bynnag sy'n gwybod y peth iawn i'w wneud ac sy'n methu â'i wneud, iddo ef pechod yw

3. Galatiaid 6:9 Peidiwn â digalonni wrth wneud. yn dda, canys ymhen amser fe fediwn os na flinwn.

4. Iago 1:22 Ond gwnewch wneuthurwyr y gair, ac nid gwrandawyr yn unig, gan eich twyllo eich hunain.

5. Ioan 14:23 Atebodd Iesu, “Os oes rhywun yn fy ngharu i, fe gadw fy ngair i. Bydd fy Nhad yn ei garu, a byddwn yn dod ato ac yn gwneud Ein cartref gydag ef.

6. Iago 2:8 Os cadwch mewn gwirionedd y gyfraith frenhinol a geir yn yr Ysgrythur, “Câr dy gymydog fel ti dy hun,” yr wyt yn gwneud yn iawn.

Dilynwch esiampl Iesu ein Hiachawdwr.

7. Effesiaid 5:1 Byddwch gan hynny ddilynwyr Duw, fel plant annwyl;

Mae Duw yn tywallt Ei gariad arnom ni. Mae ei gariad yn peri inni fod eisiau ufuddhau iddo, ei garu yn fwy, a charu eraill yn fwy.

8. 1 Ioan 4:7-8 Gyfeillion annwyl, gadewch inni garu ein gilydd, oherwydd oddi wrth Dduw y daw cariad. Mae pawb sy'n caru wedi eu geni o Dduw ac yn adnabod Duw. Nid yw'r sawl nad yw'n caru yn adnabod Duw, oherwydd cariad yw Duw.

9. 1 Corinthiaid 13:4-6  Mae cariad yn amyneddgar, mae cariad yn garedig, nid yw'n genfigenus. Nid yw cariad yn brolio, nid yw'n cael ei chwyddo. Nid yw'n anghwrtais, nid yw'n hunanwasanaethgar, nid yw'n hawdd ei ddigio na'i ddigio. Nid yw'n falch am anghyfiawnder, ond yn llawenhau yn y gwirionedd.

Osgoi temtasiynau i bechu.

10. 1Corinthiaid 10:13 Nid oes unrhyw demtasiwn wedi eich goddiweddyd ond yr hyn sy'n gyffredin i ddynoliaeth. Mae Duw yn ffyddlon, ac ni fydd yn caniatáu i chi gael eich temtio y tu hwnt i'r hyn a allwch, ond gyda'r demtasiwn bydd hefyd yn darparu ffordd o ddianc fel eich bod yn gallu ei ddwyn.

11. Iago 4:7 Felly, ymostyngwch i Dduw. Ond gwrthsafwch y Diafol, a bydd yn ffoi oddi wrthych.

Sut i wybod a ydw i'n gwneud y peth iawn?

12. Ioan 16:7-8 Serch hynny, rwy'n dweud y gwir wrthych; Y mae yn fuddiol i chwi fy mod yn myned ymaith : canys os nid âf fi ymaith, ni ddaw y Diddanydd attoch ; ond os ymadawaf, mi a'i hanfonaf ef atoch. A phan ddelo, efe a gerydda y byd o bechod, a chyfiawnder, a barn:

13. Rhufeiniaid 14:23 Ond os oes gennych amheuon a ddylech fwyta rhywbeth ai peidio, yr ydych pechu os ewch ymlaen a gwnewch hynny. Oherwydd nid ydych yn dilyn eich euogfarnau. Os gwnewch unrhyw beth sy'n anghywir yn eich barn chi, rydych chi'n pechu.

14. Galatiaid 5:19-23 Yn awr, mae effeithiau’r natur lygredig yn amlwg: rhyw anghyfreithlon, gwyrdroi, anlladrwydd, eilunaddoliaeth, defnyddio cyffuriau, casineb, cystadleuaeth, cenfigen, pyliau blin, uchelgais hunanol, gwrthdaro , carfannau, cenfigen, meddwdod, parti gwyllt, a phethau cyffelyb. Dw i wedi dweud wrthych chi yn y gorffennol a dw i'n dweud wrthoch chi eto na fydd pobl sy'n gwneud y mathau hyn o bethau yn etifeddu teyrnas Dduw. Ond mae'r natur ysbrydol yn cynhyrchu cariad, llawenydd,tangnefedd, amynedd, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, a hunanreolaeth. Nid oes deddfau yn erbyn pethau felly.

Ceisiwch dda yn lle drwg.

15. Salm 34:14 Trowch oddi wrth ddrygioni a gwnewch yr hyn sy'n iawn! Ymdrechu am heddwch a'i hyrwyddo!

16. Eseia 1:17  Dysgwch wneud yr hyn sy'n dda . Ceisio cyfiawnder. Cywirwch y gormeswr. Amddiffyn hawliau'r amddifad. Plediwch achos y weddw.”

Er efallai ein bod ni’n casáu pechod ac eisiau gwneud y peth iawn rydyn ni’n aml yn mynd yn fyr oherwydd ein natur bechod. Rydyn ni i gyd yn brwydro’n wirioneddol â phechod , ond mae Duw yn ffyddlon i faddau i ni. Rhaid inni barhau i ryfela â phechod.

17. Rhufeiniaid 7:19 Dw i ddim yn gwneud y daioni dw i eisiau ei wneud. Yn lle hynny, dwi'n gwneud y drwg nad ydw i eisiau ei wneud.

18. Rhufeiniaid 7:21 Felly dw i'n gweld y gyfraith hon ar waith: Er fy mod i eisiau gwneud daioni, drwg sydd gyda mi.

19. 1 Ioan 1:9 Os cyffeswn ein pechodau, y mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn, a bydd yn maddau inni ein pechodau ac yn ein puro oddi wrth bob anghyfiawnder.

Peidiwch ag ad-dalu pobl am eu drygioni.

20. Rhufeiniaid 12:19 Gyfeillion annwyl, peidiwch byth â dial. Gad hynny i ddigofaint cyfiawn Duw. Oherwydd y mae'r Ysgrythurau'n dweud, “Fe gymeraf ddial; Bydda i'n talu'n ôl iddyn nhw,” medd yr ARGLWYDD.

Byw dros yr Arglwydd.

21. 1 Corinthiaid 10:31 Felly, pa un bynnag a fwytewch neu a yfwch, neu beth bynnag a wnewch, gwnewch bob peth er gogoniant Duw .

22.Colosiaid 3:17 A pha beth bynnag a wnewch ar air neu ar weithred, gwnewch bob peth yn enw yr Arglwydd Iesu, gan ddiolch i Dduw a’r Tad trwyddo ef.

Rhowch eraill o flaen eich hun. Gwna ddaioni a chynorthwya eraill.

23. Mathew 5:42 Dyro i'r hwn sy'n erfyn gennyt, a phaid â gwrthod yr hwn a fynnai fenthyca gennyt.

24. 1 Ioan 3:17 Y neb sydd ganddo lygad hael, a fendithir; canys y mae efe yn rhoddi o'i fara i'r tlodion.

Gwnewch yr hyn sy'n iawn a gweddïwch.

25. Colosiaid 4:2 Parhewch yn ddiysgog mewn gweddi, gan wyliadwrus ynddi gyda diolchgarwch.

Bonws

Galatiaid 5:16 Felly yr wyf yn dweud, rhodiwch yn yr Ysbryd, ac ni fyddwch yn bodloni dymuniadau'r cnawd.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.