25 ຂໍ້ພຣະຄໍາພີທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ

25 ຂໍ້ພຣະຄໍາພີທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ
Melvin Allen

ຂໍ້ພຣະຄໍາພີກ່ຽວກັບການເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ

ນອກຈາກພຣະຄຣິດແລ້ວ ພວກເຮົາຍັງເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ໄດ້. ເຮົາ​ທຸກ​ຄົນ​ຂາດ​ກຽດ​ສັກ​ສີ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ພະເຈົ້າ​ເປັນ​ພະເຈົ້າ​ທີ່​ບໍລິສຸດ ແລະ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຄວາມ​ສົມບູນ​ແບບ. ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຜູ້​ເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໃນ​ເນື້ອ​ຫນັງ​ດໍາ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ທີ່​ສົມ​ບູນ​ແບບ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ມີ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ແລະ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ສໍາ​ລັບ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ມະນຸດທຸກຄົນຕ້ອງກັບໃຈ ແລະ ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ. ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຖືກຕ້ອງກ່ອນພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ເຊື່ອຖືພຽງແຕ່ອ້າງ, ບໍ່ແມ່ນການກະທໍາທີ່ດີ.

ຄວາມເຊື່ອແທ້ໃນພຣະຄຣິດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາກາຍເປັນຜູ້ສ້າງໃໝ່. ພຣະເຈົ້າຈະໃຫ້ພວກເຮົາມີຫົວໃຈໃຫມ່ສໍາລັບພຣະອົງ. ເຮົາ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ປາຖະໜາ​ແລະ​ຄວາມ​ຮັກ​ໃໝ່​ຕໍ່​ພະ​ຄລິດ.

ຄວາມ​ຮັກ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ ແລະ ຄວາມ​ຮັກ ແລະ ຄວາມ​ຮູ້​ບຸນ​ຄຸນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ຂັບ​ໄລ່​ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ເຮັດ​ສິ່ງ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ. ມັນ​ຈະ​ຂັບ​ໄລ່​ເຮົາ​ໃຫ້​ເຊື່ອ​ຟັງ​ພຣະ​ອົງ, ໃຊ້​ເວ​ລາ​ກັບ​ພຣະ​ອົງ, ຮູ້​ຈັກ​ພຣະ​ອົງ, ແລະ ຮັກ​ຄົນ​ອື່ນ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ.

ໃນ​ຖາ​ນະ​ເປັນ​ຄລິດສະຕຽນ ເຮົາ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ບໍ່​ແມ່ນ​ເພາະ​ມັນ​ຊ່ວຍ​ເຮົາ​ໃຫ້​ລອດ, ແຕ່​ຍ້ອນ​ວ່າ​ພະ​ຄລິດ​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ເຮົາ​ໃຫ້​ລອດ. ໃນທຸກສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຮັດ, ຈົ່ງເຮັດທຸກຢ່າງເພື່ອກຽດສັກສີຂອງພຣະເຈົ້າ.

ຄຳເວົ້າ

  • ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ.
  • ຄວາມ​ຈິງ​ຂອງ​ເລື່ອງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ເຈົ້າ​ຮູ້​ສິ່ງ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ສະເໝີ. ສ່ວນທີ່ຍາກແມ່ນເຮັດມັນ.
  • ຄວາມຊື່ສັດກຳລັງເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີໃຜເບິ່ງຢູ່ກໍຕາມ. C.S. Lewis
  • ການ​ຮູ້​ສິ່ງ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຫຍັງ​ຫຼາຍ​ເວັ້ນ​ເສຍ​ແຕ່​ວ່າ​ທ່ານ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ. Theodore Roosevelt

ຄຳພີໄບເບິນເວົ້າແນວໃດ?

1. 1 ເປໂຕ 3:14 ແຕ່​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ເຈົ້າ​ຈະ​ທົນ​ທຸກ​ເພື່ອ​ສິ່ງ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ, ແຕ່​ເຈົ້າ​ກໍ​ໄດ້​ຮັບ​ພອນ. "ຢ່າຢ້ານໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງພວກເຂົາ; ຢ່າຢ້ານ.”

2. ຢາໂກໂບ 4:17 ສະນັ້ນ ຜູ້ໃດ​ທີ່​ຮູ້ຈັກ​ການ​ກະທຳ​ອັນ​ຖືກຕ້ອງ​ແລະ​ບໍ່​ເຮັດ, ເພາະ​ຜູ້​ນັ້ນ​ເປັນ​ບາບ

ເບິ່ງ_ນຳ: 50 ຂໍ້ພຣະຄໍາພີທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການນັ່ງສະມາທິ (ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າປະຈໍາວັນ)

3. ຄາລາຊີ 6:9 ຂໍ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຢ່າ​ເສຍ​ໃຈ​ໃນ​ການ​ກະທຳ. ດີ ເພາະ​ໃນ​ເວລາ​ທີ່​ກຳນົດ​ໄວ້ ເຮົາ​ຈະ​ເກັບກ່ຽວ​ໄດ້ ຖ້າ​ເຮົາ​ບໍ່​ເມື່ອຍ​ລ້າ.

4. ຢາໂກໂບ 1:22 ແຕ່​ຈົ່ງ​ເຮັດ​ຕາມ​ຖ້ອຍຄຳ ແລະ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຜູ້​ຟັງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ການ​ຫຼອກ​ລວງ​ຕົວ​ເອງ.

5. ໂຢຮັນ 14:23 ພຣະເຢຊູເຈົ້າ​ຕອບ​ວ່າ, “ຖ້າ​ຜູ້ໃດ​ຮັກ​ເຮົາ ຜູ້​ນັ້ນ​ຈະ​ຮັກສາ​ຖ້ອຍຄຳ​ຂອງເຮົາ. ພຣະ​ບິ​ດາ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຮັກ​ພຣະ​ອົງ, ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ມາ​ຫາ​ພຣະ​ອົງ​ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຮືອນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ກັບ​ພຣະ​ອົງ.

6. ຢາໂກໂບ 2:8 ຖ້າ​ເຈົ້າ​ຮັກສາ​ກົດບັນຍັດ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ພະ​ຄຳພີ​ແທ້ໆ, “ຈົ່ງ​ຮັກ​ເພື່ອນ​ບ້ານ​ເໝືອນ​ຮັກ​ຕົວ​ເອງ,” ເຈົ້າ​ເຮັດ​ຖືກ​ແລ້ວ.

ຈົ່ງເຮັດຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຂອງພວກເຮົາ.

ເບິ່ງ_ນຳ: ກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ: ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? (ເວົ້າ​ວ່າ​ເປັນ​ບາບ​ບໍ?)

ພຣະເຈົ້າຊົງເທຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງໃສ່ພວກເຮົາ. ຄວາມ​ຮັກ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຮົາ​ຢາກ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ພຣະ​ອົງ, ຮັກ​ພຣະ​ອົງ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ, ແລະ ຮັກ​ຄົນ​ອື່ນ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ.

8. 1 ໂຢຮັນ 4:7-8 ເພື່ອນ​ທີ່​ຮັກ​ເອີຍ, ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຮັກ​ຊຶ່ງ​ກັນ​ແລະ​ກັນ ເພາະ​ຄວາມ​ຮັກ​ມາ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ທຸກໆຄົນທີ່ຮັກໄດ້ເກີດມາຈາກພຣະເຈົ້າແລະຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ. ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ຮັກ​ກໍ​ບໍ່​ຮູ້ຈັກ​ພະເຈົ້າ ເພາະ​ພະເຈົ້າ​ເປັນ​ຄວາມ​ຮັກ.

9. 1 ໂກລິນໂທ 13:4-6  ຄວາມ​ຮັກ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ອົດ​ທົນ, ຄວາມ​ຮັກ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ເມດຕາ, ບໍ່​ແມ່ນ​ຄວາມ​ອິດສາ . ຄວາມ​ຮັກ​ບໍ່​ໄດ້​ໂອ້​ອວດ​, ມັນ​ບໍ່​ໄດ້​ອວດ​ອ້າງ​. ມັນ​ບໍ່​ຫຍາບ​ຄາຍ, ບໍ່​ເປັນ​ຜູ້​ຮັບໃຊ້​ຕົນ​ເອງ, ບໍ່​ແມ່ນ​ໃຈ​ຮ້າຍ ຫຼື​ຄຽດ​ງ່າຍ. ມັນ​ບໍ່​ດີ​ໃຈ​ກັບ​ຄວາມ​ບໍ່​ຍຸຕິທຳ, ແຕ່​ປິ​ຕິ​ຍິນ​ດີ​ໃນ​ຄວາມ​ຈິງ.

ຫຼີກເວັ້ນການລໍ້ລວງໃຫ້ເຮັດບາບ.

10. 1ໂກຣິນໂທ 10:13 ບໍ່ມີ​ການ​ລໍ້​ໃຈ​ໃດໆ​ມາ​ເໜືອ​ເຈົ້າ ນອກຈາກ​ສິ່ງ​ທີ່​ເປັນ​ທຳມະດາ​ຂອງ​ມະນຸດ. ພຣະເຈົ້າຊົງສັດຊື່, ແລະພຣະອົງຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ເຈົ້າຖືກລໍ້ລວງເກີນກວ່າທີ່ເຈົ້າສາມາດ, ແຕ່ດ້ວຍການລໍ້ລວງ ພຣະອົງຍັງຈະຈັດຫາທາງໃຫ້ພົ້ນ ເພື່ອເຈົ້າຈະທົນໄດ້.

11. ຢາໂກໂບ 4:7 ສະນັ້ນ, ຈົ່ງ​ຍອມ​ຟັງ​ພະເຈົ້າ. ແຕ່​ຕ້ານ​ທານ​ພະຍາມານ ແລະ​ມັນ​ຈະ​ໜີ​ໄປ​ຈາກ​ເຈົ້າ.

ຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າຂ້ອຍເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ?

12. ໂຢຮັນ 16:7-8 ແຕ່ຂ້ອຍບອກເຈົ້າຕາມຄວາມຈິງ; ມັນ​ສົມຄວນ​ທີ່​ເຈົ້າ​ຈະ​ໄປ​ຈາກ​ເຮົາ: ເພາະ​ຖ້າ​ຫາກ​ເຮົາ​ບໍ່​ໄປ, ພຣະ​ຜູ້​ປອບ​ໂຍນ​ຈະ​ບໍ່​ມາ​ຫາ​ເຈົ້າ; ແຕ່​ຖ້າ​ຂ້ອຍ​ຈາກ​ໄປ ຂ້ອຍ​ຈະ​ສົ່ງ​ລາວ​ໄປ​ຫາ​ເຈົ້າ. ແລະໃນເວລາທີ່ພຣະອົງໄດ້ມາ, ພຣະອົງຈະ reprove ໂລກຂອງບາບ, ແລະຂອງຄວາມຊອບທໍາ, ແລະການພິພາກສາ:

13. Romans 14:23 ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີຄວາມສົງໃສກ່ຽວກັບວ່າທ່ານຈະກິນອາຫານຫຼືບໍ່, ທ່ານກໍາລັງ. ເຮັດບາບ ຖ້າເຈົ້າສືບຕໍ່ເດີນໜ້າ ແລະເຮັດມັນ. ສໍາລັບເຈົ້າບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນຂອງເຈົ້າ. ຖ້າເຈົ້າເຮັດອັນໃດທີ່ເຈົ້າເຊື່ອວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ເຈົ້າກໍາລັງເຮັດບາບ.

14. ຄາລາຊີ 5:19-23 ບັດນີ້ ຜົນ​ກະທົບ​ຂອງ​ລັກສະນະ​ທີ່​ເສື່ອມຊາມ​ເຫັນ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ​ຄື: ການ​ມີ​ເພດ​ສຳພັນ​ທີ່​ຜິດ​ກົດໝາຍ, ການ​ບິດ​ເບືອນ, ການ​ມີ​ເພດ​ສຳພັນ, ການ​ບູຊາ​ຮູບ​ປັ້ນ, ການ​ໃຊ້​ຢາ​ເສບ​ຕິດ, ຄວາມ​ກຽດ​ຊັງ, ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ, ຄວາມ​ອິດສາ, ຄວາມ​ຄຽດ​ຮ້າຍ, ຄວາມ​ທະເຍີທະຍານ​ເຫັນ​ແກ່​ຕົວ, ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ່ງ​ກັນ. , ຝ່າຍຄ້ານ , ຄວາມອິດສາ , ເມົາເຫຼົ້າ , ງານລ້ຽງປ່າ, ແລະສິ່ງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ເຮົາ​ໄດ້​ບອກ​ເຈົ້າ​ໃນ​ອະດີດ ແລະ​ເຮົາ​ບອກ​ເຈົ້າ​ອີກ​ວ່າ ຄົນ​ທີ່​ເຮັດ​ສິ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອານາຈັກ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ​ເປັນ​ມໍລະດົກ. ແຕ່ທໍາມະຊາດທາງວິນຍານສ້າງຄວາມຮັກ, ຄວາມສຸກ,ຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມອົດທົນ, ຄວາມເມດຕາ, ຄວາມດີ, ຄວາມສັດຊື່, ຄວາມອ່ອນໂຍນ, ແລະການຄວບຄຸມຕົນເອງ. ບໍ່ມີກົດໝາຍຕ້ານສິ່ງດັ່ງກ່າວ.

ສະແຫວງຫາຄວາມດີແທນຄວາມຊົ່ວ.

15. ຄຳເພງ 34:14 ຈົ່ງຫັນໜີຈາກຄວາມຊົ່ວ ແລະເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ ! ພະຍາຍາມເພື່ອສັນຕິພາບແລະສົ່ງເສີມມັນ!

16. ເອຊາຢາ 1:17  ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະເຮັດສິ່ງທີ່ດີ . ຊອກ​ຫາ​ຄວາມ​ຍຸດ​ຕິ​ທໍາ​. ແກ້ໄຂຜູ້ກົດຂີ່. ປົກປ້ອງສິດທິຂອງຄົນທີ່ບໍ່ມີພໍ່. ຂໍ​ໃຫ້​ເຫດຜົນ​ຂອງ​ແມ່ໝ້າຍ.”

ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ກຽດ​ຊັງ​ບາບ ແລະ​ຢາກ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ ເຮົາ​ກໍ​ມັກ​ຈະ​ຂາດ​ແຄນ​ຍ້ອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ບາບ​ຂອງ​ເຮົາ. ເຮົາ​ທຸກ​ຄົນ​ຕໍ່ສູ້​ກັບ​ບາບ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ, ແຕ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ສັດ​ຊື່​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ອະ​ໄພ​ເຮົາ. ພວກເຮົາຕ້ອງສືບຕໍ່ເຮັດສົງຄາມກັບບາບ.

17. ໂລມ 7:19 ຂ້ອຍ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ຄວາມ​ດີ​ທີ່​ຂ້ອຍ​ຢາກ​ເຮັດ. ແທນທີ່ຈະ, ຂ້ອຍເຮັດຄວາມຊົ່ວທີ່ຂ້ອຍບໍ່ຢາກເຮັດ.

18. ໂລມ 7:21 ສະນັ້ນ ຂ້ອຍ​ເຫັນ​ກົດ​ໝາຍ​ນີ້: ເຖິງ​ວ່າ​ຂ້ອຍ​ຢາກ​ເຮັດ​ດີ ແຕ່​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ກໍ​ຢູ່​ກັບ​ຂ້ອຍ.

19. 1 ໂຢຮັນ 1:9 ເຮົາ​ຂໍ​ສາລະພາບ​ບາບ​ຂອງ​ເຮົາ ພຣະອົງ​ສັດຊື່​ແລະ​ທ່ຽງທຳ ແລະ​ຈະ​ໃຫ້​ອະໄພ​ບາບ​ຂອງ​ເຮົາ ແລະ​ຊຳລະ​ພວກເຮົາ​ຈາກ​ຄວາມ​ບໍ່​ຊອບທຳ​ທັງໝົດ.

ຢ່າ​ຕອບ​ແທນ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ເຂົາ.

20. ໂຣມ 12:19 ເພື່ອນ​ທີ່​ຮັກ​ເອີຍ, ຢ່າ​ແກ້ແຄ້ນ​ເລີຍ. ປ່ອຍໃຫ້ຄວາມໂກດຮ້າຍອັນຊອບທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ສໍາລັບພຣະຄໍາພີກ່າວວ່າ, "ຂ້າພະເຈົ້າຈະແກ້ແຄ້ນ; ເຮົາ​ຈະ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ,” ພຣະເຈົ້າຢາເວ​ກ່າວ.

ຢູ່​ເພື່ອ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ. .

22.ໂກໂລດ 3:17 ແລະ​ອັນ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ດ້ວຍ​ຖ້ອຍຄຳ​ຫຼື​ການ​ກະທຳ, ຈົ່ງ​ເຮັດ​ທຸກ​ຢ່າງ​ໃນ​ພຣະນາມ​ຂອງ​ອົງພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດເຈົ້າ, ໂດຍ​ຂອບພຣະຄຸນ​ພຣະເຈົ້າ ແລະ​ພຣະບິດາເຈົ້າ​ໂດຍ​ພຣະອົງ.

ເອົາຄົນອື່ນກ່ອນຕົວເອງ. ຈົ່ງເຮັດຄວາມດີແລະຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນ.

23. ມັດທາຍ 5:42 ຈົ່ງມອບໃຫ້ຜູ້ທີ່ຂໍທານຈາກເຈົ້າ, ແລະຢ່າປະຕິເສດຜູ້ທີ່ຈະຢືມຈາກເຈົ້າ.

24. 1 ໂຢຮັນ 3:17 ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຕາ​ອັນ​ອຸດົມສົມບູນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ພອນ; ເພາະ​ລາວ​ເອົາ​ເຂົ້າ​ຈີ່​ຂອງ​ລາວ​ໃຫ້​ຄົນ​ທຸກ​ຍາກ.

ເຮັດ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ແລະ​ອະ​ທິ​ຖານ.

25. ໂກໂລດ 4:2 ສືບ​ຕໍ່​ອະ​ທິ​ຖານ​ຢ່າງ​ໝັ້ນ​ຄົງ, ເຝົ້າ​ລະ​ວັງ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຂອບ​ໃຈ.

ໂບນັດ

ຄາລາເຕຍ 5:16 ສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ເວົ້າ​ວ່າ, ຈົ່ງ​ເດີນ​ໄປ​ດ້ວຍ​ພຣະວິນ​ຍານ, ແລະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ພໍ​ໃຈ​ຕໍ່​ຄວາມ​ປາຖະໜາ​ຂອງ​ເນື້ອ​ໜັງ.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen ເປັນ ຜູ້ ເຊື່ອ ຖື passionate ໃນ ພຣະ ຄໍາ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ ແລະ ເປັນ ນັກ ສຶກ ສາ ທີ່ ອຸ ທິດ ຕົນ ​​ຂອງ ພະ ຄໍາ ພີ ໄດ້. ດ້ວຍປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 10 ປີຂອງການຮັບໃຊ້ໃນກະຊວງຕ່າງໆ, Melvin ໄດ້ພັດທະນາຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ພະລັງການຫັນປ່ຽນຂອງພຣະຄໍາພີໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. ລາວໄດ້ຮັບປະລິນຍາຕີດ້ານເທວະສາດຈາກວິທະຍາໄລຄຣິສຕຽນທີ່ມີຊື່ສຽງແລະປະຈຸບັນກໍາລັງຮຽນປະລິນຍາໂທໃນການສຶກສາພຣະຄໍາພີ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ຂຽນແລະ blogger, ພາລະກິດຂອງ Melvin ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍກວ່າເກົ່າກ່ຽວກັບພຣະຄໍາພີແລະນໍາໃຊ້ຄວາມຈິງທີ່ບໍ່ມີເວລາໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນເວລາທີ່ລາວບໍ່ໄດ້ຂຽນ, Melvin ມີຄວາມສຸກໃຊ້ເວລາກັບຄອບຄົວຂອງລາວ, ຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ໃຫມ່, ແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິການຊຸມຊົນ.