ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ 25 ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਆਇਤਾਂ

ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ 25 ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਆਇਤਾਂ
Melvin Allen

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਤਾਕਤ (ਵਿਸ਼ਵਾਸ) ਬਾਰੇ 70 ਮੁੱਖ ਬਾਈਬਲ ਆਇਤਾਂ

ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ

ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਪੂਰਣ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਲਈ ਮਰਿਆ। ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਿਰਫ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।

ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋਣਗੇ।

ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ, ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਕਰੋ।

ਹਵਾਲੇ

  • ਉਹ ਕਰੋ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਆਸਾਨ ਹੈ।
  • ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਔਖਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.
  • ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। C.S. ਲੁਈਸ
  • ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਥੀਓਡੋਰ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ

ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਪੀਸੀਏ ਬਨਾਮ ਪੀਸੀਯੂਐਸਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ: (ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 12 ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ)

1. 1 ਪਤਰਸ 3:14 ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲਈ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। "ਨਾਂ ਕਰੋਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰੋ; ਡਰੋ ਨਾ।”

2. ਯਾਕੂਬ 4:17 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ

3. ਗਲਾਤੀਆਂ 6:9 ਆਓ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੀਏ। ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੱਢਾਂਗੇ।

4. ਯਾਕੂਬ 1:22 ਪਰ ਬਚਨ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿਓ।

5. ਯੂਹੰਨਾ 14:23 ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।

6. ਜੇਮਸ 2:8 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, "ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ," ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ 'ਤੇ ਚੱਲੋ।

7. ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:1 ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣੋ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਡੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ, ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

8. 1 ਯੂਹੰਨਾ 4:7-8 ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਆਰ ਹੈ।

9. 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 13:4-6  ਪਿਆਰ ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਇਹ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਸ਼ੇਖ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਰੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਅਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਾਪ ਦੇ ਪਰਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬਚੋ।

10. 1ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 10:13 ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਤਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਆਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋ।

11. ਯਾਕੂਬ 4:7 ਇਸ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ। ਪਰ ਸ਼ਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ?

12. ਯੂਹੰਨਾ 16:7-8 ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ; ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ: ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ; ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਪਾਪ, ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ, ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰੇਗਾ:

13. ਰੋਮੀਆਂ 14:23 ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

14. ਗਲਾਤੀਆਂ 5:19-23 ਹੁਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ: ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੈਕਸ, ਵਿਗਾੜ, ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਨਫ਼ਰਤ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਈਰਖਾ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਸੁਆਰਥੀ ਲਾਲਸਾ, ਸੰਘਰਸ਼। , ਧੜੇਬੰਦੀ, ਈਰਖਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ, ਜੰਗਲੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਰੂਹਾਨੀ ਕੁਦਰਤ ਪਿਆਰ, ਅਨੰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ, ਦਿਆਲਤਾ, ਨੇਕੀ, ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਕੋਮਲਤਾ, ਅਤੇ ਸੰਜਮ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਬਜਾਇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ।

15. ਜ਼ਬੂਰ 34:14 ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ! ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ!

16. ਯਸਾਯਾਹ 1:17  ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।”

ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਾਪ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

17. ਰੋਮੀਆਂ 7:19 ਮੈਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।

18. ਰੋਮੀਆਂ 7:21 ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ: ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਹੈ।

19. 1 ਯੂਹੰਨਾ 1:9 ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇਗਾ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਦਿਓ।

20. ਰੋਮੀਆਂ 12:19 ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧਰਮੀ ਗੁੱਸੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ; ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗਾ,” ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਜੀਓ।

21. 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 10:31 ਇਸ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਕਰੋ। .

22.ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 3:17 ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ।

ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੋ। ਚੰਗਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।

23. ਮੱਤੀ 5:42 ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

24. 1 ਯੂਹੰਨਾ 3:17 ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਅੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ; ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।

25. ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 4:2 ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ।

ਬੋਨਸ

ਗਲਾਤੀਆਂ 5:16 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।
Melvin Allen
Melvin Allen
ਮੇਲਵਿਨ ਐਲਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਲਵਿਨ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਕਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਈਸਾਈ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਬਲੌਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੇਲਵਿਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਲਵਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ, ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।