25 Mahahalagang Talata sa Bibliya Tungkol sa Paggawa ng Tama

25 Mahahalagang Talata sa Bibliya Tungkol sa Paggawa ng Tama
Melvin Allen

Mga talata sa Bibliya tungkol sa paggawa ng tama

Bukod kay Kristo hindi natin magagawa ang tama. Lahat tayo ay kulang sa Kaluwalhatian ng Diyos. Ang Diyos ay isang banal na Diyos at hinihingi ang pagiging perpekto. Si Jesus na Diyos sa katawang-tao ay namuhay ng perpektong buhay na hindi natin mabubuhay at namatay para sa ating mga kasamaan. Lahat ng tao ay dapat magsisi at maniwala kay Jesucristo. Ginawa niya tayong tama sa harap ng Diyos. Si Hesus ay isang mananampalataya lamang ang pag-aangkin, hindi ang mabubuting gawa.

Ang tunay na pananampalataya kay Kristo ang magiging dahilan upang tayo ay maging isang bagong nilikha. Bibigyan tayo ng Diyos ng bagong puso para sa Kanya. Magkakaroon tayo ng mga bagong hangarin at pagmamahal kay Kristo.

Ang Kanyang pagmamahal sa atin at ang ating pagmamahal at pagpapahalaga sa Kanya ang magtutulak sa atin na gawin ang tama. Ito ang magtutulak sa atin na sumunod sa Kanya, maglaan ng oras sa Kanya, makilala Siya, at mas mahalin ang iba.

Bilang mga Kristiyano ginagawa natin ang tama hindi dahil iniligtas tayo nito, kundi dahil iniligtas tayo ni Kristo. Sa lahat ng iyong ginagawa, gawin mo ang lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos.

Mga Quote

  • Gawin ang tama, hindi ang madali.
  • Ang katotohanan ng bagay ay lagi mong alam ang tamang bagay na dapat gawin. Ang hirap gawin.
  • Ginagawa ng integridad ang tama, kahit na walang nanonood. C.S. Lewis
  • Ang pag-alam kung ano ang tama ay hindi gaanong ibig sabihin maliban kung gagawin mo kung ano ang tama. Theodore Roosevelt

Ano ang sinasabi ng Bibliya?

1. 1 Pedro 3:14 Ngunit kahit na kayo ay magdusa para sa kung ano ang tama, kayo ay pinagpala . "Huwagtakot sa kanilang mga banta; huwag kang matakot.”

2. James 4:17 Kaya't ang sinumang nakakaalam ng tamang gawin at hindi ito ginagawa, para sa kanya iyon ay kasalanan

3. Galacia 6:9 Huwag tayong mawalan ng puso sa paggawa. mabuti, sapagkat sa takdang panahon tayo ay mag-aani kung hindi tayo mapapagod.

4. James 1:22 Datapuwa't maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang, na dinadaya ninyo ang inyong sarili.

5. Juan 14:23 Sumagot si Jesus, “Kung ang sinuman ay umiibig sa Akin, tutuparin niya ang Aking salita . Mamahalin siya ng aking Ama, at pupunta Kami sa kanya at gagawin ang Aming tahanan kasama niya.

6. Santiago 2:8 Kung talagang tinutupad mo ang maharlikang batas na makikita sa Kasulatan, “Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili,” tama ang iyong ginagawa.

Sundin ang halimbawa ni Jesus na ating Tagapagligtas.

Tingnan din: 20 Inspirational Bible Verses Tungkol sa Kambal

7. Efeso 5:1 Maging tagasunod nga kayo ng Dios, gaya ng mga minamahal na anak;

Tingnan din: 160 Naghihikayat sa Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Pagtitiwala sa Diyos Sa Mahirap na Panahon

Ibinuhos ng Diyos ang Kanyang pagmamahal sa atin. Dahil sa pag-ibig Niya, gusto nating sundin Siya, mas mahalin Siya, at mas mahalin ang iba.

8. 1 Juan 4:7-8 Mga minamahal, magmahalan tayo, sapagkat ang pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ang bawat isa na umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang sinumang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig.

9. 1 Corinthians 13:4-6  Ang pag-ibig ay matiyaga, ang pag-ibig ay mabait, hindi mainggitin . Ang pag-ibig ay hindi nagyayabang, hindi nagmamataas. Hindi ito bastos, hindi ito nagseserbisyo sa sarili, hindi ito madaling magalit o magalit. Hindi ito natutuwa sa kawalan ng katarungan, ngunit nagagalak sa katotohanan.

Iwasan ang mga tuksong magkasala.

10. 1Corinthians 10:13 Walang tuksong dumating sa inyo maliban sa karaniwan sa sangkatauhan. Ang Diyos ay tapat, at hindi Niya hahayaang matukso ka nang higit sa iyong makakaya, ngunit sa tukso ay magbibigay din Siya ng paraan ng pagtakas upang ito ay iyong makayanan.

11. Santiago 4:7 Kaya't pasakop kayo sa Diyos. Ngunit labanan mo ang Diyablo, at tatakas siya sa iyo.

Paano malalaman kung tama ang ginagawa ko?

12. Juan 16:7-8 Gayon ma'y sinasabi ko sa inyo ang katotohanan; Marapat sa inyo na ako'y umalis: sapagka't kung hindi ako aalis, ang Mang-aaliw ay hindi darating sa inyo; ngunit kung ako ay umalis, siya ay aking susuguin sa inyo. At kapag siya ay dumating, kaniyang sasawayin ang sanglibutan ng kasalanan, at ng katuwiran, at ng paghatol:

13. Roma 14:23 Ngunit kung kayo ay may alinlangan kung kayo ay dapat kumain o hindi, kayo ay nagkakasala kung ipagpatuloy mo ito. Dahil hindi mo sinusunod ang iyong mga paniniwala. Kung gumawa ka ng anumang bagay na pinaniniwalaan mong hindi tama, nagkakasala ka.

14. Galacia 5:19-23 Ngayon, ang mga epekto ng tiwaling kalikasan ay kitang-kita: bawal na pakikipagtalik, perwisyo, kahalayan, idolatriya, paggamit ng droga, poot, tunggalian, paninibugho, galit na galit, makasariling ambisyon, tunggalian. , paksyon, inggit, kalasingan, ligaw na pagsasalu-salo, at mga katulad na bagay. Sinabi ko na sa inyo noong nakaraan at sinasabi ko sa inyo na ang mga taong gumagawa ng mga ganitong bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ngunit ang espirituwal na kalikasan ay nagbubunga ng pag-ibig, kagalakan,kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang mga batas laban sa mga bagay na ganyan.

Hanapin ang mabuti sa halip na masama.

15. Awit 34:14 Lumayo sa kasamaan at gawin ang tama! Magsikap para sa kapayapaan at isulong ito!

16. Isaiah 1:17  Matutong gumawa ng mabuti . Humanap ng hustisya. Itama ang nang-aapi. Ipagtanggol ang karapatan ng mga walang ama. Ipagtanggol ang hiling ng balo."

Bagama't napopoot tayo sa kasalanan at gustong gawin ang tama, madalas tayong nagkukulang dahil sa ating likas na kasalanan. Lahat tayo ay talagang nakikibaka sa kasalanan, ngunit ang Diyos ay tapat na patawarin tayo. Dapat tayong magpatuloy na makipagdigma sa kasalanan.

17. Roma 7:19 Hindi ko ginagawa ang mabuti na gusto kong gawin . Sa halip, ginagawa ko ang kasamaan na ayaw kong gawin.

18. Roma 7:21 Kaya't nakita kong gumagana ang batas na ito: Bagama't ibig kong gumawa ng mabuti, ang kasamaan ay nasa akin mismo.

19. 1 Juan 1:9 Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid, at tayo ay patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan.

Huwag mong gantihan ang mga tao sa kanilang kasamaan.

20. Romans 12:19 Mga minamahal, huwag kailanman maghiganti . Ipaubaya iyan sa matuwid na galit ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng Kasulatan, “Maghihiganti ako; Babayaran ko sila,” sabi ni Yahweh.

Mabuhay para sa Panginoon.

21. 1 Corinthians 10:31 Kaya nga, kumain man kayo o umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. .

22.Colosas 3:17 At anomang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat sa Dios at Ama sa pamamagitan niya.

Unahin ang iba bago ang iyong sarili. Gumawa ng mabuti at tumulong sa kapwa.

23. Matthew 5:42 Bigyan mo ang humihingi sa iyo, at huwag mong tanggihan ang humiram sa iyo.

24. 1 Juan 3:17 Ang may masaganang mata ay pagpapalain; sapagka't ibinibigay niya ang kaniyang tinapay sa dukha.

Gawin ang tama at manalangin.

25. Colosas 4:2 Manatili kayong matatag sa pananalangin, na maging mapagbantay dito na may pasasalamat.

Bonus

Galatians 5:16 Kaya't sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu, at hindi ninyo pagbibigyan ang mga nasa ng laman.
Melvin Allen
Melvin Allen
Si Melvin Allen ay isang masigasig na mananampalataya sa salita ng Diyos at isang dedikadong estudyante ng Bibliya. Sa mahigit 10 taong karanasan sa paglilingkod sa iba't ibang ministeryo, si Melvin ay nakabuo ng malalim na pagpapahalaga sa kapangyarihan ng Banal na pagbabago sa pang-araw-araw na buhay. Siya ay may hawak na Bachelor's degree sa Theology mula sa isang kagalang-galang na kolehiyong Kristiyano at kasalukuyang kumukuha ng Master's degree sa Biblical studies. Bilang isang may-akda at blogger, ang misyon ni Melvin ay tulungan ang mga indibidwal na magkaroon ng higit na pang-unawa sa Banal na Kasulatan at ilapat ang mga walang hanggang katotohanan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kapag hindi siya nagsusulat, nasisiyahan si Melvin na gumugol ng oras kasama ang kanyang pamilya, tuklasin ang mga bagong lugar, at nakikibahagi sa serbisyo sa komunidad.