25 důležitých biblických veršů o správném jednání

25 důležitých biblických veršů o správném jednání
Melvin Allen

Biblické verše o správném jednání

Bez Krista nemůžeme dělat správné věci. Všichni nedosahujeme Boží slávy. Bůh je svatý Bůh a vyžaduje dokonalost. Ježíš, který je Bůh v těle, žil dokonalý život, jaký jsme my žít nemohli, a zemřel za naše nepravosti. Všichni lidé musí činit pokání a věřit v Ježíše Krista. On nás před Bohem napravil. Ježíš je jediným nárokem věřících, nikoli dobrými skutky.

Pravá víra v Krista způsobí, že se staneme novým stvořením. Bůh nám dá nové srdce pro něj. Budeme mít nové touhy a náklonnost ke Kristu.

Jeho láska k nám a naše láska a uznání k němu nás bude pohánět k tomu, abychom dělali to, co je správné. Bude nás pohánět k tomu, abychom ho poslouchali, trávili s ním čas , poznávali ho a více milovali druhé.

Jako křesťané děláme správné věci ne proto, že nás to zachraňuje, ale proto, že nás zachránil Kristus. Ve všem, co děláte, dělejte vše pro Boží slávu.

Citáty

  • Dělejte to, co je správné, ne to, co je snadné.
  • Pravdou je, že vždy víte, co je správné udělat. Těžší je to udělat.
  • Poctivost znamená dělat správné věci, i když se nikdo nedívá. C. S. Lewis
  • Vědět, co je správné, neznamená mnoho, pokud neděláte to, co je správné. Theodore Roosevelt

Co říká Bible?

1. 1 Petr 3,14 Ale i kdybyste měli trpět pro to, co je správné, jste blahoslavení. "Nebojte se jejich hrozeb, neděste se." 1 Petr 3,14.

Viz_také: 22 nejlepších biblických aplikací pro studium a čtení (iPhone a Android)

2. Jakub 4:17 Kdo ví, co má dělat, a neudělá to, je to pro něj hřích.

3. Galatským 6,9 Neztrácejme odvahu v konání dobra, neboť v pravý čas budeme sklízet, pokud se neunavíme.

4. Jakub 1,22 Buďte však vykonavateli slova, a ne jen posluchači , kteří klamou sami sebe.

5. Jan 14,23 Ježíš odpověděl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. Můj Otec ho bude milovat a my k němu přijdeme a uděláme si u něj domov.

6. Jakub 2,8 Pokud skutečně dodržuješ královský zákon, který se nachází v Písmu: " Miluj svého bližního jako sám sebe", jednáš správně.

Následujte příklad Ježíše, našeho Spasitele.

7. Efezským 5,1 Buďte tedy Božími následovníky jako milé děti;

Bůh na nás vylévá svou lásku. Jeho láska nás nutí poslouchat ho, více ho milovat a více milovat druhé.

8. 1 Jan 4,7-8 Milí přátelé, milujme se navzájem, neboť láska pochází od Boha. Každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha. Kdo nemiluje, nezná Boha, protože Bůh je láska.

9. 1 Kor 13,4-6 Láska je trpělivá, láska je laskavá, není závistivá. Láska se nevychloubá, není nadutá. Není hrubá, není sobecká , nedá se snadno rozzlobit ani urazit. Neraduje se z nespravedlnosti, ale raduje se z pravdy.

Vyhýbejte se pokušení hřešit.

10. 1. Korintským 10,13 Žádné pokušení vás nepostihlo, kromě toho, které je běžné lidem. Bůh je věrný a nedopustí, abyste byli pokoušeni víc, než je ve vašich silách, ale spolu s pokušením vám poskytne i únikovou cestu, abyste to mohli unést.

11. Jakub 4,7 Proto se podřizujte Bohu. Ale ďáblu se vzepřete, a uteče od vás.

Jak zjistit, zda dělám správnou věc?

12. Jan 16,7-8 Přesto vám říkám pravdu: Je pro vás vhodné, abych odešel, neboť neodejdu-li, Utěšitel k vám nepřijde, ale odejdu-li, pošlu ho k vám. A až přijde, bude svět usvědčovat z hříchu, ze spravedlnosti a ze soudu:

13. Římanům 14,23 Pokud však máte pochybnosti, zda máte něco jíst, nebo ne, hřešíte, když to děláte. Neboť se neřídíte svým přesvědčením. Pokud děláte něco, o čem jste přesvědčeni, že není správné, hřešíte.

14. Galatským 5,19-23. Důsledky zkažené přirozenosti jsou zřejmé: nedovolený sex, zvrácenost, promiskuita, modlářství, užívání drog, nenávist, rivalita, žárlivost, výbuchy hněvu, sobecké ambice, konflikty, frakce, závist, opilství, divoké večírky a podobné věci. Říkal jsem vám v minulosti a říkám vám to znovu, že lidé, kteří dělají takové věci, nezdědí Boží království.duchovní přirozenost plodí lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, věrnost, mírnost a sebeovládání. Proti takovým věcem neexistují žádné zákony.

Hledejte dobro místo zla.

15. Žalm 34,14 Odvraťte se od zla a čiňte, co je správné! Usilujte o mír a podporujte ho!

16. Izajáš 1,17 Učte se konat, co je dobré. Hledejte spravedlnost. Napravte utlačovatele. Braňte práva sirotků. Přimlouvejte se za vdovu."

Ačkoli můžeme nenávidět hřích a chceme dělat správné věci, často kvůli své hříšné přirozenosti selháváme. Všichni skutečně bojujeme s hříchem , ale Bůh je věrný a odpouští nám. Musíme s hříchem nadále bojovat.

17. Římanům 7,19 Nedělám dobro, které chci dělat. Místo toho dělám zlo, které dělat nechci.

18. Římanům 7,21 A tak zjišťuji, že působí tento zákon: Ačkoli chci konat dobro, zlo je tu se mnou.

19. 1 Jan 1,9 Vyznáme-li své hříchy, on je věrný a spravedlivý, odpustí nám hříchy a očistí nás od každé nepravosti.

Neodplácejte lidem za jejich zlo.

20. Římanům 12,19 Milí přátelé, nikdy se nemstěte. To přenechte spravedlivému Božímu hněvu. Písmo totiž říká: "Já se pomstím, já jim to vrátím," praví Hospodin.

Viz_také: 20 povzbudivých biblických veršů o odchodu do důchodu

Žijte pro Pána.

21. 1. Korintským 10:31 Ať tedy jíte nebo pijete, ať děláte cokoli, všechno dělejte k Boží slávě.

22. Koloským 3,17 A cokoli děláte slovem nebo skutkem, všechno dělejte ve jménu Pána Ježíše a skrze něj děkujte Bohu a Otci.

Dávejte přednost druhým před sebou. Konejte dobro a pomáhejte druhým.

23. Matouš 5,42 Dejte tomu, kdo vás prosí, a neodmítejte toho, kdo si chce od vás vypůjčit.

24. 1 Jan 3,17 Kdo má štědré oko, bude blahoslavený, neboť dává ze svého chleba chudým.

Dělejte, co je správné, a modlete se.

25. Koloským 4,2 Vytrvale pokračujte v modlitbě , bděte v ní s díkůvzdáním.

Bonus

Galatským 5:16 Říkám tedy: Choďte podle Ducha, a nebudete uspokojovat žádosti těla.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.