25 svarīgi Bībeles panti par pareizu rīcību

25 svarīgi Bībeles panti par pareizu rīcību
Melvin Allen

Bībeles panti par to, kā rīkoties pareizi

Bez Kristus mēs nevaram darīt pareizi. Mēs visi nespējam darīt pareizi. Mēs visi nespējam sasniegt Dieva godību. Dievs ir svēts Dievs un pieprasa pilnību. Jēzus, kas ir Dievs miesā, dzīvoja perfektu dzīvi, kādu mēs nevarējām dzīvot, un nomira par mūsu pārkāpumiem. Visiem cilvēkiem ir jānožēlo grēki un jātic Jēzum Kristum. Viņš mūs ir taisnojis Dieva priekšā. Jēzus ir tikai ticīgo prasība, nevis labie darbi.

Patiesa ticība Kristum liks mums kļūt par jaunu radību. Dievs mums dos jaunu sirdi Viņam. Mums būs jaunas vēlmes un jūtas pret Kristu.

Viņa mīlestība pret mums un mūsu mīlestība un atzinība pret Viņu mudinās mūs darīt to, kas ir pareizi. Tā mudinās mūs paklausīt Viņam, pavadīt laiku ar Viņu , iepazīt Viņu un vairāk mīlēt citus.

Kā kristieši mēs rīkojamies pareizi nevis tāpēc, ka tas mūs glābj, bet gan tāpēc, ka Kristus mūs glāba. Visā, ko tu dari, dari to visu Dieva godam.

Citāti

  • Dariet to, kas ir pareizi, nevis to, kas ir viegli.
  • Patiesība ir tāda, ka jūs vienmēr zināt, kā pareizi rīkoties. Grūtākais ir to darīt.
  • Integritāte ir rīkoties pareizi pat tad, kad neviens to neredz. K.S. Lūiss (C.S. Lewis)
  • Zināšanas par to, kas ir pareizi, neko daudz nenozīmē, ja tu nedari to, kas ir pareizi. Teodors Rūzvelts

Ko saka Bībele?

1. 1. Pētera 3:14 Bet, ja arī jūs ciestu par to, kas ir pareizi, jūs esat svētīti. "Nebaidieties no viņu draudiem, nebaidieties."

2. Jēkaba 4:17 Tātad, kas zina, kā pareizi rīkoties, bet to nedara, tam tas ir grēks.

3. Gal.6:9 Nezaudēsim drosmi, darot labu, jo, ja mēs nenogurstam, mēs savā laikā saņemsim ražu.

4. Jēkaba 1:22 Bet esiet vārda darītāji, nevis tikai klausītāji, sevi maldinot.

5. Jņ.ev.14:23 Jēzus atbildēja: "Ja kas Mani mīl, tas turēs Manu vārdu, un Mans Tēvs viņu mīlēs, un Mēs nāksim pie viņa un iemitināsimies pie viņa.

6. Jēkaba 2:8 Ja tu patiešām ievēro Rakstos atrodamo karalisko likumu: "Mīli savu tuvāko kā sevi pašu," tad tu rīkojies pareizi.

Sekojiet Jēzus, mūsu Glābēja, piemēram.

7. Efeziešiem 5:1 Tāpēc esiet Dieva sekotāji kā dārgie bērni;

Dievs izlej Savu mīlestību uz mums. Viņa mīlestība liek mums vēlēties Viņam paklausīt, mīlēt Viņu vēl vairāk un vēl vairāk mīlēt citus.

Skatīt arī: 25 svarīgi Bībeles panti par strīdiem

8. 1.Jņ.4:7-8 Mīļie draugi, mīlēsim cits citu, jo mīlestība nāk no Dieva. Katrs, kas mīl, ir dzimis no Dieva un pazīst Dievu. Kas nemīl, tas nepazīst Dievu, jo Dievs ir mīlestība.

9. 1. Korintiešiem 13:4-6 Mīlestība ir pacietīga, mīlestība ir laipna, tā nav skaudīga. Mīlestība nekaunas, tā nav uzpūtusies. Tā nav rupja, tā nav savtīga , tā nav viegli dusmīga vai aizvainojama. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību.

Izvairieties no kārdinājumiem grēkot.

10. 1. Korintiešiem 10:13 Jūs nav piemeklējusi neviena kārdināšana, izņemot to, kas cilvēcei parasta. Dievs ir uzticīgs, un Viņš neļaus jūs kārdināt vairāk, nekā jūs spējat, bet līdz ar kārdinājumu Viņš dos arī izeju, lai jūs varētu to panest.

Skatīt arī: 60 spēcīgi Bībeles panti par ikdienas lūgšanu (Spēks Dievā)

11. Jēk.4:7 Tāpēc pakļaujieties Dievam, bet velnam pretojieties, un viņš no jums bēgs.

Kā zināt, vai es rīkojos pareizi?

12. Jāņa 16:7-8 Tomēr Es jums patiesību saku: jums ir derīgi, ka Es aizeju, jo, ja Es neaiziešu, mierinātājs nenāks pie jums, bet, ja Es aizeju, Es sūtīšu Viņu pie jums. Un, kad Viņš nāks, tad Viņš pārmetīs pasaulei grēku, taisnību un tiesu:

13. Rom.14:23 Bet, ja tev ir šaubas par to, vai tev kaut ko vajadzētu ēst, tu grēko, ja tu to dari. Jo tu neseko savai pārliecībai. Ja tu dari kaut ko tādu, kas, tavuprāt, nav pareizi, tu grēko.

14. Vēstulē galatiešiem 5:19-23. Tagad, samaitātās dabas sekas ir acīmredzamas: nelikumīgs sekss, perversijas, izvirtība, izlaidība, elku kalpība, narkotiku lietošana, naids, sāncensība, greizsirdība, dusmu uzliesmojumi, savtīgas ambīcijas, konflikti, frakcijas, skaudība, dzeršana, mežonīgas ballītes un tamlīdzīgas lietas. Es jums jau agrāk esmu teicis un vēlreiz atkārtoju, ka cilvēki, kas dara šādas lietas, nepiedzīs Dieva valstību.garīgā daba rada mīlestību, prieku, mieru, pacietību, laipnību, labestību, uzticību, lēnprātību un paškontroli. Nav likumu, kas aizliedz šādas lietas.

Meklējiet labo, nevis ļauno.

15. Psalmi 34:14 Atgriezieties no ļaunā un dariet to, kas ir taisnība! Tiecieties pēc miera un veiciniet to!

16. Jesajas 1:17 Mācieties darīt to, kas ir labs. Meklējiet taisnību. Taisnojiet apspiedēju. Aizstāviet bezbērnu tiesības. Aizstāviet atraitnes lietu."

Lai gan mēs varam ienīstam grēku un vēlamies rīkoties pareizi, mēs bieži vien savas grēcīgās dabas dēļ nespējam to izdarīt. Mēs visi patiesi cīnāmies ar grēku , bet Dievs ir uzticīgs, lai mums piedotu. Mums ir jāturpina cīnīties ar grēku.

17. Rom.7:19 Es nedaru to labo, ko vēlos darīt. Tā vietā es daru to ļauno, ko negribu darīt.

18. Rom.7:21 Tātad es redzu, ka darbojas šis likums: lai gan es gribu darīt labu, ļaunums ir turpat blakus.

19. 1.Jāņa 1:9 Ja mēs izsūdzam savus grēkus, tad Viņš ir uzticīgs un taisns un piedos mums grēkus un šķīstīs mūs no visas netaisnības.

Neatmaksājiet cilvēkiem par viņu ļaunumu.

20. Vēstulē romiešiem 12:19 Mīļie draugi, nekad nevajag atriebties. Atstājiet to Dieva taisnīgajām dusmām. Jo Raksti saka: "Es atriebšu, Es viņiem atmaksāšu," saka Tas Kungs.

Dzīvojiet Kungam.

21. 1. Korintiešiem 10:31 Tāpēc, vai jūs ēdat, vai dzerat, vai ko darāt, visu dariet Dieva godam.

22. Kolosiešiem 3:17 Un visu, ko jūs darāt vārdos vai darbos, dariet Kunga Jēzus vārdā, pateicībā Dievam un Tēvam caur Viņu.

Citi ir svarīgāki par sevi. Dariet labu un palīdziet citiem.

23. Mt.5:42 Dodiet tam, kas no jums lūdz, un neatsakiet tam, kas no jums grib aizņemties.

24. 1.Jņ.ev.3:17 Kas ir dāsns, tas būs svētīgs, jo viņš dod no savas maizes nabagiem.

Dariet to, kas ir pareizi, un lūdzieties.

25. Kol.4:2 Turpiniet nelokāmi lūgties, būdami tajā modri un ar pateicību.

Bonuss

Vēstulē galatiešiem 5:16 Tāpēc es saku: dzīvojiet pēc Gara, un jūs neapmierināsiet miesas kārības.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvins Alens ir kaislīgs ticīgs Dieva vārdam un aizrautīgs Bībeles skolnieks. Ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi, strādājot dažādās ministrijās, Melvins ir attīstījis dziļu atzinību par Svēto Rakstu pārveidojošo spēku ikdienas dzīvē. Viņam ir bakalaura grāds teoloģijā cienījamā kristīgajā koledžā un pašlaik viņš iegūst maģistra grādu Bībeles studijās. Kā autoram un emuāru autoram Melvina misija ir palīdzēt cilvēkiem iegūt labāku izpratni par Svētajiem Rakstiem un pielietot mūžīgas patiesības savā ikdienas dzīvē. Kad viņš neraksta, Melvinam patīk pavadīt laiku kopā ar ģimeni, izpētīt jaunas vietas un iesaistīties sabiedriskajā darbā.