25 důležitých biblických veršů o usvědčení z hříchu (šokující)

25 důležitých biblických veršů o usvědčení z hříchu (šokující)
Melvin Allen

Co říká Bible o přesvědčení?

Existuje mnoho míst v Písmu, která se zabývají odsouzením. Odsouzení považujeme za něco špatného, zatímco ve skutečnosti je dobré a ukazuje člověku jeho potřebu odpuštění. Zde je 25 úžasných míst v Písmu, která vám pomohou dozvědět se více o odsouzení.

Křesťanské citáty o přesvědčení

"Přesvědčení lze definovat tak, že jste tak hluboce přesvědčeni, že Kristus a jeho slovo jsou objektivně pravdivé a vztahově smysluplné, že jednáte podle svého přesvědčení bez ohledu na následky." - Josh McDowell

"To, co nás usvědčuje z hříchu, není počet hříchů, kterých jsme se dopustili, ale pohled na Boží svatost." Martyn Lloyd-Jones

"Když se svatý Bůh přiblíží v pravém probuzení, lidé jsou strašlivě usvědčeni z hříchu. Výrazným rysem duchovního probuzení bylo hluboké vědomí Boží přítomnosti a svatosti." - Henry Blackaby

"Usvědčení z hříchu je Boží způsob, jak vás pozvat k obnovení společenství s ním."

"Usvědčení není pokání; usvědčení vede k pokání. Ale můžete být usvědčeni, aniž byste činili pokání." Martyn Lloyd-Jones

"Když se svatý Bůh přiblíží v pravém probuzení, lidé jsou strašlivě usvědčeni z hříchu. Výrazným rysem duchovního probuzení bylo hluboké vědomí Boží přítomnosti a svatosti." - Henry Blackaby

Co je to přesvědčení?

Písmo svaté hojně hovoří o usvědčení. Všude ve Slově čteme o příkladech usvědčení, o jednotlivcích, kteří byli díky usvědčení radikálně proměněni. A všichni jsme se někdy v životě cítili usvědčeni. Ale co přesně znamená být usvědčen a kolik to obnáší?

Odsouzení je víc než pouhý pocit viny za něco, co jsme udělali špatně. Je normální, že se cítíme provinile poté, co jsme udělali něco, o čem víme, že jsme to udělat neměli. Odsouzení jde nad rámec toho, že máme "pocit". Odsouzení se v řečtině překládá jako elencho, což znamená "přesvědčit někoho o pravdě; vytknout, obvinit." Vidíme tedy, že odsouzení vynáší na světlo pravdu; obviňuje nás zenaše křivdy a kárá nás za naše hříchy.

1. Jan 8,8 "A ti, kteří to slyšeli, usvědčeni vlastním svědomím , odcházeli jeden po druhém, počínaje nejstarším až po posledního; Ježíš zůstal sám a žena stála uprostřed." (Jn 8,8).

2. Jan 8,45-46 "Protože však říkám pravdu, nevěříte mi. Kdo z vás mě může usvědčit z hříchu ? Když říkám pravdu, proč mi nevěříte?" "Protože říkám pravdu, nevěříte mi."

3. Titovi 1,9 "Drží se věrného slova podle nauky, aby mohl jak povzbuzovat zdravým učením, tak usvědčovat ty, kdo mu odporují."

Přesvědčení pochází od Ducha svatého

Bible jasně říká, že usvědčení pochází od Ducha svatého. Jeden dobrý kazatel chtěl říci: "Jako věřící bychom měli být profesionálními kajícníky." Pán nás neustále zdokonaluje a tahá za naše srdce. Modlete se, aby vám Duch svatý ukázal oblasti vašeho života, které se mu nelíbí. Dovolte Duchu svatému, aby vás vedl, abyste měli před Pánem čisté svědomí.

4. Jan 16,8 "A až přijde, usvědčí svět z jeho hříchu , z Boží spravedlnosti a z nadcházejícího soudu." (Jn 16,8).

5. Skutky 24,16 "Proto se sám vždy snažím mít svědomí bez pohoršení vůči Bohu i lidem."

6. Židům 13,18 "Modlete se za nás; jsme přesvědčeni, že máme čisté svědomí a chceme žít poctivě v každém ohledu.".

Odsouzení vede k opravdovému pokání

Usvědčení nám však nepomůže, pokud ho budeme ignorovat a nic s ním neuděláme. Musíme činit pokání a už nehřešit! Ježíš nám zanechal svého Ducha svatého, aby byl naším průvodcem. On nás vede skrze usvědčení, které vede k pokání. Bez pokání nemůže dojít ke smíření a bez usvědčení není pokání. Pokání není jen vyznání našeho hříchu, ale také odvrácení se od něj.

Duch svatý odhaluje zlo našich hříchů. Usvědčení je tedy dobré! Denně zachraňuje naše duše, usměrňuje nás správným směrem. Usvědčení nás učí Kristovu srdci a mysli a dává nám s ním za pravdu! Díky usvědčení jsme skrze pokání a poslušnost připodobňováni k Božímu obrazu. Pokud se modlíte, modlete se za usvědčení!

7. 2. Korintským 7,9-10 "Nyní se raduji, ne že jste se rozlítostnili, ale že jste se rozlítostnili k pokání; rozlítostnili jste se totiž po zbožném způsobu, abyste skrze nás v ničem nepřijali škodu. Zbožný zármutek totiž působí pokání ke spasení, jehož není třeba litovat, ale zármutek světa působí smrt."

8. 1 Jan 1,8-10 "Jestliže vyznáváme své hříchy, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil , a očistil nás od každé nepravosti." (Jn 1,8-10).

9. Jan 8,10-12 "Když se Ježíš pozdvihl a neviděl nikoho jiného než ženu, řekl jí: "Ženo, kde jsou ti tvoji žalobci, copak tě nikdo neodsoudil?" Ona odpověděla: "Nikdo, Pane." Ježíš jí řekl: "Ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš." Ježíš k nim znovu promluvil: "Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mítsvětlo života."

10. Ozeáš 6,1 "Pojďme a navraťme se k Hospodinu, neboť on nás roztrhl, a uzdraví nás, on nás udeřil, a obváže nás."

11. Skutky 11,18 "Když to uslyšeli, mlčeli a velebili Boha: "I pohanům Bůh udělil pokání k životu.""

12. 2. Královská 22:19 "Protože tvé srdce bylo citlivé a ty ses pokořil před Hospodinem, když jsi slyšel, co jsem mluvil proti tomuto místu a jeho obyvatelům, že se mají stát pustinou a prokletím, a roztrhl jsi své roucho a plakal jsi přede mnou, i já jsem tě vyslyšel, je výrok Hospodinův."

13. Žalmy 51,1-4 "Smiluj se nade mnou, Bože, podle svého milosrdenství, podle množství svých milosrdenství zahlaď má přestoupení. Omyj mě dokonale od mé nepravosti a očisti mě od mého hříchu. Neboť já uznávám svá přestoupení a můj hřích je stále přede mnou. Proti tobě, jedině proti tobě, jsem zhřešil a udělal jsem to zlé před tvýma očima, abys byl ospravedlněn.Když mluvíš, buď jasný, když soudíš."

14. 2. Paralipomenon 7:14 "Jestliže se můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří, bude se modlit a hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, pak vyslyším z nebe, odpustím jim hřích a uzdravím jejich zemi."

Když máme zbožný smutek

Abychom mohli činit pokání, musíme být nejprve zdrceni pro své hříchy. Hluboký vnitřní zármutek nad proviněními spáchanými proti Bohu - to je to, co musíme vytrpět, abychom se napravili s Nejvyšším. Pokud jste někdy pocítili tuto niternou úzkost, úzkost a zoufalství nad všemi svými proviněními s vědomím, že vás hřích oddělil od Boha, pak jste zažili usvědčení Ducha svatého. Potřebujeme to.Zbožný zármutek, protože vede k opravdovému pokání, bez něhož bychom nikdy nemohli být v souladu s Bohem.

15. Žalm 25,16-18 "Obrať se ke mně a slituj se nade mnou, neboť jsem opuštěný a ztrápený. Rozšířily se úzkosti mého srdce, vyveď mě z mých úzkostí, pohlédni na mé trápení a bolest a odpusť mi všechny hříchy." Žalm 25,16-18

16. Žalm 51,8-9 " Očisti mě yzopem, a budu čistý, umyj mě, a budu bělejší než sníh. Dej mi slyšet radost a veselí, ať se radují kosti, které jsi zlámal. Skryj svou tvář před mými hříchy a zahlaď všechny mé nepravosti."

Obnova skrze pokání

Viz_také: 25 důležitých biblických veršů o nových začátcích (Mocné)

Krásné na zlomenosti počaté z odsouzení je to, že obnovuje náš vztah s Bohem a radost z našeho spasení. On uzdravuje rány, které zanechaly naše hříchy. Jsme smířeni s naším Otcem, a to nám přináší radost a pokoj, který přesahuje všechno chápání. Odsouzení je Boží způsob, jak nás k sobě znovu shromáždit kvůli jeho velké lásce k nám.

17. Žalm 51,10-13 "Stvoř mi čisté srdce, Bože, a obnov ve mně pevného ducha. Neodvrhuj mě od své přítomnosti a neodnímej mi svého svatého Ducha. Obnov mi radost ze své spásy , podepři mě svým štědrým Duchem. Tehdy budu učit přestupníky tvým cestám a hříšníci se k tobě obrátí."

18. Žalm 23,3 "On obnovuje mou duši, vede mě po stezkách spravedlnosti pro své jméno."

19. Jeremiáš 30,17 "Vždyť já ti vrátím zdraví a uzdravím tě z tvých ran, je výrok Hospodinův".

Viz_také: 25 důležitých biblických veršů o ambicích

Zacheus a marnotratný syn

Psaní tohoto příspěvku o přesvědčení mi připomnělo příběh o Zacheovi a marnotratném synovi. Tyto dva příběhy jsou skvělým příkladem působení přesvědčení v srdcích nevěřících a odpadlých křesťanů.

Zacheus byl bohatý výběrčí daní, který byl známý tím, že podváděl a okrádal lidi. Z tohoto důvodu nebyl příliš oblíbený. Jednoho dne, když Ježíš kázal, vylezl Zacheus na strom, aby Ježíše viděl a poslouchal. Když ho Ježíš uviděl, řekl Zacheovi, že s ním povečeří. Pán však již vnímal jeho srdce. Zacheus se duchovně setkal s přesvědčením a výsledkem bylo,se rozhodl vrátit peníze, které ukradl, a šel ještě dál: každému člověku vrátil čtyřnásobek částky, kterou mu ukradl. Byl spasen a stal se součástí Boží rodiny. Jeho život se radikálně změnil!

Marnotratný syn se po promarnění svého dědictví vrátil domů, protože byl usvědčen a uvědomil si své hříchy. Důsledky jeho pošetilosti ho usvědčily ze všeho špatného, co způsobil své duši a své rodině. Stejně tak my každý den odpadáme, ale Otec je tu vždy, aby nás přivedl zpět, ať to stojí, co to stojí.

20. Lukáš 19,8-10 "Zacheus se postavil a řekl Pánu: "Hle, Pane, polovinu svého majetku dávám chudým, a jestliže jsem někomu něco vzal křivým obviněním, vracím mu čtyřnásobek." Ježíš mu řekl: "Dnes přišlo spasení do tohoto domu, neboť i on je synem Abrahamovým. Syn člověka totiž přišel hledat a zachránit, co bylo ztraceno.""

21. Lukáš 15,18-20; 32 "Vstanu a půjdu ke svému otci a řeknu mu: 'Otče, zhřešil jsem proti nebi i před tebou a nejsem už hoden nazývat se tvým synem; učiň mě jako jednoho ze svých námezdních služebníků. '" A tak vstal a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, jeho otec ho uviděl, slitoval se, rozběhl se, padl mu na krk a políbil ho... Bylo vhodné, abychom seať se veselí a jásá, neboť tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je nalezen."

Přesvědčení je dobré!

Jak jsme viděli z veršů, o kterých jsme hovořili, přesvědčení je dobré! Zlomení je dobré, přitahuje nás blíž k Bohu. Pokud se ocitnete v hlubokém přesvědčení o něčem, neignorujte to! Jděte do své modlitební komůrky a dejte se dnes s Bohem do pořádku. Dnes je váš den smíření. Náš Pán chce být s vámi, chce se skrze vás projevit, a to nemůže udělat, pokud nejste v pořádku.Ano, zlomení je bolestné, ale je nutné a krásné. Díky Bohu za přesvědčení!

22. Přísloví 3,12 "Koho totiž Hospodin miluje, toho napravuje, jako otec syna, v němž má zalíbení."

23. Efezským 2,1-5 "A vy jste byli mrtví v proviněních a hříších, v nichž jste kdysi chodili, následujíce běh tohoto světa, následujíce knížete vzdušné moci, ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti - mezi nimiž jsme my všichni kdysi žili v tělesných vášních, plníce žádosti těla a mysli, a byli jsme od přirozenosti syny hněvu, jako zbyteklidstvo. Ale Bůh, bohatý na milosrdenství, pro velikou lásku, kterou si nás zamiloval, i když jsme byli mrtví ve svých proviněních, nás oživil spolu s Kristem - milostí jste byli spaseni."

Odsouzení vs. odsouzení

Existuje jasný rozdíl mezi usvědčením a odsouzením. Usvědčení přichází od Pána a vede k životu a radosti. Odsouzení však pochází od Satana a vede k zoufalství. Usvědčení nás má vést k Pánu, ale odsouzení nás od něj odvádí. Odsouzení nás vede k tomu, abychom hleděli na sebe. Usvědčení nás vede k tomu, abychom hleděli na Krista. Když někdo prožíváodsouzení, neexistuje řešení jejich problému. Když prožíváme Pánovo odsouzení, má nás přitáhnout k němu, abychom přijali jeho lásku, milost a odpuštění. V odsouzení je naděje, protože na kříži Ježíš Kristus zemřel za všechny naše hříchy. Když se díváme na kříž, nacházíme svobodu a naději!

24. Jan 12,47 "Neboť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby skrze něj svět spasil."

25. Zjevení 12,10 "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha a autorita jeho Mesiáše. Neboť žalobce našich bratří a sester, který je obviňuje před naším Bohem dnem i nocí , byl svržen dolů."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.