25 Mahahalagang Talata sa Bibliya Tungkol sa Paniniwala ng Kasalanan (Nakakagulat)

25 Mahahalagang Talata sa Bibliya Tungkol sa Paniniwala ng Kasalanan (Nakakagulat)
Melvin Allen

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa paniniwala?

Maraming mga banal na kasulatan na tumatalakay sa paniniwala. Iniisip natin ang pananalig bilang isang bagay na masama kung sa katunayan ito ay mabuti at ipinapakita nito sa tao ang kanyang pangangailangan para sa kapatawaran. Narito ang 25 kahanga-hangang teksto na tutulong sa iyo na matuto pa tungkol sa paniniwala.

Christian quotes about conviction

“Ang pagkakaroon ng conviction ay maaaring tukuyin bilang lubusang kumbinsido na si Kristo at ang Kanyang Salita ay parehong obhetibong totoo at may kaugnayan sa relasyon na kumilos ka ayon sa iyong paniniwala anuman ang kahihinatnan." – Josh McDowell

“Ang nagbibigay sa atin ng pananalig sa kasalanan ay hindi ang bilang ng mga kasalanang nagawa natin; ito ang paningin ng kabanalan ng Diyos.” Martyn Lloyd-Jones

“Kapag ang Banal na Diyos ay lumalapit sa tunay na muling pagkabuhay, ang mga tao ay dumarating sa ilalim ng kakila-kilabot na pananalig sa kasalanan. Ang namumukod-tanging katangian ng espirituwal na pagkagising ay ang malalim na kamalayan ng Presensya at kabanalan ng Diyos” – Henry Blackaby

“Ang pananalig sa kasalanan ay ang paraan ng Diyos sa pag-anyaya sa iyo na ibalik ang pakikisama sa Kanya.”

Tingnan din: 50 Pangunahing Talata sa Bibliya Tungkol sa Pagkakapantay-pantay (Lahi, Kasarian, Karapatan)

“Ang paniniwala ay hindi pagsisisi; ang pananalig ay humahantong sa pagsisisi. Ngunit maaari kang mahatulan nang walang pagsisisi." Martyn Lloyd-Jones

“Kapag ang Banal na Diyos ay lumalapit sa tunay na muling pagkabuhay, ang mga tao ay dumarating sa ilalim ng kakila-kilabot na pananalig sa kasalanan. Ang natatanging tampok ng espirituwal na paggising ay ang malalim na kamalayan ng Presensya at kabanalan ng Diyos” –ito ay nilalayong ilapit tayo sa Kanya upang matanggap ang Kanyang pagmamahal, biyaya, at kapatawaran. Sa pananalig ay may pag-asa dahil sa krus si Hesukristo ay namatay para sa ating lahat ng ating mga kasalanan. Kapag tumitingin tayo sa krus, nakatagpo tayo ng kalayaan at pag-asa!

24. Juan 12:47 “Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang Anak sa mundo upang hatulan ang mundo, kundi upang iligtas ang mundo sa pamamagitan niya.”

25. Apocalipsis 12:10 “ Ngayon ay dumating na ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos, at ang awtoridad ng kanyang Mesiyas. Sapagkat ang nag-aakusa sa ating mga kapatid, na nagsusumbong sa kanila sa harap ng ating Diyos araw at gabi, ay itinapon na.”

Henry Blackaby

Ano ang paninindigan?

Mabigat ang sinasabi ng Kasulatan tungkol sa paniniwala. Sa buong Salita, mababasa natin ang tungkol sa mga halimbawa ng pananalig, ng mga indibidwal na, dahil sa pananalig ay radikal na nagbago. At lahat tayo ay nadama na nahatulan sa ilang mga punto sa ating buhay. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng mahatulan at magkano ang kailangan nito?

Ang paniniwala ay higit pa sa pakiramdam ng pagkakasala para sa isang bagay na nagawa nating mali. Normal lang na makonsensya pagkatapos gawin ang isang bagay na alam nating hindi dapat ginawa. Ang paniniwala ay higit pa at higit pa sa pagkakaroon ng "pakiramdam." Ang convict sa Greek ay isinalin bilang elencho na nangangahulugang, “to convince someone of the truth; para sawayin, akusahan.” Kaya nakikita natin na ang paniniwala ay naglalabas ng katotohanan; inaakusahan tayo nito ng ating mga pagkakamali at sinasaway tayo sa ating mga kasalanan.

1. Juan 8:8 “At ang mga nakarinig nito, palibhasa'y hinatulan ng kanilang sariling budhi, ay nagsialis na isa-isa, simula sa pinakamatanda, hanggang sa huli: at si Jesus ay naiwan na nag-iisa, at ang babae na nakatayo sa gitna."

2. Juan 8:45-46 “Subalit dahil sinasabi ko ang katotohanan, hindi kayo naniniwala sa akin. Sino sa inyo ang makapaghatol sa akin ng kasalanan? Kung nagsasabi ako ng totoo, bakit hindi ka naniniwala?"

3. Titus 1:9 “Nananghahawakan sa tapat na salita ayon sa aral, upang siya ay makapagpalakas ng loob sa pamamagitan ng magaling na aral at makapagbigay-sala sa mga sumasalungat dito.”

Nanggagaling ang paniniwalaang Banal na Espiritu

Nilinaw ng Bibliya na ang paniniwala ay nagmumula sa Banal na Espiritu. Gusto ng isang mabuting mangangaral, "bilang mga mananampalataya dapat tayong maging propesyonal na mga nagsisi." Ang Panginoon ay patuloy na dinadalisay at hinihila ang ating mga puso. Ipanalangin na ipakita sa iyo ng Banal na Espiritu ang mga bahagi ng iyong buhay na hindi Niya kinalulugdan. Hayaang gabayan ka ng Banal na Espiritu upang magkaroon ka ng malinis na budhi sa harapan ng Panginoon.

4. Juan 16:8 “At pagdating niya, ay kaniyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan nito, at sa katuwiran ng Dios, at sa darating na paghuhukom.”

5. Gawa 24:16 "Sa gayo'y gayon, ako ay laging nagsisikap na magkaroon ng budhi na walang pagkakasala sa Dios at sa mga tao."

6. Hebrews 13:18 “Ipanalangin mo kami; kami ay kumbinsido na kami ay may malinis na budhi at pagnanais na mamuhay nang marangal sa lahat ng paraan .”

Ang paniniwala ay nagbubunga ng tunay na pagsisisi

Ngunit ang paniniwala ay walang mabuting maidudulot sa atin kung babalewalain natin ito at walang gagawin tungkol dito. Dapat tayong magsisi at huwag nang magkasala! Iniwan ni Jesus ang Kanyang Banal na Espiritu sa atin upang maging gabay natin. Ginagabayan Niya tayo sa pamamagitan ng pananalig na humahantong sa pagsisisi. Walang pagkakasundo kung walang pagsisisi at walang pagsisisi kung walang pananalig. Ang pagsisisi ay hindi lamang pagkukumpisal ng ating kasalanan, kundi pagtalikod din sa kasalanang iyon.

Inilalantad ng Banal na Espiritu ang kasamaan ng ating mga kasalanan. Kaya maganda ang conviction! Inililigtas nito ang ating mga kaluluwa sa araw-araw, pinapatnubayan tayo nito sa tamang direksyon.Ang pananalig ay nagtuturo sa atin ng puso at isipan ni Kristo at ginagawa tayong matuwid sa Kanya! Dahil sa pananalig, tayo ay naaayon sa larawan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi at pagsunod. Kung nananalangin ka, manalangin para sa paniniwala!

7. 2 Corinthians 7:9-10 “Ngayon ay nagagalak ako, hindi dahil sa kayo ay nalungkot, kundi dahil sa kayo ay namamanglaw hanggang sa pagsisisi: sapagka't kayo'y nangagdalamhati ayon sa maka-Diyos na paraan, upang kayo'y tumanggap ng kapahamakan sa pamamagitan ng tayo sa wala. Sapagka't ang kalumbayang mula sa Dios ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas na hindi pagsisihan: datapuwa't ang kalumbayang ukol sa sanglibutan ay gumagawa ng kamatayan."

8. 1 Juan 1:8-10 “Kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid na patatawarin tayo sa ating mga kasalanan, at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan.”

9. Juan 8:10-12 “Nang tumindig si Jesus, at walang makitang iba kundi ang babae, sinabi niya sa kanya, Babae, nasaan ang mga tagapagsumbong sa iyo? wala bang taong humatol sa iyo? Sinabi niya, Walang tao, Panginoon. At sinabi sa kaniya ni Jesus, Hindi rin kita hinahatulan: humayo ka, at huwag ka nang magkasala. Nang magkagayo'y muling nagsalita sa kanila si Jesus, na nagsasabi, Ako ang ilaw ng sanglibutan: ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng liwanag ng buhay."

10. Oseas 6:1 “Halikayo, at tayo'y manumbalik sa Panginoon: sapagka't kaniyang pinunit, at tayo'y pagagalingin niya; kaniyang sinaktan, at tayo'y kaniyang tatalian.”

11. Acts 11:18 “Nang marinig nila ang mga bagay na ito, ay tumahimik sila, at niluwalhati nila ang Dios, na sinasabi, Kung magkagayo'y ipinagkaloob din naman ng Dios sa mga Gentil ang pagsisisi sabuhay.”

12. 2 Hari 22:19 “Sapagka't ang iyong puso ay malambot, at ikaw ay nagpakababa sa harap ng Panginoon, nang iyong marinig ang aking sinalita laban sa dakong ito, at laban sa mga naninirahan doon, upang sila'y maging isang pagkawasak at sumpa, at hinapak mo ang iyong mga damit, at umiyak sa harap ko; Narinig din kita, sabi ng Panginoon.”

13. Mga Awit 51:1-4 “Maawa ka sa akin, Oh Dios, ayon sa iyong kagandahang-loob: ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kaawaan ay pawiin mo ang aking mga pagsalangsang. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan, at linisin mo ako sa aking kasalanan. Sapagka't aking kinikilala ang aking mga pagsalangsang: at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Laban sa iyo, sa iyo lamang, ako ay nagkasala, at ginawa ko itong kasamaan sa iyong paningin: upang ikaw ay ariing ganap kapag ikaw ay nagsasalita, at maging malinis kapag ikaw ay humahatol.”

14. 2 Cronica 7:14 “Kung ang aking bayan, na tinatawag sa aking pangalan, ay magpakumbaba, at manalangin, at hanapin ang aking mukha, at talikuran ang kanilang mga masamang lakad; kung magkagayo'y didinggin ko sa langit, at patatawarin ko ang kanilang kasalanan, at pagagalingin ko ang kanilang lupain."

Kapag tayo ay may makadiyos na kalungkutan

Upang magsisi, kailangan muna nating masira ang ating mga kasalanan. Isang malalim na kalungkutan sa loob para sa mga pagkakasala na ginawa laban sa Diyos-ito ang dapat nating tiisin upang maging tama sa Kataas-taasan. Kung naramdaman mo na ang matinding paghihirap, pagkabalisa, at desperasyon para sa lahat ng iyong mga pagkakamali, alam mong ang kasalanan ay naghiwalay sa iyo mula saDiyos, kung gayon naranasan mo na ang pananalig ng Banal na Espiritu. Kailangan natin itong maka-Diyos na kalungkutan dahil nagbubunga ito ng tunay na pagsisisi na kung wala, hindi tayo magiging tama sa Diyos.

15. Awit 25:16-18 “Bumaling ka sa akin, at maawa ka sa akin; sapagka't ako'y napahamak at nagdadalamhati. Ang mga kabagabagan ng aking puso ay lumaki: Oh ilabas mo ako sa aking mga kabagabagan. Masdan mo ang aking pagdurusa at ang aking sakit, at patawarin mo ang lahat ng aking mga kasalanan.”

16. Awit 51:8-9 “ Linisin mo ako ng hisopo, at ako'y magiging malinis; hugasan mo ako, at ako ay magiging mas maputi kaysa sa niyebe. Iparinig mo sa akin ang kagalakan at kagalakan, upang ang mga buto na iyong binali ay magalak. Itago mo ang Iyong mukha sa aking mga kasalanan, at pawiin mo ang lahat ng aking mga kasamaan.”

Pagpapanumbalik sa pamamagitan ng pagsisisi

Ang magandang bagay tungkol sa pagkasira na naisip mula sa pananalig ay ang pagpapanumbalik ng ating relasyon sa Diyos at ang kagalakan ng ating kaligtasan. Siya ang nagpapagaling sa mga sugat na iniwan ng ating mga kasalanan. Nakipagkasundo tayo sa ating Ama at nagdudulot ito sa atin ng kagalakan at kapayapaan na higit sa lahat ng pang-unawa. Ang pananalig ay ang paraan ng Diyos upang tipunin tayo pabalik sa Kanya dahil sa Kanyang dakilang pagmamahal sa atin.

17. Awit 51:10-13 “Likhaan mo ako ng malinis na puso, O Diyos, at baguhin mo ang isang matatag na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong itapon sa Iyong harapan, at huwag mong kunin sa akin ang Iyong Banal na Espiritu. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng Iyong pagliligtas, at alalayan ako ng Iyong mapagbigay na Espiritu. Kung magkagayo'y ituturo ko sa mga mananalangsang ang iyong mga daan,at ang mga makasalanan ay magbabalik-loob sa Iyo.”

18. Awit 23:3 “Ibinabalik niya ang aking kaluluwa: pinatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran alang-alang sa kanyang pangalan.”

19. Jeremiah 30:17 "Sapagka't aking ibabalik ang kalusugan sa iyo, at pagagalingin kita sa iyong mga sugat, sabi ng Panginoon."

Si Zacchaeus at ang Alibughang Anak

Tingnan din: 50 Pangunahing Talata sa Bibliya Tungkol sa Pag-aalaga sa Iba na Nangangailangan (2022)

Ang pagsulat ng post na ito sa paniniwala ay nagpaalala sa akin ng kuwento ni Zaqueo at ng alibughang anak. Ang dalawang kuwentong ito ay mahusay na mga halimbawa ng pananalig na kumikilos sa puso ng mga hindi mananampalataya at tumatalikod na mga Kristiyano.

Si Zacchaeus ay isang mayamang maniningil ng buwis na kilala sa pagdaraya at pagnanakaw sa mga tao. Dahil dito, hindi siya nagustuhan. Isang araw, habang si Jesus ay nangangaral, si Zaqueo ay umakyat sa isang puno upang makita at makinig kay Jesus. Nang makita siya ni Jesus, sinabi Niya kay Zaqueo na kakain Siyang kasama niya. Ngunit naunawaan na ng Panginoon ang kanyang puso. Si Zaqueo ay nagkaroon ng espirituwal na pagharap na may pananalig at bilang resulta, nagpasya na ibalik ang pera na kanyang ninakaw at nagpatuloy sa isang hakbang sa pamamagitan ng pagbabalik ng apat na beses ng halaga na kanyang ninakaw mula sa bawat tao. Naligtas siya at naging bahagi ng pamilya ng Diyos. Ang kanyang buhay ay lubhang nagbago!

Ang alibughang anak, matapos sayangin ang kanyang mana ay umuwi dahil sa pananalig at pagkaunawa sa kanyang mga kasalanan. Ang mga kahihinatnan ng kanyang katangahan ay hinatulan siya sa lahat ng maling nagawa niya sa kanyang kaluluwa at sa kanyang pamilya. Sa parehong paraan, kamipabalik-balik araw-araw, ngunit ang Ama ay laging nariyan para ibalik tayo, anuman ang mangyari.

20. Lucas 19:8-10 “At si Zaqueo ay tumayo, at nagsabi sa Panginoon: Narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha; at kung kumuha ako ng anoman sa kanino mang tao sa pamamagitan ng maling paratang, isasauli ko siya ng apat na ulit. At sinabi sa kaniya ni Jesus, Sa araw na ito ay dumating ang kaligtasan sa bahay na ito, sapagka't siya rin ay anak ni Abraham. Sapagkat naparito ang Anak ng tao upang hanapin at iligtas ang nawala.”

21. Lucas 15:18-20; 32 “Ako ay babangon at paroroon sa aking ama, at sasabihin ko sa kaniya, Ama, ako ay nagkasala laban sa langit, at sa harap mo, at hindi na ako karapatdapat na tawaging iyong anak: gawin mo akong gaya ng isa sa iyong mga alilang upahan. At siya'y bumangon, at naparoon sa kaniyang ama. Datapuwa't nang siya'y nasa malayo pa, ay nakita siya ng kaniyang ama, at nahabag, at tumakbo, at niyakap ang kaniyang leeg, at hinagkan siya... Marapat na tayo'y magsaya, at magalak: sapagka't ang iyong kapatid ay patay, at muling nabubuhay; at nawala, at natagpuan.”

Maganda ang pananalig!

Gaya ng nakita natin sa mga talatang tinalakay natin, maganda ang pananalig! Ang pagkasira ay mabuti, ito ay naglalapit sa atin sa Diyos. Kung nakita mo ang iyong sarili sa malalim na paniniwala para sa isang bagay, huwag pansinin ito! Pumunta sa iyong prayer closet at maging tama sa Diyos ngayon. Ngayon ang iyong araw ng pagkakasundo. Nais ng ating Panginoon na makasama ka, nais Niyang ipakita ang Kanyang sarili sa pamamagitan mo atHindi Niya magagawa iyon kung hindi ka tama sa Kanya. Oo, ang pagkasira ay masakit, ngunit ito ay kinakailangan at ito ay maganda. Salamat sa Diyos sa paniniwala!

22. Kawikaan 3:12 “Sapagka't ang iniibig ng Panginoon ay kaniyang itinutuwid; gaya ng isang ama sa anak na kinalulugdan niya.”

23. Ephesians 2:1-5 “At kayo'y mga patay sa mga pagsalangsang at mga kasalanan na dati ninyong nilakaran, ayon sa lakad ng sanglibutang ito, na sumusunod sa prinsipe ng kapangyarihan ng hangin, ang espiritu na ay kumikilos na ngayon sa mga anak ng pagsuway—na sa gitna nila ay namuhay tayong lahat sa mga pita ng ating laman, na isinasagawa ang mga nasa ng katawan at ng pag-iisip, at sa likas na katangian ay mga anak ng poot, tulad ng iba pang sangkatauhan. Ngunit ang Diyos, na mayaman sa awa, dahil sa dakilang pag-ibig na inibig niya sa atin, kahit na tayo ay patay sa ating mga pagsalangsang, ay binuhay tayo kasama ni Kristo—sa biyaya kayo ay naligtas."

Conviction vs condemnation

May malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng conviction at condemnation. Ang pananalig ay nagmumula sa Panginoon at ito ay humahantong sa buhay at kagalakan. Gayunpaman, ang paghatol ay nagmumula kay Satanas at ito ay humahantong sa kawalan ng pag-asa. Ang pananalig ay inilaan upang akayin tayo sa Panginoon, ngunit ang paghatol ay nagtutulak sa atin palayo sa Kanya. Ang pagkondena ay nagiging dahilan upang tayo ay tumingin sa sarili. Ang pananalig ay nagiging dahilan upang tayo ay tumingin kay Kristo. Kapag ang isang tao ay nakakaranas ng pagkondena, walang solusyon sa kanilang problema. Kapag nararanasan natin ang pananalig ng Panginoon
Melvin Allen
Melvin Allen
Si Melvin Allen ay isang masigasig na mananampalataya sa salita ng Diyos at isang dedikadong estudyante ng Bibliya. Sa mahigit 10 taong karanasan sa paglilingkod sa iba't ibang ministeryo, si Melvin ay nakabuo ng malalim na pagpapahalaga sa kapangyarihan ng Banal na pagbabago sa pang-araw-araw na buhay. Siya ay may hawak na Bachelor's degree sa Theology mula sa isang kagalang-galang na kolehiyong Kristiyano at kasalukuyang kumukuha ng Master's degree sa Biblical studies. Bilang isang may-akda at blogger, ang misyon ni Melvin ay tulungan ang mga indibidwal na magkaroon ng higit na pang-unawa sa Banal na Kasulatan at ilapat ang mga walang hanggang katotohanan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kapag hindi siya nagsusulat, nasisiyahan si Melvin na gumugol ng oras kasama ang kanyang pamilya, tuklasin ang mga bagong lugar, at nakikibahagi sa serbisyo sa komunidad.