25 svarbios Biblijos eilutės apie nuteisinimą už nuodėmę (šokiruojančios)

25 svarbios Biblijos eilutės apie nuteisinimą už nuodėmę (šokiruojančios)
Melvin Allen

Ką Biblija sako apie nuteisinimą?

Yra daug Šventojo Rašto vietų, kuriose kalbama apie nuteisinimą. Mes manome, kad nuteisinimas yra kažkas blogo, nors iš tikrųjų jis yra geras ir parodo, kad žmogui reikia atleidimo. Štai 25 nuostabios Šventojo Rašto vietos, kurios padės jums daugiau sužinoti apie nuteisinimą.

Krikščioniškos citatos apie įsitikinimus

"Įsitikinimus galima apibrėžti kaip tokį gilų įsitikinimą, kad Kristus ir Jo žodis yra objektyviai teisingi ir reikšmingi santykiuose, kad elgiatės pagal savo įsitikinimus, nepaisydami pasekmių." - Josh McDowell

"Nuodėmės nuteisinimą mums suteikia ne nuodėmių, kurias padarėme, skaičius, bet Dievo šventumo regėjimas." Martynas Lloydas Džonsas (Martyn Lloyd-Jones)

"Kai Šventasis Dievas priartėja per tikrąjį atgimimą, žmonės patiria siaubingą nuodėmės įsitikinimą. Išskirtinis dvasinio pabudimo bruožas buvo gilus Dievo buvimo ir šventumo suvokimas." - Henry Blackaby

"Apkaltinimas dėl nuodėmės yra Dievo būdas pakviesti jus atkurti bendrystę su Juo."

"Nuteisinimas nėra atgaila; nuteisinimas veda į atgailą. Bet jūs galite būti nuteisti be atgailos." Martyn Lloyd-Jones

"Kai Šventasis Dievas priartėja per tikrąjį atgimimą, žmonės patiria siaubingą nuodėmės įsitikinimą. Išskirtinis dvasinio pabudimo bruožas buvo gilus Dievo buvimo ir šventumo suvokimas." - Henry Blackaby

Kas yra įsitikinimas?

Šventajame Rašte daug kalbama apie nuteisinimą. Visame Žodyje skaitome apie nuteisinimo pavyzdžius, apie asmenis, kurie dėl nuteisinimo radikaliai pasikeitė. Ir mes visi esame jautęsi nuteisti tam tikrais savo gyvenimo momentais. Tačiau ką tiksliai reiškia būti nuteistam ir kiek tai susiję su nuteisinimu?

Nuteisimas yra daugiau nei tik kaltės jausmas dėl kažko, ką padarėme blogai. Normalu jaustis kaltam padarius kažką, ko, kaip žinome, neturėjome daryti. Nuteisimas yra daugiau nei tik "jausmas". Graikų kalboje "Convict" verčiamas žodžiu elencho, kuris reiškia "įtikinti ką nors tiesa; priekaištauti, kaltinti". Taigi matome, kad nuteisimas atskleidžia tiesą; jis kaltina mus dėlmūsų skriaudas ir priekaištauja mums dėl mūsų nuodėmių.

1. Jn 8, 8: "Ir tie, kurie tai išgirdo, nuteisinti savo sąžinės, vienas po kito išėjo, pradedant nuo vyriausiojo iki paskutiniojo, ir Jėzus liko vienas, o moteris stovėjo viduryje".

2. Jn 8, 45-46: "Bet kadangi aš sakau tiesą, jūs manimi netikite. Kas iš jūsų gali mane nuteisti už nuodėmę? Jei sakau tiesą, kodėl manimi netikite?"

3. Tit 1, 9: "Laikydamasis ištikimo žodžio pagal mokymą, kad galėtų ir padrąsinti sveiku mokymu, ir nuteisti prieštaraujančius".

Įtikinimas ateina iš Šventosios Dvasios

Biblijoje aiškiai pasakyta, kad nuteisinimas ateina iš Šventosios Dvasios. Vienas geras pamokslininkas norėjo pasakyti: "Kaip tikintieji mes turėtume būti profesionalūs atgailautojai." Viešpats nuolat mus tobulina ir beldžiasi į mūsų širdis. Melskitės, kad Šventoji Dvasia parodytų jums tas jūsų gyvenimo sritis, kurios, Jos nuomone, yra nemalonios. Leiskite Šventajai Dvasiai jus vesti, kad Viešpaties akivaizdoje turėtumėte švarią sąžinę.

4. Jn 16, 8: "O kai jis ateis, nuteis pasaulį dėl jo nuodėmės, dėl Dievo teisumo ir dėl būsimojo teismo".

5. Apd 24, 16: "Taigi aš pats visada stengiuosi turėti sąžinę, kuri nekeršytų Dievui ir žmonėms".

6. Hebrajams 13:18 "Melskitės už mus; esame įsitikinę, kad turime švarią sąžinę ir trokštame gyventi garbingai visais atžvilgiais".

Apkaltinimas sukelia tikrą atgailą

Tačiau nuteisinimas mums nieko gero neduos, jei jį ignoruosime ir nieko nedarysime. Turime atgailauti ir daugiau nenusidėti! Jėzus paliko su mumis savo Šventąją Dvasią, kad ji būtų mūsų vedlys. Ji mus veda per nuteisinimą, kuris veda į atgailą. Susitaikinimo negali būti be atgailos, o atgailos nėra be nuteisinimo. Atgaila - tai ne tik savo nuodėmės išpažinimas, bet ir nusigręžimas nuo tos nuodėmės.

Šventoji Dvasia atskleidžia mūsų nuodėmių blogį. Taigi nuteisinimas yra gėris! Jis kasdien gelbsti mūsų sielas, nukreipia mus teisinga linkme. Nuteisinimas moko mus Kristaus širdies ir proto ir padaro mus teisingus su Juo! Dėl nuteisinimo per atgailą ir paklusnumą mes tapatiname save pagal Dievo paveikslą. Jei meldžiatės, melskite nuteisinimo!

7. 2 Kor 7, 9-10 "Dabar aš džiaugiuosi ne tuo, kad jūs buvote nuliūdinti, bet kad liūdėjote iki atgailos, nes jūs buvote nuliūdinti dievobaimingai, kad niekuo mums nepakenktumėte. Juk dievobaimingas liūdesys gimdo atgailą į išganymą, kurio nereikia gailėtis, o pasaulio liūdesys gimdo mirtį".

8. 1 Jn 1, 8-10 "Jei išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų neteisybių".

9. Jn 8, 10-12 "Pakilęs aukštyn ir pamatęs tik moterį, Jėzus jai tarė: "Moterie, kur tie tavo kaltintojai, ar niekas tavęs nepasmerkė?" Ji atsakė: "Niekas, Viešpatie." Jėzus jai tarė: "Ir aš tavęs nesmerkiu: eik ir daugiau nenusidėk." Tada Jėzus vėl kalbėjo jiems: "Aš esu pasaulio šviesa; kas seka paskui mane, nevaikščios tamsoje, bet turėsgyvenimo šviesa."

10. Oz 6, 1 "Ateikite ir sugrįžkime pas Viešpatį, nes jis suplėšė, bet mus išgydys; jis sumušė, bet mus sutvarstys".

11. Apd 11, 18 "Tai išgirdę, jie tylėjo ir šlovino Dievą, sakydami: "Dievas ir pagonims suteikė atgailą gyvenimui".

12. 2 Kar 22,19 "Kadangi tavo širdis buvo jautri ir tu nusižeminai Viešpaties akivaizdoje, kai išgirdai, ką kalbėjau apie šitą vietą ir jos gyventojus, kad jie taps dykuma ir prakeiksmu, perplėšei savo drabužius ir verkei mano akivaizdoje, tai ir aš tave išgirdau, sako Viešpats".

13. Ps 51, 1-4 "Pasigailėk manęs, Dieve, pagal savo gailestingumą, pagal savo gailestingumo gausybę ištrink mano nusižengimus. Nuplauk mane visą nuo mano kaltės ir apvalyk nuo mano nuodėmės. Nes aš pripažįstu savo nusižengimus, ir mano nuodėmė visada yra mano akivaizdoje. Prieš tave, tave vienintelį, nusidėjau ir padariau tai, kas pikta tavo akyse, kad tu būtum išteisintas.kai kalbi, ir būk aiškus, kai sprendi."

14. 2 Kronikų 7:14 "Jei mano tauta, vadinama mano vardu, nusižemins, melsis, ieškos mano veido ir nusigręš nuo savo nedorų kelių, tada aš išgirsiu iš dangaus, atleisiu jų nuodėmes ir išgydysiu jų kraštą".

Kai turime dievišką liūdesį

Kad galėtume atgailauti, pirmiausia turime būti sugniuždyti dėl savo nuodėmių. Gilus vidinis sielvartas dėl Dievui padarytų nusikaltimų - štai ką turime iškęsti, norėdami susitvarkyti su Aukščiausiuoju. Jei kada nors pajutote šį vidų draskantį sielvartą, nerimą ir neviltį dėl visų savo nuoskaudų, žinodami, kad nuodėmė atskyrė jus nuo Dievo, vadinasi, patyrėte Šventosios Dvasios nuteisinimą. Mums reikia šioDieviškas liūdesys, nes jis sukelia tikrą atgailą, be kurios niekada negalėtume būti teisūs su Dievu.

15. Ps 25, 16-18 "Atsigręžk į mane ir pasigailėk manęs, nes esu apleistas ir prislėgtas. Mano širdies rūpesčiai išsiplėtė, išvesk mane iš mano vargų. Pažvelk į mano vargą ir skausmą ir atleisk visas mano nuodėmes".

16. Ps 51, 8-9. "Nuplauk mane yzopu, ir būsiu švarus, nuplauk mane, ir būsiu baltesnis už sniegą. Padaryk, kad išgirsčiau džiaugsmą ir linksmybę, kad džiūgautų Tavo sulaužyti kaulai. Paslėpk savo veidą nuo mano nuodėmių ir ištrink visas mano kaltes".

Taip pat žr: 20 svarbių Biblijos eilučių apie murmėjimą (Dievas nekenčia murmėjimo!)

Atkūrimas per atgailą

Gražus dalykas, kad dėl nuteisinimo užgimusio sugriuvimo atkuriamas mūsų ryšys su Dievu ir mūsų išgelbėjimo džiaugsmas. Jis gydo mūsų nuodėmių paliktas žaizdas. Esame sutaikinti su savo Tėvu, o tai suteikia mums džiaugsmą ir ramybę, pranokstančią bet kokį supratimą. Nuteisinimas yra Dievo būdas surinkti mus atgal pas save dėl Jo didžiulės meilės mums.

17. Ps 51, 10-13 "Sukurk man tyrą širdį, Dieve, ir atnaujink manyje tvirtą dvasią. Neatstumk manęs nuo savo akivaizdos ir neatimk iš manęs savo Šventosios Dvasios. Sugrąžink man savo išgelbėjimo džiaugsmą , palaikyk mane savo dosniąja Dvasia. Tuomet mokysiu nusikaltėlius tavo kelių ir nusidėjėliai atsigręš į tave".

18. Ps 23, 3: "Jis atstato mano sielą, veda mane teisumo takais dėl savo vardo".

Taip pat žr: 30 svarbių Biblijos eilučių apie dovanojimą vargšams / nepasiturintiems

19. Jeremijo 30,17 "Aš tau grąžinsiu sveikatą ir išgydysiu tavo žaizdas, sako Viešpats".

Zachiejus ir sūnus palaidūnas

Rašydamas šią žinutę apie įsitikinimą, prisiminiau Zachiejaus ir sūnaus palaidūno istoriją. Šios dvi istorijos yra puikūs pavyzdžiai, kaip įsitikinimas veikia netikinčiųjų ir atkritusių krikščionių širdyse.

Zachiejus buvo turtingas mokesčių rinkėjas, garsėjęs tuo, kad apgaudinėjo ir vogė iš žmonių. Dėl šios priežasties jis nebuvo mėgstamas. Vieną dieną, Jėzui pamokslaujant, Zachiejus užlipo ant medžio, kad galėtų pamatyti ir išklausyti Jėzų. Pamatęs jį, Jėzus pasakė Zachiejui, kad su juo pavakarieniaus. Tačiau Viešpats jau buvo įžvelgęs jo širdį. Zachiejus dvasiškai susitiko su įsitikinimu ir dėl tonusprendė grąžinti pavogtus pinigus ir žengė dar vieną žingsnį - grąžino keturis kartus didesnę sumą, nei pavogė iš kiekvieno žmogaus. Jis buvo išgelbėtas ir tapo Dievo šeimos nariu. Jo gyvenimas radikaliai pasikeitė!

Sūnus palaidūnas, iššvaistęs savo palikimą, grįžo namo, nes buvo nuteistas ir suvokė savo nuodėmes. Jo kvailumo pasekmės įtikino jį, kad jis padarė visą blogį savo sielai ir šeimai. Lygiai taip pat ir mes kasdien nuklystame, bet Tėvas visada yra šalia, kad sugrąžintų mus atgal, kad ir kiek tai kainuotų.

20. Lk 19, 8-10 "Zachiejus atsistojo ir tarė Viešpačiui: "Štai, Viešpatie, pusę savo turto atiduodu vargšams, o jei iš ko nors melagingai apkaltintas ką nors paėmiau, grąžinu jam keturgubai." Jėzus jam tarė: "Šiandien į šiuos namus atėjo išgelbėjimas, nes ir jis yra Abraomo sūnus. Juk Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir išgelbėti to, kas pražuvę."

21. Lk 15, 18-20; 32 "Aš atsikelsiu, nueisiu pas savo tėvą ir jam tarsiu: 'Tėve, aš nusidėjau dangui ir tau ir nebesu vertas vadintis tavo sūnumi; padaryk mane kaip vieną iš savo samdinių'". Jis atsikėlė ir atėjo pas savo tėvą. Bet kai dar buvo toli, tėvas, pamatęs jį, pasigailėjo, pribėgo, puolė jam ant kaklo ir pabučiavo... Buvo tinkama, kad mesturėtų linksmintis ir džiūgauti, nes šis tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo, buvo pražuvęs ir buvo surastas".

Įsitikinimas yra geras!

Kaip matome iš aptartų eilučių, įsitikinimas yra gėris! Sumušimas yra gėris, jis mus priartina prie Dievo. Jei dėl ko nors esate giliai įsitikinęs, neignoruokite to! Eikite į savo maldos kambarėlį ir susitaikinkite su Dievu šiandien. Šiandien yra jūsų susitaikinimo diena. Mūsų Viešpats nori būti su jumis, Jis nori per jus pasireikšti, ir Jis negali to padaryti, jei nesate teisus.su Juo. Taip, susiskaldymas yra skausmingas, bet jis būtinas ir gražus. Ačiū Dievui už nuteisinimą!

22. Patarlių 3,12 "Juk ką Viešpats myli, tą ir taiso, kaip tėvas sūnų, kuriuo gėrisi".

23. Efeziečiams 2,1-5 "Ir jūs buvote mirę nusikaltimais ir nuodėmėmis, kuriomis kadaise vaikščiojote, sekdami šio pasaulio keliu, sekdami oro galybės kunigaikščiu, dvasia, kuri dabar veikia neklusnumo sūnums, - tarp kurių mes visi kadaise gyvenome savo kūno aistromis, vykdydami kūno ir proto geismus, ir iš prigimties buvome rūstybės vaikai, kaip ir kitiBet Dievas, turtingas gailestingumu, dėl didžiulės meilės, kuria mus pamilo, net tada, kai buvome mirę savo nusikaltimais, padarė mus gyvus kartu su Kristumi - malone jūs buvote išgelbėti".

Apkaltinimas prieš pasmerkimą

Yra aiškus skirtumas tarp nuteisinimo ir pasmerkimo. Nuteisinimas ateina iš Viešpaties ir veda į gyvenimą bei džiaugsmą. Tačiau pasmerkimas ateina iš šėtono ir veda į neviltį. Nuteisinimas skirtas vesti mus pas Viešpatį, o pasmerkimas veda mus tolyn nuo Jo. Pasmerkimas verčia mus žvelgti į save, o nuteisinimas - į Kristų.pasmerkimą, nėra jokio jų problemos sprendimo. Kai patiriame Viešpaties nuteisinimą, jis skirtas patraukti mus prie Jo, kad priimtume Jo meilę, malonę ir atleidimą. Nuteisinime yra viltis, nes ant kryžiaus Jėzus Kristus mirė už mūsų visų nuodėmes. Kai žvelgiame į kryžių, randame laisvę ir viltį!

24. Jn 12, 47: "Juk Dievas nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad pasaulis būtų pasmerktas, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas."

25. Apreiškimo 12, 10 "Dabar atėjo mūsų Dievo išgelbėjimas, galybė ir karalystė bei jo Mesijo valdžia. Nes mūsų brolių ir seserų kaltintojas, kuris dieną ir naktį juos kaltina mūsų Dievo akivaizdoje , buvo nuverstas žemyn".
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvinas Allenas aistringai tiki Dievo žodžiu ir atsidavęs Biblijos tyrinėtojas. Turėdamas daugiau nei 10 metų patirtį tarnaudamas įvairiose tarnybose, Melvinas išugdė gilų dėkingumą už kasdieniame gyvenime keičiančią Šventojo Rašto galią. Jis yra įgijęs teologijos bakalauro laipsnį patikimame krikščioniškame koledže ir šiuo metu studijuoja Biblijos studijų magistrantūroje. Melvino, kaip autoriaus ir tinklaraštininko, misija yra padėti žmonėms geriau suprasti Šventąjį Raštą ir pritaikyti nesenstančias tiesas savo kasdieniame gyvenime. Kai nerašo, Melvinui patinka leisti laiką su šeima, tyrinėti naujas vietas ir užsiimti visuomenine veikla.