25 dôležitých biblických veršov o usvedčení z hriechu (šokujúce)

25 dôležitých biblických veršov o usvedčení z hriechu (šokujúce)
Melvin Allen

Čo hovorí Biblia o odsúdení?

Existuje mnoho veršov z Písma, ktoré sa zaoberajú odsúdením. Odsúdenie považujeme za niečo zlé, hoci v skutočnosti je dobré a ukazuje človeku jeho potrebu odpustenia. Tu je 25 úžasných veršov z Písma, ktoré vám pomôžu dozvedieť sa viac o odsúdení.

Kresťanské citáty o presvedčení

"Presvedčenie možno definovať ako hlboké presvedčenie, že Kristus a jeho slovo sú objektívne pravdivé a vzťahovo zmysluplné, takže konáte podľa svojho presvedčenia bez ohľadu na následky." - Josh McDowell

"To, čo nás usvedčuje z hriechu, nie je počet hriechov, ktoré sme spáchali, ale pohľad na Božiu svätosť." Martyn Lloyd-Jones

"Keď sa Svätý Boh priblíži v pravom prebudení, ľudia sú strašne usvedčení z hriechu. Vynikajúcou črtou duchovného prebudenia bolo hlboké vedomie Božej prítomnosti a svätosti." - Henry Blackaby

"Usvedčenie z hriechu je Boží spôsob, ako vás pozvať k obnoveniu spoločenstva s ním."

"Usvedčenie nie je pokánie; usvedčenie vedie k pokániu. Ale môžete byť usvedčení bez pokánia." Martyn Lloyd-Jones

"Keď sa svätý Boh priblíži v pravom prebudení, ľudia sú strašne usvedčení z hriechu. Vynikajúcou črtou duchovného prebudenia bolo hlboké vedomie Božej prítomnosti a svätosti." - Henry Blackaby

Čo je to presvedčenie?

Písmo veľa hovorí o odsúdení. V celom Slove čítame o príkladoch odsúdenia, o osobách, ktoré sa vďaka odsúdeniu radikálne zmenili. A všetci sme sa niekedy v živote cítili odsúdení. Ale čo presne znamená byť odsúdený a koľko to obnáša?

Presvedčenie je viac ako len pocit viny za niečo, čo sme urobili zle. Je normálne, že sa cítime vinní po tom, čo sme urobili niečo, o čom vieme, že sme to nemali urobiť. Presvedčenie presahuje rámec toho, že máme "pocit." Presvedčenie sa v gréčtine prekladá ako elencho, čo znamená "presvedčiť niekoho o pravde; vyčítať, obviniť." Vidíme teda, že presvedčenie prináša pravdu; obviňuje nás znaše krivdy a vyčíta nám naše hriechy.

1. Ján 8,8 "A tí, čo to počuli, usvedčení vlastným svedomím , odchádzali jeden po druhom, počnúc najstarším až po posledného; a Ježiš zostal sám a žena stála uprostred."

2. Ján 8,45-46 "Ale pretože hovorím pravdu, neveríte mi. Kto z vás ma môže usvedčiť z hriechu ?" Ak hovorím pravdu, prečo mi neveríte?

3. Títovi 1,9 "Držať sa verného slova podľa učenia, aby mohol zdravým učením povzbudzovať i usvedčovať tých, čo mu odporujú."

Presvedčenie pochádza od Ducha Svätého

Biblia jasne hovorí, že usvedčenie pochádza od Ducha Svätého. Jeden dobrý kazateľ chcel povedať: "Ako veriaci by sme mali byť profesionálnymi kajúcnikmi." Pán nás neustále zušľachťuje a ťahá za naše srdcia. Modlite sa, aby vám Duch Svätý ukázal oblasti vo vašom živote, ktoré sa mu nepáčia. Dovoľte Duchu Svätému, aby vás viedol, aby ste mali pred Pánom čisté svedomie.

4. Ján 16,8 "A keď príde, usvedčí svet z jeho hriechu , z Božej spravodlivosti a z prichádzajúceho súdu."

5. Sk 24,16 "Preto sa vždy usilujem mať svedomie bez pohoršenia voči Bohu a ľuďom."

6. Židom 13,18 "Modlite sa za nás; sme presvedčení, že máme čisté svedomie a chceme žiť čestne v každom ohľade."

Presvedčenie vedie k pravému pokániu

Usvedčenie nám však nepomôže, ak ho budeme ignorovať a nič s ním neurobíme. Musíme robiť pokánie a viac nehrešiť! Ježiš nám zanechal svojho Ducha Svätého, aby bol naším sprievodcom. On nás vedie cez usvedčenie, ktoré vedie k pokániu. Bez pokánia nemôže dôjsť k zmiereniu a bez usvedčenia nie je pokánie. Pokánie nie je len vyznanie nášho hriechu, ale aj odvrátenie sa od tohto hriechu.

Duch Svätý odhaľuje zlo našich hriechov. Usvedčenie je teda dobré! Denne zachraňuje naše duše, usmerňuje nás správnym smerom. Usvedčenie nás učí Kristovmu srdcu a zmýšľaniu a dáva nám s ním za pravdu! Vďaka usvedčeniu sa skrze pokánie a poslušnosť pripodobňujeme Božiemu obrazu. Ak sa modlíte, modlite sa za usvedčenie!

7. 2. Korinťanom 7,9-10 "Teraz sa však radujem, nie že ste sa zarmútili, ale že ste sa zarmútili k pokániu, lebo ste sa zarmútili po zbožnom spôsobe, aby ste v ničom nedostali od nás škodu. Lebo zbožný zármutok pôsobí pokánie na spásu, ktorej netreba ľutovať, ale zármutok sveta pôsobí smrť."

8. 1 Jn 1, 8-10 "Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti."

9. Ján 8,10-12 "Keď sa Ježiš vyzdvihol a nevidel nikoho okrem ženy, povedal jej: "Žena, kde sú títo tvoji žalobcovia?" Ona odpovedala: "Nikto, Pane." A Ježiš jej povedal: "Ani ja ťa neodsudzujem; choď a už nehreš." Potom im Ježiš znova povedal: "Ja som svetlo sveta; kto ma nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude maťsvetlo života."

10. Ozeáš 6,1 "Poďte a vráťme sa k Pánovi, lebo on nás roztrhol, a uzdraví nás, on nás udrel, a obviaže nás."

11. Sk 11,18 "Keď to počuli, mlčali, oslavovali Boha a hovorili: "Vtedy Boh udelil aj pohanom pokánie na život."

12. 2 Kráľ 22,19 "Pretože tvoje srdce bolo citlivé a ponížil si sa pred Pánom, keď si počul, čo som hovoril proti tomuto miestu a proti jeho obyvateľom, že sa majú stať púšťou a kliatbou, a roztrhol si svoje rúcho a plakal si predo mnou, aj ja som ťa počul, hovorí Pán."

13. Žalmy 51,1-4 "Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojho milosrdenstva, podľa množstva svojich milosrdenstiev zotri moje priestupky. Omyj ma dokonale od mojej neprávosti a očisti ma od môjho hriechu. Lebo ja uznávam svoje priestupky a môj hriech je stále predo mnou. Proti tebe, len proti tebe som zhrešil a urobil som to zlé v tvojich očiach, aby si bol ospravedlnený.keď hovoríš, a buď jasný, keď súdi."

14. 2 Paralipomenon 7,14 "Ak sa môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, pokorí, bude sa modliť a hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, vtedy vyslyším z neba, odpustím im hriech a uzdravím ich krajinu."

Keď máme zbožný smútok

Aby sme mohli robiť pokánie, musíme byť najprv zlomení pre svoje hriechy. Hlboký vnútorný zármutok nad urážkami spáchanými proti Bohu - to musíme pretrpieť, aby sme sa napravili s Najvyšším. Ak ste niekedy pocítili túto vnútornú úzkosť, úzkosť a zúfalstvo nad všetkými svojimi krivdami, vediac, že hriech vás oddelil od Boha, potom ste zažili usvedčenie Ducha Svätého. Potrebujeme toZbožný zármutok, pretože spôsobuje pravé pokánie, bez ktorého by sme nikdy nemohli byť v poriadku s Bohom.

Pozri tiež: 30 epických biblických veršov o vrabcoch a starostiach (Boh ťa vidí)

15. Žalm 25, 16-18 "Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, lebo som opustený a utrápený. Rozšírili sa starosti môjho srdca, vyveď ma z mojich úzkostí. Pozri na moje trápenie a moju bolesť a odpusť mi všetky hriechy."

16. Žalm 51, 8-9 " Očisti ma yzopom a budem čistý, umy ma a budem belší ako sneh. Daj mi počuť radosť a veselosť, aby sa tešili kosti, ktoré si polámal. Skry svoju tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje neprávosti."

Obnova prostredníctvom pokánia

Na zlomenine počatej z odsúdenia je krásne to, že obnovuje náš vzťah s Bohom a radosť z nášho spasenia. On uzdravuje rany, ktoré zanechali naše hriechy. Sme zmierení s naším Otcom, a to nám prináša radosť a pokoj, ktorý prevyšuje každé chápanie. Odsúdenie je Boží spôsob, ako nás zhromaždiť späť k sebe pre jeho veľkú lásku k nám.

17. Žalm 51, 10-13 "Stvor mi čisté srdce, Bože, a obnov v mojom vnútri pevného ducha. Neodvrhni ma od svojej prítomnosti a neodním mi svojho Ducha Svätého. Obnov mi radosť zo svojej spásy , podopri ma svojím štedrým Duchom. Vtedy budem učiť priestupníkov tvoje cesty a hriešnici sa obrátia k tebe."

18. Žalm 23,3 "On obnovuje moju dušu, vedie ma po cestách spravodlivosti pre svoje meno."

19. Jeremiáš 30,17 "Lebo ja ti vrátim zdravie a uzdravím ťa z tvojich rán, hovorí Pán."

Zachej a márnotratný syn

Písanie tohto príspevku o presvedčení mi pripomenulo príbeh o Zachejovi a márnotratnom synovi. Tieto dva príbehy sú skvelými príkladmi pôsobenia presvedčenia v srdciach neveriacich a odpadlých kresťanov.

Zachej bol bohatý mýtnik, známy tým, že podvádzal a okrádal ľudí. Z tohto dôvodu nebol obľúbený. Jedného dňa, keď Ježiš kázal, Zachej vyliezol na strom, aby videl a počúval Ježiša. Keď ho Ježiš uvidel, povedal Zachejovi, že s ním bude stolovať. Pán však už vnímal jeho srdce. Zachej sa duchovne stretol s presvedčením a výsledkom bolo, žerozhodol vrátiť peniaze, ktoré ukradol, a zašiel ešte ďalej a vrátil každému človeku štvornásobok sumy, ktorú ukradol. Bol spasený a stal sa súčasťou Božej rodiny. Jeho život sa radikálne zmenil!

Márnotratný syn sa po premárnení svojho dedičstva vrátil domov, pretože bol usvedčený a uvedomil si svoje hriechy. Dôsledky jeho nerozumnosti ho usvedčili zo všetkého zlého, čo urobil svojej duši a svojej rodine. Rovnako aj my každý deň odpadávame, ale Otec je tu vždy, aby nás priviedol späť, nech to stojí čokoľvek.

20. Lukáš 19,8-10 "Zachej sa postavil a povedal Pánovi: "Hľa, Pane, polovicu svojho majetku dávam chudobným, a ak som niekomu niečo vzal falošným obvinením, vraciam mu štvornásobok." Ježiš mu povedal: "Dnes prišla spása do tohto domu, lebo aj on je synom Abraháma." Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo."

21. Lukáš 15,18-20; 32 "Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu a pred tebou a už nie som hoden volať sa tvojím synom; urob ma ako jedného zo svojich nádenníkov." A vstal a prišiel k svojmu otcovi. Keď bol ešte ďaleko, jeho otec ho uvidel, zľutoval sa, rozbehol sa, padol mu na krk a pobozkal ho... Bolo vhodné, aby smesa mal radovať a plesať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa."

Presvedčenie je dobré!

Pozri tiež: 50 dôležitých biblických veršov o Duchu Svätom (Sprievodca)

Ako sme videli prostredníctvom veršov, o ktorých sme hovorili, presvedčenie je dobré! Zlomenie je dobré, priťahuje nás bližšie k Bohu. Ak sa ocitnete v hlbokom presvedčení za niečo, neignorujte to! Choďte do svojej modlitebnej komôrky a napravte sa s Bohom ešte dnes. Dnes je váš deň zmierenia. Náš Pán chce byť s vami, chce sa prejaviť skrze vás a nemôže to urobiť, ak nie ste v poriadku.s Ním. Áno, zlomenie je bolestné, ale je potrebné a krásne. Vďaka Bohu za presvedčenie!

22. Príslovia 3,12 "Lebo koho Pán miluje, toho napravuje, ako otec syna, v ktorom má záľubu."

23. Efezanom 2,1-5 "A vy ste boli mŕtvi v previneniach a hriechoch, v ktorých ste kedysi chodili, nasledujúc chod tohto sveta, nasledujúc knieža vzdušnej moci, ducha, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti - medzi ktorými sme my všetci kedysi žili v telesných vášňach, plniac žiadosti tela a mysle, a boli sme od prírody deťmi hnevu, ako ostatníAle Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre veľkú lásku, ktorou si nás zamiloval, aj keď sme boli mŕtvi vo svojich previneniach, oživil nás spolu s Kristom - milosťou ste boli spasení."

Odsúdenie vs. odsúdenie

Existuje jasný rozdiel medzi usvedčením a odsúdením. Usvedčenie pochádza od Pána a vedie k životu a radosti. Odsúdenie však pochádza od Satana a vedie k zúfalstvu. Usvedčenie nás má viesť k Pánovi, ale odsúdenie nás od neho odvádza. Odsúdenie nás núti hľadieť na seba. Usvedčenie nás núti hľadieť na Krista.odsúdenie, neexistuje žiadne riešenie ich problému. Keď prežívame Pánovo odsúdenie, má nás pritiahnuť k nemu, aby sme prijali jeho lásku, milosť a odpustenie. V odsúdení je nádej, pretože na kríži Ježiš Kristus zomrel za všetky naše hriechy. Keď hľadíme na kríž, nachádzame slobodu a nádej!

24. Ján 12,47 "Veď Boh neposlal svojho Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby svet skrze neho spasil."

25. Zjavenie 12,10 "Teraz prišla spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a moc jeho Mesiáša. Lebo žalobca našich bratov a sestier, ktorý ich dňom i nocou obviňuje pred naším Bohom , bol zvrhnutý."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznávačom Božieho slova a oddaným študentom Biblie. S viac ako 10-ročnými skúsenosťami v službe v rôznych službách si Melvin vyvinul hlboké ocenenie pre transformačnú silu Písma v každodennom živote. Je držiteľom bakalárskeho titulu z teológie na renomovanej kresťanskej vysokej škole a v súčasnosti pokračuje v magisterskom štúdiu biblických štúdií. Poslaním Melvina ako autora a blogera je pomáhať jednotlivcom lepšie porozumieť Písmu a aplikovať nadčasové pravdy do svojho každodenného života. Keď Melvin nepíše, rád trávi čas so svojou rodinou, spoznáva nové miesta a zapája sa do verejnoprospešných prác.