ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ 25 ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਆਇਤਾਂ (ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ)

ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ 25 ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਆਇਤਾਂ (ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ)
Melvin Allen

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ 25 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਵਾਲੇ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਈਸਾਈ ਹਵਾਲੇ

“ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਬਚਨ ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ।" - ਜੋਸ਼ ਮੈਕਡੌਵੇਲ

"ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ।" ਮਾਰਟਿਨ ਲੋਇਡ-ਜੋਨਸ

“ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚੇਤਨਾ ਰਹੀ ਹੈ" - ਹੈਨਰੀ ਬਲੈਕਬੀ

"ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।"

“ਦੋਸ਼ੀ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਯਕੀਨ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਮਾਰਟਿਨ ਲੋਇਡ-ਜੋਨਸ

“ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚੇਤਨਾ ਰਹੀ ਹੈ" -ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ, ਕਿਰਪਾ, ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਲੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ!

24. ਯੂਹੰਨਾ 12:47 "ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।"

25. ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 12:10 " ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਸੀਹਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਹੈਨਰੀ ਬਲੈਕਬੀ

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ?

ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ "ਭਾਵਨਾ" ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਪਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਨਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਏਲੈਂਚੋ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, “ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ; ਤਾੜਨਾ ਕਰਨਾ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਹੈ।

1. ਯੂਹੰਨਾ 8:8 "ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਤ ਤੱਕ: ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੀ ਔਰਤ।"

2. ਯੂਹੰਨਾ 8:45-46 “ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?"

3. ਟਾਈਟਸ 1:9 "ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਬਚਨ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕੇ ਜੋ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਮੂਰਖਤਾ ਬਾਰੇ 25 ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਾਈਬਲ ਆਇਤਾਂ (ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣੋ)

ਦੋਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ

ਬਾਈਬਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।" ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਿਖਾਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਮੀਰ ਰੱਖ ਸਕੋ।

4. ਯੂਹੰਨਾ 16:8 "ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਪਾਪ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏਗਾ।"

5. ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 24:16 "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"

6. ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13:18 “ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ; ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ।”

ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੱਚੀ ਪਛਤਾਵਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਪਰ ਯਕੀਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ! ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੋਬਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤੋਬਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਵੀ ਹੈ।

ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨ ਚੰਗਾ ਹੈ! ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ! ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਅਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ!

7. 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 7:9-10 “ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਏ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਾਸ ਹੋ: ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿੱਚ. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰੀ ਦੁੱਖ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਤੋਬਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੌਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ”

8. 1 ਯੂਹੰਨਾ 1:8-10 "ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ।"

9. ਯੂਹੰਨਾ 8:10-12 “ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਔਰਤ, ਤੇਰੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ? ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ। ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਾਂ: ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ।

10. ਹੋਸ਼ੇਆ 6:1 "ਆਓ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪਾਟਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ; ਉਸਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ।”

11. ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 11:18 “ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਜ਼ਿੰਦਗੀ।"

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸਲੇਟੀ ਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ 10 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਾਈਬਲ ਆਇਤਾਂ (ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਤਰ)

12. 2 ਰਾਜਿਆਂ 22:19 “ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕੋਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਮਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਵਿਰਾਨ ਅਤੇ ਸਰਾਪ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੋਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ।”

13. ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 51:1-4 “ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰੋ: ਤੇਰੀ ਕੋਮਲ ਦਇਆ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਦੀ ਤੋਂ ਧੋਵੋ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ. ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਿਰਫ਼ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਵੋਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੋ।"

14. 2 ਇਤਹਾਸ 7:14 "ਜੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਭਾਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜਨਗੇ; ਤਦ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ।"

ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁੱਖ - ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਅੰਤੜੀਆਂ-ਰੈਂਚਿੰਗ ਪੀੜ, ਚਿੰਤਾ, ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰੱਬੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

15. ਜ਼ਬੂਰ 25:16-18 “ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰੋ; ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਜਾੜ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ: ਹੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ”

16. ਜ਼ਬੂਰ 51:8-9 “ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੂਫ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ; ਮੈਨੂੰ ਧੋਵੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਨਾਲੋਂ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸੁਣਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੀਆਂ ਹਨ ਅਨੰਦ ਹੋਣ. ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਓ, ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿਓ।”

ਤੋਬਾ ਦੁਆਰਾ ਬਹਾਲੀ

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੇ ਗਏ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਮਹਾਨ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

17. ਜ਼ਬੂਰ 51:10-13 “ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਦਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਡੋਲ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਲਓ. ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹਾਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਦਾਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ. ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ,ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।"

18. ਜ਼ਬੂਰ 23:3 "ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

19. ਯਿਰਮਿਯਾਹ 30:17 "ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ।"

ਜ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ

ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।

ਜ਼ੱਕੀ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ੱਕੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਜ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ। ਜ਼ੱਕੀਅਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ!

ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰ ਪਰਤਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।

20. ਲੂਕਾ 19:8-10 "ਅਤੇ ਜ਼ੱਕੀ ਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਵਸਤੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ; ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ।”

21. ਲੂਕਾ 15:18-20; 32 “ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ: ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਦੌੜ ਕੇ, ਉਸਦੇ ਗਲੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ... ਇਹ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ: ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ."

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੰਗਾ ਹੈ!

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੰਗਾ ਹੈ! ਟੁੱਟਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ! ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋਵੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹਾਂ, ਟੁੱਟਣਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ!

22. ਕਹਾਉਤਾਂ 3:12 “ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ; ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

23. ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:1-5 “ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਹਵਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਵਾਂਗ, ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦਇਆ ਦਾ ਧਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦਾ ਕੀਤਾ - ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ।”

ਦੋਸ਼ੀ ਬਨਾਮ ਨਿੰਦਾ

ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
Melvin Allen
Melvin Allen
ਮੇਲਵਿਨ ਐਲਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਲਵਿਨ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਕਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਈਸਾਈ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਬਲੌਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੇਲਵਿਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਲਵਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ, ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।