40 důležitých biblických veršů o květinách (Kvetoucí květiny)

40 důležitých biblických veršů o květinách (Kvetoucí květiny)
Melvin Allen

Co říká Bible o květinách?

V Bibli se květiny často používají jako symbol krásy, růstu, časných věcí, plnosti a dalších věcí. Evangelium lze vidět v celém stvoření. Květiny jsou krásnou připomínkou našeho slavného Boha.

Křesťanské citáty o květinách

"Bůh nepíše evangelium jen v Bibli, ale i na stromech, květinách, mracích a hvězdách." Martin Luther

"Žádné Písmo se nevyčerpává jediným vysvětlením. Květy Boží zahrady kvetou nejen dvojnásobně, ale sedminásobně; neustále vylévají čerstvou vůni." Charles Spurgeon

"Nejsladší vůně se získávají jen obrovským tlakem; nejkrásnější květiny rostou uprostřed alpských výstavních solitérů; nejkrásnější drahokamy nejdéle trpěly na lapidárním kruhu; nejušlechtilejší sochy snesly nejvíce úderů dláta. Všechno je však podřízeno zákonu. Nic se nestane, co nebylo určeno s dokonalou péčí a prozíravostí." F. B. Meyer

"Květy jsou hudbou země, která zní ze rtů země bez zvuku." - Edwin Curran

"Kde kvetou květiny, tam roste i naděje."

"Láska je jako krásná květina, které se sice nesmím dotknout, ale jejíž vůně stejně dělá ze zahrady místo rozkoše."

"Zlé věci jsou snadné, neboť jsou přirozené naší padlé přirozenosti. Správné věci jsou vzácné květiny, které je třeba pěstovat." Charles Spurgeon

"Každá květina musí prorůst hlínou."

"Krásné květiny jsou úsměvy boží dobroty."

"Svatost se mi zdála být sladká, příjemná, okouzlující, klidná a pokojná; přinášela duši nevýslovnou čistotu, jas, pokoj a úchvatnost. Jinými slovy, že duši činila podobnou Božímu poli nebo zahradě s nejrůznějšími příjemnými květy." Jonathan Edwards

"Květiny jsou to nejsladší, co kdy Bůh stvořil a do čeho zapomněl vložit duši." Henry Ward Beecher

"Bůh je ve všech tvorech, i v těch nejmenších květinách." - Martin Luther

"Nejpodivuhodnější a záviděníhodná je ta plodnost fantazie, která dokáže ozdobit vše, čeho se dotkne, která dokáže dát holým faktům a suchým úvahám nevídanou krásu, nechat rozkvést květiny i na čele propasti a proměnit i samotnou skálu v mech a lišejníky. Tato schopnost je nejdůležitější pro živé a přitažlivé předvádění pravdy lidské mysli." Thomas Fuller

"Jestliže zručný dělník dokáže proměnit trochu hlíny a popela v tak podivuhodná průzračná skla, jaká denně vidíme, a jestliže z malého semínka, které na sobě nedává nic znát, mohou vyrůst sebekrásnější květy země, a jestliže z malého žaludu může vzejít největší dub, proč bychom měli jednou pochybovat, zda semínko věčného života a slávy, které je nyní v blažených duších s Kristem, můžejím předat dokonalost tělu, které se rozpadá na své prvky?" Richard Baxter

Květy uvadnou

Květinám můžete dopřát sluneční světlo, můžete jim dopřát patřičné množství vody, ale jedno zůstane vždy pravdou. Květiny nakonec uvadnou a odumřou. Cokoli na tomto světě, do čeho vkládáme naději, jednoho dne uvadne. Ať už jsou to peníze, krása, lidé, věci atd. Na rozdíl od květin a věcí tohoto světa však Bůh a jeho Slovo zůstane vždy stejné. Boží svrchovanost, Jehověrnost a jeho láska nikdy nezmizí. Chvála našemu Bohu.

1. Jakub 1,10-11 "Bohatí by se však měli pyšnit svým ponížením - neboť pominou jako polní květ. Slunce totiž vychází s palčivým žárem a rostlinu usychá; její květ opadává a její krása se ničí. Stejně tak bohatí uvadnou, i když se věnují svým záležitostem. Slunce totiž vychází s palčivým žárem a rostlinu usychá; její květ opadává a jejíkrása je zničena. Stejně tak bohatí zaniknou, i když se věnují svým záležitostem."

2. Žalm 103,14-15 "Vždyť on ví, jak jsme utvořeni, pamatuje, že jsme prach. Život smrtelníků je jako tráva, rozkvétají jako polní kvítí; vítr je převálcuje a zmizí a jejich místo už na ně nepamatuje." (Žl 103,14)

3. Izajáš 28,1 "Jaký žal čeká pyšné město Samaří - slavnou korunu opilců Izraele. Sedí v čele úrodného údolí, ale jeho nádhera uvadne jako květ. Je to pýcha lidu sraženého vínem".

4. Izajáš 28,4 "Sedí v čele úrodného údolí, ale jeho nádhera uvadne jako květina. Kdo ji spatří, utrhne ji, jako se rychle trhá a jí časný fík."

5. 1 Petr 1,24 "Všichni lidé jsou totiž jako tráva a všechna jejich sláva je jako polní květiny; tráva usychá a květiny opadávají."

6. Izajáš 40,6 "Hlas říká: "Volej!" A já jsem řekl: "Co mám volat?" "Všichni lidé jsou jako tráva a veškerá jejich věrnost je jako polní květiny." A tak jsem se zeptal: "Co máš volat?" "Co máš volat?" odpověděl jsem.

7. Izajáš 40,8 "Tráva usychá a květiny opadávají, ale slovo našeho Boha trvá navěky."

8. Jób 14,1-2 "Smrtelníci, zrození z ženy, mají málo dní a jsou plní soužení. Vyrůstají jako květiny a uvadají, jako prchavé stíny netrvají."

9. Izajáš 5,24 "Proto jako oheň olizuje strniště a suchá tráva usychá v plameni, tak shnijí jejich kořeny a uschnou jejich květy. Neboť zavrhli zákon Hospodina nebeských vojsk, pohrdli slovem Svatého Izraele".

10. Izajáš 28,1 "Běda tomu věnci, pýše efrajimských opilců, uvadajícímu květu, jeho slavné kráse, postavené na hlavě úrodného údolí - tomu městu, pýše těch, které víno položilo na lopatky!" (Izajáš 28,1).

11. Jakub 1,11 "Neboť slunce vychází se svým spalujícím žárem a usychá tráva, její květ opadává a její krása hyne. Tak i bohatý člověk uvadne uprostřed svého snažení."

Bůh se stará o polní květiny.

Bůh se stará o celé své stvoření. To by nás mělo přimět k radosti v našich zkouškách. Jestliže se stará i o ty nejmenší květiny, o co víc se postará o tebe! Jsi tak milován. Vidí tě ve tvé situaci. Může se zdát, že Bůh není nikde vidět. Nehledej však na to, co je vidět. Bůh se o tebe ve tvé situaci postará.

12. Lukáš 12,27-28 "Podívejte se na lilie a na to, jak rostou. Nepracují a nevyrábějí si šaty, a přece ani Šalomoun v celé své slávě nebyl tak krásně oblečen jako ony. A když se Bůh tak nádherně stará o květiny, které jsou dnes tady a zítra se hodí do ohně, jistě se postará i o vás. Proč máte tak malou víru?" "Ne," odpověděl jsem.

13. Žalm 145,15-16 "Oči všech k tobě vzhlížejí s nadějí, dáváš jim pokrm, jak potřebují. Když otevíráš svou ruku, sytíš hlad a žízeň všeho živého".

14. Žalm 136,25-26 "On dává pokrm všemu živému. Jeho věrná láska trvá navěky. Vzdejte díky Bohu nebes. Jeho věrná láska trvá navěky."

15. Žalm 104,24-25 "Kolik je tvých děl, Hospodine! V moudrosti jsi je všechny stvořil, země je plná tvých stvoření. Je tam moře, rozlehlé a prostorné, hemží se nespočtem tvorů - živých tvorů, velkých i malých."

Viz_také: 30 epických biblických veršů o špatných přátelích (odříznutí přátel)

16. Žalm 145,9 "Hospodin je dobrý ke každému, slitovává se nad celým svým stvořením."

17. Žalm 104,27 "Všechna stvoření k tobě vzhlížejí, abys jim dal jejich pokrm v pravý čas."

Duchovní zahradničení a proces křesťanského růstu

Když zasadíte semínko, nakonec z něj vyroste květina. Aby květina rostla, potřebuje vodu, živiny, vzduch, světlo a čas. Stejně tak potřebujeme věci, abychom rostli v Kristu. Potřebujeme se duchovně ukáznit.

Potřebujeme se (umývat a krmit) Slovem. Potřebujeme mít kolem sebe (pozitivní prostředí), aby náš růst nebyl brzděn.

Potřebujeme (trávit čas) s Pánem. Když budeme tyto věci dělat, bude náš život růst. Tak jako některé květiny rostou rychleji než jiné, tak i někteří křesťané rostou rychleji než jiní.

18. Ozeáš 14,5-6 "Budu pro izraelský lid jako rosa. Rozkvetou jako květiny. Budou pevně zakořeněni jako libanonské cedry. Budou jako rostoucí větve. Budou krásní jako olivovníky. Budou vonět jako libanonské cedry."

19. 2 Pt 3,18 "Roste však v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu budiž čest nyní i v onen věčný den."

20. 1 Petr 2,2 "Jako novorozenci musíte toužit po čistém duchovním mléku, abyste dorostli do plného prožitku spasení. Volejte po této výživě."

Sladkost Kristovy přítomnosti.

Květiny jsou použity k znázornění krásy Krista a jeho slova.

21. Píseň písní 5,13 "Jeho tváře jsou jako záhon vonných látek, jako sladké květy, jeho rty jako lilie, z nichž kape voňavá myrha.".

22. Píseň písní 5,15 "Jeho nohy jsou sloupy z alabastru postavené na podstavcích z ryzího zlata, jeho vzhled je jako Libanon Výběr jako cedry."

23. Píseň písní 2,13 "Fíkovník dozrál fíky, a vinná réva v květu vydala svou vůni. Vstaň, má milá, má krásná, a pojď s námi!"

Rozkvět církevního majetku

Tam, kde bylo dříve sucho, bude díky Kristu plnost. Květiny jsou použity k ilustraci radostného rozkvětu Kristova království.

24. Iz 35,1-2 "V těch dnech se bude radovat i poušť a pustina. Pustina se bude radovat a rozkvete jarními krokusy. Ano, bude hojnost květů, zpěvu a radosti ! Pouště se zazelenají jako libanonské hory, budou krásné jako hora Karmel nebo rovina Šaron. Tam Hospodin ukáže svou slávu, nádheru našeho Boha."

Připomínky

25. Jakub 1,10 "Ale ten, kdo je bohatý, ať se raduje ze svého nízkého postavení, protože pomine jako polní kvítí."

26. Izajáš 40,7 "Tráva usychá a květiny opadávají, protože na ně vane Hospodinův dech. Lidé jsou jistě tráva."

27. Jób 14,2 "Vychází jako květ a je uťat, utíká jako stín a nepřetrvává."

28. Ozeáš 14,5 "Budu Izraeli jako rosa, rozkvete jako lilie, jako libanonský cedr zapustí své kořeny."

Viz_také: 60 hlavních biblických veršů o Božích slibech (On je dodržuje!!)

29. Žalm 95,3-5 "Neboť Hospodin je veliký Bůh, veliký král nade všechny bohy. 4 V jeho rukou jsou hlubiny země a vrcholky hor mu patří. 5 Moře je jeho, neboť je stvořil, a jeho ruce vytvořily souš."

30. Žalm 96,11-12 "Ať se radují nebesa a jásá země, ať moře a všechno, co je v něm, provolává mu slávu! 12 Ať pole a jejich úroda propuknou v radost, ať lesní stromy zpívají radostí."

Příklady květin v Bibli

31. 1. Královská 6,18 "Vnitřek chrámu byl z cedrového dřeva, vyřezávaného tykvemi a otevřenými květy. Všechno bylo z cedrového dřeva, nebylo vidět žádný kámen."

32. 2. Paralipomenon 4:21 "květinové ozdoby, lampy a kleště - vše z nejčistšího zlata".

33. 1 Královská 6:35 "Vyřezal na něj cherubíny, palmy a otevřené květy a obložil je zlatem, které bylo na vyřezávaném díle."

34. Píseň písní 2,11-13 "Hle, zima pominula, deště skončily a odešly. 12 Květy raší, přišel čas zpěvu ptáků a vrkání hrdliček naplňuje vzduch. 13 Fíkovníky tvoří mladé plody a vonná réva kvete. Vstaň, miláčku, pojď se mnou, má krásná!" Mladý muž"

35. Izajáš 18,5 "Neboť před sklizní, když květ pomine a z květu se stane zrající hrozen, odřízne výhonky prořezávacími noži, zkrátí a odnese rozsochaté větve."

36. Exodus 37,19 "Tři poháry ve tvaru mandlových květů s poupaty a květy byly na jedné větvi, tři na další větvi a totéž na všech šesti větvích, které se táhly od svícnu."

37. Numeri 8,4 "A toto bylo zpracování svícnu, zlatá kovaná práce. Od podstavce až po květy to byla kovaná práce; podle vzoru, který Hospodin ukázal Mojžíšovi, tak udělal svícen."

38. Exodus 25,34 "Na svícnu budou čtyři misky podobné mandlím, s jejich puklicemi a květy."

39. Exodus 25,31 "Udělej svícen z ryzího zlata. Vytluč jeho podstavec a dřík a zhotov z nich květinové kalichy, poupata a květy z jednoho kusu".

40. 1. Královská 6:29 "Všechny stěny domu kolem dokola vyřezal rytinami cherubínů, palmových ozdob a otevřených květů, [jak] vnitřní, tak vnější svatyně."

41. Žalm 80,1 "Na nápěv "Lilie smlouvy." Žalm Asafův. Slyš nás, pastýři Izraele, jenž vedeš Josefa jako stádo, ty, jenž sedíš na trůně mezi cherubíny, zazáři."

Bonus

Píseň písní 2,1-2 "Jsem růže ze Šaronu, lilie z údolí." "Jako lilie mezi trním, tak je můj milý mezi dívkami."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.