40 svarīgi Bībeles panti par ziediem (Ziedoši ziedi)

40 svarīgi Bībeles panti par ziediem (Ziedoši ziedi)
Melvin Allen

Ko Bībele saka par ziediem?

Bībelē ziedi bieži tiek izmantoti kā skaistuma, izaugsmes, laicīgo lietu, pilnības un citu lietu simboli. Evaņģēlijs ir saskatāms visā radībā. Ziedi ir skaists atgādinājums par mūsu godības pilno Dievu.

Kristiešu citāti par ziediem

"Dievs evaņģēliju raksta ne tikai Bībelē, bet arī uz kokiem, ziediem, mākoņiem un zvaigznēm." Mārtiņš Luters

"Neviens Rakstu teksts nav izsmelts ar vienu skaidrojumu. Dieva dārza ziedi zied ne tikai divkārt, bet septiņkārtīgi; tie nepārtraukti izplūst ar svaigu smaržu." Čārlzs Spurgons (Charles Spurgeon)

"Vissaldākās smaržas ir iegūtas tikai ar milzīgu spiedienu; visskaistākās puķes aug Alpu izstāžu vidū; visskaistākie dārgakmeņi ir visilgāk cietuši no lapidārija rata; viscēlākās statujas ir izturējušas visvairāk kalta sitienu. Tomēr viss ir saskaņā ar likumu. Neviens nenotiek, kas nav noteikts ar visaugstāko rūpību un tālredzību." F. B. Meijers

"Ziedi ir zemes mūzika no zemes lūpām, kas skan bez skaņas." - Edvīns Kērrans

"Tur, kur zied puķes, zied arī cerība."

"Mīlestība ir kā skaists zieds, kuram nedrīkst pieskarties, bet kura smarža tik un tā padara dārzu par prieka vietu."

"Ļaunas lietas ir vieglas lietas, jo tās ir dabiskas mūsu kritušajai dabai. Pareizas lietas ir reti sastopami ziedi, kas jākopj." Čārlzs Spurgons (Charles Spurgeon)

"Katram ziedam jāaug caur netīrumiem."

"Skaisti ziedi ir Dieva labestības smaidi."

"Svētums man šķita salds, patīkams, valdzinošs, mierīgs, mierīgs; tas dvēselei piešķīra neizsakāmu tīrību, gaišumu, mieru un sajūsmu. Citiem vārdiem sakot, tas dvēseli padarīja līdzīgu Dieva laukam vai dārzam ar visādiem patīkamiem ziediem." Džonatans Edvardss

"Ziedi ir vismīļākās lietas, ko Dievs jebkad radījis un aizmirsis tajos ielikt dvēseli." Henrijs Vords Bīčers (Henry Ward Beecher)

"Dievs ir visās radībās, pat vismazākajos ziedos." - Mārtiņš Luters

"Visbrīnišķīgākā un apskaužamākā ir tā fantāzijas auglība, kas spēj izdaiļot visu, kam tā pieskaras, kas spēj kailam faktam un sausai spriešanai piešķirt neprognozējamu skaistumu, likt ziedēt ziediem pat kraujas priekšgalā un pārvērst pat pašu klinti sūnās un ķērpjos. Šī spēja ir vissvarīgākā, lai spilgti un pievilcīgi parādītu patiesību cilvēku prātiem." Tomass Fullers

"Ja prasmīgs strādnieks var pārvērst nedaudz zemes un pelnu par tik interesantiem caurspīdīgiem stikliem, kādus mēs ik dienas redzam, un ja no mazas sēkliņas, kas neko tādu neparāda, var izaugt skaistākie zemes ziedi; un ja no mazas dzelkšņa var izaugt vislielākais ozols; kāpēc mums kaut reizi vajadzētu šaubīties, vai mūžīgās dzīvības un godības sēkla, kas tagad ir svētītajās dvēselēs kopā ar Kristu, varar Viņu nodot pilnību miesai, kas ir izšķīdusi savos elementos?" Ričards Baksters (Richard Baxter)

Ziedi izbalēs

Jūs varat dot ziediem saules gaismu, jūs varat dot pienācīgu ūdens daudzumu, bet viena lieta vienmēr paliks patiesība. Ziedi galu galā izbalēs un nomirs. Viss šajā pasaulē, uz ko mēs liekam savas cerības, kādu dienu iznīks. Vai tā būtu nauda, skaistums, cilvēki, lietas utt. Tomēr atšķirībā no ziediem un šīs pasaules lietām Dievs un Viņa vārds vienmēr paliks nemainīgs. Dieva suverenitāte, Viņauzticība, un Viņa mīlestība nekad nepazudīs. Slavēts lai ir mūsu Dievs!

1. Jēkaba 1:10-11 "Bet bagātajiem vajadzētu lepoties ar savu pazemojumu - jo viņi zudīs kā savvaļas zieds. Jo saule uzlec ar dedzinošu karstumu un nokalst augam; tā zieds nokrīt, un tā skaistums tiek iznīcināts. Tāpat arī bagātie iznīkst, pat kamēr viņi nodarbojas ar saviem darījumiem. Jo saule uzlec ar dedzinošu karstumu un nokalst augam; tā zieds nokrīt, un tātāpat arī bagātie iznīkst, pat ja viņi nodarbojas ar savu biznesu."

2. Psalmi 103:14-15 "Jo Viņš zina, kā mēs esam veidojušies, Viņš atceras, ka mēs esam putekļi. Mirstīgo dzīvība ir kā zāle, tie plaukst kā lauka ziedi; vējš pāri tiem pūš, un tie aiziet, un to vieta vairs neatceras."

3. Jesajas 28:1 "Kādas bēdas gaida lepno Samarijas pilsētu - Izraēla dzērāju krāšņo vainagu. Tā sēž auglīgas ielejas galā, bet tās krāšņais skaistums izbalēs kā zieds. Tā ir tautas lepnums, ko vīns novedis lejā".

4. Jesajas 28:4 "Tā atrodas auglīgas ielejas galā, bet tās krāšņais skaistums izbalēs kā zieds. Kas to ieraudzīs, tas to noplēsīs, kā agru vīģi ātri noplūc un apēd."

5. 1.Pēt.1:24 "Jo visi cilvēki ir kā zāle, un visa viņu godība ir kā lauka ziedi; zāle nokalst un ziedi nokalst."

6. Jesajas 40:6 "Balss saka: "Kliedziet!" Un es sacīju: "Ko man kliegt?" Visi cilvēki ir kā zāle, un visa viņu uzticība ir kā lauka ziedi."

7. Jesajas 40:8 "Zāle nokalst un ziedi nokalst, bet mūsu Dieva vārds paliek mūžīgi."

8. Ījaba 14:1-2 "Mirstīgajiem, kas dzimuši no sievietes, ir mazas dienas un tie ir pilni bēdu, tie uzplaukst kā puķes un nokalst, kā gaistošas ēnas, tie nav noturīgi."

9. Jesajas 5:24 "Tādēļ, kā uguns aplaizīs stiebrus un sausa zāle sažņaudzīsies liesmā, tā arī viņu saknes sapūs un ziedi nokalst. Jo viņi ir noraidījuši Debesu Kungu likumu, viņi ir nicinājuši Israēla Svētā vārdu."

10. Jesajas 28:1 "Bēdas tam vainagam, Efraima dzērāju lepnumam, nīstošajam ziedam, viņa krāšņajam skaistumam, kas uz auglīga ieleja galvas, - tai pilsētai, vīnu nolaistajam lepnumam!"

11. Jēkaba 1:11 "Jo saule uzlec ar savu dedzinošo karstumu un iznīkst zāle, tās zieds nokrīt, un tās skaistums iet bojā. Tā arī bagāts cilvēks iznīkst savu pūliņu vidū."

Dievs rūpējas par lauka puķēm.

Dievs rūpējas par visu Savu radību. Tam vajadzētu likt mums priecāties mūsu pārbaudījumos. Ja Viņš rūpējas pat par vismazākajām puķēm, cik daudz vairāk Viņš rūpēsies par tevi! Tu esi tik ļoti mīlēts. Viņš redz tevi tavā situācijā. Var šķist, ka Dievs nav nekur redzams. Tomēr neskaties uz to, kas ir redzams. Dievs rūpēsies par tevi tavā situācijā.

12. Lk. 12:27-28: "Paskaties uz lilijām un to, kā tās aug. Tās nestrādā, ne darina savas drēbes, bet Salamans visā savā godībā nebija tik skaisti ģērbies kā viņas. Un, ja Dievs tik brīnišķīgi rūpējas par puķēm, kas šodien ir šeit un rīt met ugunī, Viņš noteikti rūpēsies arī par jums. Kāpēc jums ir tik maz ticības?"

13. Psalmi 145:15-16: "Visu acis ar cerību raugās uz Tevi, Tu dod tiem barību, cik viņiem vajadzīgs. Kad Tu atver savu roku, Tu remdē izsalkumu un slāpes ikvienai dzīvai radībai."

14. Psalmi 136, 25-26: "Viņš dod barību katrai dzīvai radībai. Viņa uzticamā mīlestība ir mūžīga. Pateicieties debesu Dievam. Viņa uzticamā mīlestība ir mūžīga."

15. Psalmi 104:24-25: "Cik daudz ir Tavu darbu, Kungs, Tu gudrībā tos visus esi radījis, zeme ir pilna ar Tavām radībām. Tur ir jūra, plaša un plaša, pārpilna ar neskaitāmām radībām - gan lielām, gan mazām dzīvām būtnēm."

16. Psalms 145:9 "Tas Kungs ir labs pret visiem, Viņš apžēlo visu savu radību."

17. Psalms 104:27 "Visas radības raugās uz Tevi, lai Tu tām dotu barību īstajā laikā."

Garīgā dārzkopība un kristīgās izaugsmes process

Kad jūs iestādāt sēklu, tā galu galā izaug par ziedu. Lai zieds varētu augt, tam ir nepieciešams ūdens, barības vielas, gaiss, gaisma, gaisma un laiks. Tāpat arī mums ir nepieciešamas lietas, lai augtu Kristū. Mums ir nepieciešams sevi garīgi disciplinēt.

Mums ir nepieciešams (mazgāt sevi un barot sevi) ar Vārdu. Mums ir jābūt (pozitīvā vidē), lai mūsu izaugsme netiktu kavēta.

Mums ir nepieciešams (pavadīt laiku) ar Kungu. Kad mēs darīsim šīs lietas, mūsu dzīvē būs izaugsme. Tāpat kā ir dažas puķes, kas aug ātrāk nekā citas, tā arī daži kristieši aug ātrāk nekā citi.

18. Hozejas 14:5-6: "Es būšu Israēla tautai kā rasa. Tie ziedēs kā ziedi. Tie būs stingri iesakņojušies kā Libānas ciedri. Tie būs kā augoši zari. Tie būs skaisti kā olīvkoki. Tie būs smaržīgi kā Libānas ciedri."

19. 2.Pēt.3:18 "Bet pieaugiet mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus žēlastībā un atziņā. Viņam lai gods gan tagad, gan mūžīgajā dienā."

20. 1.Pēt.2:2 "Tāpat kā jaundzimušajiem bērniem, arī jums jāilgojas pēc tīra garīga piena, lai jūs augtu pilnīgā pestīšanas pieredzē." "Sauciet pēc šī uztura."

Kristus klātbūtnes saldums.

Ziedi tiek izmantoti, lai ilustrētu Kristus un Viņa Vārda skaistumu.

21. Salamana Dziesmu 5:13 "Viņa vaigi ir kā smaržu gulta, kā saldi ziedi, viņa lūpas kā lilijas, kas pilina smaržīgu mirru."

22. Salamana dziesma 5:15 "Viņa kājas ir alabastra pīlāri, uzcelti uz tīra zelta pjedestāliem; Viņa izskats ir kā Libānā Izvēle kā ciedri."

23. Salamana Dziesmu 2:13 "Vīģes koks savas vīģes ir nogatavojis, Un vīnogulāji, kas zied, savu smaržu ir devuši. Celies, mana mīļā, mana skaistā, Un ej līdzi!"

Skatīt arī: Kristietība un budisms: (8 galvenās reliģiju atšķirības)

Baznīcas uzplaukums

Tur, kur reiz bija sausums, Kristus dēļ būs pilnība. Ziedi tiek izmantoti, lai ilustrētu Kristus valstības priecīgo uzplaukumu.

24. Jesajas 35:1-2: "Arī tuksnesis un tuksneklis tajās dienās priecāsies. Tuksnešainā zeme priecāsies un ziedēs ar pavasara krokusiem. Jā, tur būs ziedu pārpilnība, dziedāšana un prieks! Tuksneši kļūs zaļi kā Libānas kalni, skaisti kā Karmela kalns vai Šarona līdzenums. Tur Kungs parādīs savu godību, mūsu Dieva spožumu."

Atgādinājumi

25. Jēkaba 1:10 "Bet bagātajam jāpriecājas par savu zemo stāvokli, jo viņš pāriet kā lauka zieds."

26. Jesajas 40:7 "Zāle nokalst un ziedi nokalst, jo Tā Kunga elpa pūš uz tiem. Cilvēki taču ir zāle."

27. Ījaba 14:2 "Viņš izaug kā puķe, un tiek nopļauts; viņš arī bēg kā ēna, un nepastāv."

28. Hozejas 14:5 "Es būšu Israēlam kā rasa, viņš uzziedēs kā lilija, kā Libānas ciedrs izlauzīs savas saknes."

29. Psalmi 95:3-5 "Jo Tas Kungs ir liels Dievs, liels Ķēniņš pār visiem dieviem. 4 Viņa rokās ir zemes dzīles, un kalnu virsotnes pieder Viņam. 5 Viņam pieder jūra, jo Viņš to radīja, un Viņa rokas veidoja sauszemi."

30. Psalmi 96:11-12 "Lai priecājas debesis un priecājas zeme, lai jūra un viss, kas tajā ir, kliedz Viņa slavu! 12 Lai lauki un to ražas uzplaukst priekā, lai meža koki dzied no prieka."

Piemēri par ziediem Bībelē

31. 1.Ķēniņu 6:18 "Tempļa iekšpuse bija ciedra, izgreznota ar ķirbjiem un vaļējiem ziediem. Viss bija ciedra; akmens nebija redzams."

32. 2.Laiku 4:21 "ziedu rotājumi, lampas un knaibles - viss no tīrāka zelta."

33. 1.Ķēniņu 6:35 "Viņš uz tās izgrieza ķerubus, palmas un vaļējas puķes un pārklāja tās ar zeltu, kas bija uz grebuma."

34. Salamana Dziesmu 2:11-13 "Redzi, ziema ir pagājusi, lietavas beigušās un aizgājušas. 12 Ziedi plaukst, iestājies putnu dziedāšanas laiks, un kurmju rūkoņa piepilda gaisu. 13 Vīģes veido jaunus augļus, un smaržīgās vīnogas zied. Celies, mana mīļā, ej ar mani, mana daiļā!" Jaunais vīrs".

35. Jesajas 18:5 "Jo pirms pļaujas, kad ziedi būs nokaltuši un zieds būs kļuvis par nogatavojušos vīnogu, Viņš ar griezējiem nogriezīs atvases, nogriezīs un atņems izpletušos zarus."

Skatīt arī: 30 spēcīgi Bībeles panti par mēli un vārdiem (Spēks)

36. 2.Moz.gr.37:19 "Trīs krūzes, kas bija mandeļu ziedu formā ar pumpuriem un ziediem, bija uz viena zara, trīs uz nākamā zara, un tādas pašas uz visiem sešiem zariem, kas stiepās no luktura."

37. 4. Mozus 8:4 "Un tā bija luktura darināšana, kalts darbs no zelta, no pamatnes līdz ziediem kalts darbs; pēc parauga, ko Tas Kungs bija parādījis Mozum, viņš darināja lukturi." 37. 4. Mozus 8:4 "Un tas bija luktura darbs, kalts darbs no zelta.

38. 2.Moz.gr.25:34 "Un svečturī būs četri trauki, kas līdzīgi mandelēm, ar to knābjiem un ziediem."

39. 2.Moz.gr.25:31 "Izgatavo no tīra zelta klētiņu, izkalti tās pamatni un kātu, un no tiem no viena gabala izkalti tās puķupodi, pumpuri un ziedi."

40. 1.Ķēn.6:29 "Viņš izgreznoja visas mājas sienas visapkārt ar ķerubu, palmu rotājumiem un vaļējiem ziediem - gan iekšējās, gan ārējās svētnīcas."

41. Psalms 80:1 "Pie melodijas "Derības lilijas." Asafa psalms." Dzirdi mūs, Israēla Gans, kas ved Jāzepu kā ganāmpulku; Tu, kas sēdi starp ķerubiem, atspīdi."

Bonuss

Salamana Dziesmu 2:1-2 "Es esmu Šarona roze, ieleju lilija." "Kā lilija starp ērkšķiem, Tā mana mīļākā starp meitenēm."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvins Alens ir kaislīgs ticīgs Dieva vārdam un aizrautīgs Bībeles skolnieks. Ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi, strādājot dažādās ministrijās, Melvins ir attīstījis dziļu atzinību par Svēto Rakstu pārveidojošo spēku ikdienas dzīvē. Viņam ir bakalaura grāds teoloģijā cienījamā kristīgajā koledžā un pašlaik viņš iegūst maģistra grādu Bībeles studijās. Kā autoram un emuāru autoram Melvina misija ir palīdzēt cilvēkiem iegūt labāku izpratni par Svētajiem Rakstiem un pielietot mūžīgas patiesības savā ikdienas dzīvē. Kad viņš neraksta, Melvinam patīk pavadīt laiku kopā ar ģimeni, izpētīt jaunas vietas un iesaistīties sabiedriskajā darbā.