40 dôležitých biblických veršov o kvetoch (Rozkvitnuté kvety)

40 dôležitých biblických veršov o kvetoch (Rozkvitnuté kvety)
Melvin Allen

Pozri tiež: 25 dôležitých biblických veršov o falošných kresťanoch (Must-Read)

Čo hovorí Biblia o kvetoch?

V Biblii sa kvety často používajú ako symbol krásy, rastu, dočasných vecí, plnosti a ďalších vecí. Evanjelium možno vidieť v celom stvorení. Kvety sú krásnou pripomienkou nášho slávneho Boha.

Kresťanské citáty o kvetoch

"Boh nepíše evanjelium len v Biblii, ale aj na stromoch, kvetoch, oblakoch a hviezdach." Martin Luther

"Žiadne Písmo sa nevyčerpáva jediným vysvetlením. Kvety Božej záhrady kvitnú nielen dvojnásobne, ale sedemnásobne; neustále vylievajú čerstvú vôňu." Charles Spurgeon

"Najsladšie vône sa získavajú len obrovským tlakom; najkrajšie kvety rastú uprostred alpských výstavných plôch; najkrajšie drahokamy najdlhšie trpeli na lapidárskom kruhu; najušľachtilejšie sochy znášali najviac úderov dláta. Všetko však podlieha zákonu. Nič sa nestane, čo nebolo určené s dokonalou starostlivosťou a predvídavosťou." F. B. Meyer

"Kvety sú hudbou zeme z úst zeme, ktorá hovorí bez zvuku." -Edwin Curran

"Tam, kde kvitnú kvety, rastie aj nádej."

"Láska je ako krásny kvet, ktorého sa nesmiem dotknúť, ale ktorého vôňa robí záhradu rozkošnou."

"Zlé veci sú ľahké, lebo sú prirodzené našej padlej prirodzenosti. Správne veci sú vzácne kvety, ktoré treba pestovať." Charles Spurgeon

"Každá kvetina musí rásť v hline."

"Krásne kvety sú úsmevmi Božej dobroty."

"Zdalo sa mi, že svätosť má sladkú, príjemnú, očarujúcu, pokojnú a miernu povahu; že prináša do duše nevýslovnú čistotu, jas, pokoj a úchvatnosť. Inými slovami, že robí dušu podobnou Božiemu poľu alebo záhrade so všetkými možnými príjemnými kvetmi." Jonathan Edwards

"Kvety sú tie najsladšie veci, aké kedy Boh stvoril a zabudol do nich vložiť dušu." Henry Ward Beecher

"Boh je vo všetkých stvoreniach, aj v tých najmenších kvetoch." - Martin Luther

"Najobdivuhodnejšia a najzávideniahodnejšia je tá plodnosť fantázie, ktorá dokáže ozdobiť všetko, čoho sa dotkne, ktorá dokáže dať holým faktom a suchým úvahám nevídanú krásu, prinútiť kvitnúť kvety aj na čele priepasti a premeniť aj samotnú skalu na mach a lišajníky. Táto schopnosť je najdôležitejšia pre živé a príťažlivé predvádzanie pravdy ľudskej mysli." Thomas Fuller

"Ak zručný robotník dokáže premeniť trochu zeme a popola na také podivuhodné priehľadné sklá, aké denne vidíme, a ak malé semienko, na ktorom nie je nič vidieť, dokáže vyprodukovať krajšie kvety zeme; a ak malý žaluď dokáže zrodiť najväčší dub; prečo by sme raz mali pochybovať, či semienko večného života a slávy, ktoré je teraz v blažených dušiach s Kristom, dokážením odovzdáva dokonalosť telu, ktoré sa rozpúšťa na svoje prvky?" Richard Baxter

Kvety vyblednú

Kvetom môžete dávať slnečné svetlo, môžete im dávať primerané množstvo vody, ale jedno zostane vždy pravdou. Kvety nakoniec zvädnú a odumrú. Všetko na tomto svete, do čoho vkladáme svoju nádej, jedného dňa zvädne. Či už sú to peniaze, krása, ľudia, veci atď. Na rozdiel od kvetov a vecí tohto sveta však Boh a jeho slovo zostanú vždy rovnaké. Božia zvrchovanosť, jehovernosť a jeho láska nikdy nezanikne. Chvála nášmu Bohu.

1. Jak 1, 10-11 "Bohatí by však mali byť hrdí na svoje poníženie - lebo pominú ako divý kvet. Slnko totiž vychádza s pálčivým žiarom a uschýna rastlinu; jej kvet opadáva a jej krása sa ničí. Rovnako aj bohatí pominú, aj keď sa venujú svojim záležitostiam. Slnko totiž vychádza s pálčivým žiarom a uschýna rastlinu; jej kvet opadáva a jejkrása je zničená. Rovnako aj bohatí zaniknú, aj keď sa venujú svojim záležitostiam."

2. Žalm 103, 14-15 "Veď on vie, ako sme utvorení, pamätá, že sme prach. Život smrteľníkov je ako tráva, kvitnú ako poľný kvet; vietor ho prefúkne a zmizne a jeho miesto si ho už nepamätá."

3. Iz 28,1 "Aký smútok čaká pyšné mesto Samáriu - slávnu korunu opilcov Izraela. Sedí na čele úrodného údolia, ale jeho slávna krása zvädne ako kvet. Je to pýcha ľudu, ktorú zničilo víno."

4. Iz 28,4 "Sedí na čele úrodného údolia, ale jeho nádherná krása zvädne ako kvet. Kto ho uvidí, vytrhne ho, ako sa rýchlo trhajú a jedia skoré figy."

5. 1 Petra 1,24 "Lebo všetci ľudia sú ako tráva a všetka ich sláva je ako poľné kvety; tráva usychá a kvety opadávajú."

6. Izaiáš 40,6 "Hlas hovorí: "Volaj!" A ja som povedal: "Čo mám volať?" "Všetci ľudia sú ako tráva a všetka ich vernosť je ako poľné kvety."

7. Izaiáš 40,8 "Tráva usychá a kvety opadávajú, ale slovo nášho Boha trvá naveky."

8. Jób 14,1-2 "Smrteľníci, zrodení zo ženy, majú málo dní a sú plní súženia. Vyrastajú ako kvety a vädnú, ako prchavé tiene netrvajú."

9. Izaiáš 5,24 "Preto ako oheň olizuje strnisko a suchá tráva uschne v plameni, tak zhnijú ich korene a uschnú ich kvety. Lebo zavrhli zákon Hospodina nebeských vojsk, pohrdli slovom Svätého Izraela."

10. Iz 28,1 "Beda tomu vencu, pýche Efraimových opilcov, vädnúcemu kvetu, jeho slávnej kráse, postavenej na čele úrodného údolia - tomu mestu, pýche tých, ktorých položilo víno!"

11. Jakub 1,11 "Lebo slnko vychádza so svojím spaľujúcim žiarom a uschýna trávu; jej kvet opadáva a jej krása hynie. Tak aj bohatý človek uprostred svojich námah zvädne."

Boh sa stará o poľné kvety.

Boh sa stará o celé svoje stvorenie. To by nás malo viesť k radosti v našich skúškach. Ak sa stará aj o tie najmenšie kvety, o čo viac sa postará o teba! Si tak veľmi milovaný. Vidí ťa v tvojej situácii. Môže sa zdať, že Boha nie je nikde vidieť. Nehľadaj však to, čo je vidieť. Boh sa o teba postará v tvojej situácii.

12. Lk 12, 27-28 "Pozrite sa na ľalie a na to, ako rastú. Nepracujú a nevyrábajú si šaty, a predsa ani Šalamún v celej svojej sláve nebol tak krásne oblečený ako ony. A ak sa Boh tak úžasne stará o kvety, ktoré sú tu dnes a zajtra ich hodia do ohňa, určite sa postará aj o vás. Prečo máte takú malú vieru?"

13. Žalm 145, 15-16 "Oči všetkých hľadia na teba s nádejou; dávaš im pokrm, ako potrebujú. Keď otváraš svoju ruku, nasycuješ hlad a smäd všetkého živého."

14. Žalm 136, 25-26 "On dáva pokrm všetkému živému. Jeho verná láska trvá naveky. Vzdávajte vďaky Bohu nebies. Jeho verná láska trvá naveky."

15. Žalm 104, 24-25 "Koľko je tvojich diel, Hospodine! V múdrosti si ich všetky stvoril, zem je plná tvojich tvorov. Je tam more, rozľahlé a priestranné, hemží sa nespočetnými tvormi - živými tvormi veľkými i malými."

16. Žalm 145,9 "Hospodin je dobrý ku každému. Svojím milosrdenstvom obdarúva všetko svoje stvorenie."

17. Žalm 104,27 "Všetky tvory sa na teba obracajú, aby si im dal pokrm v pravý čas."

Duchovné záhradníctvo a proces kresťanského rastu

Keď zasadíte semienko, nakoniec z neho vyrastie kvet. Aby kvet mohol rásť, potrebuje vodu, živiny, vzduch, svetlo a čas. Rovnako aj my potrebujeme veci, aby sme mohli rásť v Kristovi. Musíme sa duchovne disciplinovať.

Potrebujeme sa (umývať a kŕmiť) Slovom. Potrebujeme byť v (pozitívnom prostredí), aby náš rast nebol brzdený.

Potrebujeme (tráviť čas) s Pánom. Keď budeme robiť tieto veci, náš život bude rásť. Tak ako niektoré kvety rastú rýchlejšie ako iné, tak aj niektorí kresťania rastú rýchlejšie ako iní.

18. Ozeáš 14,5-6 "Budem pre izraelský ľud ako rosa. Rozkvitnú ako kvety. Budú pevne zakorenení ako libanonské cédre. Budú ako rastúce konáre. Budú krásni ako olivovníky. Budú voňaví ako libanonské cédre."

Pozri tiež: 50 hlavných biblických veršov o meditácii (Božie slovo na každý deň)

19. 2 Pet 3,18 "Ale rásť v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu česť teraz i v onen večný deň."

20. 1 Pt 2,2 "Ako novorodenci musíte túžiť po čistom duchovnom mlieku, aby ste rástli do plnej skúsenosti spasenia. Plačte o túto výživu."

Sladkosť Kristovej prítomnosti.

Kvety sa používajú na znázornenie krásy Krista a jeho slova.

21. Pieseň piesní 5, 13 "Jeho líca sú ako lôžko z korenia, ako sladké kvety, jeho pery ako ľalie, z ktorých kvapká voňavá myrha."

22. Pieseň piesní 5,15 "Jeho nohy sú stĺpy z alabastru postavené na podstavcoch z čistého zlata; jeho výzor je ako Libanon Výber ako cédre."

23. Pieseň Šalamúnova 2,13 "Figovník dozrel figy a kvitnúca vinica vydala svoju vôňu. Vstaň, moja milá, moja krásna, a poď!"

Rozkvet cirkvi

Tam, kde bolo kedysi sucho, bude plnosť vďaka Kristovi. Kvety sa používajú na znázornenie radostného rozkvetu Kristovho kráľovstva.

24. Iz 35, 1-2 "V tých dňoch sa bude radovať aj púšť a pustatina. Pustatina sa bude radovať a kvitnúť jarnými krokusmi. Áno, bude hojnosť kvetov, spevu a radosti ! Pustatiny sa zazelenajú ako libanonské vrchy, budú krásne ako hora Karmel alebo rovina Šaron. Tam Pán ukáže svoju slávu, nádheru nášho Boha."

Pripomienky

25. Jakub 1,10 "Ale ten, kto je bohatý, nech sa teší zo svojho nízkeho postavenia, lebo pominie ako poľný kvet."

26. Izaiáš 40,7 "Tráva vädne a kvety opadávajú, lebo na ne vanie dych Hospodinov. Ľudia sú iste tráva."

27. Jób 14,2 "Vychádza ako kvet a je vyťatý; uteká ako tieň a nepretrváva."

28. Ozeáš 14,5 "Budem pre Izrael ako rosa, rozkvitne ako ľalia, ako libanonský céder zapustí korene."

29. Žalm 95,3-5 "Lebo Pán je veľký Boh, veľký kráľ nad všetkých bohov. 4 V jeho rukách sú hlbiny zeme a vrcholy hôr mu patria. 5 More je jeho, lebo ho stvoril, a jeho ruky utvorili súš."

30. Žalm 96, 11-12 "Nech sa radujú nebesia a plesá zem! Nech more a všetko, čo je v ňom, kričí jeho chválu! 12 Nech sa polia a ich úroda rozplývajú radosťou! Nech stromy v lese spievajú od radosti."

Príklady kvetov v Biblii

31. 1 Kr 6,18 "Vnútro chrámu bolo z cédrového dreva, vyrezávané tekvicami a otvorenými kvetmi. Všetko bolo z cédrového dreva, nebolo vidieť kameň."

32. 2 Paralipomenon 4:21 "kvetinové ozdoby, lampy a kliešte - všetko z najčistejšieho zlata".

33. 1 Kráľ 6,35 "Vyrezal na ňom cherubínov, palmy a otvorené kvety a pokryl ich zlatom, ktoré bolo na vyrezávanom diele."

34. Pieseň Šalamúnova 2, 11-13 "Hľa, zima pominula, dažde sa skončili a odišli. 12 Kvitnú kvety, nastalo obdobie spevu vtákov a vrčanie hrdličiek napĺňa vzduch. 13 Figovníky tvoria mladé plody a voňavé viniče kvitnú. Vstaň, miláčik môj, poď so mnou, krásna moja!" Mladý muž"

35. Izaiáš 18,5 "Lebo pred žatvou, keď už nebude kvitnúť a z kvetu sa stane dozrievajúci hrozienok, odreže výhonky nožmi, vyrúbe a odstráni rozrastajúce sa konáre."

36. 2 Moj 37,19 "Tri poháre v tvare mandľových kvetov s púčikmi a kvetmi boli na jednej vetve, tri na ďalšej vetve a rovnako na všetkých šiestich vetvách, ktoré sa tiahli od svietnika."

37. Numeri 8,4 "A toto bolo vyhotovenie svietnika, kované dielo zo zlata. Od jeho podstavca až po kvety bolo kované dielo; podľa vzoru, ktorý ukázal Hospodin Mojžišovi, tak urobil svietnik."

38. Exodus 25,34 "A na svietniku budú štyri misky, urobené ako mandle, s ich hrčkami a kvetmi."

39. Exodus 25,31 "Urobte svietnik z čistého zlata. Vyrazte jeho podstavec a driek a zhotovte z nich kvetné kalichy, púčiky a kvety z jedného kusa."

40. 1 Kráľ 6,29 "Všetky steny domu dookola vyrezal rytinami cherubínov, palmovými ozdobami a otvorenými kvetmi, [vnútorné aj vonkajšie] svätyne."

41. Žalm 80, 1 "Na melódiu "Ľalie zmluvy." Asafov žalm. Vypočuj nás, pastier Izraela, ktorý vedieš Jozefa ako stádo; ty, ktorý sedíš na tróne medzi cherubínmi, zažiari."

Bonus

Pieseň Šalamúnova 2,1-2 "Som ruža zo Šarona, ľalia z údolí." "Ako ľalia medzi tŕním, tak je môj milý medzi dievčatami."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznávačom Božieho slova a oddaným študentom Biblie. S viac ako 10-ročnými skúsenosťami v službe v rôznych službách si Melvin vyvinul hlboké ocenenie pre transformačnú silu Písma v každodennom živote. Je držiteľom bakalárskeho titulu z teológie na renomovanej kresťanskej vysokej škole a v súčasnosti pokračuje v magisterskom štúdiu biblických štúdií. Poslaním Melvina ako autora a blogera je pomáhať jednotlivcom lepšie porozumieť Písmu a aplikovať nadčasové pravdy do svojho každodenného života. Keď Melvin nepíše, rád trávi čas so svojou rodinou, spoznáva nové miesta a zapája sa do verejnoprospešných prác.