40 belangrijke bijbelverzen over bloemen (Blooming Flowers)

40 belangrijke bijbelverzen over bloemen (Blooming Flowers)
Melvin Allen

Wat zegt de Bijbel over bloemen?

In de Bijbel worden bloemen vaak gebruikt als symbool voor schoonheid, groei, tijdelijke dingen, volheid en meer. Het evangelie is te zien in heel de schepping. Bloemen zijn een prachtige herinnering aan onze glorieuze God.

Christelijke citaten over bloemen

"God schrijft het evangelie niet alleen in de Bijbel, maar op bomen en bloemen en wolken en sterren." Martin Luther

"De bloemen van Gods tuin bloeien niet alleen dubbel, maar zevenvoudig; zij geven voortdurend een frisse geur af." Charles Spurgeon

"De zoetste geuren worden alleen verkregen door een enorme druk; de mooiste bloemen groeien te midden van alpine show-solitudes; de mooiste edelstenen hebben het langst geleden onder de draaischijf van de lapidair; de edelste beelden hebben de meeste slagen van de beitel doorstaan. Alles staat echter onder wet. Er gebeurt niets dat niet met volkomen zorg en vooruitziende blik is vastgesteld." F.B. Meyer

"Bloemen zijn de muziek van de grond van de lippen van de aarde gesproken zonder geluid." -Edwin Curran

"Waar bloemen bloeien, bloeit ook hoop."

"Liefde is als een mooie bloem die ik niet mag aanraken, maar wiens geur de tuin toch tot een plaats van verrukking maakt."

"Slechte dingen zijn gemakkelijke dingen, want ze zijn natuurlijk voor onze gevallen natuur. Juiste dingen zijn zeldzame bloemen die gecultiveerd moeten worden." Charles Spurgeon

"Elke bloem moet door vuil groeien."

"Mooie bloemen zijn de glimlach van Gods goedheid."

"Heiligheid leek mij van een zoete, aangename, charmante, serene, kalme aard; die een onuitsprekelijke zuiverheid, helderheid, rust en verrukking in de ziel bracht. Met andere woorden, dat het de ziel maakte als een veld of tuin van God, met allerlei aangename bloemen." Jonathan Edwards

"Bloemen zijn de zoetste dingen die God ooit maakte en vergat er een ziel in te stoppen." Henry Ward Beecher

"God is in alle schepselen, zelfs in de kleinste bloemen." - Maarten Luther

"Wonderbaarlijk en benijdenswaardig is de vruchtbaarheid van de fantasie die alles wat zij aanraakt kan verfraaien, die naakte feiten en droge redeneringen met een onverwachte schoonheid kan bekleden, bloemen kan laten bloeien zelfs op de rand van de afgrond, en zelfs de rots zelf in mos en korstmossen kan veranderen. Dit vermogen is zeer belangrijk voor de levendige en aantrekkelijke tentoonstelling van de waarheid aan het verstand van de mensen." Thomas Fuller

"Als een bekwame werkman van een beetje aarde en as zulke wonderlijke doorzichtige glazen kan maken als wij dagelijks zien, en als een klein zaadje dat daar geen blijk van geeft, de mooiste bloemen van de aarde kan voortbrengen; en als een kleine eikel de grootste eik kan voortbrengen; waarom zouden wij dan eens twijfelen of het zaad van eeuwig leven en heerlijkheid, dat nu in de gezegende zielen met Christus is, kandoor Hem een perfectie meedelen aan het vlees dat in zijn elementen is opgelost?" Richard Baxter

Bloemen zullen vervagen

Je kunt bloemen zonlicht geven, je kunt de juiste hoeveelheid water geven, maar één ding zal altijd waar blijven. Bloemen zullen uiteindelijk verwelken en sterven. Alles in deze wereld waar we onze hoop op vestigen zal op een dag verwelken. Of het nu gaat om geld, schoonheid, mensen, spullen, etc. Maar in tegenstelling tot bloemen en de dingen van deze wereld zullen God en Zijn Woord altijd hetzelfde blijven. Gods soevereiniteit, Zijntrouw, en zijn liefde zal nooit vervagen. Lof zij onze God.

1. Jakobus 1:10-11 "Maar de rijken moeten trots zijn op hun vernedering, want zij zullen vergaan als een wilde bloem. Want de zon gaat op met verzengende hitte en doet de plant verwelken; haar bloesem valt af en haar schoonheid wordt vernietigd. Zo zullen ook de rijken verwelken, terwijl zij hun zaken doen. Want de zon gaat op met verzengende hitte en doet de plant verwelken; haar bloesem valt af en haar schoonheid wordt vernietigd.schoonheid wordt vernietigd. Op dezelfde manier zullen de rijken vervagen, terwijl ze hun gang gaan."

2. Psalm 103:14-15 "Want hij weet hoe wij gevormd zijn, hij gedenkt dat wij stof zijn. Het leven van stervelingen is als gras, zij bloeien als een bloem des velds; de wind blaast eroverheen en zij is verdwenen, en haar plaats gedenkt haar niet meer."

3. Jesaja 28:1 "Wat een verdriet staat de trotse stad Samaria te wachten - de glorieuze kroon van de dronkaards van Israël. Zij ligt aan het hoofd van een vruchtbaar dal, maar haar glorieuze schoonheid zal als een bloem verbleken. Zij is de trots van een volk dat door de wijn ten onder is gegaan."

4. Jesaja 28:4 "Zij ligt aan het hoofd van een vruchtbaar dal, maar haar glorieuze schoonheid zal als een bloem verbleken; wie haar ziet, zal haar wegnemen, zoals een vroege vijg snel wordt geplukt en gegeten."

5. 1 Petrus 1:24 "Want alle mensen zijn als gras, en al hun heerlijkheid is als de bloemen van het veld; het gras verdort en de bloemen vallen."

6. Jesaja 40:6 "Een stem zegt: "Roep uit." En ik zei: "Wat zal ik roepen?" "Alle mensen zijn als gras, en al hun trouw is als de bloemen van het veld."

7. Jesaja 40:8 "Het gras verdort en de bloemen vallen, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand."

Zie ook: 25 Bemoedigende Bijbelverzen over Teleurstelling (Krachtig)

8. Job 14:1-2 "Stervelingen, geboren uit vrouwen, zijn van weinig dagen en vol moeite; zij komen op als bloemen en verwelken; als vluchtige schaduwen houden zij geen stand."

9. Jesaja 5:24 "Daarom, zoals vuur stoppels oplikt en droog gras verschrompelt in de vlam, zo zullen hun wortels rotten en hun bloemen verwelken. Want zij hebben de wet van de HEER van de hemelse legers verworpen; zij hebben het woord van de Heilige van Israël veracht."

10. Jesaja 28:1 "Wee die krans, de trots van de dronkaards van Efraïm, de verblekende bloem, zijn glorieuze schoonheid, gezet op het hoofd van een vruchtbare vallei - die stad, de trots van hen die door de wijn zijn neergeslagen!".

11. Jakobus 1:11 "Want de zon gaat op met haar verzengende hitte en verdort het gras; haar bloem valt af en haar schoonheid vergaat; zo zal ook de rijke man verbleken te midden van zijn bezigheden."

God zorgt voor de bloemen van het veld.

God zorgt voor heel Zijn schepping. Dit zou ons moeten verheugen in onze beproevingen. Als Hij zelfs voor de kleinste bloemen zorgt, hoeveel te meer zal Hij dan voor jou zorgen! Je bent zo geliefd. Hij ziet jou in jouw situatie. Het kan lijken alsof God nergens in zicht is. Maar kijk niet naar wat gezien wordt. God zal voor jou zorgen in jouw situatie.

Zie ook: 25 Epische Bijbelverzen over kwaad en boosdoeners (slechte mensen)

12. Lucas 12:27-28 "Kijk naar de lelies en hoe ze groeien. Ze werken niet en maken hun kleding niet; toch was Salomo in al zijn glorie niet zo mooi gekleed als zij. En als God zo geweldig zorgt voor bloemen die hier vandaag zijn en morgen in het vuur worden gegooid, dan zal hij zeker voor u zorgen. Waarom hebt u zo weinig geloof?"

13. Psalm 145:15-16 "De ogen van allen kijken in hoop naar u; u geeft hun hun voedsel naar behoefte. Als u uw hand opent, bevredigt u de honger en dorst van elk levend wezen."

14. Psalm 136:25-26 "Hij geeft voedsel aan elk levend wezen. Zijn trouwe liefde houdt eeuwig stand. Dank de God van de hemel. Zijn trouwe liefde houdt eeuwig stand."

15. Psalm 104:24-25 "Hoe talrijk zijn uw werken, HEER, in wijsheid hebt u ze allemaal gemaakt; de aarde is vol van uw schepselen. Daar is de zee, groot en ruim, krioelend van schepselen die hun aantal te boven gaan - levende wezens, zowel grote als kleine."

16. Psalm 145:9 "De HEER is goed voor iedereen. Hij heeft medelijden met heel zijn schepping."

17. Psalm 104:27 "Alle schepselen kijken naar U om hun te zijner tijd hun voedsel te geven."

Geestelijk tuinieren en het christelijke groeiproces

Als je een zaadje plant zal het uiteindelijk uitgroeien tot een bloem. Om te groeien heeft een bloem water, voedingsstoffen, lucht, licht en tijd nodig. Op dezelfde manier hebben wij dingen nodig om te groeien in Christus. We moeten onszelf geestelijk disciplineren.

We moeten ons (wassen en voeden) met het Woord. We moeten in een (positieve) omgeving zijn, zodat onze groei niet wordt belemmerd.

Als we deze dingen doen, zal ons leven groeien. Net zoals sommige bloemen sneller groeien dan andere, zijn er christenen die sneller groeien dan andere.

18. Hosea 14:5-6 "Ik zal als dauw zijn voor het volk Israël. Zij zullen bloeien als bloemen. Zij zullen stevig geworteld zijn als ceders uit Libanon. Zij zullen zijn als groeiende takken. Zij zullen mooi zijn als olijfbomen. Zij zullen geurig zijn als ceders uit Libanon."

19. 2 Pet 3:18 "Maar groei in de genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hem komt de eer toe nu en op die eeuwige dag."

20. 1 Petrus 2:2 "Zoals pasgeboren baby's moeten jullie hunkeren naar zuivere geestelijke melk, zodat jullie groeien naar een volledige ervaring van het heil. Roep om deze voeding."

De zoetheid van de aanwezigheid van Christus.

Bloemen worden gebruikt om de schoonheid van Christus en zijn Woord te illustreren.

21. Hooglied 5:13 "Zijn wangen zijn als een bed van specerijen, als zoete bloemen; zijn lippen als lelies, die zoet ruikende mirre laten vallen."

22. Hooglied van Salomo 5:15 "Zijn benen zijn pilaren van albast Op sokkels van puur goud; Zijn uiterlijk is als Libanon Keus als de ceders."

23. Lied van Salomo 2:13 "De vijgenboom heeft zijn vijgen gerijpt, en de wijnstokken in bloei hebben hun geur gegeven. Sta op, mijn lieveling, mijn schone, en kom mee!"

Het bloeiende landgoed van de kerk

Waar eens droogte was, zal door Christus volheid zijn. Bloemen worden gebruikt om de vreugdevolle bloei van Christus' koninkrijk te illustreren.

24. Jesaja 35:1-2 "Zelfs de wildernis en de woestijn zullen blij zijn in die dagen. De woestijn zal zich verheugen en bloeien met lentekrokussen. Ja, er zal een overvloed zijn aan bloemen en zang en vreugde! De woestijnen zullen zo groen worden als de bergen van Libanon, zo mooi als de berg Karmel of de vlakte van Sharon. Daar zal de Heer zijn glorie tonen, de pracht van onze God."

Herinneringen

25. Jakobus 1:10 "Maar wie rijk is moet zich verheugen in zijn lage positie, want hij zal voorbijgaan als een bloem des velds."

26. Jesaja 40:7 "Het gras verdort en de bloemen vallen, omdat de adem van de HEER erop blaast. Het volk is immers gras."

27. Job 14:2 "Hij komt voort als een bloem, en wordt afgesneden; hij vlucht ook als een schaduw, en blijft niet voortbestaan."

28. Hosea 14:5 "Ik zal zijn als de dauw voor Israël; hij zal bloeien als een lelie; als een ceder van Libanon zal hij zijn wortels uitzetten."

29. Psalm 95:3-5 "Want de Heer is de grote God, de grote Koning boven alle goden. 4 In zijn hand zijn de diepten der aarde, en de bergtoppen behoren hem toe. 5 De zee is van hem, want hij heeft haar gemaakt, en zijn handen hebben het droge land gevormd."

30. Psalm 96:11-12 "Laat de hemel zich verheugen en de aarde zich verblijden, laat de zee en alles wat zich daarin bevindt zijn lof zingen! 12 Laat de velden en hun gewassen uitbarsten van vreugde, laat de bomen van het bos zingen van vreugde."

Voorbeelden van bloemen in de Bijbel

31. 1 Koningen 6:18 "De binnenkant van de tempel was van cederhout, bewerkt met kalebassen en open bloemen. Alles was van cederhout; er was geen steen te zien."

32. 2 Kronieken 4:21 "de bloemversieringen, lampen en tangen - alles van het zuiverste goud."

33. 1 Koningen 6:35 "Hij sneed daarop cherubs, palmbomen en open bloemen; en hij overlaadde ze met goud op het snijwerk."

34. Lied van Salomo 2:11-13 "Kijk, de winter is voorbij, en de regens zijn voorbij en verdwenen.12 De bloemen komen op, het seizoen van zingende vogels is aangebroken, en het gekoer van tortelduiven vult de lucht. 13 De vijgenbomen vormen jonge vruchten, en de geurige wijnstokken bloeien. Sta op, mijn liefste, ga met mij mee, mijn schone!" Jongeman"

35. Jesaja 18:5 "Want vóór de oogst, wanneer de bloesem is uitgebloeid en de bloem een rijpende druif is geworden, zal hij de scheuten met snoeimessen afsnijden en de uitlopende takken afsnijden en wegnemen."

36. Exodus 37:19 "Drie bekers in de vorm van amandelbloemen met knoppen en bloesems zaten aan één tak, drie aan de volgende tak en hetzelfde voor alle zes takken die zich van de kandelaar uitstrekten."

37. Numeri 8:4 "En dit was het werk van de kandelaar, gehamerd werk van goud; van zijn voet tot zijn bloemen was het gehamerd werk; naar het patroon dat de HEERE aan Mozes getoond had, zo maakte hij de kandelaar."

38. Exodus 25:34 "En in de kandelaar zullen vier schalen zijn, gelijk aan amandelen, met hun knopen en hun bloemen."

39. Exodus 25:31 "Maak een kandelaar van zuiver goud; hamer de voet en de schacht ervan uit, en maak de bloemvormige bekers, knoppen en bloesems ervan uit één stuk."

40. 1 Koningen 6:29 "Hij bewerkte alle muren van het huis rondom met gesneden gravures van cherubs, palmvormige versieringen en open bloemen, [zowel] het binnenste als het buitenste heiligdom."

41. Psalm 80:1 "Op de melodie van "De lelies van het verbond". Een psalm van Asaf. Hoor ons, o Herder van Israël, die Jozef leidt als een kudde; U die troont tussen de cherubs, schijn."

Bonus

Lied van Salomo 2:1-2 "Ik ben de roos van Sharon, de lelie van de dalen." "Als een lelie tussen de doornen, zo is mijn lieveling tussen de maagden."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen is een gepassioneerd gelovige in het woord van God en een toegewijde student van de Bijbel. Met meer dan 10 jaar ervaring in verschillende bedieningen heeft Melvin een diepe waardering ontwikkeld voor de transformerende kracht van de Schrift in het dagelijks leven. Hij heeft een bachelordiploma in theologie van een gerenommeerd christelijk college en volgt momenteel een masterdiploma in bijbelstudies. Als auteur en blogger is het Melvin's missie om individuen te helpen een beter begrip van de Schrift te krijgen en tijdloze waarheden toe te passen in hun dagelijks leven. Als hij niet aan het schrijven is, brengt Melvin graag tijd door met zijn gezin, het verkennen van nieuwe plaatsen en het verrichten van gemeenschapswerk.