40 Mahahalagang Talata sa Bibliya Tungkol sa Mga Bulaklak (Namumulaklak na Bulaklak)

40 Mahahalagang Talata sa Bibliya Tungkol sa Mga Bulaklak (Namumulaklak na Bulaklak)
Melvin Allen

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga bulaklak?

Sa Bibliya, ang mga bulaklak ay kadalasang ginagamit bilang simbolismo para sa kagandahan, paglaki, temporal na mga bagay, kapunuan, at higit pa. Ang ebanghelyo ay makikita sa lahat ng nilikha. Ang mga bulaklak ay isang magandang paalala ng ating maluwalhating Diyos.

Christian quotes about flowers

“Isinulat ng Diyos ang ebanghelyo hindi lamang sa Bibliya, kundi sa mga puno at bulaklak at mga ulap at mga bituin.” Martin Luther

“Walang Banal na Kasulatan ang naubos sa iisang paliwanag. Ang mga bulaklak ng hardin ng Diyos ay namumukadkad hindi lamang doble, ngunit pitong ulit; sila ay patuloy na nagbubuhos ng sariwang halimuyak.” Charles Spurgeon

“Ang pinakamatamis na amoy ay nakukuha lamang sa pamamagitan ng matinding pressure; ang pinakamagagandang bulaklak ay lumalaki sa gitna ng Alpine show-solitudes; pinakamatagal na nagdusa ang pinakamagagandang hiyas mula sa gulong ng lapidary; ang pinakamarangal na mga estatwa ay may pinakamaraming suntok ng pait. Ang lahat, gayunpaman, ay nasa ilalim ng batas. Walang mangyayari na hindi itinalaga nang may lubos na pangangalaga at pag-iintindi sa kinabukasan.” F.B. Meyer

"Ang mga bulaklak ay ang musika ng lupa mula sa mga labi ng lupa na binibigkas nang walang tunog." -Edwin Curran

"Kung saan namumulaklak ang mga bulaklak, ganoon din ang pag-asa."

"Ang pag-ibig ay parang isang magandang bulaklak na hindi ko mahawakan, ngunit ang halimuyak nito ay ginagawang isang lugar ng kasiyahan ang hardin."

“Ang mga masasamang bagay ay madaling bagay: sapagkat likas sa ating makasalanang kalikasan. Ang mga tamang bagay ay mga bihirang bulaklak na nangangailangan ng paglilinang." Charleslahat ng mga dingding ng bahay sa palibot ay may mga inukit na ukit ng mga kerubin, mga palamuting hugis palma, at mga bukas na bulaklak, [kapwa] sa loob at sa labas ng mga santuwaryo.”

41. Awit 80:1 “Sa himig ng “The Lilies of the Covenant.” Isang Awit ni Asap. Dinggin mo kami, O Pastol ng Israel, na umaakay kay Jose na parang kawan; Ikaw na nakaupo sa trono sa pagitan ng mga kerubin, sumikat ka.”

Bonus

Awit ni Solomon 2:1-2 “ Ako ang rosas ng Saron, Ang liryo ng ang mga lambak ." “Tulad ng isang liryo sa gitna ng mga tinik, Gayon din ang aking sinta sa gitna ng mga dalaga.”

Spurgeon

"Ang bawat bulaklak ay dapat tumubo sa pamamagitan ng dumi."

"Ang magagandang bulaklak ay ang mga ngiti ng kabutihan ng diyos."

“Ang kabanalan ay nagpakita sa akin bilang isang matamis, kaaya-aya, kaakit-akit, matahimik, mahinahon na kalikasan; na nagdulot ng hindi maipahayag na kadalisayan, ningning, kapayapaan, at pagkahumaling sa kaluluwa. Sa madaling salita, ginawa nito ang kaluluwa na parang bukid o hardin ng Diyos, na may lahat ng uri ng magagandang bulaklak.” Jonathan Edwards

“Ang mga bulaklak ang pinakamatamis na bagay na ginawa ng Diyos at nakalimutang paglagyan ng kaluluwa.” Henry Ward Beecher

"Ang Diyos ay nasa lahat ng nilalang, kahit na sa pinakamaliit na bulaklak." — Martin Luther

“Ang pinaka-kahanga-hanga at nakakainggit ay yaong fecundity ng magarbong bagay na maaaring magpalamuti sa anumang mahawakan nito, na maaaring mamuhunan ng hubad na katotohanan at tuyong pangangatwiran na may hindi tinitingnang kagandahan, na nagpamumulaklak ng mga bulaklak kahit sa gilid ng bangin, at gawing lumot at lichen ang mismong bato. Ang faculty na ito ay pinakamahalaga para sa matingkad at kaakit-akit na pagpapakita ng katotohanan sa isipan ng mga tao.” Thomas Fuller

“Kung ang isang dalubhasang manggagawa ay maaaring gumawa ng isang maliit na lupa at abo sa isang kakaibang transparent na baso gaya ng nakikita natin araw-araw, at kung ang isang maliit na buto na hindi nagpapakita ng ganoong bagay ay maaaring magbunga ng mas magagandang bulaklak ng ang mundo; at kung ang isang maliit na bunga ng bunga ay makapagbibigay ng pinakadakilang oak; bakit tayo minsan ay magdududa kung ang binhi ng buhay na walang hanggan at kaluwalhatian, na ngayon ay nasa mapalad na mga kaluluwa kasama ni Kristo,maaari bang sa pamamagitan Niya ay makapagbigay ng kasakdalan sa laman na natunaw sa mga elemento nito?” Richard Baxter

Malalanta ang mga bulaklak

Maaari kang magbigay ng sikat ng araw sa mga bulaklak, maaari kang magbigay ng tamang dami ng tubig, ngunit isang bagay ang palaging mananatiling totoo. Ang mga bulaklak sa kalaunan ay malalanta at mamamatay. Anumang bagay sa mundong ito na ating inaasam ay malalanta balang araw. Maging ito ay pera, kagandahan, tao, bagay, atbp. Gayunpaman, hindi katulad ng mga bulaklak at mga bagay ng mundong ito ang Diyos at ang Kanyang Salita ay mananatiling pareho. Ang soberanya ng Diyos, ang Kanyang katapatan, at ang Kanyang pag-ibig ay hindi maglalaho. Papuri sa ating Diyos.

1. Santiago 1:10-11 “Ngunit dapat ipagmalaki ng mayayaman ang kanilang kahihiyan– dahil sila ay lilipas na parang bulaklak na ligaw . Sapagkat ang araw ay sumisikat na may nakapapasong init at nalalanta ang halaman; nalalaglag ang pamumulaklak nito at nasisira ang kagandahan nito. Sa parehong paraan, ang mayayaman ay maglalaho kahit na sila ay gumagawa ng kanilang negosyo. Sapagkat ang araw ay sumisikat na may nakapapasong init at nalalanta ang halaman; nalalaglag ang pamumulaklak nito at nasisira ang kagandahan nito. Sa parehong paraan, ang mayayaman ay maglalaho kahit na ginagawa nila ang kanilang negosyo."

2. Awit 103:14-15 “Sapagka't nalalaman niya kung paano tayo inanyuan, inaalaala niya na tayo ay alabok. Ang buhay ng mga mortal ay parang damo, sila ay namumukadkad na parang bulaklak sa parang; ang hangin ay humihip sa ibabaw nito at ito ay nawala, at ang dako nito ay hindi na naaalaala pa.”

3. Isaiah 28:1 “Anong kalungkutan ang naghihintay sa palalolungsod ng Samaria–ang maluwalhating korona ng mga lasing ng Israel. Nakaupo ito sa ulunan ng matabang lambak, ngunit ang maluwalhating kagandahan nito ay maglalaho tulad ng isang bulaklak. Ito ay pagmamalaki ng isang bayang ibinababa ng alak.”

4. Isaiah 28:4 “Ito ay nakaupo sa ulunan ng isang matabang lambak, ngunit ang kanyang maluwalhating kagandahan ay maglalaho tulad ng isang bulaklak. Ang sinumang makakita nito ay aagaw nito, gaya ng maagang igos ay mabilis na napupulot at kinakain.”

5. 1 Pedro 1:24 “Sapagka't, Ang lahat ng mga tao ay parang damo, at ang lahat ng kanilang kaluwalhatian ay gaya ng mga bulaklak sa parang; nalalanta ang damo at nalalagas ang mga bulaklak.”

6. Isaiah 40:6 “Sinasabi ng isang tinig, Sumigaw ka. At sinabi ko, "Ano ang iiyak ko?" "Ang lahat ng tao ay parang damo, at ang lahat ng kanilang katapatan ay gaya ng mga bulaklak sa parang."

7. Isaiah 40:8 “Ang damo ay nalalanta at ang mga bulaklak ay nalalagas, ngunit ang salita ng ating Diyos ay nananatili magpakailanman.”

8. Job 14:1-2 “Ang mga taong ipinanganak ng babae, ay kakaunti ang mga araw at puno ng kabagabagan. Sumibol sila na parang mga bulaklak at nalalanta; tulad ng panandaliang mga anino, hindi sila nagtitiis.”

9. Isaiah 5:24 “Kaya, kung paanong dinilaan ng apoy ang pinaggapasan at ang tuyong damo ay nalalanta sa apoy, gayon ang kanilang mga ugat ay mabubulok at ang kanilang mga bulaklak ay malalanta. Sapagka't kanilang itinakuwil ang kautusan ng Panginoon ng mga Hukbo ng Langit; hinamak nila ang salita ng Banal ng Israel.”

10. Isaias 28:1 “Sa aba niyaong korona, ang kapalaluan ng mga lasenggo ng Ephraim, sa nalalabong bulaklak, ang kaniyang maluwalhating kagandahan, na nakalagay sa ulo.ng matabang lambak— sa lunsod na iyon, ang kapalaluan ng mga ibinababa sa alak!”

11. James 1:11 “Sapagka't ang araw ay sumisikat na taglay ang nakapapasong init at tinutuyo ang damo; nalalagas ang bulaklak nito, at nawawala ang kagandahan nito. Gayon din naman ang mayaman ay maglalaho sa gitna ng kanyang mga gawain.”

Inalagaan ng Diyos ang mga bulaklak sa parang.

Pinangangalagaan ng Diyos ang lahat ng Kanyang nilikha. . Dapat itong maging sanhi ng ating kagalakan sa ating mga pagsubok. Kung Siya ay naglalaan ng kahit na pinakamaliit na bulaklak, gaano pa Siyang maglalaan para sa iyo! Ikaw ay minamahal. Nakikita ka niya sa sitwasyon mo. Maaaring parang wala sa paningin ang Diyos. Gayunpaman, huwag tumingin sa kung ano ang nakikita. Bahala na si God sa sitwasyon mo.

12. Lucas 12:27-28 “Tingnan ninyo ang mga liryo at kung paano sila tumutubo. Hindi sila gumagawa o gumagawa ng kanilang mga damit, ngunit si Solomon sa lahat ng kanyang kaluwalhatian ay hindi nakadamit na kasing ganda nila. At kung ang Diyos ay lubhang nagmamalasakit sa mga bulaklak na naririto ngayon at itatapon sa apoy bukas, tiyak na aalagaan ka niya. Bakit napakaliit ng pananampalataya mo?"

Tingnan din: 60 Makapangyarihang Mga Talata sa Bibliya Tungkol kay Satanas (Satanas Sa Bibliya)

13. Awit 145:15-16 “Ang mga mata ng lahat ay tumitingin sa iyo na may pag-asa; binibigyan mo sila ng kanilang pagkain kung kailangan nila ito. Kapag binuksan mo ang iyong kamay, binibigyang-kasiyahan mo ang gutom at uhaw ng bawat may buhay."

14. Awit 136:25-26 “Siya ang nagbibigay ng pagkain sa bawat bagay na may buhay. Ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Magpasalamat kayo sa Diyos ng langit. Ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakailanman.”

15. Awit 104:24-25“Gaano karami ang iyong mga gawa, Panginoon! Sa karunungan ginawa mo silang lahat; ang lupa ay puno ng iyong mga nilalang. Nariyan ang dagat, malawak at maluwang, punung-puno ng mga nilalang na hindi mabilang—may buhay na mga bagay kapuwa malalaki at maliliit.”

16. Awit 145:9 “Ang Panginoon ay mabuti sa lahat. Nagbuhos siya ng habag sa lahat ng kanyang nilikha.”

17. Awit 104:27 “Ang lahat ng mga nilalang ay umaasa sa Iyo upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa takdang panahon.”

Espiritwal na paghahalaman at ang proseso ng paglago ng Kristiyano

Kapag nagtanim ka ng binhi sa huli ito ay tutubo sa isang bulaklak. Para lumaki ang isang bulaklak kailangan nito ng tubig, sustansya, hangin, liwanag, at oras. Sa parehong paraan, kailangan natin ang mga bagay upang lumago kay Kristo. Kailangan nating disiplinahin ang ating sarili sa espirituwal.

Kailangan nating (hugasan ang ating sarili at pakainin ang ating sarili) ng Salita. Kailangan nating nasa paligid ng isang (positibong kapaligiran) para hindi hadlangan ang ating paglaki.

Kailangan nating (maglaan ng oras) kasama ang Panginoon. Habang ginagawa natin ang mga bagay na ito ay magkakaroon ng pag-unlad sa ating buhay. Tulad ng ilang mga bulaklak na lumalaki nang mas mabilis kaysa sa iba, may ilang mga Kristiyano na mas mabilis na lumago kaysa sa iba.

18. Oseas 14:5-6 “Ako ay magiging parang hamog sa bayang Israel. Sila ay mamumulaklak tulad ng mga bulaklak. Magiging matatag ang kanilang mga ugat tulad ng mga sedro mula sa Lebanon. Magiging parang mga sanga na tumutubo. Magiging maganda sila tulad ng mga puno ng olibo. Magiging mabango sila tulad ng mga sedro mula sa Lebanon.”

19. 2 Pet 3:18 “Ngunit lumago kayo sa biyaya atkaalaman sa ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesucristo. Sa kanya ang karangalan ngayon at sa araw na iyon na walang hanggan.”

20. 1 Pedro 2:2 “Tulad ng mga bagong silang na sanggol, kailangan ninyong manabik nang dalisay na espirituwal na gatas upang kayo ay lumago sa ganap na karanasan ng kaligtasan. Sumigaw para sa pagpapakain na ito."

Ang tamis ng presensya ni Kristo.

Ang mga bulaklak ay ginagamit upang ilarawan ang kagandahan ni Kristo at ng Kanyang Salita.

21. Awit ni Solomon 5:13 “Ang kaniyang mga pisngi ay parang higaan ng mga espesya, gaya ng matamis na bulaklak: ang kaniyang mga labi ay parang mga liryo, na pumapatak ng matamis na amoy na mira .”

22. Awit ni Solomon 5:15 “Ang kanyang mga binti ay mga haliging alabastro na nakalagay sa mga tungkod na dalisay na ginto; Ang kanyang anyo ay parang Lebanon na Pinili gaya ng mga sedro.”

23. Awit ni Solomon 2:13 “Nahinog ng puno ng igos ang mga igos nito, At ang mga puno ng ubas na namumulaklak ay nagbigay ng kanilang samyo . Bumangon ka, aking sinta, aking maganda, At sumama ka!”

Ang maunlad na kalagayan ng simbahan

Kung saan nagkaroon ng pagkatuyo noon, magkakaroon ng kapuspusan dahil kay Kristo. Ang mga bulaklak ay ginagamit upang ilarawan ang masayang pag-unlad ng kaharian ni Kristo.

24. Isaiah 35:1-2 “Maging ang ilang at disyerto ay magagalak sa mga araw na iyon. Ang kaparangan ay magsasaya at mamumulaklak ng mga crocus sa tagsibol. Oo, magkakaroon ng kasaganaan ng mga bulaklak at pag-awit at kagalakan! Ang mga disyerto ay magiging kasing luntian ng mga bundok ng Lebanon, kasing ganda ng Bundok Carmel o ang kapatagan ng Sharon.Doon ipapakita ng Panginoon ang kanyang kaluwalhatian, ang karilagan ng ating Diyos.”

Mga Paalala

25. James 1:10 “Ngunit ang mayaman ay dapat magbunyi sa kanyang mababang kalagayan, sapagkat siya ay lilipas na parang bulaklak sa parang.”

26. Isaias 40:7 “Ang damo ay nalalanta at ang mga bulaklak ay nalalagas, sapagkat ang hininga ng Panginoon ay humihip sa kanila. Tiyak na ang mga tao ay damo.”

27. Job 14:2 “Siya ay lumalabas na parang bulaklak, at pinuputol: siya naman ay tumatakas na parang anino, at hindi nananatili.”

28. Oseas 14:5 “Ako ay magiging parang hamog sa Israel; mamumulaklak siya na parang liryo. Tulad ng isang sedro ng Lebanon ay ibababa niya ang kanyang mga ugat.”

29. Awit 95:3-5 “Sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos, ang dakilang Hari sa lahat ng mga diyos. 4 Nasa kaniyang kamay ang kalaliman ng lupa, at ang mga taluktok ng bundok ay sa kaniya. 5 Ang dagat ay kanya, sapagkat siya ang gumawa nito, at ang kanyang mga kamay ay nag-anyo ng tuyong lupa.”

30. Awit 96:11-12 “Magsaya ang langit, at magalak ang lupa! Hayaang ang dagat at lahat ng naririto ay sumigaw ng kanyang papuri! 12 Hayaang sumabog sa kagalakan ang mga bukid at ang kanilang mga pananim! Hayaang umawit sa kagalakan ang mga puno sa kagubatan.”

Mga halimbawa ng mga bulaklak sa Bibliya

31. 1 Hari 6:18 “Ang loob ng templo ay sedro, inukitan ng mga kalabasa at mga bukas na bulaklak. Lahat ay cedar; walang batong makikita.”

32. 2 Cronica 4:21 “ang mga palamuting bulaklak, lampara, at sipit—lahat ng purong ginto.”

Tingnan din: 75 Epic Bible Verses Tungkol sa Integridad At Katapatan (Karakter)

33. 1 Hari 6:35 “Iniukit niya rito ang mga kerubin.mga puno ng palma, at mga bukas na bulaklak; at binalutan niya ng gintong binalutan ng inukit na gawa.”

34. Awit ni Solomon 2:11-13 “Narito, ang taglamig ay lumipas na, at ang ulan ay tapos na at wala na.12 Ang mga bulaklak ay sumisibol, ang panahon ng pag-awit ng mga ibon ay dumating na, at ang huni ng mga kalapati ay pumupuno sa himpapawid. 13 Ang mga puno ng igos ay namumunga, at ang mga mabangong ubas ay namumukadkad. Bumangon ka, aking sinta! Sumama ka sa akin, aking patas!" Binata”

35. Isaiah 18:5 "Sapagka't, bago ang pag-aani, pagka ang pamumulaklak ay nawala at ang bulaklak ay naging isang hinog na ubas, kaniyang puputulin ang mga sanga sa pamamagitan ng mga kutsilyong pangputol, at puputulin at aalisin ang mga nakalalatag na sanga."

36. Exodus 37:19 “Tatlong kopa na may hugis ng mga bulaklak ng almendras na may mga usbong at mga bulaklak sa isang sanga, tatlo sa susunod na sanga at pareho para sa lahat ng anim na sanga na umaabot mula sa kandelero.”

37. Mga Bilang 8:4 “At ito ang pagkakayari ng kandelero, yari sa ginto na pamukpok. Mula sa base nito hanggang sa mga bulaklak nito, ito ay gawang martilyo; ayon sa huwaran na ipinakita ng Panginoon kay Moises, kaya ginawa niya ang kandelero.”

38. Exodus 25:34 “At sa kandelero ay magkakaroon ng apat na mangkok na yari sa mga almendras, kasama ang kanilang mga putot at ang kanilang mga bulaklak.”

39. Exodus 25:31 “Gumawa ka ng kandelero na purong ginto. I-martilyo ang base at baras nito, at gawin ang mala-bulaklak na mga tasa, mga buds at mga bulaklak ng isang piraso sa kanila.”

40. 1 Hari 6:29 “Siya ay inukit
Melvin Allen
Melvin Allen
Si Melvin Allen ay isang masigasig na mananampalataya sa salita ng Diyos at isang dedikadong estudyante ng Bibliya. Sa mahigit 10 taong karanasan sa paglilingkod sa iba't ibang ministeryo, si Melvin ay nakabuo ng malalim na pagpapahalaga sa kapangyarihan ng Banal na pagbabago sa pang-araw-araw na buhay. Siya ay may hawak na Bachelor's degree sa Theology mula sa isang kagalang-galang na kolehiyong Kristiyano at kasalukuyang kumukuha ng Master's degree sa Biblical studies. Bilang isang may-akda at blogger, ang misyon ni Melvin ay tulungan ang mga indibidwal na magkaroon ng higit na pang-unawa sa Banal na Kasulatan at ilapat ang mga walang hanggang katotohanan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kapag hindi siya nagsusulat, nasisiyahan si Melvin na gumugol ng oras kasama ang kanyang pamilya, tuklasin ang mga bagong lugar, at nakikibahagi sa serbisyo sa komunidad.