40 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Flodau (Blodeuo Blodau)

40 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Flodau (Blodeuo Blodau)
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am flodau?

Yn y Beibl, mae blodau’n cael eu defnyddio’n aml fel symbolaeth ar gyfer harddwch, twf, pethau tymhorol, llawnder, a mwy. Mae'r efengyl i'w gweld yn yr holl greadigaeth. Mae blodau yn atgof hardd o'n Duw gogoneddus.

Dyfyniadau Cristnogol am flodau

“Nid yn y Beibl yn unig y mae Duw yn ysgrifennu’r efengyl, ond ar goed a blodau ac ar gymylau a sêr.” Martin Luther

“Ni ddihysbyddir yr un Ysgrythur gan un esboniad. Mae blodau gardd Duw yn blodeuo nid yn unig yn ddwbl, ond yn seithplyg; maen nhw'n arllwys persawr ffres yn barhaus.” Charles Spurgeon

“Dim ond trwy bwysau aruthrol y ceir yr arogleuon melysaf; mae'r blodau tecaf yn tyfu yng nghanol unigedd sioe Alpaidd; y gemau tecaf sydd wedi dioddef hiraf o olwyn y lapidary; y delwau pendefigaidd sydd wedi dwyn y rhan fwyaf o ergydion y cŷn. Mae pob un, fodd bynnag, o dan y gyfraith. Nid oes dim yn digwydd nad yw wedi’i benodi gyda gofal a rhagwelediad cyflawn.” Mae F.B. Meyer

“Blodau yw cerddoriaeth y ddaear o wefusau’r ddaear yn cael ei siarad heb sain.” -Edwin Curran

“Lle mae blodau'n blodeuo, felly hefyd gobaith.”

Gweld hefyd: 50 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Bwy Ydw i yng Nghrist (Pwerus)

“Y mae cariad yn debyg i flodyn hardd na chaf ei gyffwrdd, ond y mae ei arogl yn gwneud yr ardd yn lle hyfryd yr un fath.”

“Pethau hawdd yw pethau drwg: canys naturiol ydynt i'n natur syrthiedig ni. Mae pethau iawn yn flodau prin sydd angen eu tyfu.” Charlesholl furiau'r tŷ o amgylch, ag ysgythriadau cerfiedig o gerwbiaid, addurniadau palmwydd, a blodau agored, y cysegr mewnol a'r allanol.”

41. Salm 80:1 “Ar dôn “Lilïau’r Cyfamod.” Salm o Asaph. Clyw ni, Bugail Israel, Sy'n arwain Joseff fel praidd; Yr wyt ti sy'n eistedd rhwng y cerwbiaid, yn llewyrchu.”

Bonws

Caniad Solomon 2:1-2 “ Myfi yw rhosyn Sharon, lili. y cymoedd.” “Fel lili ymhlith y drain, felly y mae fy nghariad ymhlith y morynion.”

Spurgeon

“Rhaid i bob blodyn dyfu trwy faw.”

“Blodau hyfryd yw gwenau daioni Duw.”

“Ymddengys i mi fod sancteiddrwydd o natur felys, hyfryd, swynol, tawel, tawel; yr hyn a ddygai burdeb anesboniadwy, dysgleirdeb, tangnefedd, a rhyfyg i'r enaid. Mewn geiriau eraill, ei fod yn gwneud yr enaid yn debyg i faes neu ardd Duw, gyda phob math o flodau dymunol.” Jonathan Edwards

“Blodau yw’r pethau melysaf a wnaeth Duw erioed ac anghofio rhoi enaid ynddynt.” Henry Ward Beecher

“Y mae Duw ym mhob creadur, hyd yn oed yn y blodau lleiaf.” — Martin Luther

“Y mwyaf rhyfeddol a rhagorol yw'r ffansi ffrwythlondeb hwnnw a all addurno beth bynnag y mae'n ei gyffwrdd, a all fuddsoddi ffaith noeth a rhesymu sych gyda harddwch diolwg, wneud i flodau flodeuo hyd yn oed ar ael y dibyn, a throi hyd yn oed y graig ei hun yn fwsogl a chen. Mae’r gyfadran hon yn hollbwysig ar gyfer yr arddangosfa fywiog a deniadol o wirionedd i feddyliau dynion.” Thomas Fuller

“Os gall gweithiwr medrus droi ychydig o bridd a lludw yn wydrau tryloyw mor chwilfrydig ag a welwn beunydd, ac os gall hedyn bach nad yw'n dangos y fath beth gynhyrchu blodau harddach. y ddaear; ac os gall ychydig fesen ddwyn allan y dderwen fwyaf ; paham y dylem unwaith amheu ai had y bywyd tragywyddol a'r gogoniant, yr hwn sydd yn awr yn yr eneidiau bendigedig gyda Christ,a all trwyddo Ef gyfleu perffeithrwydd i'r cnawd sydd wedi ei doddi i'w elfenau?” Richard Baxter

Bydd blodau'n pylu

Gallwch chi roi golau'r haul i flodau, gallwch chi roi'r swm cywir o ddŵr, ond bydd un peth yn parhau'n wir bob amser. Yn y pen draw, bydd blodau'n pylu ac yn marw. Bydd unrhyw beth yn y byd hwn y rhoddwn ein gobaith ynddo yn gwywo ryw ddydd. Boed yn arian, harddwch, bodau dynol, pethau, ac ati. Fodd bynnag, yn wahanol i flodau a phethau'r byd hwn bydd Duw a'i Air yn aros yr un fath bob amser. Bydd sofraniaeth Duw, Ei ffyddlondeb, a'i gariad byth yn pylu. Mawl i'n Duw ni.

1. Iago 1:10-11 “Ond dylai'r cyfoethog ymfalchio yn eu bychanu – oherwydd byddant yn marw fel blodyn gwyllt. Oherwydd y mae'r haul yn codi gyda gwres tanbaid ac yn gwywo'r planhigyn; ei blodeuyn yn disgyn a'i harddwch yn cael ei ddifetha. Yn yr un modd, bydd y cyfoethog yn diflannu hyd yn oed wrth iddynt fynd o gwmpas eu busnes. Oherwydd y mae'r haul yn codi gyda gwres tanbaid ac yn gwywo'r planhigyn; ei blodeuyn yn disgyn a'i harddwch yn cael ei ddifetha. Yn yr un modd, bydd y cyfoethog yn diflannu hyd yn oed wrth iddynt fynd o gwmpas eu busnes. ”

2. Salm 103:14-15 “Oherwydd y mae'n gwybod sut y'n ffurfiwyd, y mae'n cofio mai llwch ydym. Y mae bywyd meidrolyn fel glaswelltyn, blodeuant fel blodeuyn maes ; y mae'r gwynt yn chwythu drosto ac y mae wedi diflannu, ac nid yw ei le yn ei gofio mwyach.”

3. Eseia 28:1 “Pa dristwch sy'n aros y balchdinas Samaria – coron ogoneddus meddwon Israel. Mae'n eistedd ar ben dyffryn ffrwythlon, ond bydd ei harddwch gogoneddus yn pylu fel blodeuyn. Balchder pobl a ddygwyd i lawr gan win ydyw.”

Gweld hefyd: Theism Vs Deism Vs Pantheism: (Diffiniadau a Chredoau)

4. Eseia 28:4 “Y mae'n eistedd ar ben dyffryn ffrwythlon, ond bydd ei harddwch gogoneddus yn pylu fel blodeuyn. Bydd pwy bynnag sy'n ei weld yn ei gipio, gan fod ffigysyn cynnar yn cael ei godi a'i fwyta'n gyflym.”

5. 1 Pedr 1:24 “Canys, Y mae pawb fel glaswelltyn, a'u holl ogoniant fel blodau'r maes; mae'r glaswellt yn gwywo a'r blodau'n cwympo.”

6. Eseia 40:6 “Mae llais yn dweud, “Clefain.” A dywedais, "Beth a lefaf?" “Y mae pawb fel glaswelltyn, a'u holl ffyddlondeb fel blodau'r maes.”

7. Eseia 40:8 “Mae'r glaswellt yn gwywo a'r blodau'n cwympo, ond gair ein Duw ni sydd yn para byth.”

8. Job 14:1-2 “Ychydig ddyddiau y mae marwolaethau, a aned o wraig, yn llawn o helbul. Maent yn blaguro fel blodau ac yn gwywo; fel cysgodion tanbaid, nid ydynt yn goddef.”

9. Eseia 5:24 “Felly, fel y mae tân yn llyfu sofl a glaswellt sych yn crebachu yn y fflam, felly bydd eu gwreiddiau'n pydru a'u blodau'n gwywo. Oherwydd gwrthodasant gyfraith ARGLWYDD y Lluoedd; y maent wedi dirmygu gair Sanct Israel.”

10. Eseia 28:1 “Gwae’r dorch honno, balchder meddwon Effraim, i’r blodeuyn sy’n pylu, ei brydferthwch gogoneddus, wedi’i osod ar y pendyffryn ffrwythlon— i'r ddinas honno, balchder y rhai a ostyngwyd gan win!”

11. Iago 1:11 “Oherwydd y mae'r haul yn codi gyda'i wres tanbaid, ac yn gwywo'r glaswellt; ei blodeuyn yn syrthio, a'i brydferthwch yn darfod. Felly hefyd y bydd y cyfoethog yn pylu yng nghanol ei weithgareddau.”

Y mae Duw yn gofalu am flodau’r maes.

Mae Duw yn gofalu am ei holl greadigaeth . Dylai hyn achosi inni lawenhau yn ein treialon. Os yw Ef yn darparu ar gyfer hyd yn oed y blodau lleiaf, faint yn fwy y bydd yn ei ddarparu i chi! Rydych chi mor annwyl. Mae'n eich gweld chi yn eich sefyllfa. Gallai ymddangos fel nad yw Duw yn unman yn y golwg. Fodd bynnag, peidiwch ag edrych ar yr hyn a welir. Bydd Duw yn gofalu amdanoch chi yn eich sefyllfa.

12. Luc 12:27-28 “Edrychwch ar y lilïau a sut maen nhw'n tyfu. Nid ydynt yn gweithio nac yn gwneud eu dillad, ac eto nid oedd Solomon yn ei holl ogoniant wedi ei wisgo mor hardd ag y maent. Ac os yw Duw yn gofalu mor rhyfeddol am y blodau sydd yma heddiw ac yn cael eu taflu i'r tân yfory, bydd yn sicr o ofalu amdanoch chi. Pam fod gennych chi gyn lleied o ffydd?”

13. Salm 145:15-16 “Y mae llygaid pawb yn edrych arnat mewn gobaith; rydych chi'n rhoi eu bwyd iddyn nhw yn ôl eu hangen. Pan agori dy law, yr wyt yn bodloni newyn a syched pob peth byw.”

14. Salm 136:25-26 “Mae'n rhoi bwyd i bob peth byw. Mae ei gariad ffyddlon yn para am byth. Diolchwch i Dduw y nefoedd. Mae ei gariad ffyddlon yn para am byth.”

15. Salm 104:24-25“Faint yw dy weithredoedd, O ARGLWYDD! Mewn doethineb gwnaethost hwynt oll; y mae y ddaear yn llawn o'th greaduriaid. Yno mae’r môr, eang a helaeth, yn gyforiog o greaduriaid y tu hwnt i rif – pethau byw bach a mawr.”

16. Salm 145:9 “Da yw'r ARGLWYDD i bawb. Y mae yn tosturio wrth ei holl greadigaeth.”

17. Salm 104:27 “Y mae pob creadur yn disgwyl arnat ti i roi ei fwyd iddo yn ei bryd.”

Garddio ysbrydol a phroses tyfiant Cristnogol

Wrth blannu hedyn yn y pen draw bydd yn tyfu'n flodyn. Er mwyn i flodyn dyfu mae angen dŵr, maetholion, aer, golau ac amser. Yn yr un modd, mae arnom angen pethau i dyfu yng Nghrist. Mae angen inni ddisgyblu ein hunain yn ysbrydol.

Mae angen i ni (golchi a bwydo ein hunain) â'r Gair. Mae angen i ni fod o gwmpas (amgylchedd cadarnhaol) fel nad yw ein twf yn cael ei rwystro.

Mae angen inni (treulio amser) gyda'r Arglwydd. Wrth i ni wneud y pethau hyn bydd twf yn ein bywyd. Yn union fel bod rhai blodau sy'n tyfu'n gyflymach nag eraill, mae yna rai Cristnogion sy'n tyfu'n gyflymach nag eraill.

18. Hosea 14:5-6 “Byddaf fel gwlith i bobl Israel. Byddant yn blodeuo fel blodau. Byddant wedi eu gwreiddio'n gadarn fel cedrwydd o Libanus. Byddan nhw fel canghennau sy'n tyfu. Byddan nhw'n brydferth fel coed olewydd. Byddan nhw'n persawrus fel cedrwydd o Libanus.”

19. 2 Pet 3:18 “Ond cynyddwch yn y gras agwybodaeth ein Harglwydd a'n Hiachawdwr lesu Grist. Iddo ef y byddo'r anrhydedd yn awr ac yn y dydd tragwyddol hwnnw."

20. 1 Pedr 2:2 “Fel babanod newydd-anedig, mae'n rhaid i chi chwennych llaeth ysbrydol pur er mwyn i chi ddod yn brofiad llawn o iachawdwriaeth. Llefain am y maeth hwn.”

Melysrwydd presenoldeb Crist.

Defnyddir blodau i ddarlunio prydferthwch Crist a'i Air.

21. Caniad Solomon 5:13 “Y mae ei ruddiau fel gwely o beraroglau, fel blodau melys; ei wefusau fel lili, yn gollwng myrr persawrus.”

22. Caniad Solomon 5:15 “Y mae ei goesau yn golofnau o alabastr, wedi eu gosod ar bedestalau o aur pur; Mae ei ymddangosiad yn debyg i Lebanon Choice fel y cedrwydd.”

23. Caniad Solomon 2:13 “Y ffigysbren wedi aeddfedu ei ffigys, a'r gwinwydd yn eu blodau wedi rhoi eu persawr. Cyfod, fy nghariad, fy un hardd, A thyrd draw!”

Stad lewyrchus yr eglwys

Lle bu sychder unwaith, bydd cyflawnder oherwydd Crist. Defnyddir blodau i ddarlunio ffyniant llawen teyrnas Crist.

24. Eseia 35:1-2 “Bydd hyd yn oed yr anialwch a'r anialwch yn llawen yn y dyddiau hynny. Bydd y tir diffaith yn llawenhau ac yn blodeuo gyda chrocysau gwanwyn. Bydd, bydd digonedd o flodau a chanu a llawenydd! Bydd yr anialwch mor wyrdd â mynyddoedd Libanus, mor hyfryd â Mynydd Carmel neu wastadedd Sharon.Yno bydd yr Arglwydd yn arddangos ei ogoniant, ysblander ein Duw.”

Atgofion

25. Iago 1:10 Ond gorfoledda'r cyfoethog yn ei safle isel, oherwydd bydd yn marw fel blodeuyn y maes.”

26. Eseia 40:7 “Mae'r glaswellt yn gwywo a'r blodau'n cwympo, oherwydd mae anadl yr ARGLWYDD yn chwythu arnyn nhw. Yn sicr, glaswellt yw'r bobl.”

27. Job 14:2 “Y mae yn dyfod allan fel blodeuyn, ac a dorrwyd: ffoi hefyd fel cysgod, ac ni pharha.”

28. Hosea 14:5 “Byddaf fel gwlith i Israel; bydd yn blodeuo fel lili. Fel cedrwydd Libanus y bydd yn gollwng ei wreiddiau.”

29. Salm 95:3-5 “Oherwydd yr Arglwydd yw'r Duw mawr, y Brenin mawr goruwch yr holl dduwiau. 4 Yn ei law ef y mae dyfnderau y ddaear, a chopaon y mynyddoedd yn eiddo iddo. 5 Eiddo ef y môr, canys efe a'i gwnaeth, a'i ddwylo ef a luniodd y sychdir.”

30. Salm 96:11-12 “Bydded y nefoedd yn llawen, a llawenyched y ddaear! Boed i'r môr a phopeth ynddo waeddi ei glod! 12 Bydded i'r meysydd a'u cnydau dorri'n llawen! Bydded i goed y goedwig ganu mewn llawenydd.”

Enghreifftiau o flodau yn y Beibl

31. 1 Brenhinoedd 6:18 “Roedd y tu mewn i'r deml yn gedrwydd, wedi'i gerfio â chwacterau a blodau agored. Cedar oedd popeth; doedd dim carreg i'w gweld.”

32. 2 Cronicl 4:21 “Yr addurniadau blodau, y lampau, a'r gefeiliau - y cyfan o'r aur puraf.”

33. 1 Brenhinoedd 6:35 “Carodd gerwbiaid arno,coed palmwydd, a blodau agored; ac a'u gwisgodd hwynt ag aur platiog ar y gwaith cerfiedig.”

34. Caniad Solomon 2:11-13 “Edrychwch, y mae'r gaeaf wedi mynd heibio, a'r glaw wedi darfod. 12 Y mae'r blodau'n blaguro, y mae tymor yr adar yn canu wedi dod, ac y mae cwn y crwbanod yn llenwi'r awyr. 13 Y mae'r ffigysbren yn ffurfio ffrwythau ifanc, a'r grawnwin persawrus yn blodeuo. Cyfod, fy nghariad! Dewch i ffwrdd gyda mi, fy un teg!" Dyn Ifanc”

35. Eseia 18:5 “Oherwydd, cyn y cynhaeaf, pan fydd y blodau wedi diflannu a'r blodeuyn yn dod yn rawnwin aeddfed, bydd yn torri'r egin gyda chyllyll tocio, ac yn torri i lawr ac yn tynnu'r canghennau taeniad i ffwrdd.”

36. Exodus 37:19 “Tri chwpan ar ffurf blodau almon gyda blagur a blodau oedd ar un gangen, tri ar y gangen nesaf a’r un peth ar gyfer pob un o’r chwe changen yn ymestyn o’r canhwyllbren.”

37. Numeri 8:4 A dyma waith y canhwyllbren, wedi ei forthwylio o aur. O'i waelod i'w blodau, gwaith morthwyl ydoedd ; yn ôl y patrwm a ddangosodd yr ARGLWYDD i Moses, felly gwnaeth y canhwyllbren.”

38. Exodus 25:34 “Ac yn y canhwyllbren bydd pedwar ffiol wedi eu gwneud yn debyg i almonau, a’u cnapiau a’u blodau.”

39. Exodus 25:31 “Gwna ganhwyllbren o aur pur. Morthwyliwch ei waelod a'i siafft, a gwnewch gyda hwy ei gwpanau blodau, ei blagur a'i flodau o un darn.”

40. 1 Brenhinoedd 6:29 “Cerfiodd
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.