ਫੁੱਲਾਂ ਬਾਰੇ 40 ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਾਈਬਲ ਆਇਤਾਂ (ਖਿੜਦੇ ਫੁੱਲ)

ਫੁੱਲਾਂ ਬਾਰੇ 40 ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਾਈਬਲ ਆਇਤਾਂ (ਖਿੜਦੇ ਫੁੱਲ)
Melvin Allen

ਬਾਈਬਲ ਫੁੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਵਿਕਾਸ, ਅਸਥਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ. ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਯਾਦ ਹਨ.

ਫੁੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਈਸਾਈ ਹਵਾਲੇ

"ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਕੱਲੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਸਗੋਂ ਰੁੱਖਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ, ਬੱਦਲਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ।" ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ

"ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁੱਗਣੇ, ਸਗੋਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਖਿੜਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਡੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।" ਚਾਰਲਸ ਸਪੁਰਜਨ

"ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਐਲਪਾਈਨ ਸ਼ੋਅ-ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਗਦੇ ਹਨ; ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਰਤਨਾਂ ਨੇ ਲੈਪਿਡਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਹੈ; ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਬੁੱਤਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੀਨੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਝੱਲੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ. ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ” ਐੱਫ.ਬੀ. ਮੇਅਰ

"ਫੁੱਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਬੋਲੇ ​​ਗਏ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਹਨ।" -ਐਡਵਿਨ ਕਰਾਨ

"ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

"ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।"

"ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ: ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ। ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਰਲੱਭ ਫੁੱਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ” ਚਾਰਲਸਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰੂਬੀਮ, ਹਥੇਲੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਜਾਵਟ, ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫੁੱਲ, [ਦੋਵੇਂ] ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਕਰੀਆਂ ਨਾਲ।”

41. ਜ਼ਬੂਰ 80:1 ""ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਲਿਲੀਜ਼" ਦੀ ਧੁਨ ਲਈ। ਆਸਾਫ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਬੂਰ। ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਚਰਵਾਹੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਇੱਜੜ ਵਾਂਗ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ, ਚਮਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਦੀਆਂ।" "ਜਿਵੇਂ ਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਲੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਦਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ।"

ਸਪੁਰਜਨ

"ਹਰੇਕ ਫੁੱਲ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

"ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਰੱਬ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹਨ।"

"ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੱਠੇ, ਸੁਹਾਵਣੇ, ਮਨਮੋਹਕ, ਸਹਿਜ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ; ਜਿਸ ਨੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਚਮਕ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨਤਾ ਲਿਆਈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਖੇਤ ਜਾਂ ਬਾਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੋਨਾਥਨ ਐਡਵਰਡਸ

"ਫੁੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਕਦੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ।" ਹੈਨਰੀ ਵਾਰਡ ਬੀਚਰ

"ਰੱਬ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ।" — ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ

"ਸਭ ਤੋਂ ਅਦਭੁਤ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਗੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਵੀ ਖਿੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੱਟਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਈ ਅਤੇ ਲਾਈਚਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਕਲਟੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ” ਥਾਮਸ ਫੁਲਰ

"ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰੀਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਤਸੁਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ; ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕੋਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਓਕ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਬੀਜ, ਜੋ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ,ਕੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਗਿਆ ਹੈ?" ਰਿਚਰਡ ਬੈਕਸਟਰ

ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣਗੇ

ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਫੁੱਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ. ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੈਸਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ, ਇਨਸਾਨ, ਸਮਾਨ ਆਦਿ ਹੋਵੇ, ਪਰ, ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਬਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਉਸਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਹੋਵੇ।

1. ਯਾਕੂਬ 1:10-11 "ਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ 'ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਮੁਰਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਖਿੜ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਮੁਰਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਖਿੜ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।”

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ 25 ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਾਈਬਲ ਆਇਤਾਂ

2. ਜ਼ਬੂਰ 103:14-15 “ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਘਾਹ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਉੱਗਦੇ ਹਨ; ਹਵਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

3. ਯਸਾਯਾਹ 28:1 “ਕਿਸ ਦੁੱਖ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ?ਸਾਮਰੀਆ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ—ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਾਜ। ਇਹ ਉਪਜਾਊ ਘਾਟੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ”

4. ਯਸਾਯਾਹ 28:4 “ਇਹ ਉਪਜਾਊ ਵਾਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਗੇਤੀ ਅੰਜੀਰ ਝੱਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

5. 1 ਪਤਰਸ 1:24 “ਕਿਉਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਾਹ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਖੇਤ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ; ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”

6. ਯਸਾਯਾਹ 40:6 "ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਆਖਦੀ ਹੈ, "ਚੀਕੋ।" ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕੀ ਰੋਵਾਂ?" “ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਾਹ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਖੇਤ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ।”

7. ਯਸਾਯਾਹ 40:8 "ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।"

8. ਅੱਯੂਬ 14:1-2 “ਮਨੁੱਖ, ਔਰਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਅਸਥਾਈ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਉਹ ਸਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ”

9. ਯਸਾਯਾਹ 5:24 “ਇਸ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਚੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਘਾਹ ਦੀ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ ਹੈ।”

10। ਯਸਾਯਾਹ 28:1 “ਹਾਇ ਉਸ ਪੁਸ਼ਾਕ ਉੱਤੇ, ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਮੁਰਝਾਏ ਫੁੱਲਾਂ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਸਿਰ ਉੱਤੇਇੱਕ ਉਪਜਾਊ ਘਾਟੀ ਦਾ—ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਨੀਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ!”

11. ਯਾਕੂਬ 1:11 "ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਫੁੱਲ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ।

ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ . ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫੁੱਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ! ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ।

12. ਲੂਕਾ 12:27-28 “ਦੇਖੋ ਕਿਰਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ?”

13. ਜ਼ਬੂਰ 145:15-16 “ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ; ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜੀਵਤ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਹੋ।"

14. ਜ਼ਬੂਰ 136:25-26 “ਉਹ ਹਰ ਜੀਵਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪਿਆਰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ. ਉਸਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪਿਆਰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।”

15. ਜ਼ਬੂਰ 104:24-25“ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਹਨ! ਸਿਆਣਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ; ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਾਂ।”

16. ਜ਼ਬੂਰ 145:9 “ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਭਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

17. ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 104:27 “ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਿਯਤ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।”

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ. ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ, ਹਵਾ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ) ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ (ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਤਾਵਰਣ) ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ।

ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ (ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਫੁੱਲ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਈਸਾਈ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ। 18. ਹੋਸ਼ੇਆ 14:5-6 “ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤ੍ਰੇਲ ਵਾਂਗ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਖਿੜਨਗੇ। ਉਹ ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਦਿਆਰ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਵਧਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਲਬਾਨੋਨ ਦੇ ਦਿਆਰ ਵਾਂਗ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੋਣਗੇ।”

19. 2 ਪਤ 3:18 “ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਵਧੋ ਅਤੇਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਗਿਆਨ. ਉਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਤੇ ਉਸ ਸਦੀਵੀ ਦਿਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ।

20. 1 ਪੀਟਰ 2:2 “ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਿਕ ਦੁੱਧ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕੋ। ਇਸ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਦੁਹਾਈ ਦਿਓ।”

ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਮਿਠਾਸ।

ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

21. ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਗੀਤ 5:13 "ਉਸਦੀਆਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਮਿੱਠੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ: ਉਸਦੇ ਬੁੱਲ ਲਿਲੀ ਵਰਗੇ, ਮਿੱਠੇ ਸੁਗੰਧ ਵਾਲੇ ਗੰਧਰਸ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ।"

22. ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਗੀਤ 5:15 “ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਅਲਾਬਾਸਟਰ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ; ਉਸਦੀ ਦਿੱਖ ਦਿਆਰ ਦੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਰਗੀ ਹੈ।”

23. ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਗੀਤ 2:13 “ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਜੀਰ ਪੱਕ ਲਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਗੰਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਠ, ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਆ!”

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: 50 ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਰੌਪਚਰ (ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ) ਬਾਰੇ

ਚਰਚ ਦੀ ਵਧਦੀ-ਫੁੱਲਦੀ ਜਾਇਦਾਦ

ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ਕਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੰਦਮਈ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

24. ਯਸਾਯਾਹ 35:1-2 “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜ ਅਤੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਜਾੜ ਭੂਮੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਏਗੀ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਕਰੌਕਸ ਨਾਲ ਖਿੜੇਗੀ। ਹਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਅਤੇ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ! ਮਾਰੂਥਲ ਲਿਬਨਾਨ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਰਮਲ ਪਰਬਤ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰੋਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਾਂਗ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ।”

ਰਿਮਾਈਂਡਰ

25. ਯਾਕੂਬ 1:10 "ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ।"

26. ਯਸਾਯਾਹ 40:7 “ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸਾਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਲੋਕ ਘਾਹ ਹਨ।”

27. ਅੱਯੂਬ 14:2 “ਉਹ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਉਹ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।”

28. ਹੋਸ਼ੇਆ 14:5 “ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਤ੍ਰੇਲ ਵਰਗਾ ਹੋਵਾਂਗਾ; ਉਹ ਲਿਲੀ ਵਾਂਗ ਖਿੜੇਗਾ। ਉਹ ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਦਿਆਰ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟੇਗਾ।”

29. ਜ਼ਬੂਰ 95:3-5 “ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਹੈ। 4 ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਨ। 5 ਸਮੁੰਦਰ ਉਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।”

30. ਜ਼ਬੂਰ 96:11-12 “ਅਕਾਸ਼ ਅਨੰਦ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਨੰਦ ਕਰੇ! ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ! 12 ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੁੱਟਣ ਦਿਓ! ਜੰਗਲ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦਿਓ।”

ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ

31. 1 ਰਾਜਿਆਂ 6:18 “ਮੰਦਰ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਆਰ ਦਾ ਸੀ, ਲੌਕੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉੱਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਡਰ ਸੀ; ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।”

32. 2 ਇਤਹਾਸ 4:21 “ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ, ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਚਿਮਟੇ—ਸਾਰੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ।”

33. 1 ਰਾਜਿਆਂ 6:35 “ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਉੱਕਰੇ,ਖਜੂਰ ਦੇ ਰੁੱਖ, ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਫੁੱਲ; ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਰੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।”

34. ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਗੀਤ 2:11-13 “ਵੇਖੋ, ਸਰਦੀ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। 12 ਫੁੱਲ ਉੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੁੱਗੀਆਂ ਦੀ ਕੂਹਣੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 13 ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜਵਾਨ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਖਿੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਠ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ! ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ! ਯੰਗ ਮੈਨ”

35. ਯਸਾਯਾਹ 18:5 “ਕਿਉਂਕਿ, ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਪੱਕਣ ਵਾਲਾ ਅੰਗੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਛਾਂਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਅਤੇ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇਗਾ।”

36. ਕੂਚ 37:19 “ਇੱਕ ਟਹਿਣੀ ਉੱਤੇ ਬਦਾਮ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਟੋਰੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੁਲ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਸਨ, ਤਿੰਨ ਅਗਲੀ ਟਹਿਣੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਤੋਂ ਫੈਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲਈ।”

37. ਗਿਣਤੀ 8:4 “ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਕੰਮ। ਇਸਦੇ ਅਧਾਰ ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਹਥੌੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ; ਉਸ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਬਣਾਇਆ।”

38. ਕੂਚ 25:34 “ਅਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਟੋਰੇ ਬਦਾਮ ਵਰਗੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ।”

39. ਕੂਚ 25:31 “ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਹਥੌੜਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਕੱਪ, ਮੁਕੁਲ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਬਣਾਓ।”

40. 1 ਰਾਜਿਆਂ 6:29 “ਉਸਨੇ ਉੱਕਰਿਆ
Melvin Allen
Melvin Allen
ਮੇਲਵਿਨ ਐਲਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਲਵਿਨ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਕਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਈਸਾਈ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਬਲੌਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੇਲਵਿਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਲਵਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ, ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।