गुप्त पापांबद्दल 15 महत्त्वपूर्ण बायबल वचने (भयानक सत्ये)

गुप्त पापांबद्दल 15 महत्त्वपूर्ण बायबल वचने (भयानक सत्ये)
Melvin Allen

गुप्त पापांबद्दल बायबलमधील वचने

छुपे पाप असे काहीही नाही. देवापासून पाप लपवण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे तुमच्या सावलीपासून पळून जाण्यासारखे आहे, तुम्ही कधीही दूर जाऊ शकत नाही. तुम्ही देवापासून दूर पळू शकत नाही कारण त्याला सर्व काही माहित आहे. तुमच्या गुप्त पापाबद्दल तुमच्या कुटुंबाला आणि मित्रांना कदाचित माहीत नसेल, पण देव जाणतो. तुमच्या कपाटातील सर्व सांगाडे कबूल केले पाहिजे कारण न कबुल केलेले पाप तुम्हाला देवापासून रोखू शकते.

तुमची पापे लपवण्याचा प्रयत्न करताना दुसरी धोकादायक गोष्ट अशी आहे की तुम्ही ते दूर करत आहात असे तुम्हाला वाटू शकते आणि त्यामुळे जाणीवपूर्वक पाप करणे आणि मागे सरकणे हे घातक आहे आणि कोणीही ख्रिश्चन करू नये.

आनंदी राहा, देवाला तुमची सर्व पापे माहीत आहेत कारण तो नेहमी तुमच्यासोबत असतो. तो भार टाका. आज आपल्या पापांची कबुली द्या!

बायबल काय म्हणते?

1. नीतिसूत्रे 28:13 “जर तुम्ही तुमची पापे लपवलीत तर तुम्ही यशस्वी होणार नाही. जर तुम्ही ते कबूल केले आणि नाकारले तर तुम्हाला दया मिळेल.” (दया श्लोक)

2. स्तोत्र 69:5 “देवा, मी काय चूक केली हे तुला माहीत आहे; मी माझा अपराध तुझ्यापासून लपवू शकत नाही.” (बायबलमध्ये अपराधीपणा)

3. स्तोत्र 44:20-21 “जर आपण आपल्या देवाचे नाव विसरलो किंवा परकीय देवाकडे हात उचलला तर देव सापडणार नाही का? कारण त्याला हृदयाची गुपिते माहीत आहेत?"

हे देखील पहा: नकारात्मकता आणि नकारात्मक विचारांबद्दल 30 प्रमुख बायबल वचने

4. स्तोत्र 90:8 "तू आमची चूक तुझ्यासमोर ठेवली आहेस, तुझ्या चेहऱ्याच्या प्रकाशात आमची गुप्त पापे आहेत."

5. संख्या 32:23 “पण जरतुम्ही या गोष्टी करू नका, तुम्ही परमेश्वराविरुद्ध पाप कराल; तुम्हाला तुमच्या पापाची शिक्षा मिळेल हे निश्चितपणे जाणून घ्या.”

देवाला तुमच्याबद्दल सर्व काही माहित आहे आणि तो नेहमी तुमच्याकडे पाहत असतो.

6. यिर्मया 16:17-18 “ते जे काही करतात ते मी पाहतो. ते जे काही करतात ते माझ्यापासून लपवू शकत नाहीत; त्यांचे पाप माझ्या डोळ्यांपासून लपलेले नाही. मी यहूदाच्या लोकांना त्यांच्या प्रत्येक पापाची दोनदा परतफेड करीन, कारण त्यांनी माझी भूमी अशुद्ध केली आहे. त्यांनी माझा देश त्यांच्या घृणास्पद मूर्तींनी भरून टाकला आहे.” (बायबलमधील मूर्तिपूजा)

7. स्तोत्र 139:1-2 “प्रभु, तू माझे परीक्षण केले आहेस आणि माझ्याबद्दल सर्व काही जाणले आहेस. मी केव्हा बसतो आणि कधी उठतो हे तुला माहीत आहे. मी विचार करण्यापूर्वी तुम्हाला माझे विचार माहित आहेत. ”

8. स्तोत्र 139:3-7 “मी कुठे जातो आणि कुठे झोपतो हे तुला माहीत आहे. मी जे काही करतो ते तुला माहीत आहे. प्रभु, मी एक शब्द बोलण्यापूर्वीच, तुम्हाला ते आधीच माहित आहे. तू माझ्या आजूबाजूला आहेस - समोर आणि मागे - आणि माझ्यावर हात ठेवला आहेस. तुझे ज्ञान माझ्यासाठी आश्चर्यकारक आहे; हे मला समजण्यापेक्षा जास्त आहे. तुझ्या आत्म्यापासून दूर जाण्यासाठी मी कोठे जाऊ शकतो? मी तुझ्यापासून कुठे पळू शकतो?" (देव बायबलचे वचन)

स्मरणपत्रे

9. लूक 12:1-2 “इतके हजारो लोक जमले होते की ते पाऊल टाकत होते एकमेकांवर. येशू प्रथम त्याच्या अनुयायांशी बोलला आणि म्हणाला, “परूश्यांच्या खमिरापासून सावध राहा, कारण ते ढोंगी आहेत. जे काही लपलेले आहे ते दाखवले जाईल आणि जे काही गुप्त आहे ते दाखवले जाईलज्ञात केले. ”

10. इब्री 4:12-13 “देवाचे वचन जिवंत आणि कार्यरत आहे आणि दुधारी तलवारीपेक्षा तीक्ष्ण आहे. हे आपल्यामध्ये सर्व मार्ग कापते, जिथे आत्मा आणि आत्मा जोडलेले असतात, आपल्या सांधे आणि हाडांच्या मध्यभागी. आणि ते आपल्या अंतःकरणातील विचार आणि भावनांचा न्याय करते. जगातील कोणतीही गोष्ट देवापासून लपून राहू शकत नाही. त्याच्यासमोर सर्व काही स्पष्ट आणि उघडे आहे आणि आपण कसे जगलो ते आपण त्याला स्पष्ट केले पाहिजे. ”

न कबूल केलेल्या पापाचा धोका

11. यशया 59:1-2 “निश्चितच परमेश्वराची शक्ती तुम्हाला वाचवण्यासाठी पुरेशी आहे. जेव्हा तुम्ही त्याला मदतीसाठी विचारता तेव्हा तो तुम्हाला ऐकू शकतो. तुमच्या वाईटामुळेच तुम्हाला तुमच्या देवापासून वेगळे केले आहे. तुमच्या पापांमुळे तो तुमच्यापासून दूर जातो, म्हणून तो तुमचे ऐकत नाही.”

12. स्तोत्र 66:18-19 “जर मी माझ्या हृदयात पाप ठेवले असते, तर परमेश्वराने ऐकले नसते. तथापि, देवाने ऐकले; त्याने माझी प्रार्थना ऐकली.”

तुम्हाला माहीत नसलेल्या छुप्या पापांचा पश्चात्ताप करा.

13. स्तोत्र 19:12 “माझ्या हृदयात लपलेली सर्व पापे मला कशी कळू शकतात? या गुप्त दोषांपासून मला शुद्ध कर.

पश्चात्ताप करा: दूर व्हा आणि ख्रिस्ताचे अनुसरण करा.

14. 1 जॉन 1:9 “जर आपण आपल्या पापांची कबुली दिली तर तो विश्वासू आणि न्यायी आहे आणि तो आपल्याला क्षमा करेल. पाप करा आणि आम्हाला सर्व अनीतिपासून शुद्ध करा. ” (बायबलमध्ये पश्चात्ताप)

15. 2 इतिहास 7:14 “जर माझे लोक, ज्यांना माझ्या नावाने संबोधले जाते, ते नम्र होऊन प्रार्थना करतील आणि माझा चेहरा शोधतील आणि त्यांच्या दुष्ट मार्गांपासून वळतील, तर मीस्वर्गातून ऐकेल आणि मी त्यांच्या पापांची क्षमा करीन आणि त्यांची जमीन बरी करीन.”

बोनस: तुमची पापे नाकारू नका. देव पाहतो त्याप्रमाणे ते पहा.

हे देखील पहा: फक्त देव माझा न्याय करू शकतो - अर्थ (द टफ बायबल सत्य)

यशया ५५:८-९ “कारण माझे विचार तुमचे विचार नाहीत, तुमचे मार्ग माझे मार्ग नाहीत, असे प्रभु घोषित करतो. कारण जसे स्वर्ग पृथ्वीपेक्षा उंच आहेत, त्याचप्रमाणे माझे मार्ग तुमच्या मार्गांपेक्षा आणि माझे विचार तुमच्या विचारांपेक्षा उंच आहेत.”
Melvin Allen
Melvin Allen
मेल्विन ऍलन हा देवाच्या वचनावर उत्कट विश्वास ठेवणारा आणि बायबलचा समर्पित विद्यार्थी आहे. विविध मंत्रालयांमध्ये सेवा करण्याचा 10 वर्षांहून अधिक अनुभवांसह, मेलव्हिनने दैनंदिन जीवनात पवित्र शास्त्राच्या परिवर्तनीय सामर्थ्याबद्दल खोल प्रशंसा विकसित केली आहे. त्यांनी एका प्रतिष्ठित ख्रिश्चन महाविद्यालयातून धर्मशास्त्रात बॅचलर पदवी घेतली आहे आणि सध्या बायबलसंबंधी अभ्यासात पदव्युत्तर पदवी घेत आहे. एक लेखक आणि ब्लॉगर या नात्याने, मेलविनचे ​​ध्येय लोकांना पवित्र शास्त्राची अधिक समज मिळवून देण्यास आणि त्यांच्या दैनंदिन जीवनात कालातीत सत्य लागू करण्यात मदत करणे हे आहे. जेव्हा तो लिहित नसतो, तेव्हा मेल्विनला त्याच्या कुटुंबासोबत वेळ घालवणे, नवीन ठिकाणे शोधणे आणि समुदाय सेवेत गुंतवून घेणे आवडते.