രഹസ്യ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള 15 പ്രധാന ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ (ഭയപ്പെടുത്തുന്ന സത്യങ്ങൾ)

രഹസ്യ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള 15 പ്രധാന ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ (ഭയപ്പെടുത്തുന്ന സത്യങ്ങൾ)
Melvin Allen

രഹസ്യപാപങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ

മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാപം എന്നൊന്നില്ല. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പാപം മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നിഴലിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നതിന് തുല്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകാൻ കഴിയില്ല, കാരണം അവന് എല്ലാം അറിയാം. നിങ്ങളുടെ രഹസ്യ പാപത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അറിയില്ലായിരിക്കാം, പക്ഷേ ദൈവത്തിന് അറിയാം. നിങ്ങളുടെ ക്ലോസറ്റിലെ എല്ലാ അസ്ഥികൂടങ്ങളും ഏറ്റുപറയണം, കാരണം ഏറ്റുപറയാത്ത പാപം നിങ്ങളെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് തടയും.

ഇതും കാണുക: കുരുവികളെയും വേവലാതികളെയും കുറിച്ചുള്ള 30 ഇതിഹാസ ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ (ദൈവം നിങ്ങളെ കാണുന്നു)

നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലെ മറ്റൊരു അപകടകരമായ കാര്യം, നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചേക്കാം, അത് മനഃപൂർവം പാപം ചെയ്യുന്നതിനും പിന്തിരിയുന്നതിനും ഇടയാക്കുന്നു, ഇത് മാരകവും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം.

സന്തോഷവാനായിരിക്കുക, ദൈവം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും അറിയുന്നു, കാരണം അവൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. ആ ഭാരം ഇറക്കിവെക്കുക. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുക!

ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നത്?

1. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 28:13 “നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾ അവരെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് നിരസിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കരുണ ലഭിക്കും. (കരുണ വാക്യങ്ങൾ)

2. സങ്കീർത്തനം 69:5 “ദൈവമേ, ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാം; എനിക്ക് നിന്നിൽ നിന്ന് എന്റെ കുറ്റം മറച്ചുവെക്കാൻ കഴിയില്ല. (ബൈബിളിലെ കുറ്റബോധം)

3. സങ്കീർത്തനം 44:20-21 “നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ നാമം ഞങ്ങൾ മറക്കുകയോ അന്യദൈവത്തിങ്കലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തുകയോ ചെയ്‌തിരുന്നെങ്കിൽ  ദൈവം കണ്ടെത്തുമായിരുന്നില്ല. അവൻ ഹൃദയത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിനാൽ പുറത്താണോ?"

4. സങ്കീർത്തനം 90:8 "ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളെ അങ്ങയുടെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യപാപങ്ങൾ അങ്ങയുടെ മുഖപ്രകാശത്തിലും വെച്ചിരിക്കുന്നു."

5. സംഖ്യകൾ 32:23 “എന്നാൽനിങ്ങൾ ഇതു ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങൾ കർത്താവിനെതിരെ പാപം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ പാപത്തിന് നിങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പായും അറിയുക.

ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാം, അവൻ നിങ്ങളെ എപ്പോഴും നിരീക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട്.

6. യിരെമ്യാവ് 16:17-18 “അവർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഞാൻ കാണുന്നു. അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചുവെക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല; അവരുടെ പാപം എന്റെ കണ്ണിൽനിന്നു മറഞ്ഞിട്ടില്ല. യെഹൂദായിലെ ജനം എന്റെ ദേശം അശുദ്ധമാക്കിയതിനാൽ അവരുടെ ഓരോ പാപത്തിനും ഞാൻ രണ്ടുതവണ പകരം നൽകും. അവർ എന്റെ രാജ്യത്തെ അവരുടെ വിദ്വേഷ വിഗ്രഹങ്ങളാൽ നിറച്ചിരിക്കുന്നു. (ബൈബിളിലെ വിഗ്രഹാരാധന)

7. സങ്കീർത്തനം 139:1-2 “കർത്താവേ, അങ്ങ് എന്നെ പരിശോധിച്ചു എന്നെക്കുറിച്ച് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതും എഴുന്നേൽക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് എന്റെ ചിന്തകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ”

8. സങ്കീർത്തനം 139:3-7 “ഞാൻ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നും എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നിനക്കറിയാം. കർത്താവേ, ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ, നിനക്കത് അറിയാം. നിങ്ങൾ എനിക്ക് ചുറ്റും—മുന്നിലും പിന്നിലും—  നിങ്ങളുടെ കൈ എന്റെമേൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അറിവ് എനിക്ക് അത്ഭുതകരമാണ്; അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറമാണ്. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എനിക്ക് എവിടെ പോകാനാകും? നിന്നിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എവിടേക്ക് ഓടിപ്പോകാൻ കഴിയും? (ദൈവത്തിന്റെ ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ)

ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ

ഇതും കാണുക: ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള 25 പ്രചോദനാത്മക പ്രാർത്ഥനകൾ (ശക്തിയും രോഗശാന്തിയും)

9. ലൂക്കോസ് 12:1-2 “അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു. പരസ്പരം. യേശു ആദ്യം തന്റെ അനുഗാമികളോട് പറഞ്ഞു: പരീശന്മാരുടെ പുളിച്ച മാംസം സൂക്ഷിക്കുക, കാരണം അവർ കപടഭക്തിക്കാരാണ്. മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം കാണിക്കും, രഹസ്യമായതെല്ലാം കാണപ്പെടുംഅറിയിച്ചു."

10. എബ്രായർ 4:12-13 “ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനുള്ളതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഇരുതല മൂർച്ചയുള്ള വാളിനെക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ളതുമാണ്. ആത്മാവും ചൈതന്യവും ചേരുന്നിടത്ത്, നമ്മുടെ സന്ധികളുടെയും എല്ലുകളുടെയും മധ്യഭാഗത്തേക്ക് അത് നമ്മിലേക്ക് എല്ലാ വഴികളും മുറിക്കുന്നു. അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തകളെയും വികാരങ്ങളെയും വിലയിരുത്തുന്നു. ലോകത്തുള്ള യാതൊന്നും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മറച്ചുവെക്കാനാവില്ല. എല്ലാം വ്യക്തവും അവന്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നു കിടക്കുന്നതുമാണ്, നാം ജീവിച്ച രീതി അവനോട് വിശദീകരിക്കണം.

ഏറ്റുപറയാത്ത പാപത്തിന്റെ അപകടം

11. യെശയ്യാവ് 59:1-2 “തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ കർത്താവിന്റെ ശക്തി മതിയാകും. നിങ്ങൾ അവനോട് സഹായം ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളെ കേൾക്കും. നിങ്ങളുടെ തിന്മയാണ് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിയത്. നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ അവനെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ ഇടയാക്കുന്നു, അതിനാൽ അവൻ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നില്ല.

12. സങ്കീർത്തനം 66:18-19 “ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പാപം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, കർത്താവ് കേൾക്കുമായിരുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ദൈവം കേട്ടു; അവൻ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു."

നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനുതപിക്കുക.

13. സങ്കീർത്തനം 19:12 “എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ പാപങ്ങളെയും എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാനാകും? ഈ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കേണമേ.

മാനസാന്തരപ്പെടുക: പിന്തിരിഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുക.

14. 1 യോഹന്നാൻ 1:9 “നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നെങ്കിൽ അവൻ വിശ്വസ്തനും നീതിമാനും ആകുന്നു, അവൻ നമ്മോടു ക്ഷമിക്കും. പാപങ്ങളും എല്ലാ അനീതികളിൽനിന്നും ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കേണമേ." (ബൈബിളിലെ മാനസാന്തരം)

15.  2 ദിനവൃത്താന്തം 7:14 “എന്റെ നാമത്തിൽ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ജനം തങ്ങളെത്തന്നെ താഴ്ത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എന്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കുകയും അവരുടെ ദുഷിച്ച വഴികളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, ഞാൻസ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കും, ഞാൻ അവരുടെ പാപം ക്ഷമിക്കുകയും അവരുടെ ദേശത്തെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.

ബോണസ്: നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ നിഷേധിക്കരുത്. ദൈവം കാണുന്നതുപോലെ അതിനെ കാണുക.

യെശയ്യാവ് 55:8-9 “എന്റെ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളല്ല, നിങ്ങളുടെ വഴികളും എന്റെ വഴികളല്ല, കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. ആകാശം ഭൂമിയെക്കാൾ ഉയർന്നിരിക്കുന്നതുപോലെ, എന്റെ വഴികൾ നിങ്ങളുടെ വഴികളേക്കാൾ ഉയർന്നതാണ്, എന്റെ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളേക്കാൾ ഉയർന്നതാണ്.
Melvin Allen
Melvin Allen
മെൽവിൻ അലൻ ദൈവവചനത്തിൽ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ഒരു വിശ്വാസിയും ബൈബിളിന്റെ സമർപ്പിത വിദ്യാർത്ഥിയുമാണ്. വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയമുള്ള മെൽവിൻ, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ പരിവർത്തന ശക്തിയോട് ആഴത്തിലുള്ള വിലമതിപ്പ് വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രശസ്തമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ നിന്ന് ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടിയ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ബൈബിൾ പഠനത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടുന്നു. ഒരു എഴുത്തുകാരനും ബ്ലോഗറും എന്ന നിലയിൽ, വ്യക്തികളെ തിരുവെഴുത്തുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കാലാതീതമായ സത്യങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാനും സഹായിക്കുക എന്നതാണ് മെൽവിന്റെ ദൗത്യം. താൻ എഴുതാത്തപ്പോൾ, മെൽവിൻ തന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുകയും പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയും കമ്മ്യൂണിറ്റി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.