15 Mahahalagang Talata sa Bibliya Tungkol sa Mga Lihim na Kasalanan (Nakakatakot na Katotohanan)

15 Mahahalagang Talata sa Bibliya Tungkol sa Mga Lihim na Kasalanan (Nakakatakot na Katotohanan)
Melvin Allen

Mga talata sa Bibliya tungkol sa mga lihim na kasalanan

Walang nakatagong kasalanan. Ang pagsisikap na itago ang kasalanan sa Diyos ay parang pagtakbo mula sa iyong anino na hinding hindi mo matatakasan. Hindi ka makakatakas sa Diyos dahil alam niya ang lahat. Maaaring hindi alam ng iyong pamilya at mga kaibigan ang tungkol sa iyong lihim na kasalanan, ngunit alam ng Diyos. Ang lahat ng mga kalansay sa iyong aparador ay dapat na ipagtapat dahil ang hindi ipagtapat na kasalanan ay maaaring humadlang sa iyo mula sa Diyos.

Ang isa pang mapanganib na bagay tungkol sa pagtatangkang itago ang iyong mga kasalanan ay ang maaari mong isipin na nakakawala ka na at humahantong sa sadyang pagkakasala at pagtalikod, na nakamamatay at bagay na hindi dapat gawin ng sinumang Kristiyano.

Maging masaya Alam ng Diyos ang lahat ng iyong mga kasalanan dahil iyon ay isang paalala na Siya ay laging kasama mo. Ilagay mo ang pasanin. Ipagtapat ang iyong mga kasalanan ngayon!

Ano ang sinasabi ng Bibliya?

1. Kawikaan 28:13 “Kung itatago mo ang iyong mga kasalanan, hindi ka magtatagumpay. Kung ipagtatapat mo at tatanggihan mo sila, tatanggap ka ng awa." (mga talatang awa)

2. Awit 69:5 “Diyos, alam mo kung ano ang aking nagawang mali; Hindi ko maitatago sa iyo ang kasalanan ko." (Pagkasala sa Bibliya)

Tingnan din: 22 Inspirational Bible Verses Tungkol sa Empatiya Para sa Iba

3. Awit 44:20-21 “Kung ating kinalimutan ang pangalan ng ating Diyos  o itinaas ang ating mga kamay sa ibang diyos,  hindi ba makikita ng Diyos sa labas dahil alam niya ang mga lihim ng puso?”

4. Awit 90:8 "Iyong inilagay ang aming kasamaan sa harap Mo, ang aming mga lihim na kasalanan sa liwanag ng Iyong mukha."

5. Mga Bilang 32:23 “Ngunit kunghindi mo gagawin ang mga bagay na ito, ikaw ay magkasala laban sa Panginoon; alam mong tiyak na parurusahan ka sa iyong kasalanan."

Alam ng Diyos ang lahat tungkol sa iyo at lagi ka Niyang binabantayan.

6. Jeremias 16:17-18 “Nakikita ko ang lahat ng kanilang ginagawa. Hindi nila maitatago sa akin ang mga bagay na kanilang ginagawa; ang kanilang kasalanan ay hindi lingid sa aking mga mata. Babayaran ko ng dalawang beses ang mga taga-Juda para sa bawat isa sa kanilang mga kasalanan, dahil ginawa nilang marumi ang aking lupain. Pinuno nila ang aking bansa ng kanilang mapoot na mga diyus-diyosan.” (Idolatriya sa Bibliya)

7. Awit 139:1-2 “Panginoon, sinuri mo ako at alam mo ang lahat tungkol sa akin. Alam mo kung kailan ako uupo at kapag ako ay bumangon. Alam mo ang iniisip ko bago ko isipin ang mga iyon."

Tingnan din: 25 Mahahalagang Talata sa Bibliya Tungkol sa Paggamit sa Pangalan ng Diyos sa Walang Kabuluhan

8. Awit 139:3-7 “Alam mo kung saan ako pupunta at kung saan ako nakahiga. Alam mo lahat ng ginagawa ko. Panginoon, bago pa man ako magsalita,  alam mo na ito . Nakapaligid ka sa akin—sa harap at likod—  at ipinatong ang iyong kamay sa akin. Ang iyong kaalaman ay kamangha-mangha sa akin; ito ay higit pa sa aking naiintindihan. Saan ako pupunta upang lumayo sa iyong Espiritu? Saan ako tatakbo mula sa iyo?" (Mga talata sa Bibliya ng Diyos)

Mga Paalala

9. Lucas 12:1-2 “Napakaraming libu-libong tao ang nagtipon na sila ay humahakbang sa bawat isa. Si Jesus ay unang nagsalita sa kanyang mga tagasunod, na nagsasabi, “Mag-ingat sa lebadura ng mga Pariseo, sapagkat sila ay mga mapagkunwari. Lahat ng nakatago ay ipapakita, at lahat ng lihim ay malalamanipinakilala.”

10. Hebrews 4:12-13 “Ang salita ng Diyos ay buhay at gumagana at mas matalas kaysa sa dalawang talim na tabak. Pinutol nito ang lahat ng paraan sa atin, kung saan ang kaluluwa at ang espiritu ay pinagsama, hanggang sa gitna ng ating mga kasukasuan at buto. At hinuhusgahan nito ang mga iniisip at nadarama sa ating mga puso. Walang maitatago sa Diyos sa buong mundo. Ang lahat ay malinaw at bukas sa harap niya, at sa kanya dapat nating ipaliwanag ang paraan ng ating pamumuhay.”

Ang panganib ng hindi ipagtapat na kasalanan

11. Isaiah 59:1-2 “Tiyak na sapat na ang kapangyarihan ng Panginoon upang iligtas ka. Naririnig ka niya kapag humingi ka ng tulong sa kanya. Ang iyong kasamaan ang naghiwalay sa iyo sa iyong Diyos. Dahil sa iyong mga kasalanan ay tumalikod siya sa iyo, kaya hindi ka niya pinakinggan.”

12. Awit 66:18-19 “Kung nagtanim ako ng kasalanan sa aking puso, hindi dininig ng Panginoon. Gayunpaman, narinig ng Diyos; dininig niya ang aking panalangin.”

Pagsisihan mo ang mga nakatagong kasalanan na hindi mo alam.

13. Awit 19:12 “Paano ko malalaman ang lahat ng kasalanang nakakubli sa aking puso? Linisin mo ako sa mga nakatagong pagkakamaling ito.”

Magsisi: Tumalikod at sumunod kay Kristo.

14. 1 Juan 1:9 “Kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid at patatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan. kasalanan at linisin tayo sa lahat ng kalikuan." (Pagsisisi sa Bibliya)

15.  2 Cronica 7:14 “ Kung ang aking mga tao, na tinatawag sa aking pangalan, ay magpapakumbaba at mananalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad,maririnig ko mula sa langit, at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain.”

Bonus: Huwag tanggihan ang iyong mga kasalanan. Tingnan ito kung paano ito nakikita ng Diyos.

Isaiah 55:8-9 “Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi inyong mga pag-iisip, ni ang inyong mga daan ay aking mga daan, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, gayundin ang aking mga daan ay mas mataas kaysa sa inyong mga daan at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip.”
Melvin Allen
Melvin Allen
Si Melvin Allen ay isang masigasig na mananampalataya sa salita ng Diyos at isang dedikadong estudyante ng Bibliya. Sa mahigit 10 taong karanasan sa paglilingkod sa iba't ibang ministeryo, si Melvin ay nakabuo ng malalim na pagpapahalaga sa kapangyarihan ng Banal na pagbabago sa pang-araw-araw na buhay. Siya ay may hawak na Bachelor's degree sa Theology mula sa isang kagalang-galang na kolehiyong Kristiyano at kasalukuyang kumukuha ng Master's degree sa Biblical studies. Bilang isang may-akda at blogger, ang misyon ni Melvin ay tulungan ang mga indibidwal na magkaroon ng higit na pang-unawa sa Banal na Kasulatan at ilapat ang mga walang hanggang katotohanan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kapag hindi siya nagsusulat, nasisiyahan si Melvin na gumugol ng oras kasama ang kanyang pamilya, tuklasin ang mga bagong lugar, at nakikibahagi sa serbisyo sa komunidad.