ਗੁਪਤ ਪਾਪਾਂ (ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ) ਬਾਰੇ 15 ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਾਈਬਲ ਆਇਤਾਂ

ਗੁਪਤ ਪਾਪਾਂ (ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ) ਬਾਰੇ 15 ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਾਈਬਲ ਆਇਤਾਂ
Melvin Allen

ਗੁਪਤ ਪਾਪਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ

ਲੁਕਵੇਂ ਪਾਪ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਂਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਪਤ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਜਰ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਬਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ 25 ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਾਈਬਲ ਆਇਤਾਂ (ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ)

ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੂਸਰੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘਾਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮਸੀਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰੋ!

ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

1. ਕਹਾਉਤਾਂ 28:13 “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।" (ਦਇਆ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ)

2. ਜ਼ਬੂਰ 69:5 “ਰੱਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ।” (ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼)

3. ਜ਼ਬੂਰ 44:20-21 “ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਵਤੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਭੇਦ ਜਾਣਦਾ ਹੈ?"

4. ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 90:8 "ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਪਤ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ."

5. ਨੰਬਰ 32:23 “ਪਰ ਜੇਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ; ਯਕੀਨਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।"

ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

6. ਯਿਰਮਿਯਾਹ 16:17-18 “ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" (ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ)

7. ਜ਼ਬੂਰ 139:1-2 “ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।”

8. ਜ਼ਬੂਰ 139:3-7 “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੇਟਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ - ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ - ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਦਭੁਤ ਹੈ; ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?" (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ)

ਰੀਮਾਈਂਡਰ

9. ਲੂਕਾ 12:1-2 “ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ. ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਖਮੀਰ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਹਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਗੁਪਤ ਹੈਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।"

10. ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:12-13 “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਜੀਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ. ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਿਆ ਹੈ। ”

ਅਣ-ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

11. ਯਸਾਯਾਹ 59:1-2 “ਯਕੀਨਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ।”

12. ਜ਼ਬੂਰ 66:18-19 “ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ; ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ।”

ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।

13. ਜ਼ਬੂਰ 19:12 “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿਓ।”

ਤੋਬਾ ਕਰੋ: ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ।

14. 1 ਯੂਹੰਨਾ 1:9 “ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ।" (ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਤੋਬਾ)

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਬਾਰੇ 20 ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਾਈਬਲ ਆਇਤਾਂ (ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੜ੍ਹੋ)

15.  2 ਇਤਹਾਸ 7:14 “ਜੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਭਾਲਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂਸਵਰਗ ਤੋਂ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ।”

ਬੋਨਸ: ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।

ਯਸਾਯਾਹ 55:8-9 “ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ।”
Melvin Allen
Melvin Allen
ਮੇਲਵਿਨ ਐਲਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਲਵਿਨ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਕਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਈਸਾਈ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਬਲੌਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੇਲਵਿਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਲਵਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ, ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।