30 epických biblických veršů o odpočinku a relaxaci (Odpočívej v Bohu)

30 epických biblických veršů o odpočinku a relaxaci (Odpočívej v Bohu)
Melvin Allen

Co říká Bible o odpočinku?

Neodpočívat je jedna z nejhorších věcí na světě. Ptáte se, jak to vím? Vím to, protože jsem kdysi bojoval s nespavostí, ale Bůh mě vysvobodil. Je to nesmírně bolestivé a ovlivňuje vás to způsobem, kterému lidé nerozumějí. Satan chce, abyste byli unavení, nechce, abyste odpočívali. Přes den jsem býval stále unavený.

Satan by na mě v této době útočil, protože bych nebyl schopen jasně myslet. V této době jsem nejzranitelnější vůči podvodům. Neustále by mi posílal slova odrazování a pochybností.

Když neustále žijete bez odpočinku, unavuje vás to fyzicky i duchovně. Je těžké bojovat s pokušením, snáze se hřeší, snáze se zabýváte těmi bezbožnými myšlenkami a satan to ví. Potřebujeme spánek!

Všechny tyto různé gadgety a věci, které máme k dispozici, zvyšují neklid. Proto se od těchto věcí musíme oddělit. Světlo z neustálého surfování po internetu, Instagramu atd. nám škodí a způsobuje, že naše mysl je aktivní po celou noc a brzy ráno.

Někteří z vás se potýkají s bezbožnými myšlenkami, úzkostí, depresí, vaše tělo je přes den unavené, jste neustále sklíčení, přibíráte na váze, jste naštvaní, mění se vaše osobnost a problém může být v tom, že si dostatečně neodpočinete a chodíte spát příliš pozdě. Modlete se za odpočinek. Ten je v životě křesťana nezbytný.

Křesťanské citáty o odpočinku

"Čas odpočinku není promarněný čas. Je to úspora, abychom načerpali nové síly... Je moudré vzít si občas dovolenou. V dlouhodobém horizontu uděláme více, když někdy uděláme méně." Charles Spurgeon

"Odpočinek je zbraň, kterou nám dal Bůh. Nepřítel ho nenávidí, protože chce, abys byl ve stresu a zaměstnán."

"Odpočívej! Když odpočíváme, synchronizujeme se s Bohem. Když odpočíváme, kráčíme v Boží přirozenosti. Když odpočíváme, zažijeme Boží pohyb a jeho zázraky."

"Bože, stvořil jsi nás pro sebe a naše srdce jsou neklidná, dokud nenajdou odpočinek v tobě." Augustin.

"V těchto časech musí Boží lid důvěřovat Bohu, že si odpočine na těle i na duši." David Wilkerson

"Odpočinek je otázkou moudrosti, ne zákona." Woodrow Kroll

"Dej to Bohu a jdi spát."

"Žádná duše nemůže být skutečně klidná, dokud se nevzdá veškeré závislosti na všem ostatním a není nucena spoléhat se pouze na Pána. Dokud očekáváme něco jiného, nečeká nás nic jiného než zklamání." Hannah Whitall Smithová

"Sladký bude tvůj odpočinek, když ti srdce nebude nic vyčítat." Thomas a Kempis

"Život pro Boha začíná odpočinkem v Něm."

"Kdo neumí odpočívat, neumí pracovat; kdo neumí pustit, neumí se udržet; kdo neumí najít oporu, neumí jít vpřed." Harry Emerson Fosdick

Tělo bylo připraveno k odpočinku.

Bůh zná důležitost odpočinku.

Svému tělu škodíte tím, že nedostatečně odpočíváte. Někteří lidé si kladou otázky typu: "Proč jsem tak líný, proč se cítím unavený po jídle, proč se cítím unavený a ospalý po celý den?" Často je problém v tom, že jste své tělo zneužívali.

Máte příšerný spánkový režim, chodíte spát ve 4:00 ráno, skoro nespíte, přepracováváte se atd. To vás dožene. Můžete to napravit, pokud začnete upravovat svůj spánkový režim a budete spát 6 a více hodin. Naučte se odpočívat. Bůh stvořil sobotní odpočinek z nějakého důvodu. Nyní jsme spaseni milostí a Ježíš je náš sobotní den, ale mít den, kdy jen odpočíváme a relaxujeme, jevýhodné.

1. Marek 2,27-28 Ježíš jim řekl: "Sobota byla učiněna, aby se vyhovělo potřebám lidí , a ne lidé, aby vyhověli požadavkům soboty. Syn člověka je tedy Pánem i nad sobotou!" A tak se stalo, že se lidé stali Pánem nad sobotou.

2. Exodus 34,21 "Šest dní budeš pracovat, ale sedmý den budeš odpočívat; i v době orby a sklizně musíš odpočívat.".

3. Exodus 23,12 "Šest dní dělej svou práci, ale sedmý den nepracuj, aby si tvůj vůl a tvůj osel odpočinuli a aby se občerstvil otrok narozený ve tvé domácnosti a cizinec žijící mezi tebou."

Odpočinek je jednou z hlavních věcí, které potřebujeme k péči o naše tělo.

4. 1. Korintským 6,19-20 Nevíte, že vaše tělo je svatyní Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Nejste vlastní, neboť jste byli koupeni za drahou cenu. Proto oslavujte Boha na svém těle.

5. Římanům 12,1 Proto vás, bratři, vybízím, abyste z Božího milosrdenství vydávali svá těla v živou a svatou oběť , Bohu milou, která je vaší duchovní bohoslužbou.

I ve službě potřebujete odpočinek.

Někteří z vás se přepracovávají i při konání Božího díla ve službě. Potřebujete odpočinek, abyste mohli konat Boží vůli.

6. Marek 6,31 Protože pak přicházelo a odcházelo tolik lidí, že neměli ani možnost se najíst, řekl jim: "Pojďte se mnou sami na klidné místo a odpočiňte si."

Bůh odpočíval v Bibli

Následujte Boží příklad. Představa, že kvalitní odpočinek znamená, že jste líní, je pošetilá. I Bůh odpočíval.

7. Matouš 8,24 Najednou se na jezeře zvedla prudká bouře, takže se vlny převalily přes loď. Ježíš však spal.

8. Genesis 2,1-3 Tak byla dokončena nebesa a země v celé své rozsáhlosti. Sedmého dne Bůh dokončil dílo, které konal; sedmého dne tedy odpočinul od všeho svého díla. Bůh pak sedmý den požehnal a učinil jej svatým, protože v něm odpočinul od všeho díla stvoření, které konal.

9. Exodus 20,11 V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočíval. Proto Hospodin požehnal sobotní den a učinil ho svatým.

10. Židům 4,9-10 Božímu lidu tedy zůstává sobotní odpočinek, neboť každý, kdo vstupuje do Božího odpočinku, odpočívá i od svých skutků, jako Bůh od svých.

Odpočinek je Boží dar.

11. Žalm 127,2 Je zbytečné, abyste tak tvrdě pracovali od časného rána až do pozdní noci a úzkostlivě se snažili získat jídlo k jídlu, neboť Bůh dává odpočinout svým milovaným.

12. Jakub 1,17 Každý dobrý a dokonalý dar je shůry , sestupuje od Otce nebeských světel, který se nemění jako proměnlivé stíny.

Můžete tvrdě pracovat, ale nepřetěžujte se.

Mnoho lidí si myslí, že když se nebudu přepracovávat, tak nebudu mít úspěch v ničem, co dělám. Ne! Nejdřív odvraťte oči od světských věcí. Pokud je v tom Bůh, udělá cestu. Musíme prosit Pána, aby požehnal práci našich rukou. Boží dílo nebude postupovat v moci těla. Na to nikdy nezapomínejte. Dopřejte si odpočinek, který ukazuje důvěru v Boha, a dovolte Bohu, aby působil.

Viz_také: 20 užitečných biblických veršů o lidech, kteří se rádi líbí (Powerful Read)

13. Kazatel 2,22-23. Co mají lidé za všechnu tu námahu a úzkostlivé snažení, jimiž se lopotí pod sluncem? Po celé dny je jejich práce zármutkem a bolestí, ani v noci si jejich mysl neodpočine. I to je nesmyslné.

14. Kazatel 5,12 Spánek dělníka je sladký, ať už jí málo nebo hodně, ale pokud jde o bohaté, jejich hojnost jim nedovoluje spát.

15. Žalm 90,17 Ať je na nás přízeň Hospodina, našeho Boha, a ať nám potvrdí dílo našich rukou ; ano, ať potvrdí dílo našich rukou.

Odpočiňte si

Získání odpočinku ukazuje důvěru v Boha a nechte Boha působit. Důvěřujte Bohu a ničemu jinému.

16. Žalm 62,1-2 Vpravdě má duše nachází odpočinutí v Bohu, od něho pochází má spása. Vpravdě on je má skála a má spása, on je má pevnost, nikdy se neotřesu.

17. Žalm 46,10 Zmlkněte a vězte, že já jsem Bůh, budu vyvýšen mezi národy, budu vyvýšen na zemi.

18. Žalm 55,6 Ach, kéž bych měl křídla jako holubice, pak bych odletěl a odpočinul si!

19. Žalm 4,8 "Když uléhám, usínám v pokoji, jen ty sám, Hospodine, mě chráníš."

20. Žalm 3,5 "Ulehl jsem a usnul, ale probudil jsem se v bezpečí, neboť Hospodin nade mnou bděl."

21. Přísloví 6,22 "Když chodíš, vedou tě (zbožné učení tvých rodičů), když spíš, bdí nad tebou, a když se probudíš, mluví s tebou."

22. Izajáš 26,4 "Důvěřujte v Hospodina navěky, neboť Bůh Hospodin je věčná skála."

23. Izajáš 44,8 "Netřes se a neboj se. Což jsem ti to neřekl a nevyhlásil už dávno? Vy jste moji svědkové! Je snad jiný Bůh než já? Není jiné skály, žádnou neznám."

Viz_také: 25 důležitých biblických veršů o žárlivosti a závisti (mocné)

Ježíš slibuje odpočinek pro tvou duši

Kdykoli se potýkáte se strachem, úzkostí, starostmi, jste duchovně vyhořelí atd., Ježíš Kristus vám slibuje odpočinek a občerstvení.

24. Matouš 11,28-30 " Pojďte ke mně všichni, kdo jste unavení a obtížení, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutí pro své duše. Mé jho je totiž snadné a mé břemeno lehké."

25. Filipským 4,6-7 O nic se nestarejte, ale ve všem se modlete a proste s díkůvzdáním, ať jsou vaše prosby předloženy Bohu. A Boží pokoj, který převyšuje všechno chápání, bude střežit vaše srdce a vaše mysli v Kristu Ježíši.

26. Jan 14,27 Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Nedávám vám ho tak, jak ho dává svět. Ať se vaše srdce netrápí a nebojte se.

Zvířata mají také odpočívat.

27. Píseň písní 1,7 Řekni mi, ty, kterou miluji, kde paseš svá stáda a kde odpočíváš v poledne. Proč mám být jako zahalená žena vedle stád tvých přátel?

28. Jeremiáš 33,12 "Toto praví Hospodin zástupů: Na tomto zpustošeném místě - bez lidí a zvířat - a ve všech jeho městech bude opět pastvina, kde budou moci pastýři odpočívat stáda.

Žádný odpočinek je jedním ze způsobů, jak budou lidé v pekle trýzněni.

29. Zjevení 14,11 "A dým jejich muk stoupá na věky věků; nemají klidu ve dne ani v noci ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a každý, kdo přijímá znamení jejího jména."

30. Izajáš 48,22 "Není pokoje pro bezbožníky ," praví Hospodin.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.