Gwahaniaethau Tanakh Vs Torah: (10 Peth Mawr i'w Gwybod Heddiw)

Gwahaniaethau Tanakh Vs Torah: (10 Peth Mawr i'w Gwybod Heddiw)
Melvin Allen

Torah a Tanakh yw ysgrythurau'r ffydd Iddewig. Mae'r un ysgrythurau hyn yn ffurfio adran yr Hen Destament o'r Beibl.

Beth yw’r Tanakh?

Y Beibl Hebraeg yw’r Tanakh neu’r Mikra (“yr hyn a ddarllenir”) – casgliad o 24 o lyfrau o’r ysgrythurau Hebraeg, wedi’u hysgrifennu’n bennaf yn Hebraeg Feiblaidd. Mae'r gair Tanakh yn acronym o'r llythrennau Hebraeg o'r tair prif adran: Torah, Nevi'im (neu Navi), a Ketuvim. Weithiau fe'i gwelwch yn cael ei ysgrifennu TaNaKh i dynnu sylw at y tair adran.

Mae holl lyfrau Tanakh yn cael eu parchu gan Iddewon fel gweithredoedd sanctaidd a dwyfol; fodd bynnag, y Torah (Pum Llyfr Moses) sy'n cael y flaenoriaeth.

Beth yw'r Torah?

Y Torah (sy'n llythrennol yn golygu dysgeidiaeth ) yw'r hyn y mae Cristnogion yn ei adnabod fel pum llyfr cyntaf yr Hen Destament — a elwir hefyd y Pentateuch, y Gyfraith, neu Bum Llyfr Moses.

Pan fydd y pum llyfr gyda'i gilydd, wedi'u hysgrifennu â llaw gan ysgrifennydd hyfforddedig, mewn un sgrôl femrwn, fe'i gelwir yn Sefer Torah ac fe'i hystyrir yn gysegredig iawn. Darllenir y sgrôl werthfawr hon yn ystod gweddïau Iddewig yn y synagog. Pan nad yw'n cael ei ddefnyddio, caiff ei storio mewn cwpwrdd neu adran o'r synagog wedi'i gorchuddio â llenni, a elwir yn arch Torah .

Mae'r gair Chumash yn cyfeirio at ffurfiau eraill o Torah, megis wedi'i argraffu ar ffurf llyfr gyda sylwebaeth gan rabbis (athrawon Iddewig).

Weithiau, defnyddir y term Torah Ysgrifenedig i gyfeirio at y 24a aned ym Methlehem o lwyth Jwda, yw seren Jacob, y proffwyd yr hwn y llefarodd Moses amdano. Iesu yw'r golau gwawr, y plentyn a aned i ni. Fe oddefodd Iesu ein pechod a’n cosb, er mwyn inni gael ein gwared a’n rhyddhau. Iesu yw Oen y Pasg, yn dod ag iachawdwriaeth rhag pechod a marwolaeth ac uffern, unwaith ac am byth.

Astudio Torah a Tanakh, ac fe welwch Iesu. Astudiwch fywyd a dysgeidiaeth Iesu yn y Testament Newydd, a byddwch yn gweld cyfeiriadau at Torah a Tanakh ar y rhan fwyaf o dudalennau.

Yn fuan ar ôl marwolaeth ac atgyfodiad Iesu, pan ofynnodd yr Iddewon i Pedr (disgybl i Iesu), “Frodyr, beth a wnawn ni?” Dywedodd Pedr wrthynt, “Edifarhewch, a bedyddier pob un ohonoch yn enw Iesu Grist er maddeuant eich pechodau; a byddwch yn derbyn dawn yr Ysbryd Glân. Oherwydd y mae'r addewid i chi a'ch plant ac i bawb sy'n bell, cymaint ag y bydd yr Arglwydd ein Duw yn ei alw ato'i Hun.'”

Oni edifarhewch am eich pechodau a derbyn Iesu eich Meseia fel eich gwaredwr rhag pechod?

llyfrau'r Tanakh. Mae Torah Llafarneu draddodiad llafar yn cyfeirio at yr holl ddysgeidiaeth Iddewig – gan gynnwys ysgrifau diweddarach gan rabiaid Iddewig (athrawon), yn ogystal â diwylliant Iddewig ac arferion addoli.

Pryd ysgrifennwyd y Tanakh?

Ysgrifennwyd Tanakh dros ganrifoedd lawer, yn ymestyn o 1446 CC neu ynghynt i 400 CC.

Ysgrifennwyd y Torah gan Moses o tua 1446 i 1406 CC (gweler yr adran isod am esboniad o ddyddiadau).

Gweld hefyd: 25 Annog Adnodau o’r Beibl Am Angen Duw

Mae’r Nefi’im (proffwydi) yn dechrau gyda llyfr Josua (mor gynnar â 1406 CC) ac yn mynd drwodd at y proffwydi olaf (yn gorffen tua 400 CC).

Yn Ketuvim (Writings), ystyrir Job fel y llyfr cynharaf i'w ysgrifennu (o'r holl Tanakh), ond gyda dyddiad ac awdur yn anhysbys. Dywed y Talmud (casgliad Iddewig o hanes a diwinyddiaeth) mai Moses a ysgrifennodd y llyfr. Credir bod Job wedi byw o gwmpas amser y patriarchiaid (Abraham, Isaac, Jacob, Joseph), felly mae'n bosibl bod y llyfr wedi'i ysgrifennu yn y 1800au CC neu ynghynt. Mae'n debyg mai Nehemeia oedd y llyfr olaf a gwblhawyd yn Ketuvim, tua 430 CC.

Pryd ysgrifennwyd y Torah?

Mae ateb y cwestiwn hwn yn gofyn am ddealltwriaeth o awdur(on) dynol y Torah. Cyfeirir at y Torah yn aml fel Llyfrau Moses, sy'n golygu mai Moses a ysgrifennodd y pum llyfr. Fodd bynnag, roedd digwyddiadau ychydig benodau cyntaf Genesis yn rhagflaenu Moses filoedd o flynyddoedd. A gafodd Moses y wybodaethyn uniongyrchol oddi wrth Dduw neu o ffynonellau eraill?

Ysgrifennodd Rabbi Moses ben Maimon (OC 1135-1204) yn y 13 Egwyddor Ffydd Maomonide , “Rwy’n credu’n berffaith ffydd fod y Torah cyfan yn sydd yn ein meddiant yn awr yr un a roddwyd i Moses ein hathraw, tangnefedd iddo.” Heddiw, mae’r rhan fwyaf o Iddewon Uniongred yn credu mai Moses ysgrifennodd y Torah cyfan, gan gynnwys Genesis, ac mae llawer o Gristnogion yn cytuno.

Mae’r rhan fwyaf o Iddewon Ceidwadol a rhai Cristnogion, ar y llaw arall, yn credu bod gan Moses gasgliad o draddodiadau llafar a/neu ysgrifau ynglŷn â digwyddiadau yn Genesis, a olygodd Moses wedyn a’u trawsgrifio i un llyfr. Dywedodd Rashi (Rabbi Shlomo Yitzchaki; 1040-1105) fod Moses wedi cyflwyno llyfr Genesis i’r Israeliaid cyn iddo ddringo’r mynydd a derbyn y deg gorchymyn.

Mae darganfyddiadau archaeolegol diweddar yn profi bod ysgrifennu cuneiform wedi hen sefydlu ym Mesopotamia ymhell cyn i Abraham gael ei eni yno. Mae’n bosibl y gallai Abraham a’i ddisgynyddion fod wedi cofnodi hanes Genesis yn dilyn y dilyw a hyd yn oed cyn hynny. Aeth llai na 300 mlynedd heibio o’r dilyw hyd at enedigaeth Abraham ac roedd Noa’n dal yn fyw pan aned Abraham ac am 50 mlynedd cyntaf ei fywyd (Genesis 9 ac 11).

Efallai bod Noa hyd yn oed yn gwybod sut i ysgrifennu. Rhoddodd Duw gyfarwyddiadau manwl i Noa yn Genesis 6:14-20. Cofio'r holl ffigurau hynny, adeiladu cwch sy'n enfawr, abyddai delio â logisteg storio bwyd ar gyfer yr holl anifeiliaid wedi bod yn anodd heb o leiaf sgiliau ysgrifennu a mathemateg sylfaenol.

Roedd taid Noa Methuselah (a fu fyw 969 o flynyddoedd) yn fyw hyd at flwyddyn y dilyw (Genesis 5:21-32, 7:6). Roedd y dyn cyntaf, Adda, yn dal yn fyw pan gafodd Methuselah ei eni ac am 243 o flynyddoedd cyntaf ei fywyd (Genesis 5). Gall hanes y greadigaeth a chwymp dyn, a'r achau fod wedi'u cysylltu (ar lafar neu'n ysgrifenedig) o Adda yn uniongyrchol i Methwsela ac yna i Noa ac yna i Abraham.

Mae'r ysgrythurau yn y Torah ei hun yn cyfeirio at Moses fel yr awdur, gan ysgrifennu’r hyn a ddywedodd Duw:

 • “Yna dywedodd yr ARGLWYDD wrth Moses, “Ysgrifenna hwn ar sgrôl i’ch atgoffa ac adroddwch hi i Josua” (Exodus 17:14)
 • “A Moses a ysgrifennodd i lawr holl eiriau yr ARGLWYDD.” (Exodus 24:4)
 • “Yna dywedodd yr ARGLWYDD wrth Moses, “Ysgrifenna'r geiriau hyn, oherwydd yn unol â'r geiriau hyn yr wyf wedi gwneud cyfamod â thi ac ag Israel.” (Exodus 34:27)
 • “Cofnododd Moses eu mannau cychwyn yn ôl eu teithiau trwy orchymyn yr ARGLWYDD” (Numeri 33:2). (Adnodau Ufudd-dod i Dduw)

Ysgrifennodd Moses y Torah yn ystod y 40 mlynedd yn dilyn yr ymadawiad o’r Aifft. Yn ôl 1 Brenhinoedd 6:1, gosododd Solomon sylfeini’r deml 480 mlynedd ar ôl yr ecsodus, fel bod hyn yn gosod yr ecsodus tua 1446 CC. Pe golygodd Moses lyfr yGenesis o ysgrifau cynharach gan Abraham a'r patriarchiaid eraill, gallai'r ysgrifau hynny fynd yn ôl cyn belled â 1876 CC. neu hyd yn oed yn gynharach.

Beth mae'r Tanakh yn ei gynnwys?

Mae Tanakh yn cynnwys 24 o lyfrau, wedi'u rhannu'n dair prif adran - Torah, Nefi'im, a Ketuvim. Mae gan Tanakh yr un llyfrau ag adran yr Hen Destament o'r Beibl y mae'r rhan fwyaf o Gristnogion Protestannaidd yn eu defnyddio. Fodd bynnag, mae'r drefn yn wahanol, a chyfunir rhai llyfrau yn un llyfr, felly mae gan Tanakh 24 o lyfrau yn lle'r 39 llyfr yn yr Hen Destament.

Torah (Llyfr y Gyfraith neu Lyfr o Moses) yw pum llyfr cyntaf y Beibl:

 • Genesis
 • Exodus
 • Lefiticus
 • Rhifau
 • Deuteronomium

Mae gan Nevi'im (Proffwydi) dair adran – Cyn Broffwydi, Proffwydi Diweddaf, a Mân Broffwydi.

 • Cyn Broffwydi yw:
  • Josua
  • Barnwyr
  • Samuel (un llyfr, yn hytrach na dau, fel yn y Beibl Cristnogol)
  • Brenhinoedd (un llyfr yn hytrach hefyd na dau)
 • Prophwydi Diweddaf (mae tri o’r pum “prif broffwydi” yn y Beibl Cristnogol – Galarnadaethau a Daniel yn adran Ketuvim yn Tanakh. <8
 • Eseia
 • Jeremeia
 • Eseciel
 • Eseciel Eseciel Eseciel
 • Deuddeg Mân Broffwyd (mae'r rhain yr un fath â'r mân broffwydi a gwneuthur i fynu y 12 llyfr diweddaf o'r Hen Destament ; ond yn Nevi'im, y maent wedi eu cyfuno yn unllyfr)
  • Hosea
  • Joel
  • Amos
  • Obadiah
  • Jona
  • Micah
  • Nahum
  • Habacuc
  • Seffaneia
  • Haggai
  • Sechareia
  • Malachi
<0 Mae gan Ketuvim(Ysgrifeniadau) dair adran: Llyfrau Barddonol, Pum Sgrôl ( Megillot), a Llyfrau Eraill
 • Llyfrau Barddonol
  • Salmau
  • Diarhebion
Swydd
 • Pum Sgrôl (Megillot)
 • Cân Solomon
 • Ruth
 • Lamentations
 • Ecclesiastes
 • Esther
 • Llyfrau Eraill<4
  • Daniel
  • Ezra
  • Cronicl (un llyfr yn lle dau fel yn y Beibl Cristnogol)

3>Beth mae'r Torah yn ei gynnwys?

Fel y soniwyd uchod, y Torah yw rhan gyntaf Tanakh, ac mae'n cynnwys Llyfrau Moses: Genesis, Exodus, Lefiticus, Rhifau, a Deuteronomium.<1

dyfyniadau Tanakh

“Bendithia'r ARGLWYDD, fy enaid, a phaid ag anghofio ei holl haelioni. Mae'n maddau dy holl bechodau, yn iacháu dy holl glefydau. Mae'n achub eich bywyd o'r pwll, yn eich amgylchynu â chariad a thrugaredd diysgog. Mae'n dy fodloni di â phethau da ym mhrif fywyd, fel bod dy ieuenctid yn cael ei adnewyddu fel yr eryr.” (Salm 103:2-5)

“Ymddiried yn yr ARGLWYDD â’th holl galon, a phaid â dibynnu ar dy ddeall dy hun. Adnabyddwch Ef yn dy holl ffyrdd, a bydd yn llyfnhau dy lwybrau.” (Diarhebion 3:5-6)

“Ond bydd y rhai sy'n ymddiried yn yr ARGLWYDD yn adnewyddu eu cryfder. Feleryrod yn tyfu plu newydd: rhedant, ac ni flinant, ymdeithiant, ac ni lewygant.” (Eseia 41:31)

dyfynna’r Torah

“Clywch, O Israel! Yr ARGLWYDD yw ein Duw ni, yr ARGLWYDD yn unig. Byddi'n caru'r ARGLWYDD dy Dduw â'th holl galon ac â'th holl enaid ac â'th holl nerth.” (Deuteronomium 6:4-5)

“Byddwch yn gryf ac yn gadarn, peidiwch ag ofni nac arswydo ohonynt; oherwydd y mae'r ARGLWYDD eich Duw ei hun yn cyd-fynd â thi: ni fydd yn eich gadael, nac yn eich gadael.” (Deuteronomium 31:6)

“Byddwch yn gwasanaethu'r ARGLWYDD eich Duw, a bydd yn bendithio eich bara a'ch dŵr. A byddaf yn symud afiechyd o'ch canol.” (Exodus 23:25)

Iesu yn y Tanac

“A thithau, Bethlehem Effrath, leiaf ymhlith tylwythau Jwda, oddi wrthych chwi y daw un allan. i lywodraethu Israel drosof fi—un o'r hen amser, o'r hen amser." (Micha 5:1)

“Mae'r bobl oedd yn cerdded yn y tywyllwch wedi gweld golau disglair; Ar y rhai oedd yn trigo mewn gwlad o dywyllwch Mae golau wedi gwawrio. . .

Oherwydd y mae plentyn wedi ei eni i ni, mab wedi ei roi i ni. Ac mae awdurdod wedi setlo ar ei ysgwyddau. Mae wedi cael ei enwi ‘Mae’r Duw nerthol yn cynllunio gras; Y Tad Tragwyddol, llywodraethwr heddychlon.’

Er mwyn awdurdod helaeth a heddwch diderfyn ar orsedd a theyrnas Dafydd, fel y byddo wedi ei sefydlu yn gadarn mewn cyfiawnder ac uniondeb yn awr ac yn dragywydd. Bydd sêl ARGLWYDD y Lluoedd yn dodhyn i basio.” (Eseia 9:1, 5)

Gweld hefyd: Pwy Yw Fy Ngelynion? (Gwirioneddau Beiblaidd)

“Ond fe’i clwyfwyd oherwydd ein pechodau, a’i falu oherwydd ein camweddau. Efe a ddygodd y cerydd a'n gwnaeth yn gyfan, a thrwy ei gleisiau ef yr iachawyd ni.

Aethom oll ar gyfeiliorn fel defaid, pob un yn myned ei ffordd ei hun; ac ymwelodd yr A RGLWYDD ag ef ag euogrwydd pob un ohonom.

Cafodd ei gam-drin, ond ymostyngodd, nid agorodd ei enau; Fel dafad yn cael ei lladd, Fel dafad, yn fud o flaen y rhai sy'n ei chneifio, Nid agorodd ei enau.

Trwy farn ormesol fe'i cymerwyd ymaith. Pwy allai ddisgrifio ei gartref? Canys efe a dorrwyd ymaith o wlad y rhai byw Trwy bechod fy mhobl, yr hwn a haeddai y gosb.

A’i fedd a osododd ymhlith y drygionus, a chyda’r cyfoethog, yn ei farwolaeth— er iddo gael heb wneud dim anghyfiawnder, ac heb lefaru anwiredd.

Ond dewisodd yr ARGLWYDD ei fathru ef, er mwyn iddo, os gwnai ei hun yn offrwm dros euogrwydd, weld ei hiliogaeth a chael hir oes. Ac er mwyn i fwriad yr ARGLWYDD lwyddo trwyddo. (Eseia 53:5-10)

Iesu yn y Torah

“A dywedodd HaShem G-d wrth y sarff: ‘Am i ti wneud hyn, melltigedig wyt ti oddi wrth o blith yr holl anifeiliaid, ac o blith holl fwystfilod y maes; ar dy fol yr âi, a llwch a fwyty holl ddyddiau dy einioes.

A rhoddaf elyniaeth rhyngot ti a'r wraig, a rhwng dy had di a'i had hi; cleisiant dy ben di, ati a gleisio eu sawdl hwynt.” (Genesis 3:15)

“Nid yw’r hyn a welaf ar eu cyfer eto. Yr hyn a welaf ni bydd yn fuan: Seren yn codi o Jacob. Teyrnwialen yn dod allan o Israel.” (Numeri 24:17)

“Bydd yr ARGLWYDD eich Duw yn codi i chi broffwyd o blith eich pobl, fel fi fy hun; byddwch yn gwrando arno.” (Deuteronomium 18:15)

Beth ddylech chi ei wybod

Mae Tanakh, gan gynnwys y Torah, yn cynnwys yr un llyfrau â’r Hen Destament yn y Beibl. Mae'r llyfrau hyn yn werthfawr ac yn amhrisiadwy i Iddewon a Christnogion, gan ffurfio canon Iddewig yr Ysgrythur a thros hanner canon Cristnogol yr Ysgrythur.

Nid myth na straeon tylwyth teg yw’r straeon sydd wedi’u hysgrifennu yn y llyfrau hyn – maen nhw’n adroddiadau hanesyddol am bobl go iawn. Maen nhw’n dysgu llawer i ni am gymeriad Duw a’i berthynas â dynolryw, yn ogystal â llawer o wersi am ddyfalbarhad, cariad at Dduw ac eraill, dewrder wrth wynebu ods sy’n ymddangos yn amhosibl, maddeuant, a llawer mwy!

Mae deddfau Moses yn rhoi canllawiau Duw ar gyfer moesoldeb a bywyd ysbrydol ac mae’r Salmau yn ein codi ni i addoli Duw. Mae llawer o'r proffwydoliaethau yn y Tanakh eisoes wedi'u cyflawni gan Iesu a chan yr apostolion, ac mae proffwydoliaethau eraill yn rhoi gwybodaeth werthfawr am ddiwedd y byd.

Yn bwysicaf oll, mae’r Meseia – Iesu – yn cael ei ddatgelu yn y Torah a’r Tanakh. Iesu yw'r un a wasgodd ben y sarff (Satan). Iesu,
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.