25 Annog Adnodau o’r Beibl Am Angen Duw

25 Annog Adnodau o’r Beibl Am Angen Duw
Melvin Allen

Adnodau o’r Beibl am angen Duw

Rydyn ni bob amser yn clywed pobl yn dweud mai Iesu yw’r cyfan sydd ei angen arnom, ond y peth yw, nid Ef yw’r cyfan sydd ei angen arnom. Iesu yw'r cyfan sydd gennym. Iesu yn rhoi pwrpas ar gyfer bywyd. Hebddo Ef nid oes unrhyw realiti a dim ystyr. Mae popeth yn ymwneud â Christ. Heb Grist rydyn ni wedi marw.

Daw ein hanadl nesaf oddi wrth Grist. Daw ein pryd nesaf o Grist.

Nid ydym yn ddim heb Grist ac ni allwn wneud dim hebddo. Ni allem achub ein hunain ac nid oeddem byth eisiau gwneud hynny.

Buom farw mewn pechod pan fu Crist farw drosom, a thalodd y pris yn llawn drosom.

Ef yw ein hunig hawl i'r Nefoedd. Ef yw'r cyfan sydd gennym. Oherwydd Ef gallwn adnabod Duw. O'i herwydd Ef gallwn fwynhau Duw.

O'i herwydd fe gallwn weddïo ar Dduw. Pan fyddwch chi'n mynd trwy dreialon efallai y byddwch chi'n meddwl fy mod i angen yr Arglwydd, ond mae'n rhaid i chi gydnabod mai'r cyfan sydd gennych chi yw'r Arglwydd. Peidiwch â'i geisio mewn caledi yn unig, ceisiwch Ef bob amser. Gwna bob peth er gogoniant Duw.

Cafodd Iesu Grist, yr hwn oedd berffaith, ei wasgu i dalu eich dyledion am ei fod yn eich caru chwi. Ef yw'r unig ffordd y gall pechaduriaid gael perthynas â Duw Sanctaidd.

Gweld hefyd: 21 Adnodau Pwysig o'r Beibl Am Ddallineb Ysbrydol

Onid ydych chi'n gweld gwir arwyddocâd Ef yn marw ar y groes drosoch chi? Fe'ch prynwyd gan bris. Os rhoddodd Duw Waredwr i chi pan oeddech chi'n farw yn eich camweddau, beth na fydd yn ei roi i chi a beth na all ei roi i chi. Pam amheuaeth? Daeth Duw trwodd o'r blaen a bydddod drwodd eto.

Gweld hefyd: 30 Adnod Epig o’r Beibl Ynghylch Ymarfer Corff (Cristnogion yn Gweithio Allan)

Dywedodd Duw y bydd bob amser yno i chi mewn amseroedd caled. Meddwch y bydd Ef bob amser yn darparu ar eich cyfer chi. Ceisiwch Ef trwy weddi barhaus nid yn unig pan fydd gennych ddyddiau drwg, ond bob dydd o'ch bywyd. Myfyriwch ar ei Air a chredwch yn Ei addewidion.

Ymddiriedwch ynddo Ef â'ch holl galon. Mae'n caru chi ac mae eisoes yn gwybod beth rydych chi'n mynd i'w ofyn cyn i chi ofyn iddo. Tywallt dy galon ato, oherwydd y cwbl sydd gennyt yw Efe.

Dyfyniadau

  • “Mae arnom angen Duw gymaint yn y tawelwch ag yn y storm.” Jack Hyles
  • “Nid yw'r gwas yn ddim, ond Duw yw popeth.” Harry Ironside”
  • “Peidiwch byth ag anghofio fy mod ar fy niwrnod gorau yn dal i fod angen Duw mor daer ag y gwnes i ar fy niwrnod gwaethaf.”

Nid oes ar Dduw ein hangen, y mae arnom ei angen.

1. Actau 17:24-27 “Y Duw a greodd y byd a phopeth sydd ynddo yw Arglwydd nef a daear. Nid yw'n byw mewn cysegrfeydd a wneir gan ddwylo dynol, ac nid yw'n cael ei wasanaethu gan bobl fel pe bai angen unrhyw beth arno. Ef ei hun sy'n rhoi bywyd, anadl, a phopeth arall i bawb. O un dyn gwnaeth i bob cenedl o ddynoliaeth fyw ar hyd y ddaear, gan osod tymhorau’r flwyddyn a’r terfynau cenedlaethol y maent yn byw o’u mewn, er mwyn iddynt edrych am Dduw, rhywsut estyn ato, a dod o hyd iddo. Wrth gwrs, nid yw byth yn bell oddi wrth unrhyw un ohonom.”

2. Job 22:2 “ A all rhywun wneud unrhyw beth i helpu Duw? Gall hyd yn oed person doethbod o gymorth iddo?"

3. Ioan 15:5 “Fi ydy'r winwydden, ti ydy'r canghennau. Y mae'r sawl sy'n aros ynof fi tra byddaf yn aros ynddo ef yn cynhyrchu llawer o ffrwyth, oherwydd ar wahân i mi ni allwch wneud dim.”

4. Ioan 15:16 “ Nid wyt ti wedi fy newis i. Dewisais i chi. Fe'ch penodais chwi i fynd a chynhyrchu ffrwyth parhaol, fel y bydd y Tad yn rhoi i chi beth bynnag a ofynnwch amdano, gan ddefnyddio fy enw i.”

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud?

5. Ioan 14:8 “Dywedodd Philip wrtho, “Arglwydd, dangos i ni y Tad, a digon yw i ni. .”

6. Salm 124:7-8 “Yr ydym wedi dianc fel aderyn o fagl yr heliwr. Mae’r trap wedi’i dorri, ac rydyn ni wedi dianc. Mae ein cymorth ni yn enw’r Arglwydd, creawdwr nef a daear.”

7. Philipiaid 4:19-20 “A bydd fy Nuw i’n llwyr gyflenwi eich holl angen yn ôl ei gyfoeth gogoneddus ef yn y Meseia Iesu . Gogoniant yn perthyn i'n Duw a'n Tad byth bythoedd! Amen.”

8. Rhufeiniaid 8:32 “Yr hwn nid arbedodd ei Fab ei hun, ond a'i traddododd ef drosom ni oll, pa fodd na rydd efe iddo ef hefyd yn rhydd bob peth i ni?”

9. Salm 40:17 “A minnau, gan fy mod yn dlawd ac yn anghenus, bydded i'r Arglwydd fy nghadw yn ei feddyliau. Ti yw fy nghynorthwywr a'm gwaredwr. O fy Nuw, paid ag oedi.”

10. Salm 37:4 “Yr ARGLWYDD hefyd; ac efe a rydd i ti ddymuniadau dy galon.”

11. Salm 27:5 “Oherwydd bydd yn fy nghuddio yn ei loches yn nydd cyfyngder; bydd yn cuddiomi dan orchudd ei babell; bydd yn fy nyrchafu yn uchel ar graig.”

Crëwyd y byd er Crist ac yng Nghrist. Mae'r cyfan amdano Ef.

12. Colosiaid 1:15-17 “Crist yw delw weledig y Duw anweledig. Roedd yn bodoli cyn i unrhyw beth gael ei greu ac mae'n oruchaf dros yr holl greadigaeth, oherwydd trwyddo ef y creodd Duw bopeth yn y nefoedd ac ar y ddaear. Gwnaeth y pethau y gallwn eu gweld a'r pethau na allwn eu gweld - fel gorseddau, teyrnasoedd, llywodraethwyr, ac awdurdodau yn y byd anweledig. Trwyddo ef ac ar ei gyfer ef y crewyd popeth. Roedd yn bodoli cyn unrhyw beth arall, ac mae’n dal yr holl greadigaeth ynghyd.” – (A yw Duw yn bod mewn gwirionedd?)

Iesu Grist yw ein hunig hawl.

13. 2 Corinthiaid 5:21 “Canys Duw a wnaeth Crist, na phechodd erioed, i fod yn offrwm dros ein pechod, er mwyn i ni gael ein gwneud yn iawn gyda Duw trwy Grist.”

14. Galatiaid 3:13  “Fe’n prynodd Crist ni oddi wrth felltith y gyfraith trwy ddod yn felltith i ni, oherwydd y mae’n ysgrifenedig: “Melltith ar bawb sy’n hongian ar bolyn.”

Yr unig reswm y gallwn geisio’r Arglwydd yw oherwydd Crist.

15. 2 Corinthiaid 5:18 “Mae hyn i gyd oddi wrth Dduw, yr hwn a’n cymododd ni ag ef ei hun trwy Grist ac a roddodd inni weinidogaeth y cymod.”

16. Deuteronomium 4:29 “Ond oddi yno byddwch yn chwilio eto am yr ARGLWYDD eich Duw. Ac os chwiliwch amdano â'ch holl galon ac enaid, byddwch yn gwneud hynnydod o hyd iddo.”

17. Iago 1:5 “Os oes gan unrhyw un ohonoch ddiffyg doethineb, gadewch iddo ofyn i Dduw, sy'n rhoi'n hael i bawb heb waradwydd, ac fe'i rhoddir iddo.”

18. Mathew 6:33 “Ond ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef, a bydd y pethau hyn i gyd yn cael eu hychwanegu atoch chi.”

19. Hebreaid 4:16 “Felly gadewch inni ddod yn eofn at orsedd ein Duw grasol. Yno byddwn yn derbyn ei drugaredd, a byddwn yn dod o hyd i ras i'n helpu pan fyddwn ei angen fwyaf.”

Arweinir yr Arglwydd

20. Salm 37:23 “Y mae camau dyn wedi eu sefydlu gan yr ARGLWYDD, pan fyddo yn ymhyfrydu yn ei ffordd.”

21. Salm 32:8 “Mae'r ARGLWYDD yn dweud, ‘Fe'ch tywysaf ar hyd y llwybr gorau ar gyfer eich bywyd. Byddaf yn eich cynghori ac yn gofalu amdanoch.”

Atgofion

22. Hebreaid 11:6 “ Ac y mae yn amhosibl rhyngu bodd Duw heb ffydd . Rhaid i unrhyw un sydd am ddod ato gredu bod Duw yn bodoli a’i fod yn gwobrwyo’r rhai sy’n ei geisio’n ddiffuant.”

23. Diarhebion 30:5 “Mae pob gair Duw yn wir. Mae'n darian i bawb sy'n dod ato i gael eu hamddiffyn.”

24. Hebreaid 13:5-6 “Bydded eich ymddiddan yn ddigywilydd; a byddwch fodlon ar y cyfryw bethau ag sydd gennych: canys efe a ddywedodd, Ni'th adawaf byth, ac ni'th gadawaf. Fel y dywedwn yn hy, Yr Arglwydd yw fy nghynorthwywr, ac nid ofnaf beth a wna dyn i mi.”

25. Luc 1:37 “Oherwydd ni phall unrhyw air oddi wrth Dduw byth.”
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.