ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 21 ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਾਈਬਲ ਆਇਤਾਂ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 21 ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਾਈਬਲ ਆਇਤਾਂ
Melvin Allen

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਲਈ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਸੀ?

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਗੁਆ ਦੇਵੋਗੇ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ!

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਵਾਲੇ

"ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਗੁਆਉਣ ਬਾਰੇ 50 ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਾਈਬਲ ਆਇਤਾਂ (ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ)

“ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ।”

"ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਬ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।" (ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ)

"ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।" Crystal McDowell

“ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਚਿਤ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕੋਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਓਨਾ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਰਗੇ ਹੋ, ਓਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ। ਅਤੇ ਅਸਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।” ਜੌਨਮੈਕਆਰਥਰ

"ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ. ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ।”

“ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਇਕ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗਾ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ?

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਚੀਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੀਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਰੱਬ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਜਾ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ. ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਉਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਬੱਸ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ!

ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ! ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਲੜੋ! ਨਾ ਵਿੱਤ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ,ਸੇਵਕਾਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ। ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੂਜਾ ਅਸੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਭਗਤੀ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

1. ਮੱਤੀ 15:8 "ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ।"

2. ਯਿਰਮਿਯਾਹ 29:13 "ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੋਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲੱਭੋਗੇ।"

3. ਯਿਰਮਿਯਾਹ 24:7 “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਿਆਂਗਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ; ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ।”

4. ਜ਼ਬੂਰ 19:14 "ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਚੱਟਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਚਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਣ ਦਿਓ।"

5. ਯੂਹੰਨਾ 17:3 "ਹੁਣ ਇਹ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਹੈ: ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।"

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੋਗੇ।

ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਅਜੇ ਵੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਿਓ।

ਰੱਬ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ, ਆਦਿ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਇਲਾਜ ਪੂਜਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਮਰ ਗਏ। ਕਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਗਏ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਚੀਕਣਗੇ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲ ਕੱਢੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ.

6. ਯਸਾਯਾਹ 26:3 "ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।"

7. ਜ਼ਬੂਰ 46:10 “ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ! ਹਰ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।''

8. ਜ਼ਬੂਰ 112:7 “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾਬੁਰੀ ਖਬਰ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।”

9. ਜ਼ਬੂਰ 57:7 “ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ; ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ . ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ!”

10. ਜ਼ਬੂਰ 91:14-15 “ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਆਦਰ ਕਰਾਂਗਾ।”

ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਰ ਪਾਸੇ ਭਟਕਣਾਵਾਂ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਭਟਕਣਾਵਾਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਝੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।

ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ, ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਆਫ ਕਰਨ, ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਓ। ਉਸਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦੇ ਹੋ।

11. ਜ਼ਬੂਰ 123:2 "ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਦਇਆ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੌਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕਣ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੰਕੇਤ ਲਈ ਵੇਖਦੀ ਹੈ।"

12. ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 3:1 "ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ।"

13. ਫਿਲਪੀਆਂ 3:13-14 "ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ: ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ।"

ਸੋਚੋਮਸੀਹ ਬਾਰੇ.

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਮਸੀਹ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਟਿਕਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ।

ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਉ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀਏ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਜੀਵਨ ਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਪੂਜਾ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਧੜਕਦਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰੋ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਓ।

14. ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12: 1-2 “ਇਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੱਦਲ ਹੈ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਬੋਝ ਅਤੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਉਸ ਦੌੜ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾਓ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ, ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣ ਕੇ, ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਰੱਬ."

15.ਇਬਰਾਨੀਆਂ 3:1 "ਇਸ ਲਈ, ਪਵਿੱਤਰ ਭਰਾਵੋ, ਸਵਰਗੀ ਸੱਦੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲੋ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਪੁਜਾਰੀ।"

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੋਗੇ।

ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ . ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਬਚਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੋਗੇ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਗੁਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਬਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਦਿ।

ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਸੀਹੀ ਅਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੇਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਬੱਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਦਿ।

ਸਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਬਣੋ ਨਾ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ?

16. ਕਹਾਉਤਾਂ 5:1-2 “ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖੋ; ਮੈਂ ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣੋ ; ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਨਿਰਣੇ ਕਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ।”

17. ਕਹਾਉਤਾਂ 4:25-27 “ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅੱਗੇ ਵੇਖਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਨਾਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ; ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਮੋੜ ਲੈ।”

18. 1 ਪਤਰਸ 5:8 “ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ! ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਉਹ ਗਰਜਦੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਲਈ ਭਾਲਦਾ ਹੈ।”

19. ਜ਼ਬੂਰ 119:6 "ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।"

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ 22 ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਾਈਬਲ ਆਇਤਾਂ

ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ!

ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਬੱਸ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ! ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਰੱਖੋ।

20. ਯੂਨਾਹ 2:7 “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਈ।”

21. ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 4:13 "ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।" (ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਤਾਕਤ ਬਾਈਬਲ ਆਇਤਾਂ)

ਪ੍ਰਭੂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣਾ, ਵਧੇਰੇ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਰਤ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ. ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਕਿੰਟ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਹੈ।
Melvin Allen
Melvin Allen
ਮੇਲਵਿਨ ਐਲਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਲਵਿਨ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਕਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਈਸਾਈ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਬਲੌਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੇਲਵਿਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਲਵਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ, ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।