21 Mahahalagang Talata sa Bibliya Tungkol sa Pagtuon sa Diyos

21 Mahahalagang Talata sa Bibliya Tungkol sa Pagtuon sa Diyos
Melvin Allen

Mga talata sa Bibliya tungkol sa pagtutok sa Diyos

Nakatuon ka ba sa iyong buhay panalangin? Ang pagtutok ba sa Panginoon ay isang pakikibaka para sa iyo? May pumipigil ba sa iyo mula sa Panginoon? Naaalala mo ba ang mga panahong nag-aapoy ka sa Diyos?

Naaalala mo ba ang mga araw na inaabangan mo ang pagsamba sa Panginoon? Madali ka bang magambala sa pagsamba?

Tingnan din: 25 Mahahalagang Talata sa Bibliya Tungkol sa Mga Tattoo (Mga Talata na Dapat Basahin)

Natatalo ka ba sa laban na minsan mo nang naranasan at kung gayon handa ka bang ipaglaban ang Diyos? Kung hindi mo ipaglalaban ang higit pa sa Kanya, mawawala Siya sa iyo.

Kapag nawalan ka na ng presensya ng Diyos kailangan mong lumaban. Oras na para makipagdigma!

Mga quote tungkol sa pagtutok sa Diyos

"Kung ano ang kumukuha sa iyong isip ang kumokontrol sa iyong buhay."

“Huwag tumuon sa iyong mga kalaban. Tumutok sa mga posibilidad ng Diyos."

"Ang tunay na pananampalataya ay ang pagtutok sa Diyos kapag ang mundo sa paligid mo ay gumuho." (Faith Bible verses)

“Sa halip na isipin kung gaano kahirap ang pagsubok, maaari tayong tumuon sa paghiling sa Panginoon na palakihin ang ating pang-unawa.” Crystal McDowell

“Kung mas nakatuon ka sa iyong sarili, mas madidistract ka sa tamang landas. Kapag mas kilala mo Siya at nakikipag-ugnayan sa Kanya, mas gagawin ka ng Espiritu na katulad Niya. Kung higit ka sa Kanya, mas mauunawaan mo ang Kanyang lubos na kasapatan para sa lahat ng kahirapan sa buhay. At iyon ang tanging paraan para malaman ang tunay na kasiyahan.” JohnMacArthur

"Kapag inayos mo ang iyong mga iniisip sa Diyos, inaayos ng Diyos ang iyong mga iniisip."

“Tumuon sa Diyos, hindi sa problema mo. Makinig ka sa Diyos, hindi sa insecurities mo. Umasa ka sa Diyos, hindi sa sarili mong lakas.”

“Ang aking relasyon sa Diyos ang aking numero unong pokus. Alam ko na kung aalagaan ko iyon, bahala na ang Diyos sa lahat.”

Nakatuon ka ba sa pagsamba?

Tingnan din: CSB Vs ESV Bible Translation: (11 Major Pagkakaibang Dapat Malaman)

Maaari kang sumigaw tulad ng isang leon at hindi magsabi ng kahit isang bagay sa Diyos. Maaari kang sumigaw at manalangin nang buong tapang, ngunit ang iyong panalangin ay hindi pa rin makakaantig sa Langit. Suriin ang iyong sarili! Nagbabato ka lang ba o nakatutok ka? Tinitingnan ng Diyos ang puso. May mga taong kayang magrambol at magsabi ng paulit-ulit na mga bagay at hindi iniisip ang Diyos minsan. Naaayon ba ang iyong puso sa mga salitang lumalabas sa iyong bibig?

Nakatingin ka ba sa Diyos o nananalangin ka ba sa Kanya habang nasa ibang bagay ang iyong isipan? Kailangan mong labanan ito. Hindi lamang ito nalalapat sa pagsamba, ngunit nalalapat din ito sa lahat ng mga aktibidad sa relihiyon. Maaari tayong maglingkod sa simbahan habang ang ating mga puso ay malayo sa Panginoon. Nahirapan ako dito. Minsan kailangan mong umupo sa panalangin nang isang oras hanggang ang iyong puso ay nakahanay sa Kanya. Kailangan mong maghintay para sa Kanyang presensya. God gusto lang kita. Diyos kailangan kita!

God help me focus hindi ako mabubuhay ng ganito! Kailangan nating maging desperado para sa Diyos at kung hindi tayo desperado para sa Kanya iyon ay isang problema. Ipaglaban ang higit na pagtutok sa Kanya! Hindi pananalapi, hindi pamilya,hindi ang ministeryo, kundi Siya. Intindihin mo ang sinasabi ko. May panahon na ipinagdarasal natin ang mga bagay na ito, ngunit ang pagsamba ay hindi tungkol sa mga pagpapala. Ang pagsamba ay tungkol sa Diyos lamang. Lahat ito ay tungkol sa Kanya.

Kailangan nating makarating sa punto na hindi tayo makahinga hangga't hindi tayo nakatutok sa Kanya at sa Kanyang presensya. Gusto mo ba ang Diyos? Ang isang bagay na gusto mo sa iyong buhay na hindi mo mabubuhay kung wala, ang Diyos ba? Dapat tayong matutong pahalagahan Siya.

1. Mateo 15:8 “Pinaparangalan ako ng mga taong ito sa pamamagitan ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin.”

2. Jeremiah 29:13 “Hahanapin ninyo ako at masusumpungan ako kapag hinahanap ninyo ako nang buong puso ninyo.”

3. Jeremiah 24:7 “ Bibigyan ko sila ng puso na makilala Ako , sapagka't Ako ang Panginoon; at sila ay magiging Aking bayan, at Ako ay magiging kanilang Diyos, sapagkat sila ay babalik sa Akin nang buong puso nila.”

4. Awit 19:14 “ Ang mga salita ng aking bibig at ang pagbubulay-bulay ng aking puso ay maging kalugud-lugod sa iyong paningin, Oh Panginoon, aking bato at aking Manunubos.”

5. Juan 17:3 “At ito ang buhay na walang hanggan: ang makilala ka nila, ang tanging tunay na Diyos, at si Jesu-Cristo na iyong sinugo.”

Kapag nakatutok ka sa Diyos hindi ka magtutuon sa iba.

Marami sa atin ang nahihirapan sa napakaraming bagay at marami sa atin ang binibigatan ng mga pagsubok sa buhay. Kung magtutuon ka lamang sa Diyos ay mauunawaan mo na ang mga bagay na ito ay napakaliit lamang kumpara sa Kanya. Sa iyong palagay, bakit sinasabi ng Diyos na maging tayopa rin? Kapag wala pa tayo ang ating isipan ay mapupuno ng napakaraming ingay mula sa mga pagsubok sa ating paligid. Minsan kailangan mong tumakbo at mag-isa kasama ang Panginoon at manatili sa harapan Niya. Pahintulutan Siya na pakalmahin ang iyong mga takot at alalahanin.

Ang Diyos ang sinasabi Niyang Siya. Siya ang ating kanlungan, ating tagapagkaloob, ating manggagamot, ating lakas, atbp. Kapag nakatutok ka sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok na nagpapakita ng pusong nagtitiwala sa Panginoon. Walang anumang bagay sa Impiyerno ang maaaring takutin ang isang pusong nagtitiwala sa Panginoon, ngunit dapat kang tumuon sa Diyos. Maraming pagkakataon sa iyong buhay na nakaupo ka at nag-aalala, ngunit sa halip bakit hindi ka nagdarasal? Naniniwala ako na ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nahihirapan ang mga tao sa depresyon. Naninirahan tayo sa negatibo at hinahayaan nating kumulo ang mga kaisipang ito sa ating kaluluwa sa halip na hanapin ang ating Diyos. Ang pinakamahusay na panlunas sa pag-aalala ay ang pagsamba.

Maraming Kristiyano ang namatay para sa kanilang pananampalataya. Maraming martir ang sinunog sa tulos. Namatay sila habang umaawit ng mga himno sa Panginoon. Karamihan sa mga tao ay sumisigaw sa sakit at iiwan ang Diyos. Maglaan ng ilang sandali upang isipin na sila ay nasusunog, ngunit sa halip na mag-alala sila ay sumamba sa Panginoon.

6. Isaiah 26:3 “ Iyong pananatilihin ang pag-iisip na umaasa sa Iyo sa ganap na kapayapaan, sapagkat ito ay nagtitiwala sa Iyo.”

7. Awit 46:10 “ Manahimik kayo, at kilalanin ninyo na ako ang Diyos! Pararangalan ako ng bawat bansa. Pararangalan ako sa buong mundo.”

8. Awit 112:7 “ Hindi sila matatakotmasamang balita; ang kanilang mga puso ay matatag, nagtitiwala sa Panginoon.”

9. Awit 57:7 “Ang puso ko ay nananalig sa iyo, O Diyos; tiwala ang puso ko . Hindi nakakagulat na kaya kong kantahin ang iyong mga papuri!"

10. Awit 91:14-15 “ Dahil itinuon niya ang kanyang pag-ibig sa akin, ililigtas ko siya . Poprotektahan ko siya dahil alam niya ang pangalan ko. Kapag tinawag niya ako, sasagutin ko siya. Sasamahan ko siya sa kanyang paghihirap. Ililigtas ko siya, at pararangalan ko siya.”

Sa buhay na ito at sa America lalo na maraming mga bagay na naglalayong makagambala sa iyo.

May mga distractions kahit saan. Naniniwala ako na ang isa sa mga dahilan kung bakit ang mga lalaki ay hindi nagiging lalaki at ang mga babae ay hindi kumikilos tulad ng mga babae ay dahil sa mga distractions na ito. Lahat ay naglalayong pabagalin tayo at panatilihin tayong abala. Inilalayo ng mundong ito ang ating puso sa Diyos. Kaya naman kapag maraming tao ang sumasamba sa kanilang mga salita ay hindi umaayon sa kanilang puso.

Labis kaming nag-aalala tungkol sa mga video game kung kaya't ang mga ito ay kumukuha ng malaking bahagi ng aming buhay. Marami ang naiipit sa kanilang mga telepono kaya wala silang oras para sumamba. Ang unang bagay na ginagawa ng mga tao ay gumising at pumunta agad sila sa kanilang mga telepono at tinitingnan nila ang kanilang mga text message at kanilang mga social media account at hindi nila iniisip ang Diyos minsan. Masyado tayong ginulo sa lahat ng bagay at nakakalimutan natin ang Diyos. Nakakalimutan natin kung ano ang nasa harapan natin.

Sinabi ni Jesus na mahirap para sa mayayaman na makapasok sa Langit. Sa Americamayaman kami. Sa ilang bansa tayo ay milyonaryo. Ang lahat ng mga ilaw, electronics, at karangyaan na ito ay sinadya upang makagambala sa amin. Halos hindi ako nanonood ng TV dahil alam kong delikado ito. Pinapalamig nito ang pagmamahal ko sa Panginoon dahil nakaka-addict. Kapag nagmamaneho ka, hindi ka magtutuon sa kung ano ang nasa likod mo dahil ito ay lubhang mapanganib. Sa parehong paraan ito ay lubhang mapanganib na tumuon sa mga bagay ng mundo.

Hahadlangan ka. Hindi mo hahanapin ang Panginoon nang buong puso dahil kailangan mong patuloy na lumingon sa likod. Hinihikayat kitang kalimutan ang nakaraan, mag-sign off sa iyong mga social media account, i-off ang TV, at itigil ang pakikisalamuha sa mga humahadlang sa iyo. Ituon mo ang iyong mga mata kay Kristo. Hayaang akayin ka Niya nang higit at higit pa sa Kanya. Hindi mo magagawa ang kalooban ng Diyos habang patuloy kang lumilingon sa likod.

11. Awit 123:2 “ Patuloy tayong umaasa sa Panginoon nating Diyos para sa kanyang awa, kung paanong ang mga alipin ay tumitingin sa kanilang panginoon, gaya ng aliping babae na nagbabantay sa kanyang maybahay para sa kaunting hudyat.”

12. Colosas 3:1 “Kaya, kung kayo ay muling binuhay na kasama ng Mesiyas, patuloy na tumutok sa mga bagay na nasa itaas, kung saan ang Mesiyas ay nakaupo sa kanan ng Diyos.”

13. Filipos 3:13-14 “Hindi, mga kapatid, hindi ko ito nakamit, ngunit nakatuon ako sa isang bagay na ito: Ang paglimot sa nakaraan at pag-asa sa hinaharap.”

Mag-isiptungkol kay Kristo.

Ano ang iyong mga iniisip na pinupunan? Si Kristo ba? Kailangan nating makipagdigma sa ating mga iniisip. Gustung-gusto ng ating isip na tumira sa lahat, ngunit ang Diyos at manatili doon. Kapag ang aking isip ay naninirahan sa isang bagay bukod sa Panginoon sa mahabang panahon maaari akong mapagod. Manalangin tayo para sa tulong sa pagpapanatiling nakatuon ang ating isip kay Kristo.

Manalangin tayo na tulungan tayo ng Diyos na mapansin kung ang ating isip ay nalilihis sa ibang bagay. Labanan natin ang ating mga iniisip. Natutunan ko na ang pangangaral ng ebanghelyo sa iyong sarili ay isang mahusay na paraan upang mapanatili ang iyong isip kay Kristo. Minsan kailangan nating maglaan ng ilang sandali para purihin Siya at pasalamatan Siya. Ang isang sandali ng tunay na pagsamba ay tumatagal ng panghabambuhay. Nagagawa nitong tuwid ang iyong pagtutok.

Gustung-gusto ko ring makinig ng musika sa pagsamba sa buong araw. Gusto kong tumibok ang puso ko para sa Panginoon. Gusto ko Siyang tangkilikin. Kung nahihirapan ka dito sumigaw ng tulong. Tulungan mo ang aking mga pag-iisip na mapuno sa iyo at bigyan mo ako ng payo upang matulungan ako aking Panginoon.

14. Hebrews 12:1-2 “Kaya nga, yamang tayo'y may napakaraming ulap ng mga saksi na nakapalibot sa atin, iwaksi rin natin ang bawat abala at ang kasalanang madaling bumabalot sa atin, at tayo'y tumakbong kasama magtiis sa takbuhan na inilagay sa harap natin, na itinuon ang ating mga mata kay Jesus, ang may-akda at sumasakdal ng pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa harap Niya ay nagtiis ng krus, na hinahamak ang kahihiyan, at naupo sa kanan ng trono ng Diyos.”

15.Hebrews 3:1 "Kaya nga, mga banal na kapatid, mga katuwang sa makalangit na pagtawag, ituon ninyo ang inyong pansin kay Jesus, ang apostol at mataas na saserdote ng ating ipinahahayag."

Kapag hindi ka nakatuon sa Diyos, magkakamali ka.

Laging sinasabi ng Diyos sa Kanyang mga tao na alalahanin ang aking mga salita dahil ang ating mga puso ay nakatutok sa ating sariling paraan . Kapag nakatutok ka sa Panginoon, nakatutok ka sa Kanyang Salita.

Kapag nagsimula kang mawalan ng focus huminto ka sa pakikipagdigma sa kasalanan, mawawala ang iyong pag-unawa, mabagal ka sa paggawa ng kalooban ng Diyos, nagiging mainipin ka, atbp.

Maraming beses nating nakikita Ang mga Kristiyano ay nagsimulang makipag-date sa mga taong hindi maka-Diyos dahil inaalis nila ang kanilang pagtuon sa Diyos. Si Satanas ay magsisikap na tuksuhin ka. Gawin mo lang minsan, walang pakialam ang Diyos, masyadong nagtatagal ang Diyos, atbp.

Dapat tayong maging maingat at maging matatag sa Panginoon, ngunit paano tayo magiging matatag sa Panginoon kung tayo ay hindi nakatutok sa Panginoon? Pumasok sa Salita araw-araw at maging tagatupad hindi tagapakinig. Paano mo malalaman ang mga tagubilin ng Diyos kung wala ka sa Kanyang Salita?

16. Kawikaan 5:1-2 “ Anak ko, manatiling nakatutok ; makinig sa karunungan na aking natamo; bigyang-pansin ang aking natutuhan tungkol sa buhay Upang makapagpasiya ka at makapagsalita nang may kaalaman.”

17. Kawikaan 4:25-27 “Tumingin ang iyong mga mata nang diretso sa unahan At ituon ang iyong tingin nang diretso sa harap mo. Masdan mo ang landas ng iyong mga paa At lahat ng iyong mga lakad ay matatatag. Huwag lumingon sakanan o kaliwa; Ilayo mo ang iyong paa sa kasamaan.”

18. 1 Pedro 5:8 “Manatiling alerto ! Mag-ingat sa iyong dakilang kaaway, ang diyablo. Siya ay gumagala na parang leong umuungal, naghahanap ng masisila."

19. Awit 119:6 "Kung magkagayo'y hindi ako mapapahiya, na ang aking mga mata ay nakatutok sa lahat ng iyong mga utos."

Huwag sumuko!

Itigil ang pagtitiwala sa iyong mga kalagayan. Sa aking buhay napanood ko kung paano ginamit ng Diyos ang sakit para luwalhatiin ang Kanyang pangalan at para sagutin ang iba pang mga panalangin. Magtiwala ka lang sa Kanya. Hindi ka niya pababayaan. Hindi kailanman! Manahimik at maghintay sa Kanya. Ang Diyos ay laging tapat. Ibalik ang iyong pagtuon sa Kanya.

20. Jonas 2:7 “ Nang mawalan na ako ng pag-asa, muli kong ibinaling ang aking pag-iisip sa Panginoon . At ang aking taimtim na panalangin ay napunta sa iyo sa iyong banal na Templo.”

21. Filipos 4:13 “Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin.” (Inspirational strength Bible verses)

Manalangin para sa higit na pagtuon sa Panginoon. Hinihikayat din kita na gumawa ng mga karagdagang hakbang upang matulungan kang tumuon tulad ng kumain ng malusog, makakuha ng mas maraming pagtulog, at umiwas sa alkohol. Minsan kailangan ang pag-aayuno. Kinamumuhian namin ang pag-iisip ng pag-aayuno, ngunit ang pag-aayuno ay naging napakalaking pagpapala sa aking buhay.

Ang pagkagutom sa laman ay nagpapadiretso sa iyong pagtutok. Ang ilang mga tao ay hindi kilala ang Panginoon kaya't huwag Siyang pabayaan. Pahalagahan mo Siya. Pahalagahan ang bawat sandali dahil bawat segundo sa Kanyang presensya ay isang pagpapala.
Melvin Allen
Melvin Allen
Si Melvin Allen ay isang masigasig na mananampalataya sa salita ng Diyos at isang dedikadong estudyante ng Bibliya. Sa mahigit 10 taong karanasan sa paglilingkod sa iba't ibang ministeryo, si Melvin ay nakabuo ng malalim na pagpapahalaga sa kapangyarihan ng Banal na pagbabago sa pang-araw-araw na buhay. Siya ay may hawak na Bachelor's degree sa Theology mula sa isang kagalang-galang na kolehiyong Kristiyano at kasalukuyang kumukuha ng Master's degree sa Biblical studies. Bilang isang may-akda at blogger, ang misyon ni Melvin ay tulungan ang mga indibidwal na magkaroon ng higit na pang-unawa sa Banal na Kasulatan at ilapat ang mga walang hanggang katotohanan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kapag hindi siya nagsusulat, nasisiyahan si Melvin na gumugol ng oras kasama ang kanyang pamilya, tuklasin ang mga bagong lugar, at nakikibahagi sa serbisyo sa komunidad.