21 belangrijke bijbelverzen over je op God richten

21 belangrijke bijbelverzen over je op God richten
Melvin Allen

Bijbelverzen over focussen op God

Bent u geconcentreerd in uw gebedsleven? Is het voor u een strijd om u op de Heer te concentreren? Is er iets dat u van de Heer afhoudt? Herinnert u zich de tijden dat u in vuur en vlam stond voor God?

Herinnert u zich de dagen dat u zich verheugde op het aanbidden van de Heer? Bent u gemakkelijk afgeleid in de aanbidding?

Verliest u de strijd die u ooit voerde en zo ja, bent u bereid om voor God te vechten? Als u niet vecht voor meer van Hem zult u Hem verliezen.

Zodra je de aanwezigheid van God begint te verliezen moet je vechten. Het is tijd om oorlog te voeren!

Citaten over focussen op God

"Wat je geest verteert, beheerst je leven."

"Richt je niet op je tegenstanders, maar op Gods mogelijkheden."

"Echt geloof is je ogen op God gericht houden als de wereld om je heen instort." (Geloof Bijbelverzen)

"In plaats van na te denken over hoe moeilijk de test is, kunnen we ons in plaats daarvan richten op het vragen aan de Heer om ons begrip te vergroten." Crystal McDowell

"Hoe meer je je op jezelf richt, hoe meer je wordt afgeleid van de juiste weg. Hoe meer je Hem kent en met Hem communiceert, hoe meer de Geest je op Hem zal doen lijken. Hoe meer je op Hem lijkt, hoe beter je Zijn volkomen toereikendheid voor alle moeilijkheden van het leven zult begrijpen. En dat is de enige manier om echte voldoening te kennen." John MacArthur

"Als je je gedachten op God richt, richt God je gedachten."

"Richt je op God, niet op je probleem. Luister naar God, niet naar je onzekerheden. Vertrouw op God, niet op je eigen kracht."

"Mijn relatie met God is mijn eerste focus. Ik weet dat als ik daarvoor zorg, God voor de rest zal zorgen."

Ben je gefocust in aanbidding?

Je kunt schreeuwen als een leeuw en niet één ding tegen God zeggen. Je kunt schreeuwen en vrijmoedig bidden, maar je gebed zal nog steeds de hemel niet raken. Onderzoek jezelf! Gooi je alleen maar woorden in het rond of ben je gefocust? God kijkt naar het hart. Er zijn mensen die kunnen doordrammen en repetitieve dingen zeggen en niet één keer aan God denken. Komt je hart overeen met de woorden die uit je mond komen?

Kijk je naar God of bid je tot Hem terwijl je met je gedachten bij andere dingen bent? Je moet dit bestrijden. Dit geldt niet alleen voor aanbidding, maar dit geldt ook voor alle religieuze activiteiten. We kunnen in de kerk dienen terwijl ons hart weg is van de Heer. Ik heb hiermee geworsteld. Soms moet je een uur in gebed zitten totdat je hart op één lijn is met Hem. Je moet wachten op Zijnaanwezigheid. God, ik wil je gewoon. God, ik heb je nodig!

God help me concentreren ik kan zo niet leven! We moeten wanhopig zijn voor God en als we niet wanhopig zijn voor Hem is dat een probleem. Vecht voor meer focus op Hem! Niet financiën, niet familie, niet de bediening, maar Hem. Begrijp wat ik zeg. Er is een tijd dat we bidden voor deze dingen, maar aanbidding gaat niet over zegeningen. Aanbidding gaat over God alleen. Het gaat allemaal over Hem.

We moeten op een punt komen dat we niet kunnen ademen tot we zo gericht zijn op Hem en Zijn aanwezigheid. Wil je God? Is dat ene ding in je leven waar je niet zonder kunt, God? We moeten leren Hem te koesteren.

1. Mattheüs 15:8 "Deze mensen eren Mij met hun lippen, maar hun hart is ver van Mij."

2. Jeremia 29:13 "Je zult mij zoeken en vinden als je mij met heel je hart zoekt."

3. Jeremia 24:7 "Ik zal hun een hart geven om Mij te kennen, want Ik ben de HERE; en zij zullen Mijn volk zijn en Ik zal hun God zijn, want zij zullen met hun hele hart tot Mij terugkeren."

4. Psalm 19:14 "Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart aangenaam zijn in uw ogen, HEER, mijn rots en mijn Verlosser".

5. Johannes 17:3 "Dit nu is het eeuwige leven: dat zij U kennen, de enige ware God, en Jezus Christus, Die Gij gezonden hebt."

Als je op God gericht bent, zul je je nergens anders op richten.

Zie ook: 22 bemoedigende bijbelverzen over pijn en lijden (genezing)

Velen van ons worstelen met zo veel dingen en velen van ons gaan gebukt onder de beproevingen van het leven. Als je je gewoon op God zou richten, zou je begrijpen dat deze dingen zo klein zijn vergeleken met Hem. Waarom denk je dat God ons zegt om stil te zijn? Als we niet stil zijn, wordt onze geest gevuld met zoveel lawaai van de beproevingen om ons heen. Soms moet je vluchten en alleen zijn met deHeer en wees stil voor Hem. Laat Hem je angsten en zorgen kalmeren.

God is wie Hij zegt dat Hij is. Hij is onze schuilplaats, onze leverancier, onze genezer, onze kracht, etc. Als je te midden van beproevingen zo op God gericht bent, toont dat een hart dat op de Heer vertrouwt. Niets in de hel kan een hart dat op de Heer vertrouwt bang maken, maar je moet je op God richten. Er zijn veel momenten in je leven waarop je zit en je zorgen maakt, maar waarom bid je dan niet? Ik geloof dat dit een van deDe belangrijkste redenen waarom mensen worstelen met depressie. We blijven stilstaan bij het negatieve en laten deze gedachten doorsijpelen in onze ziel in plaats van onze God te zoeken. Het beste tegengif voor zorgen is aanbidding.

Er zijn veel christenen die stierven voor hun geloof. Veel martelaren werden verbrand op de brandstapel. Ze stierven terwijl ze hymnen zongen voor de Heer. De meeste mensen zouden schreeuwen van de pijn en God verlaten. Neem even de tijd om je voor te stellen dat ze branden, maar in plaats van zich zorgen te maken, aanbaden ze de Heer.

6. Jesaja 26:3 " U houdt de geest die van U afhankelijk is in volmaakte vrede, want hij vertrouwt op U."

7. Psalm 46:10 "Wees stil, en weet dat Ik God ben! Ik zal geëerd worden door elk volk. Ik zal geëerd worden in de hele wereld."

8. Psalm 112:7 "Zij zullen geen angst hebben voor slecht nieuws; hun hart is standvastig, vertrouwend op de HEER."

9. Psalm 57:7 "Mijn hart heeft vertrouwen in u, o God; mijn hart heeft vertrouwen. Geen wonder dat ik uw lof kan zingen!"

10. Psalm 91:14-15 " Omdat hij zijn liefde op mij heeft gericht, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem beschermen omdat hij mijn naam kent. Als hij mij roept, zal ik hem antwoorden. Ik zal bij hem zijn in zijn nood. Ik zal hem bevrijden en ik zal hem eren."

In dit leven en vooral in Amerika zijn er zoveel dingen die je willen afleiden.

Er is overal afleiding. Ik geloof dat een van de redenen dat mannen zich niet als mannen gedragen en vrouwen zich niet als vrouwen, te wijten is aan deze afleiding. Alles probeert ons af te remmen en ons bezig te houden. Deze wereld keert ons hart af van God. Daarom stemmen de woorden van veel mensen die aanbidden niet overeen met hun hart.

We maken ons zo druk om videospelletjes dat ze een groot deel van ons leven in beslag nemen. Velen zitten zo gevangen in hun telefoon dat ze geen tijd hebben om te aanbidden. Het eerste wat mensen doen is wakker worden en ze gaan meteen naar hun telefoon en ze controleren hun sms-berichten en hun sociale media accounts en ze denken niet één keer aan God. We worden zo afgeleid door al het andere en we vergeten God.vergeten wat er voor ons ligt.

Jezus zei dat het moeilijk is voor de rijken om de hemel binnen te gaan. In Amerika zijn we rijk. In sommige landen zijn we miljonair. Al die lichten, elektronica en luxe zijn bedoeld om ons af te leiden. Ik kijk nauwelijks tv omdat ik weet hoe gevaarlijk het is. Het maakt mijn liefde voor de Heer koud omdat het zo verslavend kan zijn. Als je rijdt ben je niet gericht op wat er achter je is omdatdat is uiterst gevaarlijk. Op dezelfde manier is het uiterst gevaarlijk om je te richten op de dingen van de wereld.

Je zult belemmerd worden. Je zult de Heer niet met heel je hart zoeken omdat je achterom moet blijven kijken. Ik moedig je aan om het verleden te vergeten, je sociale media-accounts af te sluiten, de tv uit te zetten en niet langer rond te hangen bij degenen die je belemmeren. Richt je ogen op Christus. Sta Hem toe je meer en meer naar Hem toe te leiden. Je kunt Gods wil niet doen als je voortdurend achterom kijkt.

11. Psalm 123:2 " Wij blijven uitzien naar de HEER, onze God, voor zijn barmhartigheid, zoals dienstknechten hun ogen gericht houden op hun meester, zoals een slavin haar meesteres in de gaten houdt voor het minste signaal."

12. Kolossenzen 3:1 "Daarom, als u met de Messias bent opgewekt, richt u dan op de dingen die boven zijn, waar de Messias zit aan de rechterhand van God."

13. Filippenzen 3:13-14 "Nee, beste broeders en zusters, ik heb het niet bereikt, maar ik richt me op dit ene ding: het verleden vergeten en uitkijken naar wat in het verschiet ligt."

Denk aan Christus.

Waar zijn uw gedachten mee vervuld? Is het Christus? We moeten oorlog voeren met onze gedachten. Onze geest houdt ervan om bij alles stil te staan, behalve bij God, en daar te blijven. Als mijn geest lange tijd stilstaat bij iets anders dan de Heer, kan ik vermoeid raken. Laten we bidden voor hulp om onze geest op Christus gericht te houden.

Laten we bidden dat God ons helpt op te merken wanneer onze gedachten afdwalen naar iets anders. Laten we vechten met onze gedachten. Ik heb geleerd dat het evangelie preken voor jezelf een geweldige manier is om je gedachten op Christus gericht te houden. Soms moeten we een moment nemen om Hem te loven en Hem te danken. Een moment van oprechte aanbidding gaat een leven lang mee. Het zorgt ervoor dat je je weer op het juiste spoor komt.

Ik luister ook graag de hele dag naar aanbiddingsmuziek. Ik wil dat mijn hart klopt voor de Heer. Ik wil van Hem genieten. Als u hiermee worstelt, roep dan om hulp. Help mijn gedachten te vullen met U en geef mij raad om mij te helpen mijn Heer.

14. Hebreeën 12:1-2 "Laten wij dan, nu wij zo'n grote wolk van getuigen om ons heen hebben, ook alle hindernissen en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt, afleggen en de wedloop die voor ons ligt met volharding lopen, met onze ogen gericht op Jezus, de grondlegger en voleinder van het geloof, die om de hem toebedeelde vreugde het kruis heeft verdragen, de schande verachtend, en is gaan zitten aan de rechterzijde van de wereld.hand van de troon van God."

15. Hebreeën 3:1 "Daarom, heilige broeders, deelgenoten in een hemelse roeping, houdt uw aandacht gericht op Jezus, de apostel en hogepriester van onze belijdenis."

Als je niet op God gericht bent zul je fouten maken.

God zegt voortdurend tegen zijn volk om mijn woorden te onthouden, omdat ons hart erop gericht is onze eigen weg te gaan. Als je gericht bent op de Heer, zul je gericht zijn op zijn woord.

Als je je aandacht begint te verliezen, hou je op met oorlog voeren tegen de zonde, je onderscheidingsvermogen is weg, je bent traag om Gods wil te doen, je wordt ongeduldig, enz.

Vaak zien we dat christenen uitgaan met goddeloze mensen omdat ze hun aandacht afleiden van God. Satan zal je proberen te verleiden. Doe het gewoon een keer, God geeft er niet om, God duurt te lang, enz.

We moeten op onze hoede zijn en sterk zijn in de Heer, maar hoe kunnen we sterk zijn in de Heer als we niet op de Heer gericht zijn? Ga dagelijks in het Woord en wees een doener, geen hoorder. Hoe kun je Gods instructies kennen als je niet in Zijn Woord bent?

16. Spreuken 5:1-2 "Mijn zoon, blijf geconcentreerd; luister naar de wijsheid die ik heb opgedaan; geef aandacht aan wat ik over het leven heb geleerd, zodat je verstandige oordelen kunt vellen en met kennis van zaken kunt spreken."

17. Spreuken 4:25-27 "Laat uw ogen recht vooruit kijken en laat uw blik recht voor u zijn. Let op de weg van uw voeten en al uw wegen zullen vaststaan. Keer niet naar rechts noch naar links; keer uw voet van het kwade af."

18. 1 Petrus 5:8 "Blijf alert! Kijk uit voor je grote vijand, de duivel. Hij sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden."

19. Psalm 119:6 "Dan zal ik niet beschaamd worden, mijn ogen gericht op al uw geboden."

Geef niet op!

Vertrouw niet langer op je omstandigheden. In mijn leven zag ik hoe God pijn gebruikte om zijn naam te verheerlijken en andere gebeden te verhoren. Vertrouw gewoon op Hem. Hij zal je niet in de steek laten. Nooit! Wees stil en wacht op Hem. God is altijd trouw. Richt je aandacht weer op Hem.

20. Jona 2:7 "Toen ik alle hoop verloren had, wendde ik mijn gedachten opnieuw tot de Heer. En mijn ernstig gebed ging tot u in uw heilige tempel."

21. Filippenzen 4:13 "Ik kan alle dingen doen door hem die mij versterkt" (Inspirerende kracht Bijbelverzen).

Zie ook: 25 Geweldige bijbelverzen over talenten en gaven van God

Bid om meer aandacht voor de Heer. Ik moedig u ook aan om extra stappen te nemen om u te helpen concentreren, zoals gezond eten, meer slapen en afzien van alcohol. Soms is vasten nodig. We haten de gedachte aan vasten, maar vasten is zo'n zegen geweest in mijn leven.

Door het vlees uit te hongeren krijg je een rechte focus. Sommige mensen kennen de Heer niet, dus verwaarloos Hem nooit. Koester Hem. Koester elk moment, want elke seconde in Zijn aanwezigheid is een zegen.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen is een gepassioneerd gelovige in het woord van God en een toegewijde student van de Bijbel. Met meer dan 10 jaar ervaring in verschillende bedieningen heeft Melvin een diepe waardering ontwikkeld voor de transformerende kracht van de Schrift in het dagelijks leven. Hij heeft een bachelordiploma in theologie van een gerenommeerd christelijk college en volgt momenteel een masterdiploma in bijbelstudies. Als auteur en blogger is het Melvin's missie om individuen te helpen een beter begrip van de Schrift te krijgen en tijdloze waarheden toe te passen in hun dagelijks leven. Als hij niet aan het schrijven is, brengt Melvin graag tijd door met zijn gezin, het verkennen van nieuwe plaatsen en het verrichten van gemeenschapswerk.