21 Adnodau Pwysig o’r Beibl Ynghylch Canolbwyntio Ar Dduw

21 Adnodau Pwysig o’r Beibl Ynghylch Canolbwyntio Ar Dduw
Melvin Allen

Adnodau o’r Beibl am ganolbwyntio ar Dduw

Ydych chi’n canolbwyntio yn eich bywyd gweddi? Ydy canolbwyntio ar yr Arglwydd yn frwydr i chi? A oes rhywbeth yn eich dal yn ôl oddi wrth yr Arglwydd? Ydych chi'n cofio'r adegau pan oeddech chi'n arfer bod ar dân dros Dduw?

Ydych chi'n cofio'r dyddiau pan oeddech chi'n edrych ymlaen at addoli'r Arglwydd? A yw addoliad yn tynnu eich sylw yn hawdd?

A ydych yn colli'r frwydr a fu gennych unwaith ac os felly a ydych yn fodlon ymladd dros Dduw? Os na fyddwch chi'n ymladd am fwy ohono fe rydych chi'n mynd i'w golli.

Unwaith y byddwch chi'n dechrau colli presenoldeb Duw mae'n rhaid i chi ymladd. Mae'n amser rhyfela!

Dyfyniadau am ganolbwyntio ar Dduw

“Yr hyn sy’n llyncu eich meddwl sy’n rheoli eich bywyd.”

“Peidiwch â chanolbwyntio ar eich gwrthwynebwyr. Canolbwyntiwch ar bosibiliadau Duw.”

“Mae gwir ffydd yn cadw eich llygaid ar Dduw pan fydd y byd o'ch cwmpas yn chwalu.” (Adnodau o’r Beibl Ffydd)

“Yn lle meddwl pa mor galed yw’r prawf, gallwn ni ganolbwyntio yn hytrach ar ofyn i’r Arglwydd ehangu ein dealltwriaeth.” Crystal McDowell

“Po fwyaf y byddwch chi'n canolbwyntio arnoch chi'ch hun, po fwyaf y byddwch chi'n tynnu sylw oddi ar y llwybr cywir. Po fwyaf y byddwch yn ei adnabod ac yn cydymdeimlo ag ef, y mwyaf y bydd yr Ysbryd yn eich gwneud yn debyg iddo. Po fwyaf yr ydych yn debyg iddo, y gorau y byddwch yn deall Ei ddigonolrwydd llwyr ar gyfer holl anawsterau bywyd. A dyna’r unig ffordd i wybod gwir foddhad.” loanMacArthur

“Pan fyddwch chi'n trwsio'ch meddyliau ar Dduw, mae Duw yn trwsio'ch meddyliau chi.”

“Canolbwyntiwch ar Dduw, nid eich problem. Gwrandewch ar Dduw, nid eich ansicrwydd. Dibynna ar Dduw, nid ar dy nerth dy hun.”

“Fy mherthynas â Duw yw fy mhrif ffocws. Rwy'n gwybod, os byddaf yn gofalu am hynny, bydd Duw yn gofalu am bopeth arall. ”

A ydych yn canolbwyntio mewn addoliad?

Gellwch weiddi fel llew a pheidio â dweud yr un peth wrth Dduw. Gallwch chi sgrechian a gweddïo'n feiddgar, ond ni fydd eich gweddi yn cyffwrdd â'r Nefoedd o hyd. Archwiliwch eich hun! Ydych chi'n taflu geiriau o gwmpas neu a ydych chi'n canolbwyntio? Mae Duw yn edrych ar y galon. Mae yna bobl sy'n gallu crwydro a dweud pethau ailadroddus a pheidio â meddwl am Dduw unwaith. A yw eich calon yn cyd-fynd â'r geiriau sy'n dod allan o'ch ceg?

A ydych yn edrych at Dduw neu a ydych yn gweddïo arno tra bydd eich meddwl ar bethau eraill? Mae'n rhaid i chi frwydro yn erbyn hyn. Nid yw hyn yn berthnasol i addoli yn unig, ond mae hyn hefyd yn berthnasol i bob gweithgaredd crefyddol. Gallwn wasanaethu yn yr eglwys tra bod ein calonnau i ffwrdd oddi wrth yr Arglwydd. Rwyf wedi cael trafferth gyda hyn. Weithiau mae'n rhaid i chi eistedd mewn gweddi am awr nes bod eich calon wedi'i halinio ag Ef. Mae'n rhaid i chi aros am ei bresenoldeb. Duw Fi jyst eisiau i chi. Duw dwi angen ti!

Duw helpa fi i ganolbwyntio Alla i ddim byw fel hyn! Mae'n rhaid i ni fod yn ysu am Dduw ac os nad ydym yn anobeithiol amdano mae hynny'n broblem. Ymladd am fwy o ffocws arno! Nid cyllid, nid teulu,nid y weinidogaeth, ond Efe. Deall yr hyn yr wyf yn ei ddweud. Mae yna amser i ni weddïo am y pethau hyn, ond nid bendithion yw addoliad. Mae addoliad yn ymwneud â Duw yn unig. Mae'r cyfan amdano Ef.

Mae'n rhaid i ni gyrraedd pwynt lle na allwn anadlu nes ein bod ni'n canolbwyntio cymaint arno Ef a'i bresenoldeb. Ydych chi eisiau Duw? Yr un peth rydych chi ei eisiau yn eich bywyd na allwch chi fyw hebddo, ai Duw ydyw? Rhaid inni ddysgu ei drysori.

1. Mathew 15:8 “Mae'r bobl hyn yn fy anrhydeddu i â'u gwefusau, ond mae eu calonnau ymhell oddi wrthyf.”

2. Jeremeia 29:13 “Byddwch yn fy ngheisio a'm cael pan fyddwch yn fy ngheisio â'ch holl galon.”

3. Jeremeia 24:7 “Rhoddaf iddynt galon i'm hadnabod, oherwydd myfi yw'r ARGLWYDD; a byddant hwy yn bobl i mi, a minnau yn Dduw iddynt, oherwydd dychwelant ataf fi â'u holl galon.”

4. Salm 19:14 “Bydded geiriau fy ngenau a myfyrdod fy nghalon yn gymeradwy yn dy olwg di, O ARGLWYDD, fy nghraig a'm Gwaredwr.”

5. Ioan 17:3 “Yn awr dyma fywyd tragwyddol: eu bod nhw'n dy adnabod di, yr unig wir Dduw, a Iesu Grist, yr hwn a anfonaist.”

Pan fyddwch yn canolbwyntio ar Dduw ni fyddwch yn canolbwyntio ar unrhyw beth arall.

Mae llawer ohonom yn cael trafferth gyda chymaint o bethau ac mae llawer ohonom yn cael ein pwyso gan treialon bywyd. Pe baech chi'n canolbwyntio ar Dduw fe fyddech chi'n deall bod y pethau hyn cyn lleied o'u cymharu ag Ef. Pam ydych chi'n meddwl bod Duw yn dweud wrthym am foddal? Pan nad ydym yn llonydd mae ein meddwl yn mynd i gael ei lenwi â chymaint o sŵn o'r treialon o'n cwmpas. Weithiau mae'n rhaid i chi redeg a bod ar eich pen eich hun gyda'r Arglwydd a bod yn llonydd ger ei fron Ef. Gadewch iddo dawelu eich ofnau a'ch pryderon.

Duw yw pwy mae'n dweud Efe. Ef yw ein lloches, ein darparwr, ein iachawr, ein cryfder, ac ati Pan fyddwch chi'n canolbwyntio cymaint ar Dduw yng nghanol treialon sy'n dangos calon sy'n ymddiried yn yr Arglwydd. Ni all unrhyw beth yn Uffern ddychryn calon sy'n ymddiried yn yr Arglwydd, ond rhaid i chi ganolbwyntio ar Dduw. Mae yna lawer o weithiau yn eich bywyd pan fyddwch chi'n eistedd ac yn poeni, ond yn lle hynny pam nad ydych chi'n gweddïo? Rwy'n credu mai dyma un o'r prif resymau pam mae pobl yn cael trafferth gydag iselder. Rydyn ni'n aros ar y negyddol ac rydyn ni'n gadael i'r meddyliau hyn fudferwi i'n henaid yn lle ceisio ein Duw. Y gwrthwenwyn gorau ar gyfer pryder yw addoli.

Mae llawer o Gristnogion wedi marw dros eu ffydd. Llosgwyd llawer o ferthyron wrth y stanc. Buont farw wrth ganu hymnau i'r Arglwydd. Byddai’r rhan fwyaf o bobl yn sgrechian mewn poen ac yn cefnu ar Dduw. Cymerwch eiliad i'w dychmygu'n llosgi, ond yn lle poeni roedden nhw'n addoli'r Arglwydd.

Gweld hefyd: Ydy Voodoo Go Iawn? Beth yw crefydd Voodoo? (5 ffaith brawychus)

6. Eseia 26:3 “Byddwch yn cadw'r meddwl sy'n dibynnu arnat mewn heddwch perffaith, oherwydd y mae'n ymddiried ynot.”

7. Salm 46:10 “Byddwch yn llonydd, a gwybyddwch mai myfi yw Duw! Fe'm hanrhydeddir gan bob cenedl. Byddaf yn cael fy anrhydeddu ledled y byd.”

8. Salm 112:7 “Ni fydd arnynt ofnnewyddion drwg; y mae eu calon yn ddiysgog, yn ymddiried yn yr ARGLWYDD.”

9. Salm 57:7 “Y mae fy nghalon yn hyderus ynot, O Dduw; mae fy nghalon yn hyderus. Does ryfedd y gallaf ganu dy glodydd!”

10. Salm 91:14-15 “Am iddo ganolbwyntio ei gariad arnaf fi, fe'i gwaredaf. Byddaf yn ei amddiffyn oherwydd ei fod yn gwybod fy enw. Pan fydd yn galw arnaf, byddaf yn ei ateb. Byddaf gydag ef yn ei gyfyngder. gwaredaf ef, a byddaf yn ei anrhydeddu.”

Yn y bywyd hwn ac yn America yn arbennig y mae cymaint o bethau sy'n ceisio tynnu eich sylw.

Y mae gwrthdyniadau ym mhobman. Rwy'n credu mai un o'r rhesymau pam nad yw dynion yn ddynion ac nad yw menywod yn ymddwyn fel menywod yw oherwydd y gwrthdyniadau hyn. Mae popeth yn ceisio ein harafu a'n cadw'n brysur. Mae'r byd hwn yn troi ein calon oddi wrth Dduw. Dyna pam pan nad yw llawer o bobl yn addoli eu geiriau yn cyd-fynd â'u calon.

Rydym mor bryderus am gemau fideo fel eu bod yn cymryd rhan helaeth o'n bywyd. Mae llawer mor gaeth gan eu ffonau fel nad oes ganddyn nhw amser i addoli. Y peth cyntaf mae pobl yn ei wneud yw deffro ac maen nhw'n mynd ar unwaith i'w ffonau ac maen nhw'n gwirio eu negeseuon testun a'u cyfrifon cyfryngau cymdeithasol ac nid ydyn nhw'n meddwl am Dduw unwaith. Mae popeth arall yn tynnu ein sylw gymaint ac rydym yn anghofio Duw. Rydym yn anghofio beth sydd o'n blaenau.

Dywedodd Iesu ei bod yn anodd i'r cyfoethog fynd i mewn i'r Nefoedd. Yn Americarydym yn gyfoethog. Mewn rhai gwledydd rydym yn filiwnyddion. Mae'r holl oleuadau, electroneg a moethau hyn i fod i dynnu ein sylw. Prin y byddaf yn gwylio'r teledu oherwydd rwy'n gwybod pa mor beryglus ydyw. Mae'n gwneud i'm cariad at yr Arglwydd dyfu'n oer oherwydd gall fod mor gaethiwus. Pan fyddwch chi'n gyrru, nid ydych chi'n mynd i ganolbwyntio ar yr hyn sydd y tu ôl i chi oherwydd mae hynny'n hynod beryglus. Yn yr un modd mae'n hynod beryglus canolbwyntio ar bethau'r byd.

Cewch eich rhwystro. Fyddwch chi ddim yn ceisio'r Arglwydd â'ch holl galon oherwydd mae'n rhaid ichi ddal ati i edrych yn ôl. Rwy'n eich annog i anghofio'r gorffennol, arwyddo i ffwrdd ar eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, diffodd y teledu, a rhoi'r gorau i hongian o gwmpas y rhai sy'n eich rhwystro. Gosodwch eich llygaid ar Grist. Gadewch iddo eich arwain fwyfwy ato Ef. Ni allwch wneud ewyllys Duw tra byddwch yn edrych yn ôl yn barhaus.

11. Salm 123:2 “ Edrychwn at yr ARGLWYDD ein Duw am ei drugaredd, yn union fel y mae gweision yn cadw eu llygaid ar eu meistr, fel y mae caethwas yn gwylio ei meistres am yr arwydd lleiaf.”

12. Colosiaid 3:1 “Felly, os ydych wedi eich cyfodi gyda'r Meseia, daliwch ati i ganolbwyntio ar y pethau sydd uchod, lle mae'r Meseia yn eistedd ar ddeheulaw Duw.”

Gweld hefyd: A Aeth Jwdas i Uffern? A Edifarhaodd Ef? (5 Gwirionedd Pwerus)

13. Philipiaid 3:13-14 “Na, frodyr a chwiorydd annwyl, dydw i ddim wedi ei gyflawni, ond rydw i'n canolbwyntio ar yr un peth hwn: Anghofio'r gorffennol ac edrych ymlaen at yr hyn sydd o'm blaenau.”

Meddyliwcham Grist.

Beth yw eich meddyliau sy'n cael eu llenwi? Ai Crist ydyw? Mae'n rhaid i ni ryfela â'n meddyliau. Mae ein meddwl wrth ei fodd yn trigo ar bopeth, ond Duw ac aros yno. Pan fydd fy meddwl yn trigo ar rywbeth heblaw'r Arglwydd am gyfnod hir, gallaf flino. Gweddïwn am help i gadw ein meddwl i ganolbwyntio ar Grist.

Gweddïwn fod Duw yn ein helpu i sylwi pan fydd ein meddwl yn troi i ffwrdd at rywbeth arall. Gadewch i ni ymladd â'n meddyliau. Dysgais fod pregethu'r efengyl i chi'ch hun yn ffordd wych o gadw'ch meddwl ar Grist. Weithiau mae'n rhaid i ni gymryd eiliad i ganmol Ef a rhoi diolch iddo. Mae eiliad o addoliad gwirioneddol yn para am oes. Mae'n cael eich ffocws yn syth.

Rwyf hefyd wrth fy modd yn gwrando ar gerddoriaeth addoli trwy'r dydd. Rwyf am i'm calon guro dros yr Arglwydd. Rwyf am ei fwynhau Ef. Os ydych chi'n cael trafferth gyda hyn, gwaeddwch am help. Helpa fy meddyliau i gael eu llenwi â chi a rhowch gyngor i mi i'm helpu fy Arglwydd.

14. Hebreaid 12:1-2 “Felly, gan fod gennym gymaint o gwmwl o dystion o'n cwmpas, gadewch inni hefyd roi o'r neilltu bob llyffethair a'r pechod sy'n ein drysu mor rhwydd, a gadewch inni redeg gyda dygnwch yr hil a osodir ger ein bron, gan osod ein llygaid ar Iesu, awdwr a pherffeithiwr ffydd , yr hwn er y llawenydd a osodwyd o'i flaen Ef a oddefodd y groes, gan ddirmygu y gwarth, ac a eisteddodd ar ddeheulaw gorsedd-faingc. Dduw.”

15.Hebreaid 3:1 “Felly, frodyr sanctaidd, partneriaid mewn galwad nefol, cadwch eich ffocws ar Iesu, apostol ac archoffeiriad ein cyffes.”

Pan nad ydych chi'n canolbwyntio ar Dduw byddwch chi'n gwneud camgymeriadau.

Mae Duw yn dweud wrth Ei bobl yn gyson am gofio fy ngeiriau oherwydd mae ein calonnau wedi plygu i fynd ein ffordd ein hunain . Pan fyddwch chi'n canolbwyntio ar yr Arglwydd byddwch chi'n canolbwyntio ar Ei Air.

Pan fyddwch chi'n dechrau colli ffocws rydych chi'n rhoi'r gorau i ryfela â phechod, bydd eich dirnadaeth wedi darfod, rydych chi'n araf i wneud ewyllys Duw, rydych chi'n mynd yn ddiamynedd, ayb.

Llawer o weithiau rydyn ni'n gweld Mae Cristnogion yn dechrau caru pobl annuwiol oherwydd eu bod yn tynnu eu ffocws oddi ar Dduw. Bydd Satan yn ceisio eich temtio. Gwnewch hynny un tro, does dim ots gan Dduw, mae Duw yn cymryd gormod o amser, ac ati.

Rhaid inni fod yn wyliadwrus a bod yn gryf yn yr Arglwydd, ond sut gallwn ni fod yn gryf yn yr Arglwydd os ydym heb ganolbwyntio ar yr Arglwydd? Ewch i mewn i'r Gair yn feunyddiol a byddwch yn weithredwr nid yn wrandawr. Sut gallwch chi wybod cyfarwyddiadau Duw os nad ydych chi yn ei Air?

16. Diarhebion 5:1-2 “ Fy mab, cadwch ffocws; gwrandewch ar y doethineb a gefais; rhowch sylw i'r hyn rydw i wedi'i ddysgu am fywyd, felly efallai y gallwch chi wneud penderfyniadau synhwyrol a siarad â gwybodaeth.”

17. Diarhebion 4:25-27 “Gad i'th lygaid edrych yn union o'th flaen a gosod dy olwg yn syth o'th flaen. Gwylia lwybr dy draed A sicrheir dy holl ffyrdd. Peidiwch â throi at ydde nac i'r chwith; Tro dy droed oddi wrth ddrygioni.”

18. 1 Pedr 5:8 “Byddwch yn effro! Gwyliwch rhag eich gelyn mawr, y diafol. Mae'n prowla o gwmpas fel llew yn rhuo, yn chwilio am rywun i'w fwyta.”

19. Salm 119:6 “Yna ni'm cywilyddir, gan gadw fy llygaid yn gadarn ar dy holl orchmynion.”

Peidiwch â rhoi’r gorau iddi!

Peidiwch ag ymddiried yn eich amgylchiadau. Yn fy mywyd gwyliais sut y defnyddiodd Duw boen i ogoneddu Ei enw ac i ateb gweddïau eraill. Dim ond ymddiried ynddo Ef. Ni fydd ef yn eich gadael. Byth! Byddwch yn llonydd ac aros arno. Mae Duw bob amser yn ffyddlon. Rhowch eich ffocws yn ôl arno Ef.

20. Jona 2:7 “Wedi colli pob gobaith, troais fy meddyliau unwaith eto at yr Arglwydd . Ac aeth fy ngweddi daer atat yn dy deml sanctaidd.”

21. Philipiaid 4:13 “Gallaf wneud pob peth trwy'r hwn sy'n fy nerthu.” (Cryfder ysbrydoledig adnodau o'r Beibl)

Gweddïwch am ganolbwyntio mwy ar yr Arglwydd. Rwyf hefyd yn eich annog i gymryd camau ychwanegol i'ch helpu i ganolbwyntio fel bwyta'n iach, cael mwy o gwsg, ac ymatal rhag alcohol. Weithiau mae angen ymprydio. Mae'n gas gennym feddwl am ymprydio, ond mae ymprydio wedi bod yn gymaint o fendith yn fy mywyd.

Mae newynu'r cnawd yn rhoi'ch ffocws yn syth. Nid yw rhai pobl yn adnabod yr Arglwydd felly peidiwch byth â'i esgeuluso. Carwch Ef. Coleddwch bob eiliad oherwydd mae pob eiliad yn Ei bresenoldeb yn fendith.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.