21 epických biblických veršů o uznání Boha (na všech svých cestách)

21 epických biblických veršů o uznání Boha (na všech svých cestách)
Melvin Allen

Biblické verše o uznání Boha

Prvním krokem k uznání Boha je poznání, že Ježíš Kristus je jedinou cestou do nebe. Jsi hříšník, který potřebuje Spasitele. Bůh touží po dokonalosti. Tvé dobré skutky nejsou nic. Musíš činit pokání a věřit v Pána Ježíše Krista. Věř v Krista, že ti odpustí hříchy.

Na své křesťanské cestě víry musíte zcela odmítnout své chápání věcí a ve všech situacích se plně spolehnout na Pána. Uznávejte Boha tím, že se pokoříte a dáte přednost jeho vůli před svou vůlí. Někdy se modlíme o vedení při důležitém rozhodnutí a Bůh nám řekne, abychom něco udělali, ale věc, kterou nám Bůh řekl, že máme udělat, není naší vůlí. V těchto situacích musíme důvěřovat, že Bůh vždyckyví, co je nejlepší.

Boží vůle pro nás bude vždy v souladu s jeho slovem. Uznávejte Pána nejen tím, že se budete modlit a děkovat mu ve všech situacích, ale také tím, že budete číst a poslouchat jeho slovo.

Uznávejte Pána nejen tím, jak žijete, ale i svými myšlenkami. Na své cestě víry budete bojovat s hříchem. Volejte k Bohu o pomoc, věřte v jeho zaslíbení a vězte, že Bůh bude ve vašem životě působit, aby vás proměnil k obrazu svého Syna.

Křesťanské citáty o uznání Boha

"Bůh mě srazil na kolena a přinutil mě uznat vlastní nicotu a z tohoto poznání jsem se znovu narodil. Už jsem nebyl středem svého života, a proto jsem mohl ve všem vidět Boha."

"Tím, že jsi Bohu vděčný, uznáváš, že nic nezískáš jen svou silou."

"Modlitba je základní činností čekání na Boha: uznání naší bezmocnosti a jeho moci, volání k němu o pomoc, hledání jeho rady." John Piper

"Křesťané v naší zemi už nechápou, jak je důležité uznávat Boha."

"Nejcennější lekcí, kterou by si lidstvo mělo odnést z filozofie, je, že není možné pochopit smysl Pravdy, aniž bychom uznali Boha jako nezbytné východisko." John MacArthur

"Uznejte Boha." Uznání Boha jako první věc každé ráno proměňuje můj den. Často začínám den tím, že si znovu potvrdím jeho autoritu nade mnou a podřídím se mu jako Pánu předem, před okolnostmi mého dne. Snažím se přijmout slova z Jozue 24,15 jako osobní každodenní výzvu: Vyvolte si dnes, komu budete sloužit. "

Co říká Bible o uznávání Boha?

1. Přísloví 3,5-6 Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem a nespoléhej na svůj rozum; na všech svých cestách se mu podřizuj, a on ti urovná stezky.

2. Matouš 6,33 Ale hledejte nejprve jeho království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude také dáno.

3. Přísloví 16,3 Svěř své jednání Hospodinu , a tvé plány se zdaří.

4. Deuteronomium 4:29 Když však odtud budeš hledat Hospodina, svého Boha, najdeš ho, budeš-li ho hledat celým svým srdcem a celou svou duší.

5. Žalm 32,8 Hospodin říká: "Povedu tě po nejlepší cestě tvého života, budu ti radit a bdít nad tebou." "Ať je to jakkoli," říká Hospodin.

6. 1 Jan 2,3 A podle toho poznáváme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání.

7. Žalm 37,4 Měj zalíbení v Hospodinu a on ti dá touhy tvého srdce.

Viz_také: 25 důležitých biblických veršů o podvodech

Vyznání Bohu v modlitbě

8. Tesalonickým 5,16-18 Radujte se vždycky , modlete se stále , děkujte za všech okolností, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši.

9. Matouš 7,7-8 "Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevřou se vám dveře. Neboť každý, kdo prosí, dostává; kdo hledá, nalézá; a tomu, kdo tluče, se otevřou dveře".

10. Filipským 4,6-7 O nic se nestarejte, ale ve všem se modlete a proste s díkůvzdáním, ať jsou vaše prosby předloženy Bohu. A Boží pokoj, který přesahuje všechen rozum, bude střežit vaše srdce a mysl skrze Krista Ježíše.

Boží sláva - Uznávání Boha na všech cestách

11. Koloským 3,17 A cokoli děláte, ať už slovem nebo skutkem, všechno dělejte ve jménu Pána Ježíše a skrze něj děkujte Bohu Otci.

12. 1. Korintským 10:31 Ať tedy jíte nebo pijete, ať děláte cokoli, všechno dělejte k Boží slávě.

Pokořte se před Bohem

13. Jakub 4,10 Pokořte se před Pánem , a on vás pozvedne.

Viz_také: 40 hlavních biblických veršů o poslušnosti Bohu (Poslušnost Pánu)

Připomínky

14. Filipským 4,13 Všechno mohu skrze Krista, který mě posiluje.

15. 1. Korintským 15,58 Proto, milí bratři a sestry, stůjte pevně. Ať vás nic nerozhází. Vždy se plně věnujte Pánovu dílu , protože víte, že vaše práce v Pánu není marná.

16. Přísloví 3,7 Nebuď moudrý ve svých vlastních očích, boj se Hospodina a vyhýbej se zlému.

17. Jan 10,27 Moje ovce slyší můj hlas a já je znám a ony mě následují.

Když neuznáváte Pána.

18. Římanům 1,28-32 Navíc , jako nepovažovali za vhodné zachovat si poznání Boha, tak je Bůh vydal zvrácené mysli, takže dělají, co se nemá dělat. Jsou plní všelijaké špatnosti, zloby, chamtivosti a zvrácenosti. Jsou plní závisti, vražd, svárů, lsti a zloby. Jsou to klevetníci, pomlouvači, nenávistníci Boha, drzí, arogantní achvástaví; vymýšlejí způsoby, jak páchat zlo; neposlouchají své rodiče; nemají porozumění, věrnost, lásku ani milosrdenství. Ačkoli znají spravedlivé Boží nařízení, že ti, kdo takové věci páchají, zasluhují smrt, nejenže v tom pokračují, ale ještě schvalují ty, kdo je praktikují.

Uznávání Božího jména

19. Žalm 91,14 "Protože mě miluje," praví Hospodin, "zachráním ho, ochráním ho, protože uznává mé jméno." "Protože mě miluje," říká Hospodin, "zachráním ho, ochráním ho, protože uznává mé jméno."

20. Matouš 10,32 "Kdo mě uzná před druhými, toho i já uznám před svým Otcem v nebesích."

21. Žalm 8,3-9 Když se dívám na tvá nebesa, dílo tvých prstů, na měsíc a hvězdy, které jsi postavil, co je člověk, že na něj pamatuješ, a syn člověka, že se o něj staráš? Vždyť jsi ho učinil o něco nižšího než nebeské bytosti a korunoval jsi ho slávou a ctí. Dal jsi mu vládu nad díly svých rukou, všechno jsi mu podřídiljeho nohou, všechny ovce a voly, také polní zvěř, nebeské ptactvo a mořské ryby, cokoli se pohybuje po mořských stezkách. Ó Pane, náš Pane, jak vznešené je tvé jméno na celé zemi!
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.