ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ 21 ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ (ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ)

ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ 21 ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ (ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ)
Melvin Allen

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ

ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਪੈਦਲ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲੋਂ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮੰਨੋ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾਲ ਲੜੋਗੇ। ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ, ਉਸਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਈਸਾਈ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

"ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਬੇਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮੈਂਪੁਨਰ ਜਨਮ. ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ।”

“ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।”

"ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ: ਸਾਡੀ ਬੇਬਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰਨਾ, ਉਸਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗਣਾ." ਜੌਨ ਪਾਈਪਰ

"ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।"

"ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਬਕ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਜੌਨ ਮੈਕਆਰਥਰ

"ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਹਰ ਸਵੇਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੋਸ਼ੂਆ 24:15 ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ: ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ।

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ?

1. ਕਹਾਉਤਾਂ 3:5-6 ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ; ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੇਗਾ।

2. ਮੱਤੀ 6:33 ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਲੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

3. ਕਹਾਉਤਾਂ 16:3 ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋਯਹੋਵਾਹ ਲਈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਫਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

4. ਬਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 4:29 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਥੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਲੱਭੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਲੱਭੋਗੇ।

5. ਜ਼ਬੂਰ 32:8 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ”

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: NIV VS KJV ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦ: (11 ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਅੰਤਰ ਜਾਣਨ ਲਈ)

6. 1 ਯੂਹੰਨਾ 2:3 ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ।

7. ਜ਼ਬੂਰ 37:4 ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ

8. ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 5:16-18 ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ।

9. ਮੱਤੀ 7:7-8 “ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਭਾਲੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ; ਖੜਕਾਓ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਜੋ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਲੱਭਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

10. ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ 4:6-7 ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ; ਪਰ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇਗੀ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ - ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ

11. ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 3:17 ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਦੇਣਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।

12. 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 10:31 ਇਸ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਨਿਮਰ ਬਣਾਓ

13. ਯਾਕੂਬ 4:10 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਨਿਮਰ ਬਣਾਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ।

ਯਾਦ-ਸੂਚਨਾ

14. ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ 4:13 ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ।

15. 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15:58 ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਹੋ। ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ.

16. ਕਹਾਉਤਾਂ 3:7 ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨਾ ਬਣੋ; ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਡਰੋ ਅਤੇ ਬਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। 17. ਯੂਹੰਨਾ 10:27 ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।

18. ਰੋਮੀਆਂ 1:28-32 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਸਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੁਰਾਈ, ਬੁਰਾਈ, ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਭੈੜੀਤਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਈਰਖਾ, ਕਤਲ, ਝਗੜੇ, ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਿੰਦਕ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੇਰਹਿਮ, ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ; ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ, ਕੋਈ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨਫ਼ਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ

19. ਜ਼ਬੂਰ 91:14 "ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ," ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ; ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।”

20. ਮੱਤੀ 10:32 "ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ।"

21. ਜ਼ਬੂਰ 8:3-9 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬਲਦ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ!

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਪੀਸੀਏ ਬਨਾਮ ਪੀਸੀਯੂਐਸਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ: (ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 12 ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ)Melvin Allen
Melvin Allen
ਮੇਲਵਿਨ ਐਲਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਲਵਿਨ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਕਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਈਸਾਈ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਬਲੌਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੇਲਵਿਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਲਵਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ, ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।