Mistari 21 Epic ya Biblia Kuhusu Kumtambua Mungu (Njia Zako Zote)

Mistari 21 Epic ya Biblia Kuhusu Kumtambua Mungu (Njia Zako Zote)
Melvin Allen

Mistari ya Biblia kuhusu kumkiri Mungu

Hatua ya kwanza ya kumtambua Mungu ni kujua kwamba Yesu Kristo ndiye njia pekee ya kuingia Mbinguni. Wewe ni mwenye dhambi anayehitaji Mwokozi. Mungu anataka ukamilifu. Matendo yako mema si kitu. Unapaswa kutubu na kumwamini Bwana Yesu Kristo. Mwamini Kristo kwa msamaha wa dhambi.

Katika mwendo wako wa imani wa Kikristo, lazima ukatae kabisa uelewa wako wa mambo na kumtegemea Bwana kikamilifu katika hali zote. Mtambue Mungu kwa kunyenyekea na kuchagua mapenzi yake badala ya mapenzi yako. Wakati fulani tunaomba mwongozo juu ya uamuzi mkubwa na Mungu anatuambia tufanye jambo fulani, lakini jambo ambalo Mungu alituambia tufanye si mapenzi yetu. Katika hali hizi, ni lazima tuamini kwamba sikuzote Mungu anajua kilicho bora zaidi.

Mapenzi ya Mungu kwetu yatalingana na Neno Lake kila wakati. Mtambue Bwana kwa sio tu kuomba na kumshukuru katika hali zote, bali fanya hivyo kwa kusoma na kutii Neno lake.

Mtambue Bwana si tu kwa jinsi unavyoishi, bali kwa mawazo yako pia. Katika mwendo wako wa imani, utapigana na dhambi. Mlilie Mungu kwa usaidizi, amini katika ahadi zake, na ujue kwamba Mungu atafanya kazi maishani mwako kukubadilisha kuwa mfano wa Mwanawe.

Manukuu ya Kikristo kuhusu kumkiri Mungu

“Mungu amenipigisha magoti na kunifanya nikiri utupu wangu, na kutokana na elimu hiyo nilikuwa nimefanywa.kuzaliwa upya. Sikuwa tena kitovu cha maisha yangu na kwa hiyo niliweza kumuona Mungu katika kila kitu.”

“Kwa kumshukuru Mungu, unakubali kwamba hakuna kinachopatikana kwa uwezo wako pekee.”

“Maombi ni shughuli muhimu ya kumngoja Mungu: kukiri kutokuwa na uwezo wetu na uwezo Wake, kumwita Yeye kwa msaada, kutafuta ushauri Wake.” John Piper

“Wakristo katika nchi yetu hawaelewi tena umuhimu wa kumtambua Mungu tena.”

“Somo moja muhimu sana ambalo wanadamu wanapaswa kujifunza kutokana na falsafa ni kwamba haiwezekani kulifanya. maana ya Ukweli bila kumtambua Mungu kama mahali pa kuanzia.” John MacArthur

“Mtambue Mungu. Kumkubali Mungu jambo la kwanza kila asubuhi hubadilisha siku yangu. Mara nyingi mimi huanza siku yangu kwa kuthibitisha tena mamlaka Yake juu yangu na kujisalimisha Kwake kama Bwana kabla ya hali zangu za kila siku. Ninajaribu kukubali maneno ya Yoshua 24:15 kama changamoto binafsi ya kila siku: Jichagueni hivi leo mtakayemtumikia.

Biblia inasema nini kuhusu kumkubali. Mungu?

1. Mithali 3:5-6 Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, Wala usizitegemee akili zako mwenyewe; katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako.

2. Mathayo 6:33 Bali utafuteni kwanza ufalme wake, na haki yake; na hayo yote mtazidishiwa.

3. Mithali 16:3 Tekeleza matendo yakokwa BWANA, na mipango yako itafanikiwa.

4. Kumbukumbu la Torati 4:29 Lakini kama mkimtafuta BWANA, Mungu wenu, kutoka huko, mtampata, kama mkimtafuta kwa moyo wenu wote na kwa roho yenu yote.

5. Zaburi 32:8 BWANA asema, Nitakuongoza katika njia iliyo bora ya maisha yako; Nitakushauri na kukuangalia.”

6. 1 Yohana 2:3 Na katika hili twajua ya kuwa tumemjua yeye, ikiwa tunashika amri zake.

7. Zaburi 37:4 Jipendeze katika Bwana, Naye atakupa haja za moyo wako.

Kumjua Mungu katika maombi

8. Wathesalonike 5:16-18 Furahini siku zote; ombeni bila kukoma; shukuruni kwa kila jambo; maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu.

9. Mathayo 7:7-8 “Ombeni nanyi mtapewa; tafuteni nanyi mtapata; bisheni nanyi mtafunguliwa mlango. Kwa maana kila aombaye hupokea; atafutaye huona; naye abishaye, mlango utafunguliwa.”

10. Wafilipi 4:6-7 Msiwe na wasiwasi kwa lolote; bali katika kila neno kwa kusali na kuomba, pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Na amani ya Mungu, ipitayo akili zote, itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu.

Utukufu wa Mungu - Kumjua Mungu katika njia zako zote

11. Wakolosai 3:17 Na kila mfanyalo, kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote kwa jina la Bwana Yesu, kutoaasante Mungu Baba kwa njia yake.

12. 1 Wakorintho 10:31 Basi, mlapo, au mnywapo, au mtendapo neno lo lote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu.

Jinyenyekezeni mbele za Mungu

13. Yakobo 4:10 Jinyenyekezeni mbele za Bwana, naye atawainueni.

Vikumbusho

14. Wafilipi 4:13 Nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu.

Angalia pia: Mistari 10 ya Biblia Inayofaa Kuhusu Kuwa Mkono wa Kushoto

15. 1 Wakorintho 15:58 Kwa hiyo, ndugu zangu wapendwa, simameni imara. Usiruhusu chochote kikusogeze. jitoeni kwa utimilifu katika kazi ya Bwana, kwa maana mnajua ya kuwa taabu yenu si bure katika Bwana.

16. Mithali 3:7 Usiwe mwenye hekima machoni pako mwenyewe; mche BWANA na ujiepushe na uovu.

17. Yohana 10:27 Kondoo wangu huisikia sauti yangu, nami nawajua, nao hunifuata.

Usipomkiri Bwana.

18. Warumi 1:28-32 Zaidi ya hayo, kama vile walivyoona haifai kuwa na ujuzi wa Mungu, hivyo Mungu aliwaacha wafuate akili zao potovu, ili wafanye yale ambayo hayapaswi kufanywa. Wamejawa na kila aina ya uovu, uovu, uchoyo na upotovu. Wamejaa wivu, uuaji, ugomvi, hila na uovu. Hao ni wasengenyaji, wasingiziaji, wachukizao-Mungu, wenye jeuri, wenye majivuno na wenye kujisifu; wanabuni njia za kutenda maovu; hawawatii wazazi wao; hawana ufahamu, hawana uaminifu, hawana upendo, hawana huruma. Ingawa wanajua haki ya Munguamri kwamba wale wanaofanya mambo kama hayo wanastahili kifo, si kwamba wanaendelea kufanya mambo hayohayo tu, bali pia wanakubali wale wanaoyafanya.

Angalia pia: Kuhani Vs Mchungaji: 8 Tofauti Kati Yao (Ufafanuzi)

Kulikiri jina la Mungu

19. Zaburi 91:14 “Kwa sababu ananipenda, asema BWANA, nitamwokoa; Nitamlinda, kwa maana anakiri jina langu.”

20. Mathayo 10:32 “Yeyote atakayenikiri mbele ya watu, nami nitamkiri mbele za Baba yangu aliye mbinguni.

21. Zaburi 8:3-9 Nikiziangalia mbingu zako, kazi ya vidole vyako, mwezi na nyota ulizoziweka, mwanadamu ni kitu gani hata umkumbuke? na mwana wa binadamu hata umwangalie? Lakini umemfanya mdogo punde kuliko viumbe wa mbinguni na kumvika taji ya utukufu na heshima. Umempa mamlaka juu ya kazi za mikono yako; umevitia vitu vyote chini ya miguu yake, kondoo na ng'ombe wote, na wanyama wa porini, na ndege wa angani, na samaki wa baharini, kila kipitacho njia za bahari. Ee Bwana, Bwana wetu, jinsi lilivyo tukufu jina lako katika dunia yote!
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen ni mwamini mwenye shauku katika neno la Mungu na mwanafunzi aliyejitolea wa Biblia. Akiwa na uzoefu wa zaidi ya miaka 10 katika huduma mbalimbali, Melvin amekuza uthamini wa kina kwa nguvu ya mabadiliko ya Maandiko katika maisha ya kila siku. Ana shahada ya kwanza katika Theolojia kutoka chuo cha Kikristo kinachojulikana na kwa sasa anafuata Shahada ya Uzamili katika masomo ya Biblia. Kama mwandishi na mwanablogu, dhamira ya Melvin ni kuwasaidia watu binafsi kupata ufahamu mkubwa wa Maandiko na kutumia kweli zisizo na wakati katika maisha yao ya kila siku. Wakati haandiki, Melvin hufurahia kutumia wakati na familia yake, kuchunguza maeneo mapya, na kushiriki katika huduma za jamii.