21 epických biblických veršov o uznávaní Boha (na všetkých svojich cestách)

21 epických biblických veršov o uznávaní Boha (na všetkých svojich cestách)
Melvin Allen

Biblické verše o uznávaní Boha

Prvým krokom k uznaniu Boha je poznanie, že Ježiš Kristus je jedinou cestou do neba. Si hriešnik, ktorý potrebuje Spasiteľa. Boh túži po dokonalosti. Tvoje dobré skutky nie sú ničím. Musíš sa kajať a uveriť v Pána Ježiša Krista. Dôveruj Kristovi, aby ti odpustil hriechy.

Na svojej kresťanskej ceste viery musíte úplne odmietnuť svoje chápanie vecí a plne sa spoliehať na Pána vo všetkých situáciách. Uznajte Boha tým, že sa pokoríte a vyberiete si jeho vôľu namiesto svojej. Niekedy sa modlíme o vedenie pri dôležitom rozhodnutí a Boh nám povie, aby sme niečo urobili, ale vec, ktorú nám Boh povedal, že máme urobiť, nie je našou vôľou. V týchto situáciách musíme dôverovať, že Boh vždyvie, čo je najlepšie.

Božia vôľa pre nás bude vždy v súlade s jeho slovom. Uznávajte Pána nielen modlitbou a vzdávaním vďaky vo všetkých situáciách, ale robte to aj čítaním a dodržiavaním jeho slova.

Uznávajte Pána nielen tým, ako žijete, ale aj svojimi myšlienkami. Na svojej ceste viery budete bojovať s hriechom. Volajte k Bohu o pomoc, verte v jeho zasľúbenia a vedzte, že Boh bude vo vašom živote pôsobiť, aby vás premenil na obraz svojho Syna.

Kresťanské citáty o uznávaní Boha

"Boh ma dostal na kolená a prinútil ma uznať moju vlastnú ničotu a z tohto poznania som sa znovu narodil. Už som nebol stredobodom svojho života, a preto som mohol vo všetkom vidieť Boha."

"Tým, že si vďačný Bohu, uznávaš, že nič nezískaš len svojou silou."

"Modlitba je základná činnosť čakania na Boha: uznanie našej bezmocnosti a Jeho moci, volanie k Nemu o pomoc, hľadanie Jeho rady." John Piper

"Kresťania v našej krajine už nechápu, aký význam má uznávanie Boha."

"Najcennejšia lekcia, ktorú by si ľudstvo malo vziať z filozofie, je, že nie je možné pochopiť zmysel Pravdy bez toho, aby sme uznali Boha ako nevyhnutný východiskový bod." John MacArthur

"Uznávaj Boha." Uznanie Boha ako prvá vec každé ráno mení môj deň. Často začínam svoj deň tým, že si znovu potvrdím jeho autoritu nado mnou a podriadim sa mu ako Pánovi pred každodennými okolnosťami. Snažím sa prijať slová z Jozue 24,15 ako osobnú každodennú výzvu: Vyvoľte si dnes, komu budete slúžiť. "

Čo hovorí Biblia o uznávaní Boha?

1. Príslovia 3,5-6 Dôveruj Pánovi celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoj rozum; na všetkých svojich cestách sa mu podriaďuj a on ti vyrovná chodníky.

Pozri tiež: 60 uzdravujúcich biblických veršov o smútku a bolesti (depresii)

2. Matúš 6,33 Ale hľadajte najprv jeho kráľovstvo a jeho spravodlivosť, a aj to všetko vám bude dané.

3. Príslovia 16,3 Zver svoje činy Hospodinovi , a tvoje plány sa podaria.

4. 5. Mojžišova 4,29 Ale ak odtiaľ budeš hľadať Hospodina, svojho Boha, nájdeš ho, ak ho budeš hľadať celým svojím srdcom a celou svojou dušou.

5. Žalm 32,8 Hospodin hovorí: "Budem ťa viesť po najlepšej ceste tvojho života. Budem ti radiť a bdieť nad tebou."

6. 1 Ján 2,3 A podľa toho vieme, že sme ho spoznali, ak zachovávame jeho prikázania.

7. Žalm 37,4 Urobte si radosť v Pánovi a on vám dá túžby vášho srdca.

Uznávanie Boha v modlitbe

8. Tesaloničanom 5,16-18 Radujte sa vždy, modlite sa stále, ďakujte za každú okolnosť, lebo taká je Božia vôľa pre vás v Kristovi Ježišovi.

9. Matúš 7,7-8 "Proste a bude vám dané; hľadajte a nájdete; klopte a otvoria sa vám dvere. Lebo každý, kto prosí, dostáva; kto hľadá, nachádza; a tomu, kto klope, sa otvoria dvere."

10. Filipanom 4,6-7 O nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou a prosbou s vďakyvzdávaním dávajte svoje žiadosti na vedomie Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a mysle skrze Krista Ježiša.

Božia sláva - Uznávanie Boha na všetkých cestách

11. Kolosanom 3,17 A čokoľvek robíte, či už slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.

Pozri tiež: 50 dôležitých biblických veršov o vytržení (šokujúce pravdy)

12. 1. Korinťanom 10,31 Preto či už jete, alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu.

Pokorte sa pred Bohom

13. Jakub 4,10 Pokorte sa pred Pánom, a on vás pozdvihne.

Pripomienky

14. Filipským 4,13 Všetko môžem skrze Krista, ktorý ma posilňuje.

15. 1 Kor 15,58 Preto, milí bratia a sestry, stojte pevne. Nech vás nič nepohne. Vždy sa naplno venujte Pánovej práci , lebo viete, že vaša námaha v Pánovi nie je márna.

16. Príslovia 3,7 Nebuď múdry vo vlastných očiach, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlému.

17. Ján 10,27 Moje ovce počujú môj hlas a ja ich poznám a ony ma nasledujú.

Keď neuznávate Pána.

18. Rimanom 1,28-32 Okrem toho , ako nepokladali za užitočné zachovať si poznanie Boha, tak ich Boh vydal skazenej mysli, takže robia, čo sa nemá robiť. Naplnili sa každou zlobou, zlom, chamtivosťou a skazenosťou. Sú plní závisti, vraždy, sváru, klamstva a zloby. Sú klebetní, ohovárači, nenávidia Boha, sú drzí, arogantní achvastúni; vymýšľajú spôsoby, ako konať zlo; neposlúchajú svojich rodičov; nemajú porozumenie, vernosť, lásku ani milosrdenstvo. Hoci poznajú spravodlivé Božie nariadenie, že tí, čo robia takéto veci, si zasluhujú smrť, nielenže pokračujú v tom istom, ale aj schvaľujú tých, čo ich praktizujú.

Uznávanie Božieho mena

19. Žalm 91,14 "Pretože ma miluje," hovorí Hospodin, "zachránim ho, ochránim ho, lebo uznáva moje meno."

20. Matúš 10,32 "Kto mňa uzná pred inými, toho aj ja uznám pred svojím Otcom v nebesiach."

21. Žalm 8,3-9 Keď sa pozerám na tvoje nebesá, dielo tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si postavil, čo je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa oň staráš? A predsa si ho urobil o niečo nižším ako nebeské bytosti a korunoval si ho slávou a cťou. Dal si mu vládu nad dielami svojich rúk, všetko si mu podriadil.jeho nohy, všetky ovce a voly, aj poľná zver, nebeské vtáctvo a morské ryby, všetko, čo sa pohybuje po morských cestách. Ó, Pane, náš Pán, aké majestátne je tvoje meno na celej zemi!
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznávačom Božieho slova a oddaným študentom Biblie. S viac ako 10-ročnými skúsenosťami v službe v rôznych službách si Melvin vyvinul hlboké ocenenie pre transformačnú silu Písma v každodennom živote. Je držiteľom bakalárskeho titulu z teológie na renomovanej kresťanskej vysokej škole a v súčasnosti pokračuje v magisterskom štúdiu biblických štúdií. Poslaním Melvina ako autora a blogera je pomáhať jednotlivcom lepšie porozumieť Písmu a aplikovať nadčasové pravdy do svojho každodenného života. Keď Melvin nepíše, rád trávi čas so svojou rodinou, spoznáva nové miesta a zapája sa do verejnoprospešných prác.