21 episks Bībeles pants par Dieva atzīšanu (visos tavos veidos)

21 episks Bībeles pants par Dieva atzīšanu (visos tavos veidos)
Melvin Allen

Skatīt arī: 25 svarīgi Bībeles panti par noslēpumu glabāšanu

Bībeles panti par Dieva atzīšanu

Pirmais solis, lai atzītu Dievu, ir apzināties, ka Jēzus Kristus ir vienīgais ceļš uz Debesīm. Tu esi grēcinieks, kam nepieciešams Glābējs. Dievs vēlas pilnību. Tavi labie darbi nav nekas. Tev ir jānožēlo grēki un jātic Kungam Jēzum Kristum. Uzticies Kristum, lai saņemtu grēku piedošanu.

Savā kristīgajā ticības ceļā jums ir pilnībā jāatsakās no savas izpratnes par lietām un pilnībā jāpaļaujas uz Kungu visās situācijās. Atzīstiet Dievu, pazemojoties un izvēloties Viņa gribu, nevis savu gribu. Dažreiz mēs lūdzam vadību par kādu svarīgu lēmumu, un Dievs mums liek kaut ko darīt, bet tas, ko Dievs mums lika darīt, nav mūsu griba. Šādās situācijās mums ir jāuzticas, ka Dievs vienmērzina, kas ir labākais.

Dieva griba attiecībā uz mums vienmēr sakritīs ar Viņa Vārdu. Atzīstiet Kungu ne tikai ar lūgšanām un pateicībām visās situācijās, bet dariet to, lasot un paklausot Viņa Vārdam.

Atzīstiet Kungu ne tikai ar to, kā dzīvojat, bet arī ar savām domām. Savā ticības ceļā jūs cīnīsieties ar grēku. Sauciet uz Dievu pēc palīdzības, ticiet Viņa apsolījumiem un ziniet, ka Dievs darbosies jūsu dzīvē, lai pārveidotu jūs pēc sava Dēla tēla.

Kristiešu citāti par Dieva atzīšanu

"Dievs mani bija nogrūdis ceļos un licis atzīt savu nebūtību, un no šīs atziņas es biju atdzimis no jauna. Es vairs nebiju savas dzīves centrs, un tāpēc es varēju saskatīt Dievu visā.""

"Būdams pateicīgs Dievam, tu atzīsti, ka ar saviem spēkiem vien neko nevar iegūt."

"Lūgšana ir būtiska Dieva gaidīšanas darbība: atzīstam savu bezpalīdzību un Viņa spēku, aicinām Viņu uz palīdzību, meklējam Viņa padomu." Džons Pīpers (John Piper)

"Kristieši mūsu valstī vairs nesaprot, cik svarīgi ir atzīt Dievu."

"Visvērtīgākā mācība, ko cilvēcei būtu vajadzējis gūt no filozofijas, ir tā, ka nav iespējams saprast Patiesību, neatzīstot Dievu par nepieciešamo sākumpunktu." Džons Makarturs (John MacArthur)

"Atzīstiet Dievu." Atzīstot Dievu katru rītu no paša sākuma, es pārveidoju savu dienu. Bieži vien es iesāku savu dienu, no jauna apstiprinot Viņa varu pār mani un pakļaujoties Viņam kā Kungam pirms maniem ikdienas apstākļiem. Es cenšos pieņemt Jozuas 24:15 vārdus kā personīgu ikdienas izaicinājumu: Izvēlēties sev šodien, kam jūs kalposiet. "

Ko saka Bībele par Dieva atzīšanu?

1. Salamana pamācības 3:5-6 Uztici Tam Kungam no visas sirds un nepaļaujies uz savu saprašanu; visos savos ceļos paklausi Viņam, un Viņš taisnos tavus ceļus.

2. Mt.6:33 Bet meklējiet vispirms Viņa valstību un Viņa taisnību, un tas viss jums tiks dots.

Skatīt arī: 25 svarīgi Bībeles panti par kaitējuma vēlēšanu citiem

3. Salamana pamācībās 16:3 Nodod savu rīcību Tam Kungam, un tavi plāni izdosies.

4. 5. Mozus 4:29 Bet, ja no turienes tu meklēsi To Kungu, savu Dievu, tad tu Viņu atradīsi, ja meklēsi Viņu no visas sirds un no visas dvēseles.

5. Psalmi 32:8 Tas Kungs saka: "Es tevi vadīšu pa labāko ceļu tavai dzīvei, Es tev došu padomu un tevi sargāšu."

6. 1.Jņ.ev.2:3 Un no tā mēs zinām, ka esam Viņu iepazinuši, ja ievērojam Viņa baušļus.

7. Psalmi 37:4 Iepriecinieties Kungā, un Viņš dos jums jūsu sirds vēlmes.

Dieva atzīšana lūgšanā

8. Tes.5:16-18 Priecājieties vienmēr , pastāvīgi lūdzieties , pateicieties visos apstākļos, jo tāda ir Dieva griba attiecībā uz jums Kristū Jēzū.

9. Mt.ev.7:7-8 "Lūdziet, un jums tiks dots; meklējiet, un jūs atradīsiet; klauvēiet, un durvis jums tiks atvērtas. Jo ikviens, kas lūdz, saņem; kas meklē, atrod; un tam, kas klauvē, durvis tiks atvērtas."

10. Filipiešiem 4:6-7 Neuztraucieties ne par ko, bet visās lietās ar pateicību un lūgšanu lai jūsu lūgumi tiek darīti zināmi Dievam. Un Dieva miers, kas pārspēj visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un domas Kristū Jēzū.

Dieva gods - Dieva atzīšana visos jūsu ceļos

11. Kolosiešiem 3:17 Un visu, ko jūs darāt, vai nu vārdos, vai darbos, visu dariet Kunga Jēzus vārdā, pateicībā Dievam Tēvam caur Viņu.

12. 1. Korintiešiem 10:31 Tāpēc, vai jūs ēdat, vai dzerat, vai ko darāt, visu dariet Dieva godam.

Pazemini sevi Dieva priekšā

13. Jēkaba 4:10 Pazeminiet sevi Tā Kunga priekšā, un Viņš jūs pacels.

Atgādinājumi

14. Filipiešiem 4:13 Es visu varu Kristū, kas mani stiprina.

15. 1. Korintiešiem 15:58 Tādēļ, mani mīļie brāļi un māsas, stāviet stingri, lai nekas jūs nesatrauc. Vienmēr pilnībā nododieties Kunga darbam , jo jūs zināt, ka jūsu darbs Kungā nav veltīgs.

16. Salamana pamācības 3:7 Neesi gudrs savās acīs, bīsties Tā Kunga un izvairies no ļauna.

17. Jņ.ev.10:27 Manas avis dzird manu balsi, un es tās pazīstu, un tās man seko.

Kad jūs neatzīstat Kungu.

18. Rom.1:28-32 Turklāt, tāpat kā viņi neuzskatīja par derīgu saglabāt Dieva atziņu, tā arī Dievs viņus nodeva samaitātam prātam, tā ka viņi dara to, ko neklājas darīt. Viņi ir kļuvuši pilni visādas ļaunprātības, ļaunuma, alkatības un izvirtības. Viņi ir pilni skaudības, slepkavību, ķildas, viltus un ļaunprātības. Viņi ir baumotāji, apmelotāji, Dieva ienaidnieki, pārdroši, augstprātīgi unlepni; viņi izdomā veidus, kā darīt ļaunu; viņi nepaklausa saviem vecākiem; viņiem nav ne saprašanas, ne uzticības, ne mīlestības, ne žēlsirdības. Lai gan viņi zina Dieva taisnīgo dekrētu, ka tie, kas dara šādas lietas, ir pelnījuši nāvi, viņi ne tikai turpina darīt tās pašas lietas, bet arī atzinīgi vērtē tos, kas tās dara.

Dieva vārda atzīšana

19. Psalmi 91:14 "Jo viņš mani mīl," saka Tas Kungs, "Es viņu glābšu, Es viņu aizstāvēšu, jo viņš atzīst manu vārdu."

20. Mt.ev.10:32: "Kas Mani atzīst citu priekšā, to arī Es atzīšu sava Tēva priekšā, kas ir debesīs."

21. Psalmi 8:3-9. Kad es skatos uz Tavām debesīm, uz Tavu pirkstu darbu, uz mēnesi un zvaigznēm, ko Tu esi iedēstījis, kas ir cilvēks, ka Tu par viņu domā, un cilvēka dēls, ka Tu par viņu rūpējies? Bet Tu viņu esi padarījis mazliet zemāku par debesu būtnēm un kronējis ar godu un godību. Tu esi devis viņam valdīšanu pār Savu roku darbiem, Tu esi pakļāvis visu zemViņa kājām, visas aitas un vērši, arī lauka zvēri, debesu putni un jūras zivis, viss, kas iet pa jūru ceļiem. Ak, Kungs, mūsu Kungs, cik majestātisks ir Tavs vārds visā zemē!
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvins Alens ir kaislīgs ticīgs Dieva vārdam un aizrautīgs Bībeles skolnieks. Ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi, strādājot dažādās ministrijās, Melvins ir attīstījis dziļu atzinību par Svēto Rakstu pārveidojošo spēku ikdienas dzīvē. Viņam ir bakalaura grāds teoloģijā cienījamā kristīgajā koledžā un pašlaik viņš iegūst maģistra grādu Bībeles studijās. Kā autoram un emuāru autoram Melvina misija ir palīdzēt cilvēkiem iegūt labāku izpratni par Svētajiem Rakstiem un pielietot mūžīgas patiesības savā ikdienas dzīvē. Kad viņš neraksta, Melvinam patīk pavadīt laiku kopā ar ģimeni, izpētīt jaunas vietas un iesaistīties sabiedriskajā darbā.