21 Epische Bijbelverzen over het erkennen van God (op al je manieren)

21 Epische Bijbelverzen over het erkennen van God (op al je manieren)
Melvin Allen

Bijbelverzen over het erkennen van God

De eerste stap om God te erkennen is te weten dat Jezus Christus de enige weg naar de hemel is. Je bent een zondaar die een Verlosser nodig heeft. God verlangt perfectie. Je goede daden zijn niets. Je moet je bekeren en geloven in de Heer Jezus Christus. Vertrouw op Christus voor de vergeving van je zonden.

Op uw christelijke geloofswandel moet u uw begrip van dingen volledig verwerpen en in alle situaties volledig op de Heer vertrouwen. Erken God door uzelf te vernederen en Zijn wil te verkiezen boven uw wil. Soms bidden we om leiding bij een grote beslissing en zegt God ons iets te doen, maar is datgene wat God ons zegt te doen niet onze wil. In deze situaties moeten we erop vertrouwen dat God altijdweet wat het beste is.

Gods wil voor ons komt altijd overeen met Zijn Woord. Erken de Heer door niet alleen te bidden en Hem te danken in alle situaties, maar doe dat ook door Zijn Woord te lezen en te gehoorzamen.

Erken de Heer niet alleen door de manier waarop u uw leven leeft, maar ook door uw gedachten. Op uw geloofswandel zult u strijden met de zonde. Roep God om hulp, geloof in zijn beloften en weet dat God in uw leven zal werken om u te veranderen naar het beeld van zijn Zoon.

Christelijke citaten over het erkennen van God

"God had me op mijn knieën gebracht en me mijn eigen nietigheid doen erkennen, en uit die wetenschap was ik herboren. Ik was niet langer het middelpunt van mijn leven en daardoor kon ik God in alles zien."

"Door God dankbaar te zijn, erken je dat je niets bereikt door je kracht alleen."

"Bidden is de essentiële activiteit van wachten op God: onze hulpeloosheid en Zijn macht erkennen, Hem aanroepen om hulp, Zijn raad zoeken." John Piper

"Christenen in ons land begrijpen de relevantie van het erkennen van God niet meer."

"De meest waardevolle les die de mensheid van de filosofie had moeten leren, is dat het onmogelijk is de waarheid te begrijpen zonder God te erkennen als het noodzakelijke uitgangspunt." John MacArthur

"God erkennen. Elke ochtend als eerste God erkennen verandert mijn dag. Ik begin mijn dag vaak door Zijn gezag over mij opnieuw te bevestigen en mij aan Hem als Heer te onderwerpen, vooruitlopend op mijn dagelijkse omstandigheden. Ik probeer de woorden van Jozua 24:15 te aanvaarden als een persoonlijke dagelijkse uitdaging: Kies heden voor uzelf wie u zult dienen. "

Wat zegt de Bijbel over het erkennen van God?

1. Spreuken 3:5-6 Vertrouw op de Heer met heel uw hart en vertrouw niet op uw eigen inzicht; in al uw wegen zult u zich aan hem onderwerpen, en hij zal uw paden recht maken.

2. Mattheüs 6:33 Maar zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u ook gegeven worden.

3. Spreuken 16:3 Vertrouw uw daden toe aan de HEER, en uw plannen zullen slagen.

4. Deuteronomium 4:29 Maar als u van daaruit de HEER, uw God, zoekt, zult u hem vinden als u hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt.

5. Psalm 32:8 De HEER zegt: "Ik zal u leiden langs de beste weg voor uw leven. Ik zal u raad geven en over u waken."

6. 1 Johannes 2:3 En hieraan weten wij, dat wij Hem kennen, indien wij Zijn geboden bewaren.

7. Psalm 37:4 Vermaak u in de Heer, en hij zal u de verlangens van uw hart geven.

God erkennen in het gebed

8. Tessalonicenzen 5:16-18 Verblijdt u altijd, bidt voortdurend, dankt in alle omstandigheden, want dat is Gods wil voor u in Christus Jezus.

Zie ook: 21 Bijbelse redenen om dankbaar te zijn

9. Matteüs 7:7-8 "Vraag en u zal gegeven worden; zoek en u zult vinden; klop en de deur zal u worden opengedaan. Want wie vraagt, ontvangt; wie zoekt, vindt; en voor wie klopt, wordt de deur opengedaan."

10. Filippenzen 4:6-7 Wees in niets bezorgd, maar laat uw verzoeken in alles door gebed en smeking met dankzegging tot God komen en de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaren door Christus Jezus.

Glorie van God - God erkennen in al uw wegen

11. Kolossenzen 3:17 En wat u ook doet, in woord of daad, doe het in de naam van de Heer Jezus, God de Vader dankend door Hem.

12. 1 Korintiërs 10:31 Daarom, of u nu eet of drinkt, of wat u ook doet, doe alles tot eer van God.

Verootmoedig jezelf voor God

13. Jakobus 4:10 Verootmoedig u voor de Heer, en hij zal u verheffen.

Herinneringen

14. Filippenzen 4:13 Ik kan alles doen door Christus, die mij versterkt.

15. 1 Korintiërs 15:58 Daarom, beste broeders en zusters, houd stand. Laat niets u bewegen. Geef u altijd volledig over aan het werk van de Heer, want u weet dat uw arbeid in de Heer niet tevergeefs is.

16. Spreuken 3:7 Wees niet wijs in uw eigen ogen; vrees de HEER en schuw het kwaad.

17. Johannes 10:27 Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken ze, en zij volgen Mij.

Als je de Heer niet erkent.

18. Romeinen 1:28-32 Bovendien, zoals zij het niet de moeite waard vonden om de kennis van God te behouden, zo heeft God hen overgegeven aan een verdorven verstand, zodat zij doen wat niet gedaan zou moeten worden. Zij zijn vervuld van elke vorm van slechtheid, kwaad, hebzucht en verdorvenheid. Zij zijn vol afgunst, moord, twist, bedrog en kwaadaardigheid. Zij zijn roddelaars, lasteraars, Godhaters, onbeschaamd, arrogant enHoewel zij weten dat God rechtvaardig heeft bepaald dat degenen die zulke dingen doen de dood verdienen, blijven zij deze dingen doen en keuren zij degenen goed die ze doen.

Zie ook: Hoe lang heeft Jezus gevast? Waarom heeft Hij gevast? (9 Waarheden)

Gods naam erkennen

19. Psalm 91:14 "Omdat hij mij liefheeft", zegt de HEER, "zal ik hem redden; ik zal hem beschermen, want hij erkent mijn naam."

20. Mattheüs 10:32 "Wie mij erkent tegenover anderen, zal ik ook erkennen tegenover mijn Vader in de hemel."

21. Psalm 8:3-9 Als ik kijk naar uw hemelen, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die u op hun plaats hebt gezet, wat is dan de mens dat u aan hem denkt, en de mensenzoon dat u zich om hem bekommert? Toch hebt u hem een beetje lager gemaakt dan de hemelse wezens en hem met heerlijkheid en eer gekroond. U hebt hem heerschappij gegeven over de werken van uw handen; u hebt alles onderzijn voeten, alle schapen en ossen, en ook het gedierte van het veld, de vogels van de hemel en de vissen van de zee, alles wat langs de paden van de zeeën gaat. O Heer, onze Heer, hoe majestueus is uw naam op heel de aarde!
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen is een gepassioneerd gelovige in het woord van God en een toegewijde student van de Bijbel. Met meer dan 10 jaar ervaring in verschillende bedieningen heeft Melvin een diepe waardering ontwikkeld voor de transformerende kracht van de Schrift in het dagelijks leven. Hij heeft een bachelordiploma in theologie van een gerenommeerd christelijk college en volgt momenteel een masterdiploma in bijbelstudies. Als auteur en blogger is het Melvin's missie om individuen te helpen een beter begrip van de Schrift te krijgen en tijdloze waarheden toe te passen in hun dagelijks leven. Als hij niet aan het schrijven is, brengt Melvin graag tijd door met zijn gezin, het verkennen van nieuwe plaatsen en het verrichten van gemeenschapswerk.