21 Epic Bible Verses Tungkol sa Pagkilala sa Diyos (All Your Ways)

21 Epic Bible Verses Tungkol sa Pagkilala sa Diyos (All Your Ways)
Melvin Allen

Mga talata sa Bibliya tungkol sa pagkilala sa Diyos

Ang unang hakbang sa pagkilala sa Diyos ay ang pag-alam na si Jesu-Kristo ang tanging daan patungo sa Langit. Ikaw ay isang makasalanan na nangangailangan ng isang Tagapagligtas. Nais ng Diyos ang pagiging perpekto. Ang iyong mabubuting gawa ay wala. Dapat kang magsisi at manalig sa Panginoong Hesukristo. Magtiwala kay Kristo para sa kapatawaran ng mga kasalanan.

Sa iyong Kristiyanong paglalakad ng pananampalataya, dapat mong ganap na tanggihan ang iyong pang-unawa sa mga bagay-bagay at ganap na umasa sa Panginoon sa lahat ng sitwasyon. Kilalanin ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapakumbaba sa iyong sarili at pagpili sa Kanyang kalooban kaysa sa iyong kalooban. Minsan nananalangin tayo para sa patnubay sa isang malaking desisyon at sinasabi ng Diyos na gawin natin ang isang bagay, ngunit ang bagay na sinabi ng Diyos na gawin natin ay hindi ang ating kalooban. Sa mga sitwasyong ito, dapat tayong magtiwala na laging alam ng Diyos kung ano ang pinakamabuti.

Ang kalooban ng Diyos para sa atin ay palaging naaayon sa Kanyang Salita. Kilalanin ang Panginoon sa pamamagitan ng hindi lamang pagdarasal at pagbibigay sa Kanya ng pasasalamat sa lahat ng sitwasyon, ngunit gawin ito sa pamamagitan ng pagbabasa at pagsunod sa Kanyang Salita.

Kilalanin ang Panginoon hindi lamang sa paraan ng iyong pamumuhay, kundi sa pamamagitan din ng iyong pag-iisip. Sa iyong paglalakad ng pananampalataya, ikaw ay lalaban sa kasalanan. Sumigaw sa Diyos para sa tulong, maniwala sa Kanyang mga pangako, at alamin na ang Diyos ay gagawa sa iyong buhay upang baguhin ka sa larawan ng Kanyang Anak.

Christian quotes tungkol sa pagkilala sa Diyos

“Dinala ako ng Diyos sa aking tuhod at ginawa akong kilalanin ang sarili kong kawalan, at mula sa kaalamang iyon ako ay nagingmuling isilang. Hindi na ako ang sentro ng aking buhay kaya nakikita ko ang Diyos sa lahat ng bagay.”

“Sa pamamagitan ng pasasalamat sa Diyos, kinikilala mo na walang makukuha sa iyong kapangyarihan lamang.”

Tingnan din: 20 Nakatutulong na Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Mga Tao na Nakalulugod (Makapangyarihang Basahin)

“Ang panalangin ay ang mahalagang gawain ng paghihintay sa Diyos: pagkilala sa ating kawalan ng kakayahan at Kanyang kapangyarihan, pagtawag sa Kanya para sa tulong, paghingi ng Kanyang payo.” John Piper

“Hindi na nauunawaan ng mga Kristiyano sa ating bansa ang kahalagahan ng pagkilala sa Diyos.”

“Ang isang pinakamahalagang aral na dapat natutunan ng sangkatauhan mula sa pilosopiya ay ang imposibleng gawin pakiramdam ng Katotohanan nang hindi kinikilala ang Diyos bilang kinakailangang panimulang punto.” John MacArthur

“Kilalanin ang Diyos. Ang pagkilala sa Diyos sa unang bagay tuwing umaga ay nagbabago sa aking araw. Madalas kong sinisimulan ang aking araw sa pamamagitan ng muling pagkumpirma ng Kanyang awtoridad sa akin at pagpapasakop sa Kanya bilang Panginoon bago ang aking pang-araw-araw na kalagayan. Sinisikap kong tanggapin ang mga salita ng Joshua 24:15 bilang isang personal na hamon sa araw-araw: Piliin para sa inyong sarili sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran.

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagkilala Diyos?

1. Kawikaan 3:5-6 Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan; sa lahat ng iyong mga lakad ay pasakop sa kaniya, at kaniyang itutuwid ang iyong mga landas.

Tingnan din: Baptist Vs Methodist Beliefs: (10 Major Pagkakaibang Dapat Malaman)

2. Mateo 6:33 Datapuwa't hanapin muna ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay din sa inyo.

3. Kawikaan 16:3 Italaga ang iyong mga aksyonsa Panginoon, at ang iyong mga plano ay magtatagumpay.

4. Deuteronomy 4:29 Nguni't kung mula roon ay hahanapin mo ang Panginoon mong Dios, makikita mo siya kung hahanapin mo siya ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo.

5. Awit 32:8 Sabi ng PANGINOON, “Tuturuan kita sa pinakamabuting landas para sa iyong buhay. Papayuhan at babantayan kita.”

6. 1 Juan 2:3 At sa pamamagitan nito ay nalalaman natin na nakikilala natin siya, kung ating tinutupad ang kaniyang mga utos.

7. Awit 37:4 Magalak ka sa Panginoon, at ibibigay niya sa iyo ang nasa ng iyong puso.

Pagkilala sa Diyos sa panalangin

8. Thessalonians 5:16-18 Magalak kayong lagi, manalangin nang palagi, magpasalamat sa lahat ng pagkakataon; sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Cristo Jesus.

9. Mateo 7:7-8 “Humingi kayo at kayo ay bibigyan; humanap at makakatagpo ka; kumatok ka at ang pinto ay bubuksan sa iyo. Sapagka't ang bawa't humihingi ay tumatanggap; ang naghahanap ay nakatagpo; at sa kumakatok, bubuksan ang pinto.”

10. Filipos 4:6-7 Mag-ingat sa wala; datapuwa't sa bawa't bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. At ang kapayapaan ng Dios, na higit sa lahat ng pagkaunawa, ay mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Cristo Jesus.

Kaluwalhatian ng Diyos – Pagkilala sa Diyos sa lahat ng iyong mga lakad

11. Colosas 3:17 At anuman ang inyong ginagawa, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, nagbibigaysalamat sa Diyos Ama sa pamamagitan niya.

12. 1 Corinthians 10:31 Kaya nga, kung kayo ay kumakain o umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos.

Magpakumbaba kayo sa harapan ng Diyos

13. James 4:10 Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon , at itataas niya kayo.

Mga Paalala

14. Filipos 4:13 Lahat ng bagay ay magagawa ko sa pamamagitan ni Cristo na nagpapalakas sa akin.

15. 1 Corinthians 15:58 Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, manindigan kayong matatag. Hayaang walang gumalaw sa iyo. Laging ibigay ang inyong sarili nang lubos sa gawain ng Panginoon, sapagkat alam ninyo na ang inyong pagpapagal sa Panginoon ay hindi walang kabuluhan.

16. Kawikaan 3:7 Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata; matakot sa Panginoon at umiwas sa kasamaan.

17. Juan 10:27 Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y sumusunod sa akin.

Kapag hindi mo kinikilala ang Panginoon.

18. Roma 1:28-32 Higit pa rito, kung paanong hindi nila inisip na sulit na panatilihin ang kaalaman tungkol sa Diyos, kaya ibinigay sila ng Diyos sa masamang pag-iisip, upang gawin nila ang hindi dapat gawin. Sila ay napuno ng lahat ng uri ng kasamaan, kasamaan, kasakiman at kasamaan. Puno sila ng inggit, pagpatay, alitan, panlilinlang at malisya. Sila ay mga tsismosa, mga maninirang-puri, mga napopoot sa Diyos, mga walang pakundangan, mayabang at mayabang; nag-iimbento sila ng mga paraan ng paggawa ng masama; sinuway nila ang kanilang mga magulang; wala silang pang-unawa, walang katapatan, walang pag-ibig, walang awa. Bagama't alam nila ang matuwid ng Diyosnag-utos na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay karapat-dapat sa kamatayan, hindi lamang nila patuloy na ginagawa ang mismong mga bagay na ito kundi sinasang-ayunan din ang mga nagsasagawa nito.

Pagkilala sa pangalan ng Diyos

19. Awit 91:14 “Sapagkat iniibig niya ako,” sabi ng Panginoon, “Aking ililigtas siya; Poprotektahan ko siya, sapagkat kinikilala niya ang aking pangalan.”

20. Mateo 10:32 “Ang kumikilala sa akin sa harapan ng iba, ay kikilalanin ko rin naman sa harap ng aking Ama na nasa langit.”

21. Mga Awit 8:3-9 Kapag tinitingnan ko ang iyong langit, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin, na iyong inilagay, ano ang tao upang iyong alalahanin siya, at ang anak ng tao na iyong pinangangalagaan? Ngunit ginawa mo siyang mas mababa ng kaunti kaysa sa mga nilalang sa langit at pinutungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. Iyong binigyan siya ng kapangyarihan sa mga gawa ng iyong mga kamay; inilagay mo ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang mga paa, lahat ng tupa at baka, at gayundin ang mga hayop sa parang, ang mga ibon sa himpapawid, at ang mga isda sa dagat, anuman ang dumaraan sa mga landas ng dagat. Oh Panginoon, aming Panginoon, kay dakila ang iyong pangalan sa buong lupa!
Melvin Allen
Melvin Allen
Si Melvin Allen ay isang masigasig na mananampalataya sa salita ng Diyos at isang dedikadong estudyante ng Bibliya. Sa mahigit 10 taong karanasan sa paglilingkod sa iba't ibang ministeryo, si Melvin ay nakabuo ng malalim na pagpapahalaga sa kapangyarihan ng Banal na pagbabago sa pang-araw-araw na buhay. Siya ay may hawak na Bachelor's degree sa Theology mula sa isang kagalang-galang na kolehiyong Kristiyano at kasalukuyang kumukuha ng Master's degree sa Biblical studies. Bilang isang may-akda at blogger, ang misyon ni Melvin ay tulungan ang mga indibidwal na magkaroon ng higit na pang-unawa sa Banal na Kasulatan at ilapat ang mga walang hanggang katotohanan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kapag hindi siya nagsusulat, nasisiyahan si Melvin na gumugol ng oras kasama ang kanyang pamilya, tuklasin ang mga bagong lugar, at nakikibahagi sa serbisyo sa komunidad.