21 Adnodau Epig o’r Beibl Ynghylch Cydnabod Duw (Eich Holl Ffyrdd)

21 Adnodau Epig o’r Beibl Ynghylch Cydnabod Duw (Eich Holl Ffyrdd)
Melvin Allen

Adnodau o’r Beibl am gydnabod Duw

Y cam cyntaf i gydnabod Duw yw gwybod mai Iesu Grist yw’r unig ffordd i mewn i’r Nefoedd. Yr wyt yn bechadur mewn angen Gwaredwr. Mae Duw yn dymuno perffeithrwydd. Nid yw eich gweithredoedd da yn ddim. Rhaid i chwi edifarhau a chredu yn yr Arglwydd lesu Grist. Ymddiried yng Nghrist am faddeuant pechodau.

Ar eich taith Gristnogol o ffydd, rhaid i chi ymwrthod yn llwyr â'ch dealltwriaeth o bethau a dibynnu'n llwyr ar yr Arglwydd ym mhob sefyllfa. Cydnabod Duw trwy ostyngedig dy hun a dewis Ei ewyllys dros dy ewyllys. Weithiau rydyn ni’n gweddïo am arweiniad ar benderfyniad mawr ac mae Duw yn dweud wrthon ni am wneud rhywbeth, ond nid ein hewyllys ni yw’r peth y dywedodd Duw wrthym am ei wneud. Yn y sefyllfaoedd hyn, rhaid inni ymddiried bod Duw bob amser yn gwybod beth sydd orau.

Bydd ewyllys Duw ar ein cyfer bob amser yn cyd-fynd â'i Air. Cydnabod yr Arglwydd trwy nid yn unig weddïo a diolch iddo ym mhob sefyllfa, ond gwnewch hynny trwy ddarllen ac ufuddhau i'w Air.

Cydnabyddwch yr Arglwydd nid yn unig trwy eich ffordd o fyw eich bywyd, ond hefyd trwy eich meddyliau. Ar eich taith ffydd, byddwch yn ymladd yn erbyn pechod. Gwaeddwch ar Dduw am help, credwch yn Ei addewidion, a gwybyddwch y bydd Duw yn gweithio yn eich bywyd i'ch trawsnewid yn ddelw ei Fab.

Dyfyniadau Cristnogol am gydnabod Duw

“Duw oedd wedi dod â mi ar fy ngliniau a gwneud i mi gydnabod fy dim byd fy hun, ac o'r wybodaeth honno roeddwn wedi bodaileni. Nid oeddwn bellach yn ganolbwynt fy mywyd ac felly roeddwn yn gallu gweld Duw ym mhopeth.”

“Trwy fod yn ddiolchgar i Dduw, yr ydych yn cydnabod nad yw eich nerth yn unig yn ennill dim.”

“Gweddi yw’r gweithgaredd hanfodol o aros am Dduw: cydnabod ein diymadferthedd a’i allu, galw arno am gymorth, ceisio ei gyngor.” John Piper

“Nid yw Cristnogion yn ein gwlad bellach yn deall perthnasedd cydnabod Duw.”

“Yr un wers fwyaf gwerthfawr y dylai dynoliaeth fod wedi’i dysgu o athroniaeth yw ei bod yn amhosibl gwneud hynny. synnwyr Gwirionedd heb gydnabod Duw fel y man cychwyn angenrheidiol.” John MacArthur

“Cydnabyddwch Dduw. Mae cydnabod Duw yn beth cyntaf bob bore yn trawsnewid fy niwrnod. Dechreuaf fy niwrnod yn aml trwy ailgadarnhau Ei awdurdod drosof ac ymostwng iddo fel Arglwydd o flaen fy amgylchiadau beunyddiol. Dw i’n ceisio derbyn geiriau Josua 24:15 fel her feunyddiol bersonol: Dewiswch drosoch eich hunain heddiw pwy fyddwch chi’n ei wasanaethu.

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am gydnabod Dduw?

1. Diarhebion 3:5-6 Ymddiried yn yr Arglwydd â'th holl galon, a phaid â phwyso ar dy ddeall dy hun; yn dy holl ffyrdd ymostwng iddo, ac efe a wna dy lwybrau yn union.

2. Mathew 6:33 Eithr ceisiwch yn gyntaf ei deyrnas ef a’i gyfiawnder ef, a’r pethau hyn oll a roddir i chwi hefyd.

3. Diarhebion 16:3 Gwnewch eich gweithredoeddi'r ARGLWYDD , a bydd eich cynlluniau yn llwyddo.

4. Deuteronomium 4:29 Ond os ceisiwch yr ARGLWYDD eich Duw oddi yno, fe'i cewch ef os ceisiwch ef â'ch holl galon ac â'ch holl enaid.

5. Salm 32:8 Mae'r ARGLWYDD yn dweud: “Bydda i'n dy arwain di ar hyd y llwybr gorau ar gyfer dy fywyd. Byddaf yn eich cynghori ac yn gofalu amdanoch.”

6. 1 Ioan 2:3 Ac wrth hyn y gwyddom y daethom i'w adnabod ef, os cadwn ei orchmynion ef.

7. Salm 37:4 Ymhyfrydwch yn yr Arglwydd, ac fe rydd i chwi ddymuniadau eich calon.

Cydnabod Duw mewn gweddi

8. Thesaloniaid 5:16-18 Llawenhewch bob amser, gweddïwch yn wastadol, diolchwch ym mhob amgylchiad; oherwydd hyn yw ewyllys Duw amdanoch chi yng Nghrist Iesu.

Gweld hefyd: 30 Adnod Epig o’r Beibl Am Adar y To a Phryder (Duw Yn Eich Gweld)

9. Mathew 7:7-8 “Gofyn, a bydd yn cael ei roi i chi; ceisiwch a chewch; curwch a bydd y drws yn cael ei agor i chi. Y mae pawb sy'n gofyn yn derbyn; y sawl sy'n ceisio darganfyddiadau; ac i'r un sy'n curo, fe agorir y drws.”

10. Philipiaid 4:6-7 Byddwch yn ofalus am ddim; eithr ym mhob peth trwy weddi ac ymbil ynghyd â diolchgarwch bydded eich deisyfiadau yn hysbys i Dduw. A thangnefedd Duw, yr hwn sydd dros bob deall, a geidw eich calonnau a'ch meddyliau trwy Grist Iesu.

Gogoniant Duw – Cydnabod Duw yn eich holl ffyrdd

11. Colosiaid 3:17 A beth bynnag a wnewch, boed ar air neu ar weithred, gwnewch y cyfan yn y enw yr Arglwydd lesu, gan roddidiolch i Dduw y Tad trwyddo ef.

12. 1 Corinthiaid 10:31 Felly, os ydych chi'n bwyta neu'n yfed, neu beth bynnag a wnewch, gwnewch bopeth er gogoniant Duw.

Ymostyngwch gerbron Duw

13. Iago 4:10 Ymddarostyngwch gerbron yr Arglwydd, ac efe a'ch dyrchafa chwi.

Atgofion

14. Philipiaid 4:13 Gallaf wneuthur pob peth trwy Grist sydd yn fy nerthu i.

15. 1 Corinthiaid 15:58 Felly, fy mrodyr a chwiorydd annwyl, safwch yn gadarn. Peidied dim â'ch symud. Rhoddwch eich hunain yn gyflawn bob amser i waith yr Arglwydd , oherwydd gwyddoch nad ofer yw eich llafur yn yr Arglwydd.

16. Diarhebion 3:7 Paid â bod yn ddoeth yn dy olwg dy hun; ofnwch yr ARGLWYDD a pheidiwch â'r drwg.

17. Ioan 10:27 Fy nefaid i a glywant fy llais, a myfi a'u hadwaenant, ac y maent yn fy nghanlyn i.

Pan nad ydych yn cydnabod yr Arglwydd.

18. Rhufeiniaid 1:28-32 Ymhellach , yn union fel nad oeddent yn meddwl ei bod yn werth cadw gwybodaeth Duw, felly y rhoddodd Duw hwynt i feddwl truenus, fel y gwnant yr hyn ni ddylid ei wneuthur. Y maent wedi cael eu llenwi â phob math o ddrygioni, drygioni, trachwant a phrinder. Maent yn llawn cenfigen, llofruddiaeth, cynnen, twyll a malais. Y maent yn helwyr, yn athrodwyr, yn gasinebwyr Duw, yn ddig, yn drahaus ac yn ymffrostgar; maent yn dyfeisio ffyrdd o wneud drwg; maent yn anufuddhau i'w rhieni; nid oes ganddynt ddim deall, dim ffyddlondeb, dim cariad, dim trugaredd. Er eu bod yn adnabod cyfiawn Duwgorchymyn bod y rhai sy'n gwneud pethau o'r fath yn haeddu marwolaeth, eu bod nid yn unig yn parhau i wneud yr union bethau hyn, ond hefyd yn cymeradwyo'r rhai sy'n eu hymarfer.

Gweld hefyd: 30 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Roi I’r Tlodion / Anghenus

Cydnabod enw Duw

19. Salm 91:14 “Am ei fod yn fy ngharu i,” medd yr ARGLWYDD, “byddaf i'n ei achub; Byddaf yn ei amddiffyn, oherwydd y mae'n cydnabod fy enw.”

20. Mathew 10:32 “Pwy bynnag sy'n fy adnabod i gerbron eraill, byddaf finnau hefyd yn cydnabod gerbron fy Nhad yn y nefoedd.”

21. Salm 8:3-9 Pan edrychaf ar dy nefoedd, ar waith dy fysedd, ar y lleuad a'r sêr, y rhai a osodaist yn eu lle, beth yw dyn yr wyt yn ei gofio, a mab y dyn eich bod yn gofalu amdano? Eto gwnaethost ef ychydig yn is na'r bodau nefol a'i goroni â gogoniant ac anrhydedd. Rhoddaist iddo arglwyddiaethu ar weithredoedd dy ddwylo; rhoddaist bob peth dan ei draed ef, pob defaid ac ychen, a hefyd anifeiliaid y maes, adar y nefoedd, a physgod y môr, beth bynnag a elo ar hyd llwybrau'r moroedd. O Arglwydd, ein Harglwydd, mor fawreddog yw dy enw yn yr holl ddaear!
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.