25 důležitých biblických veršů o hříšnících (5 hlavních pravd, které je třeba znát)

25 důležitých biblických veršů o hříšnících (5 hlavních pravd, které je třeba znát)
Melvin Allen

Co říká Bible o hříšnících?

Písmo jasně říká, že hřích je přestoupení Božího zákona. Je to chybění a zaostávání za Boží normou. Hříšník je někdo, kdo porušuje Boží zákon. Hřích je zločin.

Hříšník je však zločinec. Podívejme se, co o hříšnících říká Bible.

Křesťanské citáty o hříšnících

"Kostel je nemocnice pro hříšníky, ne muzeum pro svaté."

"Nejsi svatý," říká ďábel. Nuže, pokud nejsem, jsem hříšník a Ježíš Kristus přišel na svět, aby hříšníky zachránil. Ať se potápím, nebo plavu, jdu k němu; jinou naději nemám." Charles Spurgeon

"Můj důkaz, že jsem spasen, nespočívá v tom, že kázám, nebo že dělám to či ono. Celá moje naděje spočívá v tomto: Ježíš Kristus přišel spasit hříšníky. Jsem hříšník, věřím mu, pak přišel, aby mě spasil, a jsem spasen." Charles Spurgeon

"Nejsme hříšníci, protože hřešíme. Hřešíme, protože jsme hříšníci." R. C. Sproul

Rodíme se podle Bible jako hříšníci?

Bible jasně říká, že se všichni rodíme jako hříšníci. Od přirozenosti jsme hříšní a máme hříšné touhy. Každý muž a každá žena zdědili Adamův hřích. Proto nás Písmo učí, že od přirozenosti jsme děti hněvu.

1. Žalm 51,5 "Hle, v nepravosti jsem se narodil, v hříchu mě počala má matka." (Mt 5,13) "V hříchu jsem se narodil, v hříchu mě počala má matka."

2. Efezským 2,3 "Mezi nimiž jsme se i my všichni kdysi řídili žádostmi svého těla, plníce žádosti těla a mysli, a byli jsme od přirozenosti syny hněvu , stejně jako ostatní." A tak jsme se stali syny hněvu.

3. Římanům 5,19 "Neboť jako neposlušností jednoho člověka se mnozí stali hříšníky, tak i poslušností jednoho člověka se mnozí stanou spravedlivými."

4. Římanům 7,14 "Víme, že zákon je duchovní, ale já jsem neduchovní, prodaný jako otrok hříchu."

5. Žalm 58,3 "Bezbožní jsou odcizeni od lůna, bloudí od narození, mluví lež."

6. Římanům 3,11 "Není nikoho, kdo by rozuměl, není nikoho, kdo by hledal Boha".

Odpovídá Bůh na modlitby hříšníků?

Pokud se ptáte, zda Bůh odpovídá na modlitby nevěřících, pak záleží na tom, zda ano. Věřím, že většinou ne, ale Bůh odpovídá na modlitby podle své vůle a odpovídá na modlitbu nevěřícího za odpuštění. Pán se může rozhodnout odpovědět na jakoukoli modlitbu, kterou uzná za vhodnou. Pokud se však ptáte, zda Bůh odpovídá na modlitby křesťanů, kteří žijí v....Pokud se nejedná o modlitbu za odpuštění nebo pokání, pak odpověď zní ne.

7. Jan 9,31 " Víme, že Bůh neposlouchá hříšníky. Poslouchá zbožného člověka, který plní jeho vůli."

8. Žalm 66,18 "Kdybych ve svém srdci choval hřích, Hospodin by mě nevyslyšel.".

9. Přísloví 1,28-29 28 "Tehdy mě budou volat, ale já se neozvu, budou mě hledat, ale nenajdou mě, 29 protože nenáviděli poznání a nerozhodli se bát Hospodina."

10. Izajáš 59,2 "Ale vaše nepravosti vás oddělily od vašeho Boha, vaše hříchy před vámi skryly jeho tvář, takže vás nevyslyšel."

Hříšníci si zaslouží peklo

Domnívám se, že většina kazatelů hrůzy pekla bagatelizuje. Stejně jako je nebe mnohem větší, než si vůbec dokážeme představit, je i peklo mnohem strašnější a děsivější, než si vůbec dokážeme představit. Slyšel jsem lidi říkat věci jako: "Já si peklo užiju." Kdyby jen věděli, co říkají. Kdyby to věděli, hned by padli na hubu a prosili o milost. Křičeli by, ječeli a prosili o milost.

Peklo je místo věčných muk. Písmo říká, že je to místo neuhasitelného ohně. V pekle není žádný odpočinek! Je to místo, kde budete po celou věčnost cítit vinu a odsouzení a nebude nic, co by je odstranilo. Je to místo vnější temnoty, věčného utrpení, místo neustálého pláče, křiku a skřípění zubů. Není tam spánek, není tam žádný odpočinek. Ještě děsivější je, ževětšina lidí se jednoho dne ocitne v pekle.

Když člověk spáchá zločin, musí být potrestán. Nejde jen o to, že jste spáchali zločin. Jde také o to, proti komu byl zločin spáchán. Zhřešení proti svatému Bohu, Stvořiteli vesmíru, má za následek mnohem přísnější trest. Všichni jsme zhřešili proti svatému Bohu. Proto si všichni zasloužíme peklo. Existuje však dobrá zpráva. Nemusíte jít do pekla .

11. Zjevení 21,8 "Ale co se týče zbabělých, nevěrných, odporných, co se týče vrahů, smilníků, čarodějů, modloslužebníků a všech lhářů, jejich podíl bude v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je druhá smrt." (Zj 21,8).

12. Zjevení 20,15 "A jestliže něčí jméno nebylo nalezeno zapsané v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera."

13. Matouš 13,42 "A uvrhne je do ohnivé pece; tam bude nářek a skřípění zubů."

Viz_také: 20 důležitých biblických veršů o reptání (Bůh nesnáší reptání!)

14. 2. Tesalonickým 1:8 "V plamenném ohni, který se mstí těm, kdo neznají Boha a neposlouchají evangelium našeho Pána Ježíše Krista."

15. Izaiáš 33,14 " Hříšníci na Sijónu jsou zděšeni ; bezbožníky zachvátilo chvění "Kdo z nás může žít se stravujícím ohněm? Kdo z nás může žít s neustálým hořením?".

Ježíš přišel zachránit hříšníky

Kdyby lidé byli spravedliví, nebylo by třeba Kristovy krve. Nikdo však není spravedlivý. Všichni nedosáhli Božího měřítka. Ti, kdo věří ve svou spravedlnost, nepotřebují Kristovu spravedlnost. Kristus přišel povolat hříšníky. Ježíš přišel povolat ty, kdo si uvědomují své hříchy, a ty, kdo vidí, že potřebují Spasitele. Skrze Kristovu krevhříšníci jsou spaseni a osvobozeni.

Jak úžasný je náš Bůh! Že sestoupil v podobě člověka, aby žil život, který jsme my žít nemohli, a zemřel smrtí, kterou jsme si zasloužili. Ježíš splnil Otcovy požadavky a na kříži zaujal naše místo. Zemřel, byl pohřben a vstal z mrtvých za naše hříchy.

Evangelium se stává tak skutečným a důvěrným, když si uvědomíte, že Ježíš nepřišel jen proto, aby nás spasil. Přišel právě proto, aby nás spasil. vy . zná tě jménem a přišel tě zachránit. věř, že za tebe zemřel, byl pohřben a vzkříšen. věř, že všechny tvé hříchy byly odčiněny. věř, že tě zbavil pekla.

16. Marek 2:17 "Když to Ježíš uslyšel, řekl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky."

17. Lukáš 5,32 "Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky k pokání."

18. 1. Timoteovi 1,15 "Zde je věrohodný výrok, který si zaslouží plné přijetí: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky - z nichž já jsem ten nejhorší."

19. Lukáš 18,10-14 "Dva muži šli do chrámu, aby se modlili, jeden farizeus a druhý celník. 11 Farizeus stál sám a modlil se: "Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé - lupiči, zločinci, cizoložníci - nebo dokonce jako tento celník. 12 Dvakrát týdně se postím a dávám desetinu ze všeho, co dostanu." 13 "Celník však stál opodál. Nechtěl ani zvednout oči, aby se podíval nanebe, ale bil se v prsa a říkal: "Bože, smiluj se nade mnou, hříšníkem." 14 "Říkám vám, že tento člověk spíše než ten druhý odešel domů ospravedlněn před Bohem. Všichni, kdo se povyšují, budou totiž poníženi, a kdo se ponižují, budou povýšeni." 15 "Ať je to cokoli," řekl Bůh. (Biblické verše o pokoře)

20. Římanům 5,8-10 "Bůh však svou lásku k nám dokazuje tímto: Když jsme ještě byli hříšníci, Kristus za nás zemřel. Když jsme nyní byli ospravedlněni jeho krví, tím spíše budeme skrze něho spaseni od Božího hněvu! Jestliže jsme totiž, když jsme byli Božími nepřáteli, byli s ním smířeni skrze smrt jeho Syna, tím spíše, když jsme byli smířeni, budeme spaseni skrze jeho život!" (Řím 5,8-10).

21. 1 Jan 3,5 "Víte, že se zjevil, aby sňal hříchy, a že v něm není hříchu."

Jsou křesťané hříšníci?

Odpověď na tuto otázku zní ano i ne. Všichni jsme zhřešili a všichni jsme zdědili hříšnou přirozenost. Když však vložíte svou důvěru v Krista, stanete se novým stvořením znovuzrozeným z Ducha svatého. Už nejste vnímáni jako hříšníci, ale jste vnímáni jako svatí. Když se Bůh dívá na ty, kdo jsou v Kristu, vidí dokonalé dílo svého Syna a raduje se. Znovuzrození z Ducha svatého neznamená.znamená, že nebudeme bojovat s hříchem. Budeme však mít nové touhy a náklonnosti a nebudeme již toužit žít v hříchu. Nebudeme ho praktikovat. Jsem stále hříšník? Ano! Je to však moje identita? Ne! Moje hodnota se nachází v Kristu, ne v mém výkonu, a v Kristu jsem viděn jako neposkvrněný.

22. 1. Jan 1,8: "Říkáme-li, že nemáme hřích, klameme sami sebe , a pravda v nás není." 22. 1. Jan 1,8: "Říkáme-li, že nemáme hřích, klameme sami sebe.

23. 1. Korintským 1,2 "Boží církvi, která je v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným za svaté spolu se všemi, kdo na všech místech vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, svého i našeho Pána."

24. 2. Korintským 5:17 "Je-li tedy někdo v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo, hle, přišlo nové."

25. 1 Jan 3,9-10 " Nikdo, kdo se narodil z Boha, nepraktikuje hřích , neboť v něm zůstává Boží símě; a nemůže dál hřešit, protože se narodil z Boha. Podle toho je zřejmé, kdo jsou Boží děti a kdo děti ďáblovy: kdo nepraktikuje spravedlnost, není z Boha, ani ten, kdo nemiluje svého bratra."

Bonus

Viz_také: Je Bůh křesťan? Je náboženský? (5 epických faktů, které je třeba znát)

Jakub 4,8 "Přistupte k Bohu a on přistoupí k vám. Umyjte si ruce, vy hříšníci, a očistěte svá srdce , vy dvojsmyslní." (Jk 4,8).
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.