25 ຂໍ້​ພະ​ຄຳພີ​ທີ່​ສຳຄັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄົນ​ບາບ (5 ຂໍ້​ທີ່​ຄວນ​ຮູ້)

25 ຂໍ້​ພະ​ຄຳພີ​ທີ່​ສຳຄັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄົນ​ບາບ (5 ຂໍ້​ທີ່​ຄວນ​ຮູ້)
Melvin Allen

ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ເວົ້າ​ແນວ​ໃດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄົນ​ບາບ? ມັນຂາດເຄື່ອງໝາຍ ແລະຂາດມາດຕະຖານຂອງພຣະເຈົ້າ. ຄົນບາບແມ່ນຜູ້ທີ່ລະເມີດກົດແຫ່ງສະຫວັນ. ບາບຄືອາຊະຍາກຳ. ລອງເບິ່ງກັນເບິ່ງວ່າຄຳພີໄບເບິນເວົ້າເຖິງຄົນບາບແນວໃດ.

ຄຳເວົ້າຂອງຄຣິສຕຽນກ່ຽວກັບຄົນບາບ

“ໂບດແມ່ນໂຮງໝໍສຳລັບຄົນບາບ, ບໍ່ແມ່ນຫໍພິພິທະພັນສຳລັບໄພ່ພົນ. ”

“ເຈົ້າບໍ່ແມ່ນໄພ່ພົນ,” ມານຮ້າຍເວົ້າ. ແລ້ວ, ຖ້າຂ້ອຍບໍ່ແມ່ນ, ຂ້ອຍເປັນຄົນບາບ, ແລະພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ເຂົ້າມາໃນໂລກເພື່ອຊ່ວຍຄົນບາບ. ຈົມນ້ໍາຫຼືລອຍ, ຂ້າພະເຈົ້າໄປຫາພຣະອົງ; ຄວາມຫວັງອື່ນໆ, ຂ້ອຍບໍ່ມີເລີຍ.” Charles Spurgeon

“ຫຼັກ​ຖານ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ວ່າ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ລອດ​ບໍ່​ໄດ້​ນອນ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຈິງ​ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ສັ່ງ​ສອນ, ຫຼື​ວ່າ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ນີ້​ຫຼື​ສິ່ງ​ນັ້ນ. ຄວາມ​ຫວັງ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ໃນ​ເລື່ອງ​ນີ້: ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ​ໄດ້​ສະ​ເດັດ​ມາ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ຄົນ​ບາບ. ຂ້ອຍ​ເປັນ​ຄົນ​ບາບ, ຂ້ອຍ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​ໃນ​ພຣະ​ອົງ, ແລ້ວ​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ສະ​ເດັດ​ມາ​ຊ່ວຍ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ, ແລະ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ລອດ.” Charles Spurgeon

“ພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນຄົນບາບ ເພາະວ່າພວກເຮົາເຮັດບາບ. ພວກເຮົາເຮັດບາບເພາະວ່າພວກເຮົາເປັນຄົນບາບ.” R.C. Sproul

ພວກເຮົາເກີດມາເປັນຄົນບາບຕາມຄໍາພີໄບເບິນບໍ?

ຄໍາພີໄບເບິນບອກຢ່າງຊັດເຈນວ່າພວກເຮົາທຸກຄົນເກີດມາເປັນຄົນບາບ. ໂດຍທໍາມະຊາດ, ພວກເຮົາມີຄວາມບາບກັບຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຜິດບາບ. ຜູ້ຊາຍແລະແມ່ຍິງທຸກຄົນໄດ້ຮັບຄວາມຜິດບາບຂອງອາດາມ. ດ້ວຍເຫດນີ້ ພຣະຄຳພີຈຶ່ງສອນພວກເຮົາວ່າ ໂດຍທຳມະຊາດແລ້ວ ພວກເຮົາເປັນລູກຂອງພຣະພິໂລດ.

1. ເພງ^ສັນລະເສີນ 51:5 “ເບິ່ງແມ, ຂ້ອຍ​ຖືກ​ນຳ​ອອກ​ມາ​ໃນ​ຄວາມ​ຊົ່ວຊ້າ ແລະ​ແມ່​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ໄດ້​ຕັ້ງທ້ອງ​ໃນ​ບາບ.ຂ້ອຍ.”

2. ເອເຟດ 2:3 “ເຮົາ​ທັງ​ຫຼາຍ​ໃນ​ບັນດາ​ຜູ້​ທີ່​ເຄີຍ​ກະທຳ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ປາຖະໜາ​ຂອງ​ເນື້ອ​ໜັງ​ຂອງ​ເຮົາ​ເອງ, ໄດ້​ເຮັດ​ຕາມ​ຄວາມ​ປາຖະໜາ​ທາງ​ເນື້ອ​ໜັງ ແລະ​ທາງ​ຈິດ​ໃຈ, ແລະ​ເປັນ​ລູກ​ຂອງ​ຄວາມ​ຄຽດ​ແຄ້ນ​ຕາມ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ເໝືອນ​ກັບ​ຄົນ​ອື່ນໆ.”

3. ໂຣມ 5:19 “ເພາະ​ການ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຟັງ​ຂອງ​ຄົນ​ຜູ້​ດຽວ ຄົນ​ທັງ​ຫຼາຍ​ກໍ​ຖືກ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນ​ບາບ ດັ່ງ​ນັ້ນ​ດ້ວຍ​ການ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ຂອງ​ຄົນ​ຜູ້​ດຽວ ຄົນ​ທັງ​ຫຼາຍ​ກໍ​ຈະ​ເປັນ​ຄົນ​ຊອບທຳ.”

4. Romans 7:14 “ພວກ ເຮົາ ຮູ້ ວ່າ ກົດ ຫມາຍ ແມ່ນ ທາງ ວິນ ຍານ; ແຕ່​ຂ້ອຍ​ເປັນ​ຄົນ​ບໍ່​ເຊື່ອ, ຖືກ​ຂາຍ​ໃຫ້​ເປັນ​ທາດ​ຂອງ​ບາບ.”

5. Psalm 58:3 “ຄົນ ຊົ່ວ ຮ້າຍ ໄດ້ ຫ່າງ ຈາກ ມົດ ລູກ; ເຂົາເຈົ້າຫຼົງທາງມາຕັ້ງແຕ່ເກີດ, ເວົ້າຕົວະ.”

6. ໂຣມ 3:11 “ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ເຂົ້າ​ໃຈ; ບໍ່ມີຜູ້ໃດທີ່ສະແຫວງຫາພຣະເຈົ້າ.”

ພຣະເຈົ້າຕອບຄໍາອະທິດຖານຂອງຄົນບາບບໍ?

ມີຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕໍ່ຄໍາຖາມນີ້. ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ທ່ານ​ກໍາ​ລັງ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຕອບ​ຄໍາ​ອະ​ທິ​ຖານ​ຂອງ​ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ເຊື່ອ​, ມັນ​ແມ່ນ​ຂຶ້ນ​. ສ່ວນໃຫຍ່ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າບໍ່ແມ່ນ, ແຕ່ພຣະເຈົ້າຕອບຄໍາອະທິຖານຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຕອບຄໍາອະທິຖານຂອງຜູ້ບໍ່ເຊື່ອສໍາລັບການໃຫ້ອະໄພ. ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ​ເລືອກ​ທີ່​ຈະ​ຕອບ​ຄໍາ​ອະ​ທິ​ຖານ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ເຫັນ​ວ່າ​ເຫມາະ​ສົມ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າເຈົ້າຖາມວ່າພະເຈົ້າຕອບຄລິດສະຕຽນທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນບາບທີ່ບໍ່ໄດ້ກັບໃຈ, ຄໍາຕອບແມ່ນບໍ່. ເວັ້ນ ເສຍ ແຕ່ ການ ອະ ທິ ຖານ ແມ່ນ ສໍາ ລັບ ການ ໃຫ້ ອະ ໄພ ຫຼື ການ ກັບ ໃຈ.

7. ໂຢຮັນ 9:31 “ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າບໍ່ຟັງຄົນບາບ. ພະອົງ​ຟັງ​ຄົນ​ທີ່​ນັບຖື​ພະເຈົ້າ​ທີ່​ເຮັດ​ຕາມ​ໃຈ​ປະສົງ​ຂອງ​ພະອົງ.”

8. ເພງ^ສັນລະເສີນ 66:18 “ຖ້າ​ເຮົາ​ຮັກ​ຄວາມ​ບາບຫົວໃຈຂອງຂ້ອຍ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະບໍ່ຟັງ.”

9. ສຸພາສິດ 1:28-29 28 “ເມື່ອ​ນັ້ນ​ເຂົາ​ຈະ​ເອີ້ນ​ຫາ​ເຮົາ ແຕ່​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ຕອບ; ເຂົາ​ຈະ​ຊອກ​ຫາ​ເຮົາ ແຕ່​ຈະ​ບໍ່​ພົບ​ເຮົາ, 29 ເພາະ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກຽດ​ຊັງ​ຄວາມ​ຮູ້ ແລະ​ບໍ່​ເລືອກ​ທີ່​ຈະ​ຢ້ານຢຳ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ.”

10. ເອຊາຢາ 59:2 “ແຕ່​ຄວາມ​ຊົ່ວຊ້າ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ແຍກ​ເຈົ້າ​ອອກ​ຈາກ​ພະເຈົ້າ​ຂອງ​ເຈົ້າ; ບາບຂອງເຈົ້າໄດ້ປິດບັງໜ້າຂອງລາວໄວ້ຈາກເຈົ້າ, ເພື່ອລາວຈະບໍ່ໄດ້ຍິນ.”

ຄົນບາບສົມຄວນໄດ້ຮັບນະລົກ

ຂ້ອຍເຊື່ອວ່ານັກເທດສ່ວນຫຼາຍມັກເວົ້າກັບຄວາມໂຫດຮ້າຍຂອງນະລົກ. ຄື​ກັນ​ກັບ​ສະ​ຫວັນ​ມີ​ຄວາມ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ເກີນ​ກວ່າ​ທີ່​ເຮົາ​ຈະ​ຄາດ​ຄິດ​ໄດ້, ນະລົກ​ເປັນ​ຕາ​ຢ້ານ​ແລະ​ເປັນ​ຕາ​ຢ້ານ​ຫລາຍ​ກວ່າ​ທີ່​ເຮົາ​ຈະ​ນຶກ​ພາບ​ໄດ້. ຂ້ອຍໄດ້ຍິນຄົນເວົ້າສິ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນ "ຂ້ອຍຈະເພີດເພີນກັບນະລົກ." ຖ້າພຽງແຕ່ພວກເຂົາຮູ້ວ່າພວກເຂົາເວົ້າຫຍັງ. ຖ້າ​ຫາກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຮູ້​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຕົກ​ໃສ່​ຫນ້າ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ແລະ​ອ້ອນ​ວອນ​ຂໍ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ. ເຂົາເຈົ້າຈະຮ້ອງ, ຮ້ອງ, ແລະອ້ອນວອນຂໍຄວາມເມດຕາ. ພຣະຄໍາພີກ່າວວ່າມັນເປັນສະຖານທີ່ຂອງໄຟທີ່ບໍ່ສາມາດດັບໄດ້. ບໍ່ມີສ່ວນທີ່ເຫຼືອຢູ່ໃນ hell! ມັນ​ເປັນ​ບ່ອນ​ທີ່​ເຈົ້າ​ຈະ​ຮູ້ສຶກ​ຜິດ​ແລະ​ຖືກ​ກ່າວ​ໂທດ​ຊົ່ວ​ນິ​ລັນ​ດອນ ແລະ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ຫຍັງ​ທີ່​ຈະ​ລົບ​ລ້າງ​ມັນ. ມັນ​ເປັນ​ບ່ອນ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ມືດ​ທາງ​ນອກ, ຄວາມ​ທຸກ​ທໍ​ລະ​ມານ​ນິ​ລັນ​ດອນ, ສະ​ຖານ​ທີ່​ຂອງ​ການ​ຮ້ອງ​ໄຫ້​ຢ່າງ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງ, ຮ້ອງ​ໄຫ້, ແລະ ກັດ​ແຂ້ວ. ບໍ່ມີການນອນ. ບໍ່ມີສ່ວນທີ່ເຫຼືອ. ສິ່ງທີ່ໜ້າຢ້ານກວ່ານັ້ນແມ່ນມື້ໜຶ່ງຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຈະພົບຕົວເອງຢູ່ໃນນະລົກ.

ເມື່ອຜູ້ຊາຍເຮັດອາຊະຍາກຳ, ລາວຈະຕ້ອງຖືກລົງໂທດ. ບັນຫາບໍ່ພຽງແຕ່ວ່າທ່ານໄດ້ກະທໍາຜິດ. ບັນຫາກໍ່ແມ່ນຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ກະ​ທໍາ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກໍາ​ຕໍ່​. ການ​ເຮັດ​ບາບ​ຕໍ່​ພະເຈົ້າ​ຜູ້​ບໍລິສຸດ ຜູ້​ສ້າງ​ເອກະພົບ​ສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ລົງໂທດ​ທີ່​ໜັກໜ່ວງ​ກວ່າ. ພວກເຮົາທຸກຄົນໄດ້ເຮັດບາບຕໍ່ພຣະເຈົ້າບໍລິສຸດ. ເພາະສະນັ້ນ, ພວກເຮົາທຸກຄົນສົມຄວນໄດ້ຮັບ hell. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີຂ່າວດີ. ທ່ານບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງໄປນະລົກ.

11. ພຣະນິມິດ 21:8 “ແຕ່​ສຳລັບ​ຄົນ​ຂີ້ຄ້ານ, ຄົນ​ບໍ່​ສັດຊື່, ເປັນ​ທີ່​ໜ້າກຽດ​ຊັງ, ສ່ວນ​ຄົນ​ຄາດຕະກຳ, ຄົນ​ຜິດ​ສິນລະທຳ​ທາງ​ເພດ, ຄົນ​ຊົ່ວຊ້າ, ຄົນ​ຂາບໄຫວ້​ຮູບເຄົາຣົບ, ແລະ​ຄົນ​ຂີ້ຕົວະ​ທັງ​ປວງ​ນັ້ນ​ຈະ​ຢູ່​ໃນ​ທະເລສາບ​ທີ່​ໄໝ້​ດ້ວຍ​ໄຟ​ແລະ​ຊູນຟູຣິກ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຢູ່. ຄວາມຕາຍທີສອງ.”

12. ພຣະນິມິດ 20:15 “ແລະ ຖ້າ​ບໍ່​ພົບ​ຊື່​ຂອງ​ຜູ້​ໃດ​ຖືກ​ຂຽນ​ໄວ້​ໃນ​ປຶ້ມ​ແຫ່ງ​ຊີວິດ ຜູ້​ນັ້ນ​ກໍ​ຖືກ​ຖິ້ມ​ລົງ​ໃນ​ທະເລສາບ​ໄຟ.”

13. ມັດທາຍ 13:42 “ແລະ​ຈະ​ໂຍນ​ເຂົາ​ລົງ​ໃນ​ເຕົາ​ໄຟ: ຈະ​ມີ​ການ​ຮ້ອງໄຫ້​ແລະ​ແກວ່ງ​ແຂ້ວ.”

14. 2 ເທຊະໂລນີກ 1:8 “ໃນ​ໄຟ​ທີ່​ລຸກ​ຂຶ້ນ​ໄດ້​ແກ້ແຄ້ນ​ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ຮູ້ຈັກ​ພະເຈົ້າ ແລະ​ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຟັງ​ຂ່າວ​ດີ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.”

15. ເອຊາຢາ 33:14 “ຄົນ​ບາບ​ໃນ​ຊີໂອນ​ຢ້ານ​ກົວ; ການ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ​ໄດ້​ຍຶດ​ເອົາ​ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າ “ໃນ​ບັນ​ດາ​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ໃຜ​ສາ​ມາດ​ຢູ່​ກັບ​ໄຟ​ເຜົາ​ໄໝ້? ໃນ​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ໃຜ​ແດ່​ທີ່​ຈະ​ມີ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ກັບ​ການ​ເຜົາ​ໄຫມ້​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ?”

ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ສະ​ເດັດ​ມາ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ຄົນ​ບາບ

ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ຜູ້​ຊາຍ​ເປັນ​ຄົນ​ຊອບ​ທໍາ, ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ພຣະ​ໂລ​ຫິດ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍ່ມີຜູ້ທີ່ມີຄວາມຊອບທໍາ. ທຸກຄົນຂາດມາດຕະຖານຂອງພຣະເຈົ້າ. ຜູ້​ທີ່​ວາງ​ໃຈ​ໃນ​ຄວາມ​ຊອບ​ທຳ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ການ​ຄວາມ​ຊອບ​ທຳ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ. ພຣະຄຣິດມາໂທຫາຄົນບາບ. ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ໄດ້​ມາ​ເພື່ອ​ເອີ້ນ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ສະ​ຕິ​ຂອງ​ບາບ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແລະ​ຜູ້​ທີ່​ເຫັນ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສໍາ​ລັບ​ພຣະ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ລອດ. ໂດຍຜ່ານພຣະໂລຫິດຂອງພຣະຄຣິດຄົນບາບໄດ້ຮັບຄວາມລອດແລະຖືກປົດປ່ອຍ.

ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາແມ່ນມະຫັດສະຈັນແທ້ໆ! ເພື່ອ​ວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ສະ​ເດັດ​ລົງ​ມາ​ໃນ​ຮູບ​ຮ່າງ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ ເພື່ອ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ຊີ​ວິດ​ທີ່​ເຮົາ​ບໍ່​ສາ​ມາດ ແລະ​ຕາຍ​ຄວາມ​ຕາຍ​ທີ່​ເຮົາ​ຄວນ​ໄດ້​ຮັບ. ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ພໍ​ໃຈ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ຂອງ​ພຣະ​ບິ​ດາ​ແລະ​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ຮັບ​ຕໍາ​ແຫນ່ງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເທິງ​ໄມ້​ກາງ​ແຂນ. ພຣະອົງຕາຍ, ພຣະອົງໄດ້ຖືກຝັງ, ແລະພຣະອົງໄດ້ຟື້ນຄືນຊີວິດສໍາລັບບາບຂອງພວກເຮົາ. ລາວມາໂດຍສະເພາະເພື່ອຊ່ວຍປະຢັດ ເຈົ້າ . ພຣະ​ອົງ​ຮູ້​ຈັກ​ທ່ານ​ໂດຍ​ຊື່​ແລະ​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ມາ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​. ເຊື່ອການຕາຍຂອງພຣະອົງ, ການຝັງສົບ, ແລະການຟື້ນຄືນຊີວິດໃນນາມຂອງເຈົ້າ. ເຊື່ອ​ວ່າ​ບາບ​ທັງ​ຫມົດ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊົດ​ໃຊ້​ສໍາ​ລັບ​ການ​. ເຊື່ອ​ວ່າ​ພະອົງ​ໄດ້​ເອົາ​ນະລົກ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໄປ.

16. ມາຣະໂກ 2:17 ເມື່ອ​ໄດ້ຍິນ​ດັ່ງນັ້ນ ພຣະເຢຊູເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ກ່າວ​ແກ່​ພວກເຂົາ​ວ່າ, “ຄົນ​ທີ່​ມີ​ສຸຂະພາບ​ດີ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຜູ້​ທີ່​ຕ້ອງການ​ໝໍ ແຕ່​ຄົນ​ເຈັບ​ປ່ວຍ. ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ມາ​ເພື່ອ​ເອີ້ນ​ຄົນ​ຊອບທຳ ແຕ່​ເປັນ​ຄົນ​ບາບ.”

ເບິ່ງ_ນຳ: 25 ຂໍ້ພຣະຄໍາພີທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການອະທິຖານຮ່ວມກັນ (ພະລັງງານ!!)

17. ລູກາ 5:32 “ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ມາ​ເພື່ອ​ເອີ້ນ​ຄົນ​ຊອບທຳ ແຕ່​ເປັນ​ຄົນ​ບາບ​ໃຫ້​ກັບ​ໃຈ.”

18. 1 ຕີໂມເຕ 1:15 “ນີ້​ແມ່ນ​ຄຳ​ເວົ້າ​ທີ່​ໜ້າ​ເຊື່ອ​ຖື​ທີ່​ສົມຄວນ​ໄດ້​ຮັບ​ຢ່າງ​ເຕັມທີ: ພຣະເຢຊູ​ຄຣິດເຈົ້າ​ໄດ້​ສະເດັດ​ມາ​ໃນ​ໂລກ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ຄົນ​ບາບ​ໃຫ້​ພົ້ນ ຊຶ່ງ​ເຮົາ​ເປັນ​ຜູ້​ຊົ່ວ​ທີ່ສຸດ.”

19. ລູກາ 18:10-14 “ຊາຍ​ສອງ​ຄົນ​ໄດ້​ຂຶ້ນ​ໄປ​ທີ່​ວິຫານ​ເພື່ອ​ອະທິຖານ, ຜູ້​ໜຶ່ງ​ເປັນ​ຟາລິຊຽນ ແລະ​ອີກ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ເປັນ​ຄົນ​ເກັບ​ພາສີ. 11 ຝ່າຍ​ຟາລິຊຽນ​ໄດ້​ຢືນ​ຢູ່​ດ້ວຍ​ຕົວ​ເອງ​ແລະ​ອະທິດຖານ​ວ່າ: ‘ພະອົງ​ເຈົ້າ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຂໍ​ຂອບ​ໃຈ​ທ່ານ​ທີ່​ເຮົາ​ເປັນບໍ່​ຄື​ຄົນ​ອື່ນ—ພວກ​ໂຈນ, ຄົນ​ເຮັດ​ຊົ່ວ, ຄົນ​ຫລິ້ນ​ຊູ້—ຫຼື​ແມ່ນ​ແຕ່​ມັກ​ຄົນ​ເກັບ​ພາສີ​ຄົນ​ນີ້. 12 ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຖື​ສິນ​ອົດ​ອາ​ຫານ​ສອງ​ເທື່ອ​ຕໍ່​ອາ​ທິດ ແລະ​ໃຫ້​ສ່ວນ​ສິບ​ຂອງ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ.' 13 “ແຕ່​ຄົນ​ເກັບ​ພາ​ສີ​ຢືນ​ຢູ່​ໄກ. ລາວ​ບໍ່​ຍອມ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ເທິງ​ສະຫວັນ, ແຕ່​ຕີ​ເຕົ້າ​ນົມ​ຂອງ​ຕົນ ແລະ​ເວົ້າ​ວ່າ, ‘ພຣະເຈົ້າ​ເອີຍ, ຂໍ​ຊົງ​ໂຜດ​ເມດຕາ​ຂ້ານ້ອຍ​ຜູ້​ເປັນ​ຄົນ​ບາບ​ແດ່ທ້ອນ.” 14 “ເຮົາ​ບອກ​ເຈົ້າ​ທັງຫລາຍ​ວ່າ, ຄົນ​ຜູ້​ນີ້​ໄດ້​ກັບ​ເມືອ​ເຮືອນ​ຢ່າງ​ຊອບທຳ​ຕໍ່​ພຣະພັກ​ຂອງ​ພຣະເຈົ້າ​ແທນ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ. ເພາະ​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ຍົກ​ຕົວ​ເອງ​ຈະ​ຖືກ​ຖ່ອມ​ຕົວ ແລະ​ຜູ້​ທີ່​ຖ່ອມ​ຕົວ​ຈະ​ຖືກ​ຍົກ​ຂຶ້ນ.” (ຂໍ້ພຣະຄຳພີທີ່ຖ່ອມຕົວ)

20. ໂຣມ 5:8-10 “ແຕ່​ພະເຈົ້າ​ສະແດງ​ຄວາມ​ຮັກ​ຂອງ​ພະອົງ​ເອງ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ເລື່ອງ​ນີ້: ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ເປັນ​ຄົນ​ບາບ ພຣະຄຣິດ​ໄດ້​ຕາຍ​ເພື່ອ​ພວກ​ເຮົາ. ເນື່ອງ ຈາກ ວ່າ ໃນ ປັດ ຈຸ ບັນ ພວກ ເຮົາ ໄດ້ ຮັບ ການ ຊອບ ທໍາ ໂດຍ ພຣະ ໂລ ຫິດ ຂອງ ພຣະ ອົງ, ຫຼາຍ ປານ ໃດ ພວກ ເຮົາ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຄວາມ ລອດ ຈາກ ພຣະ ພິ ໂລດ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ ໂດຍ ທາງ ພຣະ ອົງ! ເພາະ​ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຮົາ​ເປັນ​ສັດຕູ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຄືນ​ດີ​ກັບ​ພຣະ​ອົງ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ສິ້ນ​ພຣະ​ຊົນ​ຂອງ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ເມື່ອ​ເຮົາ​ໄດ້​ຄືນ​ດີ​ກັນ​ແລ້ວ, ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ລອດ​ຈາກ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ!”

21. 1 ໂຢຮັນ 3:5 “ພວກເຈົ້າ​ຮູ້​ແລ້ວ​ວ່າ​ພຣະອົງ​ໄດ້​ປາກົດ​ຂຶ້ນ​ເພື່ອ​ຈະ​ເອົາ​ບາບ​ອອກ​ໄປ; ແລະໃນພຣະອົງບໍ່ມີບາບ.”

ຄຣິສຕຽນເປັນຄົນບາບບໍ?

ຄຳຕອບຂອງຄຳຖາມນີ້ແມ່ນແມ່ນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນ. ພວກເຮົາທຸກຄົນໄດ້ເຮັດບາບແລະພວກເຮົາທຸກຄົນໄດ້ຮັບມໍລະດົກຂອງບາບ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອທ່ານວາງໃຈໃນພຣະຄຣິດ, ທ່ານຈະເປັນການສ້າງໃຫມ່ທີ່ເກີດໃຫມ່ຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ເຫັນ​ວ່າ​ເປັນ​ຄົນ​ບາບ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ, ແຕ່​ທ່ານ​ຖືກ​ເຫັນ​ວ່າ​ເປັນ​ໄພ່​ພົນ. ເມື່ອພຣະເຈົ້າຫລຽວເບິ່ງຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ ພຣະອົງເຫັນວຽກງານທີ່ສົມບູນແບບຂອງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງປິຕິຍິນດີ. ການເກີດໃຫມ່ຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາບໍ່ຕໍ່ສູ້ກັບບາບ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາຈະມີຄວາມປາຖະຫນາແລະຄວາມຮັກໃຫມ່ແລະພວກເຮົາຈະບໍ່ປາຖະຫນາທີ່ຈະດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນບາບ. ພວກເຮົາຈະບໍ່ປະຕິບັດມັນ. ຂ້ອຍຍັງເປັນຄົນບາບບໍ? ແມ່ນແລ້ວ! ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນແມ່ນຕົວຕົນຂອງຂ້ອຍບໍ? ບໍ່! ຄຸນຄ່າຂອງຂ້ອຍຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ ບໍ່ແມ່ນການປະຕິບັດຂອງຂ້ອຍ ແລະໃນພຣະຄຣິດຂ້ອຍເຫັນວ່າບໍ່ມີຈຸດດ່າງດຳ.

22. 1 ໂຢຮັນ 1:8, “ຖ້າ​ພວກ​ເຮົາ​ເວົ້າ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ມີ​ບາບ ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ຫຼອກ​ລວງ​ຕົວ​ເອງ ແລະ​ຄວາມ​ຈິງ​ກໍ​ບໍ່​ຢູ່​ໃນ​ຕົວ​ເຮົາ.”

23. 1 ໂກຣິນໂທ 1:2 “ເຖິງ​ຄຣິສຕະຈັກ​ຂອງ​ພຣະເຈົ້າ​ທີ່​ເມືອງ​ໂກຣິນໂທ, ແກ່​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊຳລະ​ໃຫ້​ບໍຣິສຸດ​ໃນ​ພຣະເຢຊູ​ຄຣິດເຈົ້າ, ແລະ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ເອີ້ນ​ໃຫ້​ເປັນ​ໄພ່ພົນ​ຂອງ​ພຣະອົງ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ທຸກ​ຄົນ​ໃນ​ທຸກ​ບ່ອນ ຮ້ອງ​ຫາ​ພຣະນາມ​ຂອງ​ອົງພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດເຈົ້າ​ຂອງ​ພວກເຮົາ, ທັງ​ເປັນ​ອົງພຣະ​ຜູ້​ເປັນເຈົ້າ ແລະ​ຂອງ​ພວກເຮົາ. .”

ເບິ່ງ_ນຳ: 25 ຂໍ້ພຣະຄໍາພີທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການໃຫ້ອາຫານຄົນຫິວ

24. 2 ໂກຣິນໂທ 5:17 “ເຫດສະນັ້ນ, ຖ້າຜູ້ໃດຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ ຜູ້ນັ້ນກໍເປັນການສ້າງໃໝ່. ອາຍຸໄດ້ຜ່ານໄປ; ຈົ່ງເບິ່ງ, ໃໝ່ມາຮອດແລ້ວ.”

25. 1 ໂຢ​ຮັນ 3:9-10 “ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ເກີດ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ບາບ, ເພາະ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ໃນ​ພຣະ​ອົງ; ແລະ ລາວ​ເຮັດ​ບາບ​ຕໍ່​ໄປ​ບໍ່​ໄດ້, ເພາະ​ລາວ​ໄດ້​ເກີດ​ມາ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ດ້ວຍ​ເຫດ​ນີ້​ຈຶ່ງ​ເຫັນ​ໄດ້​ວ່າ​ໃຜ​ເປັນ​ລູກ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ ແລະ​ໃຜ​ເປັນ​ລູກ​ຂອງ​ມານ​ດາ: ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ປະຕິບັດ​ຄວາມ​ຊອບທຳ​ກໍ​ບໍ່​ເປັນ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ ແລະ​ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ຮັກ​ພີ່​ນ້ອງ​ຂອງ​ຕົນ.”

ໂບນັດ

ຢາໂກໂບ 4:8 “ຈົ່ງເຂົ້າມາໃກ້ພຣະເຈົ້າ ແລະພຣະອົງຈະເຂົ້າມາໃກ້ທ່ານ. ລ້າງມືຂອງເຈົ້າ, ເຈົ້າຄົນບາບ, ແລະຊໍາລະຫົວໃຈຂອງເຈົ້າ, ເຈົ້າມີສອງໃຈ."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen ເປັນ ຜູ້ ເຊື່ອ ຖື passionate ໃນ ພຣະ ຄໍາ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ ແລະ ເປັນ ນັກ ສຶກ ສາ ທີ່ ອຸ ທິດ ຕົນ ​​ຂອງ ພະ ຄໍາ ພີ ໄດ້. ດ້ວຍປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 10 ປີຂອງການຮັບໃຊ້ໃນກະຊວງຕ່າງໆ, Melvin ໄດ້ພັດທະນາຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ພະລັງການຫັນປ່ຽນຂອງພຣະຄໍາພີໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. ລາວໄດ້ຮັບປະລິນຍາຕີດ້ານເທວະສາດຈາກວິທະຍາໄລຄຣິສຕຽນທີ່ມີຊື່ສຽງແລະປະຈຸບັນກໍາລັງຮຽນປະລິນຍາໂທໃນການສຶກສາພຣະຄໍາພີ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ຂຽນແລະ blogger, ພາລະກິດຂອງ Melvin ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍກວ່າເກົ່າກ່ຽວກັບພຣະຄໍາພີແລະນໍາໃຊ້ຄວາມຈິງທີ່ບໍ່ມີເວລາໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນເວລາທີ່ລາວບໍ່ໄດ້ຂຽນ, Melvin ມີຄວາມສຸກໃຊ້ເວລາກັບຄອບຄົວຂອງລາວ, ຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ໃຫມ່, ແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິການຊຸມຊົນ.